Áfa levonása

Kérdés: Önkormányzatunk támogatást kapott a Belügyminisztériumtól turisztikai központ létesítésére. A támogatás tárgyát képező feladat érdekében felmerült beszerzések, szolgáltatások árában általános forgalmi adó vonatkozásában adólevonási joggal nem élt. A központ üzemeltetése során bevétele keletkezik önkormányzatunknak szálláshely-üzemeltetésből, motorcsónak--bérbeadásból. A központ működtetésével kapcsolatban felmerült közüzemi díjak áfája levonásba helyezhető-e? Az üzemeltetés során felmerülő egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl.: textíliák, konyhai eszközök), amelyek már nem a támogatás terhére kerülnek megvásárlásra, illetve a mindennapi működéshez szükséges beszerzések (pl.: tisztítószerek) áfája levonható-e?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 120. §-a az adólevonási jogról rendelkezve kimondja, hogy az adóalanyt ez a jog annyiban illeti meg, amennyiben ilyen minőségében eljárva a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: Adott egy, az önkormányzat tulajdonában lévő épületben működő óvoda. Az óvoda mellett létrehoztak egy bölcsődét is. A közüzemi számlák az óvoda nevére érkeznek, melynek egy részét, az erről szóló megállapodást követően, közvetített szolgáltatásként szeretné a bölcsődének továbbszámlázni. Mindkét szerv az áfa szempontjából alanyi mentes. Mi a helyes eljárás ebben az esetben? Az óvoda számlázhatja az áfával növelt részösszeget alanyi mentesen, áfa felszámítása nélkül? Keletkezik ezzel kapcsolatban a NAV felé bármilyen bejelentési/bevallási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...adómentes intézmény nem számlázhatja a közüzemi díjakat áfásan. A kapott számlák áfatartalmát nem helyezheti levonásba, ezért a bruttó összeget kell számláznia áfamentesen, alanyi adómentes jogállására hivatkozva. A bevételt bele kell számítania az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Takarítás, vagyonbiztosítás számlázása

Kérdés: Központi költségvetési szerv közös ingatlanban történő elhelyezésből eredően közüzemi költségeket, takarítást és ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítást fizet számla ellenében a helyi önkormányzatnak. A számlázás jogalapja a két költségvetési szerv közötti együttműködési megállapodás. A közüzemi költségek és a vagyonbiztosítás esetében megvalósulnak az Áfa-tv. 15. §-ában foglaltak, melynek értelmében ezen szolgáltatások nyújtója a saját nevében, de más javára jár el, vagyis a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is az önkormányzat. A takarítást az önkormányzat a személyi állományába tartozó dolgozójával végzi. Az önkormányzat által kiállított számlán a termék (szolgáltatás) megnevezéseként takarítás, bérköltség átterhelése szerepel. A nettó egységár a dolgozó szociális hozzájárulási adóval növelt bére. A számlaérték e tétel tekintetében általános forgalmi adót nem tartalmaz, az alábbi megjegyzéssel: "Áfamentesség oka: tárgyi adómentes, illetve a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes." A vagyonbiztosítás értéke szintén nem tartalmaz általános forgalmi adót, a fent leírt megjegyzéssel szerepel a bizonylaton. A szolgáltatások számlázása nem önálló tevékenység járulékos költségeként történik, így az Áfa-tv. 70. §-a nem vonatkoztatható rá. Az önkormányzat az Áfa-tv. 88. §-a (1) be-kezdésének b) pontja szerint az ingatlan-bérbeadás tekintetében annak adókötelessé tételéről döntött. Szabályszerű-e az így kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...és együttműködési megállapodás alapján a rá jutó költségeket átterheli az önkormányzat a központi költségvetési szervre. A közüzemi díj és a vagyonbiztosítás tekintetében helyes az az értelmezés, hogy az Áfa-tv. 15. §-a szerint járnak el. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Közüzemi díjak visszatérítése

Kérdés: Önkormányzatunk egyik intézménye részére az MVM visszautalta az éves elszámolószámlákon szereplő túlfizetések összegét. Ezeken a számlákon az elszámolási időszak átnyúlik előző évről a tárgyévre, feltünteti a szolgáltató az elszámolási időszak teljes számlaösszegét, valamint a korábbi, 11 db részszámlában elszámolt összeget, negatív előjellel. Hogyan könyveljük helyesen ezeket a jóváírásokat, különös tekintettel az előző évet érintő, de idén kiegyenlített számlákra? (Az elszámolószámlákon a teljesítés időpontja idei, az megegyezik a számlakészítés időpontjával.)
Részlet a válaszából: […] ...közüzemi díjak visszatérítésével kapcsolatban az Áhsz. 40. §-ának (2) bekezdése alapján kell eljárni. Az, hogy a visszatérített kiadást kiadáscsökkentésként vagy bevételként kell elszámolni, attól függ, hogy melyik költségvetési évben történt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Villamos energia megvétele

