Közalkalmazotti jubileumi jutalom alapja

Kérdés: Mi a jubileumi jutalom alapja? A Kjt. 66. §-a értelmében megállapított és a Kjt. 21. §-ának (3) bekezdése szerinti kinevezési okmányban jelölt illetmény a jubileumi jutalom alapja pótlékok nélkül? Az illetmény több elemből épül fel: alapilletmény, bérminimumra történt kiegészítés (garantált illetmény), munkáltatói döntésen alapuló illetmény, közalkalmazotti illetménykiegészítés, a Kjt. 70-75. §-ig jelölt pótlékok, a keresetkiegészítés többletfeladat ellátásáért, vezetői pótlék. A jogszabály nem rendelkezik róla egyértelműen, hogy mit kell érteni jubileumi jutalom esetében illetményen.
Részlet a válaszából: […] ...h)-j) pontjai kimondják, hogy ahol a Kjt. munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, egyhavi különjuttatást, keresetkiegészítést és jutalmat; ahol alapbért említ, azon illetményt; ahol bérpótlékot említ,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Jubileumi jutalom összege

Kérdés: Közgyűjteményi intézmény igazgatója vagyok, nyugdíjazásomkor jogosult leszek a 40 éves jubileumi jutalomra. Kérdésem, hogy annak kiszámításánál a garantált illetmény mellett figyelembe kell-e venni a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is, s a kettő együtt képezi-e a kiszámítás alapját?
Részlet a válaszából: […] ...Eltérő rendelkezés hiányában,ahol jogszabály"h) munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot,illetménykiegészítést, egyhavi különjuttatást, keresetkiegészítést és jutalmat;i) személyi alapbért említ, azon illetményt;j) bérpótlékot említ,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Szülési szabadság időtartamára járó juttatások köztisztviselők esetében

Kérdés: Köztisztviselőnk várhatóan 2009. április 3-án fog szülni. Dolgozónk 2009. március 13-ig szeretne dolgozni. Március 16-tól kezdi meg a szülési szabadságát. A szülési szabadság időtartama alatt milyen különjuttatások és milyen mértékben járnak neki (étkezési utalvány, ruházati költségtérítés, 13. havi illetmény)? GYES és GYED ideje alatt jár-e neki valamilyen különjuttatás?
Részlet a válaszából: […] A szülési szabadság időtartamára a köztisztviselőt nemilletmény, hanem – társadalombiztosítási ellátásként – terhességi-gyermekágyisegély illeti meg. A Ktv. 49/F. §-a szabályozza az étkezéshez nyújtotttámogatás formáit, összegét és a jogosultsági feltételeket....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

2005. évi tizenharmadik havi juttatás

Kérdés: A 2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultsággal kapcsolatos levelüket olvastam a 99. szám 2101. számú kérdésére adott válaszban. Ehhez kapcsolódóan a következő a kérdésem: köztisztviselő dolgozónk 2005. június 14-től szülési szabadságon volt, majd gyermekgondozási díjban részesült. 2006. januárban, az akkor hatályos szabályok szerint részére nem járt a 13. havi illetmény vagy annak arányos része. A köztisztviselő részére utólag meg lehet-e állapítani a 13. havi (0. havi) juttatást, és ha igen, teljes összeg illeti-e meg vagy időarányos rész? Történt-e ezzel kapcsolatban jogszabályváltozás?
Részlet a válaszából: […] ...– átmeneti szabályokat is tartalmazott. AMód. tv. 38. § (2) bekezdése kimondta, hogy azon személyek részére, akiknek egyhavikülönjuttatásra jogosító jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt, azonban azegyhavi különjuttatás kifizetésére 2005. január 17-én...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultság – ha a közalkalmazott fizetés nélküli szabadságon volt

Kérdés: Egyik pedagógusunk munkaviszonya 1999-től folyamatos. 2005. 01. 01.-2005. 02. 06-ig fizetés nélküli szabadságon volt. 2006 januárjában érvényes szabályozás szerint részére nem járt 13. havi vagy 0. havi illetmény, még arányos rész sem. Változott-e ez a szabályozás? Van-e lehetőség visszamenőleg az "elmaradt" juttatás kifizetésére?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 68. §-ának 2005 januárjában hatályos szabályaivalóban úgy rendelkeztek, hogy a közalkalmazott akkor jogosult egyhavikülönjuttatásra, amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll,kivéve – többek között – ha 30 napnál hosszabb fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Közalkalmazott tizenharmadik havi illetménye

Kérdés: A 2005. évi CXVIII. tv. 34., 36. és 38. §-ai szabályozták az egyhavi különjuttatás és a 13. havi illetmények kifizetését. Tudomásom szerint, ebben a jogszabályban nem lett rendezve azok 13. havi részarányos illetményének kifizetése, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt és 2005. év közben szűnt meg. Kérem konkrét válaszukat, hogy fizethető-e erre az időszakra 13. havi részarányos illetmény annak, aki augusztus 31-éig volt alkalmazva?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 68. § szabályozza a közalkalmazottak tizenharmadikhavi illetményre való jogosultságának feltételeit. A 68. § (1) bekezdéseszerint "a közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha atárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

13. havi illetmény

Kérdés: Az intézmény dolgozója 2004. december 26-ától 2006. január 21-éig táppénzes állományban volt. 2006. január 22-étől május 8-áig szabadságát töltötte, időközben felmentési ideje is megkezdődött, mert az életkora lehetővé tette, hogy 2006. április 3-ától nyugdíjba vonulhasson. A felmentési idő 8 hónapjából a munkáltató 7 hónapra mentesítette a munkavégzés alól. Munkaviszonya a fentiek alapján 2006. december 2-án a felmentési idő lejártával szűnik meg. A 13. havi bér időarányosan hány hónapra fizethető ki számára?
Részlet a válaszából: […] A 2006. január 1-jétől hatályos rendelkezések számoskérdésben pontosították, kiegészítették a korábbi szabályozást, s több olyankérdést is rendeznek, mellyel korábban adós maradt a jogalkotó. Tekintsük át -a kérdés kapcsán – a 2006. január 1-jét követő időszakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

13. havi illetmény I.

Kérdés: Az intézményünknél jogviszonyban álló köztisztviselőinkre vonatkozóan kérjük válaszukat a 13. havi illetmények kifizethetősége tekintetében. I. A köztisztviselő 2006. 01. 02-ától táppénzen van, 2006. 04. 03-án született gyermeke, azóta TGYÁS-t folyósítanak részére. II. A köztisztviselő 2006. 05. 02-ától 05. 30-áig évi rendes szabadságát tölti, majd 2006. 06. 01-jétől 2006. 07. 17-éig (a szülés várható időpontjáig) táppénzen lesz, ezt követően a TGYÁS-t fogja igénybe venni, tehát a szülési szabadsága 2007. évben fog véget érni. Jogosultak lesznek-e a köztisztviselők a 13. havi illetményre 2006. év tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Tekintsük át először a 13. havi illetmény 2006. január 1-jénhatályba lépett új rendelkezéseit. A köztisztviselő 13. havi illetményre jogosult, határgyévben 12 hónap közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, s időarányosanilleti meg a juttatás, ha a tárgyévben legalább 3 havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

13. havi illetmény II.

Kérdés: Megilleti-e pedagógusainkat a 13. havi illetmény? I. Jogosult-e 13. havi illetményre, és milyen összegben az a pályakezdő pedagógus, akinek munkaviszonya 2005. augusztus 1-jén keletkezett? II. A pedagógus 2005. 09. 01-jétől felmentési idejét töltötte (az iskola bezárása miatt), majd a felmentési idő alatt egy másik iskolában munkaviszonyt létesített. Melyik intézményt terheli a 13. havi illetmény kifizetése?
Részlet a válaszából: […] ...keletkezett,és a január 1-jén fennálló jogviszony hiányában 2005. január 17-én – az akkorhatályos rendelkezések szerint – egyhavi különjuttatásban nem részesültek. Az ő esetükben nem lehet alkalmazni az időarányos kifizetésszabályát, tehát a teljes illetményt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

13. havi illetmény III.

Kérdés: Egy dolgozónkkal kapcsolatosan van problémánk a 13. havi illetménnyel. 2005. augusztus 23-ai nappal felvettünk egy dolgozót másodállásban. Főállású munkahelyén kifizették részére a 13. havi illetményt, de mi a másodállás után nem, mert nem tudjuk biztosan, hogy kifizethető-e vagy sem. Mi a teendőnk?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megfogalmazásából az tűnik ki, hogy a tekintetbennem merül fel kétely, hogyha dolgozójuknak csak a másodállásnak tekintettjogviszonya állna fenn, akkor nem lenne kétséges, hogy megilleti a 13. haviilletmény. Csupán az a kérdés, hogy a főállás és másodállás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.
1
2
3
4