Leltározó személye

Kérdés: Költségvetési intézmény esetében részt vehet-e a leltározásban a leltár előkészítéséért felelős személy, aki intézményünk esetében az analitikus könyvelő?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. és az Áhsz. a mérleg leltárral történő alátámasztását és a leltározási szabályzat elkészítését írja elő kötelezően. A leltározás végrehajtása során figyelembe kell venni az Szt. 69. §-a (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdéseinek előírásait....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.
Kapcsolódó címkék:    

Leltárfelvétel

Kérdés: A költségvetési intézmény leltárfordulónapja 2020. 12. 31. Az intézmény folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet. Történhet-e a mennyiségi leltározás a tárgyév augusztusában?
Részlet a válaszából: […] ...Áhsz. 22. §-ának (2) bekezdése alapján a leltározás végrehajtását az Szt. 69. §-ának (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdései szerint kell végrehajtani. Az Szt. 69. §-ának (3) bekezdése előírja, hogy folyamatos mennyiségi nyilvántartás vezetése esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
Kapcsolódó címke:

Önkormányzat követelésállománya

Kérdés: Kérném szíves állásfoglalásukat abban, hogy az önkormányzat/költségvetési szerv mérleg-alátámasztó leltárába az öt évnél régebbi követeléseket, melyeket még nem minősítettek behajthatatlanná, milyen módon kell alátámasztani, leltározni, hiszen arra korábban fizetési felszólítás és egyenlegközlő is kiment, de nem történt teljesítés, így a korábban megküldött felszólítás/egyenlegközlő lesz az alátámasztása? Abban az esetben, ha helyi önkormányzat képviselő-testülete egy kimutatás szerint dönt az öt évnél régebbi követelések önkormányzati könyvekből történő kivezetéséről, behajthatatlanná minősítéséről az Áhsz. alapján, tekintettel arra, hogy azok behajtása nem lehetséges, mert olyan kis összeg, hogy a behajtás költsége jóval meghaladja, akkor felmerülhet-e adófizetési kötelezettség akár az elengedő önkormányzat/költségvetési szerv, akár a magánszemély, adott esetben cég vonatkozásában, akinek a tartozását behajthatatlanná minősítik, elengedik? Pl. művelődési ház esetében a terembérletet több felszólításra sem fizeti meg a cég, amely korábban kibérelte x időre az intézmény valamelyik helyiségét, vagy például tipikusan az étkezési térítési díjak vonatkozásában, ahol többször felszólítják a nem fizető szülőt, de a Gyvt. korlátozó rendelkezése miatt a gyermekétkeztetést biztosítani kell annak is, akinek térítésidíj-tartozása van. Fentiekben kérném szíves segítségüket arra figyelemmel, hogy jelenleg a helyi önkormányzatok 99,9%-ának követelésállománya tele van a fentiekhez hasonló követelésekkel, melyek csak növekszenek évről évre, és a megfelelő leltározása elmarad, melyet sorra állapítanak meg a belső és külső ellenőrzések.
Részlet a válaszából: […] ...év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani. A követelések esetében a leltározást egyeztetéssel kell végrehajtani, ami a gyakorlatban egyeztető levelek kiküldését, a visszaérkező levelek feldolgozását, a nyilvántartással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 26.
Kapcsolódó címkék:  

Vevőkkel szembeni követelések leltározása

Kérdés: Önkormányzat és költségvetési szerv leltározási és leltárkészítési szabályzatában rendelkezhet-e akként, hogy a vevők leltározása vonatkozásában pl. számlánként 100 000 forint felett küldi ki az egyenlegközlőt, 100 000 forint alatt pedig a nem vitatott, tehát befogadott számla másolatát helyezik a leltári dokumentumok közé?
Részlet a válaszából: […] ...az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.A számviteli előírások szerint a mérleg tételeit leltárral kell alátámasztani, amely tételesen ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Leltári többlet

Kérdés: Önkormányzatunkhoz tartozó művelődési házunkban év elején leltároztunk, és a leltározáskor derült ki, hogy a leltárban valamilyen téves nyilvántartás miatt nem szerepelt egy szakkörökön használt, nagy méretű szövőszék, amit pár évvel ezelőtt vásároltunk. Így nincs leltárba véve. Hogyan szerepeltessük a könyveinkben, hogyan könyveljük le, és milyen értéken mutassuk ki?
Részlet a válaszából: […] ...eszközök. A nagy méretű szövőszék értéke, ha meghaladja a kétszázezer forintot, akkor viszont nagy értékű tárgyi eszköz lesz.A leltározás során fellelt szövőszék értékét mindig az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéken fogják a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.
Kapcsolódó címkék:  

Leltári többlet, leltárhiány

Kérdés: Az év végi leltározáshoz közeledve kérdezzük, hogy ha leltározás során leltárban nem szereplő tárgyi eszközök kerülnek leltárfelvételre, illetve a leltárban szereplő tárgyi eszköz nem fellelhető vagy kevesebb van belőle, továbbá raktári többletünk van, akkor ezt a könyveinkben hogyan szerepeltessük?
Részlet a válaszából: […] A hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök számviteli elszámolása a következő:1. Terven felüli értékcsökkenés (a visszanyert értékkel csökkentett könyv szerinti értékben) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.
Kapcsolódó címkék:  

Leltárhiány megtérítése

Kérdés: Intézményünk költségvetési szerv. Év végével leltárhiány került megállapításra, melyet szeretnénk megtéríttetni a munkavállalóval. A?nyilvántartásunkban nettó értéken szerepelnek a készletek. A számlát nettó értékben áfa nélkül, nettó értékben áfával, vagy felbruttósított nettó értékben állítsuk ki?
Részlet a válaszából: […] ...leltárhiány megtérítése esetén a munkavállaló kártérítést fizet a munkáltató részére, melyről számlát nem lehet kiállítani, tekintettel arra, hogy a kártérítés nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá. A kártérítés - annak összegétől függően - írásbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.
Kapcsolódó címkék:  

Leltár

Kérdés: Intézményünk év közben leltározta tárgyi eszközeit. Találtunk olyan tárgyi eszközöket, melyek nem szerepeltek a tárgyieszköz-nyilvántartásunkban. Hogyan kell elszámolnunk a fellelt nagy értékű tárgyi eszközöket?
Részlet a válaszából: […] ...leltározás során fellelt nagy értékű tárgyi eszközt többletként kell felvenniük a könyvekben úgy, hogy a nagy értékű tárgyi eszköznek az aktuális piaci értékét kell megállapítaniuk, és a többletet halasztott bevételként szükséges elszámolniuk....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.
Kapcsolódó címkék:  

Tárgyi eszközök mozgatása intézményi telephelyek között

Kérdés: Integrált költségvetési intézmény vagyunk, sok telephellyel, szervezeti egységgel és mintegy 30 szakfeladattal rendelkezünk. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása is ennek megfelelően épül fel, azaz az eszközöket szakfeladat- és szervezetbontásban tartjuk nyilván. A főkönyv részére az egyeztethetőség érdekében szintén szakfeladat- és szervezetbontásban készül el a feladás. Mind a terv szerinti értékcsökkenés, mind az 1-es főkönyvi számok tekintetében így könyvelünk. Például amikor egy eszköz két szervezet között átadásra kerül, ennek hatása a könyvelésben is megjelenik, átkönyveljük az adott 1-es főkönyvi számon mind a bruttó érték, mind a halmozott értékcsökkenés tekintetében. A könyvelési programunk úgy épül fel, hogy a 15-ös űrlap terv szerinti értékcsökkenés, növekedés soraiba a 119-139 tartozik és követel forgalmát gyűjti a program, nem az egyenleget. Tehát a fenti szervezetek közötti átadás halmozódva látszódik a 15-ös űrlap egyéb növekedés, egyéb csökkenés, terv szerinti ÉCS növekedés és csökkenés soraiban. Ehhez hasonlóan a sztornózott tételek, illetve helyesbítő tételek könyvelése is halmozódást okoz. Ezeket a halmozódásokat ki kell-e szűrni a 15-ös űrlap megfelelő soraiból?
Részlet a válaszából: […] ...leltározási szabályzatban meghatározott leltározási körzetenként a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen a tárgyi eszköz elhelyezésének pontos megnevezése.Véleményünk szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.
Kapcsolódó címkék:  

Szakleltár

Kérdés: Szakleltárak vagy szakmai leltárak készítésének kötelezettségéről, az érintettek köréről, használandó nyomtatványokról szeretnénk tájékoztatót kapni.
Részlet a válaszából: […] ...szakleltárak, szakmai leltárak szabályozottságáról,leltározásának előkészítéséről, lefolytatásáról és összesítéséről, azeltérésekről és a leltározást lefolytató személyek feladatairól az Eszközök ésforrások leltározási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.
Kapcsolódó címkék: