Ekho választásának feltételei

Kérdés: Önkormányzatunk szerződéses kapcsolatban áll egy egyéni vállalkozóval. Hogyan kell értelmezni a 297/2022. Korm. rendelet 2022. szeptember 1-jétől hatályos 1. §-ának (1) bekezdését, mely alapján az Ekho-tv. 3. §-ának (2a) bekezdését a 2022. évre nem kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...ekhóval összefüggő adókötelezettségek alól.Ha a magánszemély jogosulatlanul választotta az ekhót, akkor az Ekho-tv. 6. §-a szerinti különadó meg-fizetésére köteles a személyijövedelemadó-bevallásban.Az Szja-tv. alkalmazásában a magánszemély által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Kivétel a kisadózó vállalkozási adó alól

Kérdés: A Katv. 8. §-ának (6) bekezdése szabályozza a különadó-fizetési kötelezettséget. (6c) bekezdés: "Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,
d) amelyet az Áht. szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak."
Az önkormányzat, mint jogi személy, beleszámít-e a kivételi körbe? Az önkormányzat által létrehozott intézmény, mint költségvetési szerv, beleszámít-e (vagy csak a központi költségvetési szervek)?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 7. §-ának (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv közfeladat ellátására létrejött jogi személy. A költségvetési szerv alapításáról jogszabály vagy alapító okirat rendelkezik, az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve azok társulásai mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Különadó a katában

Kérdés: A Katv. előírása szerint, ha egy gazdasági társaság egy kataalany partnerével éves szinten eléri a 3 millió forint forgalmat, 40% különadót köteles fizetni. Kivételt jelentenek azok az egészségügyi vállalkozások, melyeket az OEP finanszíroz. Mi a helyzet azon vállalkozásokkal, melyek nem közvetlenül az OEP által finanszírozottak, hanem a kórházakkal állnak kapcsolatban? A kórházakat az OEP finanszírozza, a gazdasági társaság a kórházzal áll kapcsolatban, a kataalany pedig a társasággal. Ebben az esetben mentesül a gazdasági társaság a különadó megfizetése alól?
Részlet a válaszából: […] A Katv. 8. §-a (6c) bekezdésének b) pontja alapján, ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Háziorvosi ügyelet katás orvosokkal

Kérdés: Önkormányzati társulásunk háziorvosi ügyeletet működtet. A feladat finanszírozására a NEAK-kal finanszírozási szerződésünk van. Az ügyeletben részt vevő orvosok az elvégzett egészségügyi szolgáltatást kiszámlázzák a társulás felé, akik között vannak katás vállalkozók is. Ha egy katás partnernek kifizetett szolgáltatási díj eléri az évben a 3 millió forintot, akkor a kifizető társulást terheli-e a 40%-os különadó-fizetési kötelezettség? A társulás nem költségvetési szerv. Az erről szóló jogszabályban felsorolt kivételek közül érvényes-e ránk az egészségbiztosítási alapokból származó finanszírozásként juttatott kifizetés adómentessége?
Részlet a válaszából: […] A 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie annak a kifizetőnek, amely nem kapcsolt vállalkozása a kisadózó vállalkozásnak, és amely ugyanannak a kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Polgármesteri tisztség megszűnésével összefüggésben kifizetett összegek különadóalapba tartozása

Kérdés: Polgármester foglalkoztatási jogviszonyban áll, öregségi nyugdíjban is részesül (1947-es születésű). Az őszi választáskor nem indul, a Pttv. 2. §-ának (5) bekezdése szerint 3 + 3 havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg végkielégítésként. Tekintettel arra, hogy a ciklus ideje alatt évente csak 6-8 nap szabadságot vett ki, szabadságmegváltást is kell számára fizetni. A külön­adó hatálya alá mi tartozik a felsorolt jogcímekből, és milyen mértékig?
Részlet a válaszából: […] ...köteles a polgármester, ha e jogviszonyának megszűnésével összefüggésben a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján vagy más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Magánszemélyek különadója polgármesterek esetében, az Alkotmánybíróság döntése a különadó visszamenőleges hatályával kapcsolatban

Kérdés: Polgármester jogviszonyának megszüntetésekor szabadságmegváltást kapott. Az erre vonatkozó tájékoztató szerint a megszűnés évében esedékes szabadságmegváltás címen kifizetett bevétel nem minősül különadó-köteles bevételnek. Kérdésem, hogy vonatkozik-e ez a polgármesterre is, vagy csak az egyéb foglalkoztatottra?
Részlet a válaszából: […] ...egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvényekmegalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (Különadótv.) 9. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy ki köteles különadó fizetésére.Ennek alapján különadó fizetésére köteles az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Ekhós jövedelem és a különadó

Kérdés: A 98 százalékos különadó vonatkozik-e azokra a jövedelmekre, amelyek után "ekhózott" a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...kell a különadó alapjaként figyelembe venni azt abevételt, amely után az Ekho-tv. szerint jogszerűen teljesítette aközteher-viselési kötelezettségét a magánszemély. Azonban az egyszerűsítettközteher-viselési hozzájárulás (továbbiakban: ekho) az Ekho-tv. alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Magánszemélyek különadója

Kérdés: Polgármesterünk 40 év utáni jogviszony után nyugdíjba vonult, az októberi választáson már nem indult. Részére 40 évi jogviszony után 5 havi jubileumi jutalom került kifizetésre. Havi alapbére 425 150 Ft volt. Jubileumi jutalom összege: 5 x 425 150 = 2 125 750 Ft. Jogszabályi előírás alapján részére 3 havi végkielégítést fizettünk ki, azaz 3 x 425 150 Ft = 1 275 450 Ft-ot. A megválasztott új testület a nyugdíjas polgármesternek további 1,5 havi végkielégítést szavazott meg. 1,5 hó x 425 150 = 637 725 Ft. Jubileumi jutalom kifizetett bruttó összege: 2 125 750 Ft. Végkielégítés kifizetett bruttó összege: 1 913 175 Ft. Mi a különadó alapja: a kifizetett bruttó juttatás, vagy a szuperbruttó szja-alap? A fenti adatok ismeretében keletkezik-e különadó-fizetési kötelezettség, ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] ...követőnaptól állapították meg (a jogviszony megszűnését követőnaptól nyugellátásra jogosult), akkor őta 98 százalékos különadó nem érinti. Ugyanis a 2010. évi XC. törvénynek a 2010.évi CXXIV. törvénnyel beiktatatott különadóra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Falunap megrendezéséhez kapott támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk vállalkozóktól, magánszemélyektől a falunap magrendezéséhez támogatást kapott. Van-e valamilyen fizetési kötelezettsége az adományozónak vagy az adományozottnak (áfa, szja)?
Részlet a válaszából: […] ...pénzeszköznek az átadó által azadóévben az eredmény terhére elszámolt összege az adóalap számításakor növeliaz adóalapot. A különadóban viszont csak növelő tételként vehető figyelembe azadomány összege, csökkentő tételként nem (2006. évi LIX....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Egyszerűsített bevallás

Kérdés: Tudomásunk szerint ismét változik a személyi jövedelemadó megállapításának rendszere 2009-től, bevezetésre kerül az egyszerűsített bevallás. Mit jelent ez pontosan, ki választhatja, és milyen határidőket kell figyelni?
Részlet a válaszából: […] ...visszafizetendő adókedvezménye keletkezett (pl.biztosítási szerződés megszüntetése);– az államháztartás egyensúlyát javító különadóról ésjáradékról szóló törvény alapján különadó-fizetési kötelezettsége keletkezett,vagy különadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.
1
2