Pénzügyi ellenjegyzői feladatok ellátása

Kérdés: Egy köztisztviselő munkatárs 2021. március 15-étől GYED-en van, önkormányzatunknál ő látta el a pénzügyi ellenjegyzői feladatkört, helyére új munkavállalót neveztünk ki (nincs pénzügyi ellenjegyzői jogosultsága). Mivel GYED mellett lehet már jövedelme, megbízási díj adható-e számára a pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátásáért? Munkaköri leírása tartalmazza ezt a feladatkört. Ha nem adható neki megbízási díj, akkor megbízási díj nélkül aláírhat-e, mint passzív állományban lévő dolgozó?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

17,5%-os szociálishozzájárulásiadó- mérték alkalmazása a megbízási díjak tekintetében

Kérdés: Megbízási díj kifizetése esetében hogyan kell alkalmazni az új szociálishozzájárulásiadó-mértéket?
Részlet a válaszából: […] ...vallja be a munkáltató. Az augusztus hónapban számfejtett, július havi bérekre viszont már az új szabály vonatkozik.Speciális a helyzet a megbízási díjak esetében. Itt a kifizetés hónapja határozza meg, hogy mely szociálishozzájárulásiadó-mértéket alkalmazza a kifizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Kereseti korlát megbízási szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjas esetében

Kérdés: Intézményünknél megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy magánszemélyt, aki nyugdíjas, "nők negyvenéves öregségi nyugdíjában" részesül. Érvényesül-e esetében kereseti korlát?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jétől a saját jogú nyugdíjas, így a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő is, aki munkaviszonyban áll, a munkaviszonya alapján nem válik biztosítottá. Biztosítottság hiányában nem beszélhetünk nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelemről,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Megbízási díj és nyugdíj miatti kereseti korlát

Kérdés: Megbízási jogviszonyban dolgozom egy önkormányzatnál, és a megbízási díj 90%-a után fizetek járulékot és szja-t. 2018-ban mennyi lehet a keresetem? A megbízási díj teljes összegét kell figyelembe venni, vagy csak a 90%-os összeget, hogy ne lépjem át a minimálbér 18-szorosát?
Részlet a válaszából: […] ...a megbízási jogviszonyból származó bevétel) az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem után. Az adóelőleget Ön a megbízási díj 90%-a után fizeti meg (10% költséghányad levonása mellett), így ez lesz a nyugdíjjárulék alapja, és így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.
Kapcsolódó címkék:    

Pénzbeli egészségbiztosításijárulék- fizetés a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő esetében

Kérdés: Hivatalunk megbízási szerződéssel foglalkoztatta volt dolgozóját, aki a nők negyven-éves öregségi nyugdíjában részesül jelenleg. (A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.) A megbízási díjból a kincstár pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vont le, arra hivatkozással, hogy az érintett még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Helyesen járt el a kincstár?
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után csak természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Nem fizet viszont 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, kivétel, ha a nyugdíj folyósítása szünetel.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Decemberi megbízási díjak

Kérdés: Központi költségvetési intézményként hogyan kell könyvelni a 2016. december hóban hóközi számfejtésként elutalt megbízási díjakat? Helyes-e az az eljárás, hogy csak a 2016-ban elutalt nettó megbízási díj kerül rá rovatra, és ugyanez az összeg kerül előírásra kötelezettségként (bérnaplón) 2016-ban, a levont járulékrész, illetve a fizetendő szociális hozzájárulási adó pedig 2017-ben? A 3661-es főkönyvi számra csak a K1101-es rovathoz kapcsolódó december hóközi kifizetéseket könyvelhetem, vagy minden december hóközi kifizetést?
Részlet a válaszából: […] ...december hónapban nem K1101. rovaton elszámolandó személyi juttatás (hóközi számfejtés, megbízási díj) kerül kifizetésre, akkor a nettó összeget a szokásos módon, kell könyvelni, mind a költségvetési, mind a pénzügyi számvitelben.Számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.
Kapcsolódó címkék:  

Szerzői alkotásért fizetendő díjazás adózási és társadalombiztosítási kérdései

Kérdés: Önkormányzatunk a településünkről szóló tanulmánykötethez különféle témakörökben szerzői alkotást készíttet az arra illetékes szakemberekkel. A tanulmányok leadásakor a szerzői jogok az önkormányzatra szállnak át díj fejében. Ezeknek a magánszemélyeknek, mivel nem számlaképesek, megbízási vagy tiszteletdíjként fizethetjük ki a járandóságukat?
A tanulmánykötet megjelenésének lesznek még a fentieken kívül nyomdai költségei is. A díjakat és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adót, valamint a nyomtatás költségét milyen rovatokra kell könyvelni a költségvetési számvitel szerint?
Részlet a válaszából: […] A szerzői jogi védelem alatt álló mű elkészíttetésére és hasznosítására felhasználási szerződést kell kötni. A megbízott szerző a felhasználási szerződés alapján kétféle jogcímen részesülhet díjazásban: egyrészt a személyes munkavégzésre tekintettel, másrészt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.
Kapcsolódó címkék:  

Iskolai tanulmányi verseny díjazása

Kérdés: Az iskola tanulmányi versenyt rendez, és az 1-3. helyezést elérő diákokat, illetve az őket felkészítő tanárokat ajándékutalvánnyal díjazza. Jó helyre könyveljük-e a tételeket, ha a tanulók díjazását a K355-re (adómentes juttatás), a tanárok részére adott juttatást pedig K1107 (saját dolgozó) vagy K123 (külső dolgozó) ERA kódokra terheljük, adóköteles juttatásként?
Részlet a válaszából: […] ...díjazásaként történik a juttatás adása, akkor a saját dolgozók esetében munkabérként (K1101), a külsősök esetében pedig megbízási díjként kell könyvelni (K122). A K1107 rovat nem jöhet szóba, mert a béren kívüli juttatás rovatra csak az Szja-tv. 71...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
Kapcsolódó címkék:  

Óraadó óvónő

Kérdés: Óvónőt tudunk-e megbízási szerződéssel alkalmazni, vagy csakis közalkalmazotti jog­­viszonyban?
Részlet a válaszából: […] Nevelő-oktató munka - óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás - pedagógus-munkakörben (idetartozik az óvónői munkakör is), az óraadó és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

2014 decemberében kifizetett megbízási díj elszámolása

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a 2014. decemberben hóközi kifizetésként számfejtett megbízási díjakat? A Kincstár feladásában 2014. decemberben szerepelnek majd ezek a tételek, de a nettó részük már 2014-ben ki lett fizetve. Jó-e az a megoldás, hogy pénzügyi számvitelben lekönyvelem ezen megbízási díjak bruttó értékét és a szociális hozzájárulási adót, így a 42-esen ott lesz a levont járulékrész és a szociális hozzájárulási adó kötelezettségként, a költségvetési számvitelben pedig csak a nettó részt könyvelem le a kifizetéskor a megfelelő K1-es rovatra?
Részlet a válaszából: […] ...2014. decemberi megbízási díjak kifizetett (nettó) összegét 2014-ben a költségvetési számvitelben el kell számolni a K1. rovatcsoport megfelelő rovatán tényleges személyi juttatási kiadásként. A pénzügyi számvitelben a 2014. december havi számfejtett személyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
Kapcsolódó címke:
1
2
3