Kérdés: Költségvetési intézményünk jogosult a 232/2015. Korm. rendelet szerinti feltételekkel villamos energia megvételére. Ennek megfelelően az MVM Zöld Generáció Kft. az intézményünk részére kiállított számlában kiszámlázza a kormányrendelet 9. §-ának (2) bekezdésében szabályozottak szerint a közintézményi árszabás figyelembevételével a villamosenergia-díjat, valamint a többi költséget. A végfelhasználónak minősülő intézményünk a kormányrendelet 8. §-ának (2) bekezdése alapján kizárólag az alábbiakat köteles megfizetni:
- rendszerhasználati díjakat,
- kiegyenlítő energia költségének arányos részét, valamint az értékesített energiamennyiség általános forgalmi adóját.
Tehát nem kell megfizetnünk az értékesített energiamennyiség közintézményi árszabással számított nettó eladási árát, melyet a szolgáltató a számla végösszegéből - mint térítés nélkül nyújtott szolgáltatás - levon, és ezzel csökkenti az intézményünk által pénzügyileg rendezendő összeget. Hogyan kell a térítés nélkül kapott szolgáltatást a könyveinkben elszámolni? A 38/2013. NGM rendelet nem tartalmazott szabályozást a térítés nélkül kapott szolgáltatások kezelésére. A külön kormányhatározatban kijelölt ingatlan vonatkozásában az ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódóan továbbszámlázott áramdíj esetén milyen áron és milyen áfakulccsal kerülhet sor továbbszámlázásra? Helyesen járunk-e el, ha a szolgáltató által a közintézményi árszabás figyelembevételével kiszámlázott értéken került az áram továbbszámlázásra?
Részlet a válaszából: […] A 232/2015. Korm. rendelet 4. §-ának (7) bekezdése szerint a végfelhasználó gazdasági tevékenységéhez igénybe vett villamosenergia-mennyiség tekintetében a tárgyévben e rendelet keretén kívül vásárolt villamos energia átlagárának és a 8. § (2) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Bérlő által megfizetett közüzemi díj

Kérdés: A 2012. és a 2016. évek között elfelejtettük kiszámlázni bérlőnknek a közüzemi díjakat. A bérlő hajlandó fizetni, de számlát kér. Hogyan tudjuk kiállítani a számlát, és rendezni a fizetendő áfát? Kezelhetjük kártalanításnak a bérlő által megfizetett közüzemi díjat?
Részlet a válaszából: […] ...az Önök részéről megtörtént, ezért az Áfa-tv. előírásai szerint a számlaadási kötelezettségüknek eleget kell tenni. A közüzemi díjak számlázására az Áfa-tv. 58. §-a szerinti határozott időszakos ügyletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Áfás bérbeadó magánszemély rezsiszámlázása

Kérdés: Bérbeadó magánszemélynek 2019-től az szja-szabályok szerint nem kell az ingatlan-bérbeadás bevételének tekinteni a bérlőre áthárított közüzemi díjakat. Ha magánszemély áfaalany és számlaadásra kötelezett, akkor kell-e számlázni a rezsit?
Részlet a válaszából: […] ...összefüggő díjak és költségek.Az Áfa-tv. adóalap-megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján a bérleti díjhoz kapcsolódó közüzemi díjakat 2019-ben is ki kell számlázni a bérlő részére, ha a bérbeadó számlát állít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása

Kérdés: Az önkormányzat és az óvoda egy épületben működik. Nincs bérleti szerződés, az óvoda nem fizet bérleti díjat. Az önkormányzat és az óvoda is alanyi adómentes, 1-es adószámmal rendelkezik. Mérőóra nincs, százalékos arányban fizet az óvoda közüzemi díjat az önkormányzatnak. Szerződés kötése szükséges? A közüzemi számla óvoda felé számlázandó részét K335-re könyveljük. Ezt milyen áfatartalommal tegyük? A?számlázás a B403 "Közvetített szolgáltatások ellenértéke" rovaton könyvelődik alanyi adómentes megjegyzéssel, áfatartalom nélkül. Hogyan helyes a könyvelés?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 26. §-a (3) bekezdésének előírása alapján az 52. Igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K32. Kommunikációs szolgáltatások, a K335. Közvetített szolgáltatások kivételével a K33. Szolgáltatási kiadások és K34. Kiküldetések,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Szolgáltatás továbbszámlázása

Kérdés: Az állami intézmények közötti, az áfa hatályán kívüli szolgáltatás továbbszámlázása a számlán milyen áfatartalommal kell, hogy szerepeljen? (Nincs bérleti díj, a kérdés az áram adókörön kívüli tételére vonatkozik.)
Részlet a válaszából: […] Az áramszolgáltató a számlájában szerepeltet áthárított adókat, amit áramszolgáltatóként más nevében és javára beszedett díjként hárít tovább a vevőire az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján. Intézményük azáltal, hogy áramot számláz valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása

Kérdés: A villanyszámla továbbszámlázásakor a szolgáltató által számlázott áfa hatályán kívüli díjak esetében milyen áfamértékkel kell a számlát kiállítani?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához először azt kell tisztázni, hogy valóban továbbszámlázásról van-e szó. Továbbszámlázásról az Áfa-tv. 15. §-a alapján akkor beszélünk, ha az intézmény igénybevevője és nyújtója is ugyannak a szolgáltatásnak, de saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.
1
2