Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott maradványérték tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Maradvány elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szerv 2019. évi költségvetési maradványa az Ávr. 150. §-a szerinti kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak minősül. Ezen maradvány összegéhez kapcsolódó azon kötelezettségvállalások esetén, amely a 2019. évi nyilvántartásba vételkor költségvetési évben esedékesként került könyvelésre, de pénzforgalmilag nem került kiegyenlítésre 2019. 12. 31-ig, szükséges-e átsorolni a zárás során a költségvetési évet követően esedékes kötelezettséggé, kötelezettségvállalássá, vagy tárgyéviként kell továbbra is szerepelnie? A számlák egy része 2019. 12. 31. előtti lejáratú, de likviditási problémák miatt nem került kiegyenlítésre, másik része 2020. 01. 01. utáni lejáratú. A fizikai teljesítés mindkét típus esetén megtörtént 2019. 12. 31-ig. A számlák egy részét 2019-ben, másik részét pedig 2020-ban vették kézhez. A számlák között van egyszeri ügylet és folyamatos teljesítésű is.
Részlet a válaszból: […]esedékesség szerinti év vagy évek költségvetései terhére vállalható.Fentiek értelmében azokat az egyedi, határozott idejű szerződések alapján kiállított számlákat, amelyek pénzügyi teljesítésére 2020-ban kerül sor, de 2019. december 31-ig igazoltan elvégzett munkához, teljesítményhez kapcsolódnak, illetve a folyamatos teljesítésű szerződések számláit, amelyek esetében a teljesítésigazolással ellátott időszak teljes egészében 2019. december 31-ig tart, de a számla kiállításának időpontja 2020. januári, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként kell felvenni a 2019. évi könyvelésben. Ezek tehát nem lehetnek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részei, a 2020. évi folyó költségvetést terhelik. Kivételt képeznek ez alól a központi költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai, esetükben ugyanis az Ávr. 150. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a kifizetések elhúzódása miatt pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalások kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak tekinthetők. Azon kötelezettségvállalásokat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5140
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Maradvány

Kérdés: Az önkormányzat intézményeitől a zárszámadási rendelet keretében a maradvány egy részét elvonja. Hogyan kell ezt lekönyvelni az önkormányzat, illetve az intézmény oldaláról? Két önkormányzat társulást tart fenn. A társulás is a maradvány egy részét elvonja. Ennek van-e valamilyen hatása az önkormányzatok felé? Itt milyen könyvelési tételek merülnek fel?
Részlet a válaszból: […]befizetést, és az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget, a központi költségvetésről szóló törvény szerinti egyéb fizetési kötelezettségeket. A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az Áht. 47. §-ának (2) bekezdése szerinti befizetés kivételével.Az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően kell nyilvántartásba venni. A kötelezettséggel terhelt maradványt az előző év költségvetési maradványának igénybevételeként fogják elszámolni a 098131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele rovaton.Előirányzatok számviteli elszámolása a következő:1. Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján) T05(1) T001 - K001 K09(1)2. Kiadási előirányzatok zárolása T001 - K05(1)3. Előirányzatok módosítása (átcsoportosítása)a) Csökkenés T001 T09(1) - K05(1) K001b) Növekedés T05(1) T001 - K001 K09(1)A maradvány számviteli elszámolása a következő:1.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4766
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Maradványelszámolás

Kérdés: A költségvetési szerveknek a maradvány elszámolása során a költségvetési számvitelben a maradvány összegével azonos összegű kiadási előirányzatot kell képezni. Önkormányzatunknál a 2017. évi maradvány megállapításakor a finanszírozási bevétel közel 400 millió Ft nagyságrendben tartalmaz lekötött betét megszüntetését. Betétbontáskor az önkormányzatnál nem keletkezik ténylegesen bevétel, a B817 rovatra könyvelt finanszírozási bevétel egy korábban keletkezett bevétel fizetési számlára történő újbóli átvezetése. Mivel a maradványkimutatás nem a költségvetési év során keletkezett bevételek és kiadások különbözetét mutatja a betételhelyezés és betétbontás miatt, ezért a beszámolás évét követő évben - 2018. év - a költségvetési maradvány igénybevételekor nem a költségvetési évben ténylegesen keletkezett bevételi többlet igénybevételére lesz lehetőség. A betétbontás miatt a maradvány összege nagyobb, mint az önkormányzat tényleges pénzeszköze, ezért 2018. évben a maradvány elszámolása során olyan kiadási előirányzat képzésére kerülhetne sor, melynek pénzügyi teljesítésére tényleges forrás nem áll rendelkezésre, álláspontom szerint kötelezettség nem vállalható rá. Kérdésünk ezzel kapcsolatban, hogy milyen kiadási jogcím képzése javasolt? És a képviselő-testület részére hogyan vezessük le, hogy bár jelentős összegű a maradvány, de az nem osztható fel tényleges kiadási előirányzatra? Ha K513 Tartalékok rovaton szerepel, a képviselő-testület az év során fel szeretné osztani más kiadási rovatokra, azonban a kiadások teljesítésére nem lenne lehetőség, ezért erre az előirányzatra kötelezettséget sem lehetne vállalni. Ha K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése rovaton képzünk előirányzatot, az év során itt sem lenne pénzügyi teljesítés.
Részlet a válaszból: […]vélelmezhető, hogy évekkel visszamenőleg a maradvány összegét nem jól állapították meg, vagy a rendező tételt nem a jogszabály szerint könyvelték le. Amennyiben akkor nem a fentebb említett rendelet szerint került megállapításra a maradvány-igénybevétel összege, hanem a 2013. évi beszámolóban meghatározott összeget könyvelték le, és ez nem került rendezésre, akkor a maradványelszámolás éveken keresztül helytelen elszámolást eredményezhetett. Ezáltal a helytelenül, rosszul könyvelt maradvány több éven át, jelen évig is azt eredményezte (eredményezhette), hogy nem létező, nem felhasználható, igénybe nem vehető összeget mutattak (mutathattak) ki a maradványelszámolásnál. Vagy esetleg nincs fedezete az elszámolandó kiadási tételekre.A jogalkotó szándéka a maradványmegállapítás módjának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4712
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Kincstárjegyek és lekötött betétek év végi elszámolása

Kérdés: Ha van az önkormányzatnak 2016. évi nyitó egyenlege 500 000 E Ft kincstárjegyben és 1?040 000 E Ft lekötött betétben, akkor a 2016. év végi elszámolás hogyan alakul az évközi gazdasági események hatására?
Kincstárjegy: nyitó E: 500?000 E Ft, vásárlás: 700?000?E Ft, eladás: 200 000?E Ft, év végi záró E: 1?000?000?E?Ft (gazdasági esemény hatása -500?000?E Ft)
Lekötött betét: nyitó egyenleg: 1?040?000 E Ft, vásárlás: 400?000 E Ft, eladás: 1?440?000 E Ft, záró egyenleg: 0 Ft (gazdasági esemény hatása 1 040 000 E Ft).
A nyitó egyenlegeket, mint az előző évi maradványban szereplő összegeket, 2016. évben teljes egészében felhasználásként le kellett könyvelni, amely bevételi rovaton szerepel. A 2016. évi gazdasági események együttes hatása 540?000 E Ft, benne van a nyitó egyenlegben és a tárgyévi eredményben is. Így a maradvány kimutatott összege 540?000 E Ft-tal nem egyezik meg a tényleges pénzkészlettel (a tényleges pénzkészlet kevesebb 540?000 E Ft-tal). A KGR nem fogadja el a 2015. év végén ugyanezen helyzet miatti tranzakciós könyvelést, ahol a pénzkészletet tudtuk egyeztetni. A maradványt miért szükséges teljes összegben felhasználásként könyvelni?
Részlet a válaszból: […]K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása,b) követelést nyilvántartani az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól, B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása, B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása, B813. Maradvány igénybevétele, B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, B816. Központi, irányító szervi támogatás, B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei, B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása, B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől, B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől, B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei és B84. Váltóbevételek,c) kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget vagy követelést nyilvántartani a 44. § (3) bekezdése szerinti elszámolással érintett rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.Az elszámolást a 38/2013. NGM rendelet 1. mellékletének VII. fejezet Pénzeszközökkel, finanszírozással kapcsolatos elszámolások fejezet előírásai szerint kellett végezni.A 31. számlacsoport számlái értéke növekedésének, csökkenésének jogcímei, a számlákat érintő gazdasági események, azok más számlákkal való kapcsolata: Növekedések Lekötött bankbetétek elszámolása1. Lekötött bankbetét elhelyezése a költségvetési számvitel szerintT059163 - K0032. Lekötött bankbetét elhelyezése a pénzügyi számvitel szerintT311/312 - K32/333. A kamat jóváírása a költségvetési számvitel szerinta) Követelésként (amennyiben korábban nem került előírásra)T0940812/ - K00410940822b) TeljesítéskéntT005 - K0940813/09408234. A kamat jóváírása a pénzügyi számvitel szerinta) Követelésként (amennyiben korábban nem került előírásra)T3514 - K9333/934b) TeljesítéskéntT311/312 - K35145. A jóváírt és tőkésített kamat könyvelése betétnövekményként a költségvetési számvitel szerintT059163 - K0036. A jóváírt és tőkésített kamat könyvelése betétnövekményként a pénzügyi számvitel szerintT311/312 - K32/33 Csökkenések Lekötött bankbetétek megszüntetése1. Lekötött bankbetét megszüntetése a költségvetési számvitel szerintT005 - K0981732. Lekötött bankbetét megszüntetése a költségvetési számvitel szerintT32/33 - K311/312A 33. számlacsoport számlái értéke növekedésének, csökkenésének jogcímei, a számlákat érintő gazdasági események, azok más számlákkal való kapcsolata: Növekedések Lekötött bankbetétek megszüntetése1. Lekötött bankbetét megszüntetése a költségvetési számvitel szerintT005 - K0981732. Lekötött bankbetét megszüntetése a pénzügyi számvitel szerintT33 - K311/312 Csökkenések Lekötött bankbetétek elszámolása1. Lekötött bankbetét elhelyezése a költségvetési számvitel szerintT059163 - K0032. Lekötött bankbetét elhelyezése a pénzügyi számvitel szerintT311/312 - K333. A kamat jóváírása a költségvetési számvitel szerinta) Követelésként (amennyiben korábban nem került előírásra)T0940812/ - K00410940822b) TeljesítéskéntT005 - K0940813/09408234. A kamat jóváírása a pénzügyi számvitel szerinta) Követelésként (amennyiben korábban nem került előírásra)T3514 - K932b) TeljesítéskéntT311/312/33 - K35145. A jóváírt és tőkésített kamat könyvelése betétnövekménykénta) Lekötött bankbetét elhelyezése a költségvetési számvitel szerintT059163 - K003b) Lekötött bankbetét elhelyezése a pénzügyi számvitel szerintT311/312 - K33Az Áhsz. 2014. november 21-én hatályba lépett módosítása a teljesítések bruttó elszámolási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4526
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Térítésmentesen átvett ingatlan bekerülési értéke

Kérdés: Az önkormányzat átvett ingyenesen egy nagy értékű épületet. Az új szabályok szerint maradványértéket kell megállapítani az épületnek. Térítésmentes átvétel miatt az értéket el kell határolni időbelileg. Az elhatárolás visszavezetése a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összegével történik. Az értékcsökkenés összegét az átvett épület értéke mínusz a maradványérték után kell elszámolni? Ebben az esetben a maradványérték megmarad az időbeli elhatárolás számlán (30-50 év múlva). Az elhatárolás számlán megmaradó összeget az épület kivezetésekor kell majd kivezetni? Vagy térítésmentesen átvett nagy értékű épület után nem kell maradványértéket megállapítani?
Részlet a válaszból: […]nem adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke.Az Szt. 52. §-ának (2) bekezdése alapján a maradványértéket meg kell állapítani, ez alól az Áhsz. 17. §-ának (4) bekezdése alapján a huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek kivételek.A maradványértéket a bekerülési érték után kell megállapítani. A fentiek szerint a térítés nélkül átvett eszközöknek is van bekerülési értéke, ezért értelmezésünk szerint meg kell állapítani a maradványértéket.A számviteli törvény megengedi, hogy ha a maradványértékkel érintett eszközt a tervezett használati időn túl is használják, akkor a maradványértékre is elszámolható az értékcsökkenési leírás, és ebből következően feloldható az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4353

6. találat: Maradvány elszámolása

Kérdés: Hivatkozva a 4042. kérdésszámra, szeretnénk megkérdezni, hogy mit kell az alatt érteni: "Kapcsolódó tételek: a maradvány elszámolása, annak függvényében, hogy mi az átvétel fordulónapja". Mi a teendő akkor, ha a beolvadó szerv év közbeni maradványa negatív előjelű?
Részlet a válaszból: […]maradványkimutatás a 3. melléklet szerinti formában az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget.Előző évi fel nem használt maradványról analitikát kell vezetni, mivel az a beszámolóból nem kiolvasható.A beszámoló készítésekor a 07. számú űrlapon történik a maradványkimutatás. Az űrlapból is látható az összefüggés, miszerint az alaptevékenység maradványa, és a vállalkozási tevékenység maradványa is lehet pozitív, illetve negatív előjelű.A kitöltést a költségvetési számvitelben vezetett nyilvántartási számlák és a részletező nyilvántartások adatai alapján kell elvégezni:Az űrlap D) sorát, a kötelezettségvállalással terhelt maradványt az Ávr. 150. §-a alapján kell meghatározni. Az Ávr. 150. §-ának b) pontja szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyre a kötelezettségvállalás a 46. § (1) bekezdése alapján a költségvetési év előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés áthúzódik a költségvetési évet követő év június 30-áig.Az Ávr. 150. §-ának a) és c)-k) pontjaiban meghatározott esetek miatt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány ennél a résznél több is lehet, így minden esetben a részletező nyilvántartások adatai alapján kell azt megállapítani.A költségvetési maradvány számviteli elszámolása:1. Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Bevételi előirányzatkéntT001 - K0981311b) Kiadási előirányzatkéntT05(1) - K001c) KöveteléskéntT0981312 - K0041d) TeljesítéskéntT005[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4172
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Negatív maradvány

Kérdés: 2014. évi beszámolóban a polgármesteri hivatal alaptevékenységének maradványa negatív lett. Kérem, legyenek szívesek segíteni, ebben az esetben miként kell a maradványt elszámolni a 2015. évi könyvelésben?
Részlet a válaszból: […]tennivalójuk van, hogy a végleges maradványösszeg megállapítása miatt adatokat kell szolgáltatniuk a Kincstárnak, nyilatkozzanak és igazoltassák ezt vissza a Kincstárral.Mindehhez írják meg az eltérés okát, annak levezetését és indoklását is.A 2015. évi 10. havi időközi költségvetési jelentés adatszolgáltatásától kezdődően a nyilatkozatban szereplő adatokat a Magyar Államkincstár technikai űrlapon fogja majd szerepeltetni.Az időközi költségvetési jelentés 04-es űrlapján szereplő maradványadatokat (5-6. oszlopok és 8. oszlop 12-14. soraiban) a nyilatkozatban szereplő, technikai űrlapra betöltött adatokkal fogja egyeztetni a KGR-K11-es rendszer.A 2014. évi beszámoló adatainak módosítására már nincs lehetőség.Ettől kezdve viszont az Önök által tett és nyilatkozatban megadott 2014. évi maradvány értékétől eltérni egyetlen sorban és oszlopban sem lehet.A nyilatkozat kitöltéséhez az összefüggések a következők:Pozitív maradvány esetén a 04-es űrlap 5. oszlop = 6. oszlop[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4112
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Előző évi maradvány nyilvántartása

Kérdés: 2014-ben előző évi maradvány igénybevétele címen csak annyi összeg lett lekönyvelve a maradványból, ami a kiadások finanszírozásához szükséges volt (tehát kevesebb, mint a tényleges maradvány), ezért a 2014-es beszámoló 07/A űrlap 15 sorra kevesebb maradványt mutat, mint a tényleges. 2015-ben csak a 2014. évi beszámoló 07/A űrlapján szereplő maradványt tudom lekönyvelni, mivel a KGR rendszer azt figyeli, és nézi az összefüggést. Mit lehet tenni ahhoz, hogy a 2015. évi beszámolóban már jó legyen a maradvány összege?
Részlet a válaszból: […]36/2013. NGM rendelet 10. §-ának (3) bekezdése szerint számított - maradvány a 2014. évben nem helyes összegben került elszámolásra, a 2015. évi esetleges korrekció az Áhsz.-ből adódó egyeztető szabály miatt hibát jelez. Ilyen esetben javasoljuk a Kincstárt részletes indoklással megkeresni (bemutatva a korábbi időszakok könyvelt és helyes értékeit, a pénzeszközök változásának levezetését), kérve, hogy az idei évben átmenetileg engedélyezze az egyeztető szabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4101
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Maradvány

Kérdés: A költségvetésben a maradvány meghatározása a költségvetési számvitelből történik az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözeteként. A korábbi években a nyitó és záró pénzkészlet, illetve függő tételek korrigálásával lehetett megállapítani a pénzmaradványt. A pénzügyi számvitelből megállapítható-e a maradvány összege? Van-e olyan összefüggés, képlet, amelyből ugyanazt az összeget kapnánk meg akkor is, ha a záró pénzkészletet a függő tételekkel (esetleg a vevőköveteléssel, szállítói tartozással) korrigálnánk?
Részlet a válaszból: […]3671-3674, 3676-3677 könyvviteli számlák egyenlegével korrigált, az 1. melléklet szerinti rendező mérleg 328. sorában a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeknek a kapott előlegek közé átvezetett értékével növelt összegét kellett nyilvántartásba venni.Az akkor helytelenül könyvelt maradvány a későbbi években is helytelen elszámolásokat okozhat, mivel vagy nem létező összeget jelenít meg az elszámolásokban, vagy épp ellenkezőleg, nem tartalmaz fedezetet a következő években kiadásként elszámolandó tételekre.Az Áhsz. 5. §-ának (2) bekezdés szerint az éves költségvetési beszámoló részeként szerepel - többek között - továbbra is a maradványkimutatás. Az Áhsz. melléklete szerint a maradványkimutatás a következő:Maradványkimutatás01. Alaptevékenység költségvetési bevételei02. Alaptevékenység költségvetési kiadásaiI. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásaiII. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)A) Alaptevékenység maradványa (ąIąII)05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásaiIII. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásaiIV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)B) Vállalkozási tevékenység maradványa (ąIIIąIV)C) Összes maradvány (A+B)D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványaE) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)Az új államszámviteli szabályozás az Áht.-ban meghatározott fogalomnak megfelelően egyszerűsítette a költségvetési maradvány megállapításának módját és tartalmát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4097
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Költségvetési maradvány

Kérdés: A tulajdonos önkormányzat a szakorvosi rendelő részére a 2013. évi előirányzat-maradványt 2014-ben utalta át. Hogyan tudom ezt lekönyvelni az új rovatos számviteli rend szerint?
Részlet a válaszból: […]Ez az összeg nem egyezik meg a beszámoló 29-es űrlapjának összegével. A 2013. évi beszámolóban megállapított és jóváhagyott maradványt kell 2014-ben eredeti bevételi előirányzatként nyilvántartásba venni, a bevételi előirányzat teljesítésként pedig az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 10. §-ának (3) bekezdése szerinti összeget kell elszámolni az előirányzat megfelelő módosítása után.A 2014. évben a B813. Maradvány igénybevétele rovaton a 9. § (3) bekezdése alapján megnyitott 3211, 3213, 322-323 és a 33. számlacsoport - a rövid lejáratú betéteket nem tartalmazó - könyvviteli számlái összevont egyenlegének a 3651-3654, 3656-3657, 366, 3671-3674, 3676-3677 könyvviteli számlák egyenlegével korrigált, az 1. melléklet szerinti rendező mérleg 328. sorában a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeknek a kapott előlegek közé átvezetett értékével növelt összegét kell nyilvántartásba venni.Vállalkozási tevékenységet is folytató költségvetési szervnél az így megállapított összeg alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztását olyan arányban kell elszámolni, amilyen arányban a 2013. évi éves költségvetési beszámolóban megállapított költségvetési maradvány és vállalkozási maradvány a költségvetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3860
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést