Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

117 találat a megadott köztisztviselő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Köztisztviselőnek juttatott szociális támogatás
Kérdés: Közös hivatalnál a Kttv. 152. §-a (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást szükséges-e rögzíteni a központi számfejtési rendszerben (KIRA), vagy elegendő jegyzői utasítás, amely a közszolgálati szabályzatra hivatkozik, ahol le van szabályozva a támogatás? Ha nem kell számfejteni, akkor is lehetséges a K123 rovatra, vagy más rovaton kell könyvelni a köztisztviselőnek juttatott szociális támogatás összegét?
Részlet a válaszból: […]az Ávr. 62/E. §-ának (1) bekezdése szerint megküldött könyvelési értesítők alapján kötelesek nyilvántartásba venni.A Kttv. 152. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti szociális támogatást a központi illetményszámfejtési rendszerben számfejteni kell mint jogviszonyból
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5347
2. találat: Köztisztviselő jubileumi jutalma
Kérdés: A hivatalunkban 1998. augusztus 1-jétől dolgozik köztisztviselőként az egyik kolléganőnk folyamatosan. Előtte 1988. január 1-jétől 1993. december 31-ig az egyik rendőrkapitányságon dolgozott közalkalmazottként. Véleményünk szerint a jubileumi jutalomra jogosító időbe bele kell számolni a rendőrkapitányságon eltöltött közalkalmazotti időszakot (6 év) is. Ha ez így van, akkor már három évvel ezelőtt ki kellett volna részére fizetnünk a 25 éves jubileumi jutalmat. Kérjük, hogy a fent leírtakban erősítsenek meg minket, és írják meg nekünk, hogy ilyen esetekben az utólagos kifizetés hogyan történik?! Jogszerű-e az utólagos kifizetés, és mikori illetményét kell alapul vennünk, a mostanit, vagy a három évvel ezelőttit?
Részlet a válaszból: […]számítani.Utólagos kifizetésnél azt az összeget kell kifizetni, ami az eredeti esedékesség időpontjában, azaz a kérdéses esetben a 25 éves közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének napján esedékes lett volna, azzal, hogy a munkavállaló késedelmi kamatra jogosult az esedékesség napjától a kifizetés napjáig. Ugyanis a köztisztviselői jogviszonnyal összefüggésben késedelmi kamatot kell fizetni, ha a kötelezett (munkáltató) a pénztartozás teljesítésével késedelembe esett. Erre a Ptk. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók (Ptk. 6:48. §).Fontos megjegyezni, hogy a köszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el. Az igény elévülése az esedékessé válástól kezdődik. Az igény elévülését hivatalból kell figyelembe venni, az elévült igényt bírósági úton érvényesíteni nem lehet. Ugyanakkor természetesen az önkéntes teljesítés az elévülést követően is jogszerű. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén visszakövetelni már nem lehet. A hároméves elévülési idő azonban bizonyos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5250
3. találat: Jubileumi jutalom
Kérdés: Idén szeptemberben lesz 25 éve, hogy egy település polgármesteri hivatalában dolgozom köztisztviselőként folyamatosan, megszakítások nélkül. A Kttv.-ben leírtak alapján én úgy értelmezem, hogy csak akkor jár részemre a 25 éves jubileumi jutalom, ha erre a juttatásra vonatkozóan a képviselő-testület külön rendeletet alkotott. Csak a kormánytisztviselőknek jár ez a juttatás "automatikusan"? Jól értelmezem-e ezen jogszabályi előírást?
Részlet a válaszból: […]Kttv. VIII. fejezetben meghatározott kivételekkel és eltérésekkel hatályosak a köztisztviselőkre is. Ahol a törvény "kormánytisztviselőt" említ, azon a VIII. fejezet alkalmazásában "köztisztviselőt" kell érteni, illetve ahol "kormányzati szolgálati jogviszonyt" említ, azon e fejezet alkalmazásában "közszolgálati jogviszonyt" kell érteni. A Kttv. 237. §-a valóban úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat, ez a rendelkezés azonban nem vonatkozik a jubileumi jutalomra, hanem csak az említett egyéb juttatásokra.A Kttv. 152. §-a rögzíti, hogy mely juttatások tekintendők különösen szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásnak. Ilyen juttatás lehet különösen:a) lakhatási,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5206
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Köztisztviselő I. besorolási osztályba történő átsorolásának időpontja
Kérdés: A Kttv. 119. §-a alapján: "A kormánytisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett." Ezt a rendelkezést a törvény alkalmazni rendeli önkormányzati köztisztviselőkre is. A szakirányú felsőfokú iskolai végzettség megszerzése esetén a kinevezés módosításánál a diploma kiállításának vagy a diploma munkáltató részére történő bemutatásának időpontja az irányadó? Például a köztisztviselő a diploma megszerzésének időpontjában nem rendelkezett az előírt nyelvvizsgával, diplomáját átvenni nem tudta, majd később megszerezte a nyelvvizsgát, amelyről szóló bizonyítványt leadta a felsőoktatási intézményben, ahol ezt követően kiállították részére az oklevelet, de azt kettő hónappal később adták át neki. A köztisztviselő csak ezt követően tudta bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának a végzettséget igazoló okiratot.
Részlet a válaszból: […]felsőfokú iskolai végzettséget szerzett. A Kttv. 9. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy a jogviszony alanyai kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a közszolgálat létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. Így a közszolgálati jogviszony létesítéséhez és a besoroláshoz szükséges, illetve a jogviszony fennállása alatt, azzal összefüggésben keletkezett adatokat és tényeket a köztisztviselőnek igazolnia kell. Az I. besorolási osztályba való átsorolást akkortól kell elvégezni, amikor a felsőfokú szakirányú iskolai végzettség meglétét a köztisztviselő igazolni tudja. Ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4976
5. találat: Köztisztviselők cafeteria-juttatásának mértéke megemelt illetményalap esetén
Kérdés: Az önkormányzati hivatalban adható cafeteriajuttatások mértékét az éves költségvetési törvény (Kvtv.) és a Kttv. évek óta együttesen határozza meg. Az adható felső mértéket a Kvtv. évek óta 200 000 Ft-ban rögzíti, míg a minimális szintet a Kttv. az illetményalap ötszörösében határozza meg (38 650 Ft esetében 193 250 Ft-ban). Idén a kiegyenlítő bérrendezési támogatás eredményeként a köztisztviselői illetményalap összege jellemzően legalább 46 380 Ft-ra nőtt. Ezzel együtt a minimális cafeteriakeret a Kttv. szerint 231 900 Ft-ra emelkedett. A Kvtv. 60. §-ának (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteriajuttatásának kerete csak törvény eltérő rendelkezése hiányában nem haladhatja meg a 200 000 Ft-ot. Hivatalunknál jelenleg 46 380 Ft-ra nőtt az illetményalap, a fentiek értelmében jogosan állapítottuk meg a cafeteriakeretet 231 900 Ft-ban?
Részlet a válaszból: […]megállapított magasabb összegű illetményalap esetén annak összege alapján kell megállapítani. Ennek megfelelően meghaladhatja a 200?ezer forintot. Ebben az esetben a költségvetési törvény cafeteriamaximumra vonatkozó előírása - tekintettel arra, hogy törvény rendelkezése
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4954
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Köztisztviselő jubileumi jutalma
Kérdés: Abban az esetben, ha a köztisztviselő jogviszonya felmentéssel szűnik meg, és végkielégítésre jogosult (pl. 6 havi illetményre), valamint a felmentési idő alatt jogosulttá válik jubileumi jutalomra, akkor azt ki kell fizetnie a munkáltatónak? Ki kell-e fizetni a jubileumi jutalmat, ha arra a köztisztviselő a jogviszony megszűnését követően válna jogosulttá, de még azon időn belül, amennyi végkielégítés megilletné (pl. megszűnés időpontja 03. 31., jubileumi jutalom esedékessége 08. 10., 6 havi végkielégítés jár)?
Részlet a válaszból: […]töltött idő után jogosult jubileumi jutalomra. A jubileumi jutalom az említett kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. Amennyiben az esedékesség nem következik be a jogviszony fennállása alatt, az érintett nem jogosult a jubileumi jutalomra. Ha azonban még a jogviszony fennállása alatt, akár a munkavégzés alóli felmentési ideje alatt bekövetkezik az esedékesség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4912
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Köztisztviselő esetében a szabadságmegváltás kifizetésének időpontja
Kérdés: Köztisztviselő a nők 40 éves öregségi nyugdíját vagy "rendes" öregségi nyugdíjat vesz igénybe. A szabadságmegváltást mikor kell kifizetni részére? A munkaviszonya megszüntetése előtt is ki lehet?
Részlet a válaszból: […]fennmaradó szabadsága) úgy kell megváltani, hogy ha a kormánytisztviselőa) a 62/A. §-a szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, a megváltással érintett arányos szabadságból a korábbi kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és az új kormányzati szolgálati jogviszony létesítése közötti időtartamra eső szabadságot - a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló kormányrendelet szerinti munkáltatói értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - meg kell váltani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4873
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Közterület-felügyelő alkalmazása önkormányzati társulásnál
Kérdés: Az önkormányzat térfigyelő kamerarendszert üzemeltet. A kamerák beszerzése pályázati úton történt. A pályázati kiírás tartalmazta, hogy sikeres pályázat esetén a kamera-rendszer üzemeltetéséhez az önkormányzat közterület-felügyelőt köteles alkalmazni. Önkormányzatunk a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó társtelepüléssel közösen intézményfenntartó társulást hozott létre 2013-ban. A társulás alapfeladatait bővítenénk a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges kormányzati funkcióval, és itt kerülne sor - részmunkaidőben - köztisztviselő alkalmazására, aki a két településen látná el ezt a feladatot. A társulás alkalmazhat-e köztisztviselőt részmunkaidőben? Más önkormányzatok (nem tagjai a társulásnak) részére - szolgáltatás vásárlásával - biztosítható-e ennek a feladatnak az ellátása?
Részlet a válaszból: […]képes ellátni.A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén?- rendeletben, a társulás határozatban dönt a feladat- és hatáskörvállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban.A feltételek meglétét a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdésének időpontja a döntést követő év január 1. napja.A feladat- és hatáskörvállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.A részmunkaidős foglalkoztatást a vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem zárják ki. Amennyiben a közterület-felügyelő több településen látja el a feladatokat, a munkavégzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4731
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontja nyugdíjra való jogosultságra tekintettel
Kérdés: Köztisztviselőnk 2018. 06. 22-től öregségi nyugdíjra jogosult (63 és fél éves, 38 év 8 hónap szolgálati idővel rendelkezik, és szeretne nyugdíjba menni). A Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján 2018. 06. 30. lesz az utolsó munkanapja. A kérdés az, hogy a nyugdíját csak 2018. 07. 01-től igényelheti, vagy esetleg már 2018. 06. 22-től?
Részlet a válaszból: […]közszolgálati jogviszony, ha a kormánytisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, kivéve, ha a kormánytisztviselő kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja.Ugyanakkor, ha a munkáltató mégis úgy rendelkezik a megszüntető okiratban, hogy a munkaviszony megszűnésének napja (nem pedig az utolsó munkában töltött nap, mert az korábbi is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4716
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Közszolgálati vezetők
Kérdés: Köztisztviselői jogviszonyban lévő köztisztviselőt az eredeti munkaköre ellátása mellett megbíztak gazdasági vezetőnek is.
Jár neki vezetői pótlék, vagy csak kinevezett gazdasági vezetőnek lehet ilyen pótlékot adni?
Részlet a válaszból: […]megbízás, illetve a vezetői pozícióra történő kinevezés között a fő különbség, hogy vezetői megbízás mellett mögöttes jogviszonyként fennáll a közszolgálati jogviszony adott munkakörre, ezzel szemben kinevezett vezető esetében nem beszélhetünk mögöttes jogviszonyról. Az akkori átmeneti szabályok alapján a törvény erejénél fogva alakult át a vezetői megbízás vezetői munkakörré. A Kttv. hatályos előírásai alapján vezetői megbízás adására nincs lehetőség a továbbiakban a közigazgatásban, kizárólag kinevezés adható vezetői munkakörre. A korábbi köztisztviselői vezetői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4672
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést