Céges telefon magáncélú használata

Kérdés: Önkormányzati intézménynél a céges telefon magáncélú használatának megállapítása a törvény által vélelmezett 20% figyelembevételével történik. A telefon magáncélú használata miatt a számla teljes összegének 20%-a adóköteles jövedelem, az adót ez után fizetjük meg. A telefonszámla könyvelése során a 20%-os rész nettó összegét K1107, az erre eső áfaösszeget K351 (le nem vonható áfa) rovatra könyveljük. A telefonszolgáltatás fennmaradó (80%) összegének elszámolása K322 és K351 rovatokon történik. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy a 20% könyvelését mely rovatokra kell helyesen elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A telefon magáncélú használata miatt adóköteles részt, jelen esetben 20%-ot, a K1107. Béren kívüli juttatások rovaton kell elszámolni. A telefonszolgáltatás fennmaradó összegét (80%) a K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások és a K351. Működési célú előzetesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Elektromos roller juttatása

Kérdés: Alkalmazható-e a 2022. január 1-jével hatályba lépő új adómentességi rendelkezés elektromos roller juttatása esetén?
Részlet a válaszából: […] A Módtv. új adómentes jogcímként nevesíti a kifizető által biztosított - kizárólag emberi erővel hajtott, vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített - kerékpár magáncélú használatát (Szja-tv. 2022. január 1-jétől hatályos 1. számú melléklet 8....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Reprezentáció, üzleti ajándék kedvező adózása

Kérdés: A veszélyhelyzeti rendelet június 9-től vezette be a reprezentáció és az üzleti ajándékozás után a szociálishozzájárulásiadó-mentességet. Hogyan kell a júniusi adóbevallást teljesíteni, meg kell osztani a június 9. előtti és utáni időszakot? Az Szja-tv. 70. §-a szerint egyes meghatározott juttatás a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem, és a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági táv-beszélő-szolgáltatás, mobil-telefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem is. Ezekre nem vonatkozik a szociális-hozzájárulási--adó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A veszélyhelyzeti jogalkotás keretében, június 9-én, a 318/2021. Korm. rendelettel módosult a Szocho-tv. A rendelet értelmében a Szocho-tv. 1. §-a (4) be-kezdésének b) pontjától eltérően nem kell szochót fizetni az Szja-tv. 70. §-ának (4) és (5) bekezdései szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Költségvetési szervnél magáncélú telefonhasználat kezelése

Kérdés: Központi költségvetési intézményünknél a céges telefon magáncélú használatának megállapítása a törvény által vélelmezett 20% figyelembevételével történik. Az Ávr. 63. §-a alapján központi költségvetési intézményként mindenképpen kötelesek vagyunk kiszámlázni a telefonbeszélgetések kapcsán vélelmezett 20% magánhasználatot a dolgozók részére? Vagy dönthetünk-e úgy, hogy nem számlázzuk ki, és a vélelmezett 20% 1,18-szorosa után fizetjük meg a jelenleg hatályos szja-t, valamint szochót azáltal, hogy továbbszámlázás hiányában egyes meghatározott juttatásnak minősül a céges telefon használata?
Részlet a válaszából: […] Megítélésünk szerint mind az Ávr. 63. §-ából, mind az általános államháztartási elvekből levezethető, hogy a magáncélú használatot ki kell számlázni a munkavállalóknak, hiszen költségvetési kiadásról van szó.Az Ávr. 13. §-a (2) bekezdésének g) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Munkába járás biztosítása hivatali gépkocsival

Kérdés: A gépkocsit munkaidőben veszik igénybe a kollégák a feladat ellátásához. Szervezeti egységünkben többen egy településről járnak munkába a költségvetési szerv székhelyére. 5 munkába járó alkalmazott esetén lényegesen gazdaságosabb lenne a "hivatali" (bérelt) gépkocsi igénybevétele, mint valamennyi dolgozó munkába járással kapcsolatos költségtérítésének megfizetése. Hogyan tudjuk szabályosan elszámolni a hivatali gépkocsi igénybevételét munkába járáshoz? Milyen adó- és egyéb fizetési kötelezettség terheli a munkavállalót, illetve a munkáltatót a fenti lehetőség biztosítása kapcsán?
Részlet a válaszából: […] A munkába járás költségeinek megtérítésére kógens jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, mely alapján a munkáltató bizonyos feltételek mellett és mértékig köteles a munkavállaló munkába járását támogatni (feltéve, hogy a vonatkozó kormányrendelet szerinti munkába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Magánszemély részére EU-s forrásból biztosított telefonhasználat

Kérdés: TOP-projektben dolgozó munkatársak részére telefonkészüléket vásároltak a TOP-projekt keretében, a számlája az EU-s projekt terhére elszámolásra került. A telefon magáncélú használata miatti adófizetési kötelezettséget a munkáltató teljesíti. A magáncélú használat miatti adófizetési kötelezettség a TOP-os telefonok esetében fennáll-e az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.25. pontja alapján?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése alapján főszabályként nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (pl. eszköz, berendezés) használatára, szolgáltatás igénybevételére tekintettel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Telefonhasználat költségeinek munkavállaló általi megtérítése

Kérdés: Munkáltató által fizetett telefonszámla esetén, ha szabályzattal rendelkezik a munkáltató a vezetékes és mobiltelefonok használatáról, van-e más, magasabb szintű rendelet vagy törvény a dolgozók által fizetendő költségekről?
Részlet a válaszából: […] Jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a munkáltató a munkavállalókkal a telefonhasználat költségeit részben vagy egészében megtérítteti-e, és ha igen, akkor azt milyen mértékben, módon és eljárás szerint.Ugyanakkor a költségvetési szervek részére az Ávr. 13. §-a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Költségvetési szervek cégautóadó-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Keletkezik-e cégautóadó-fizetési kötelezettsége a költségvetési szervnek azon személygépjármű után, amit csak hivatali célra használnak, illetve magáncélú használat esetén megtéríttetik annak költségét?
Részlet a válaszából: […] A Gjt. 17/A. §-ának (1) bekezdése szerint cégautóadó-fizetési kötelezettség keletkezik - többek között?-?az Szja-tv. szerinti személygépkocsi (kivétel a környezetkímélő gépkocsit) után, amely nem magánszemély tulajdonában áll. Ugyanakkor egyes esetekben - jellemzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Hivatali telefon magáncélú használata

Kérdés: Hivatali telefon magáncélú használata esetén, amikor nem kerül a magáncélú használat továbbszámlázásra, adózni kell. Ebben az esetben a telefonszámlát bontani kell, és az adó alapját képező részt egyes meghatározott juttatásként kell elszámolni? A számla áfarésze hogyan kerül elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] Telefon magáncélú használata esetén, amikor a magáncélú telefonhasználat nem kerül továbbszámlázásra, akkor olyan telefonszolgáltatás történik a munkáltató részéről, ahola) a tételesen elkülönített magánbeszélgetések meg nem térített összege után a jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Önkormányzati tulajdonú gépkocsi személyi használata

Kérdés: A jegyző az önkormányzati tulajdonban lévő gépkocsit milyen feltételek mellett használhatja személyi használatra? Mik az adózási szabályai, menetlevél-vezetés, számlázás rendje? El kell-e különíteni a magáncélú és a hivatali célú utakat? Milyen adózási és engedélyezési szabályok vannak rá? Sem az önkormányzatnál, sem a hivatalnál nincs gépkocsivezető. Meg kell-e téríteni a személygépkocsi után a magáncélú használatot?
Részlet a válaszából: […] A hivatali gépjárművek magáncélú használatának feltételeit nem rendezi jogszabály, az Ávr. 13. §-ának (2) bekezdése alapján viszont a költségvetési szerv vezetőjének szabályoznia kell a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét. Feltételezhetően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.
1
2
3
7