Jogutóddal történő megszűnés

Kérdés: Költségvetési szerv 2021. 09. 30-i jogutóddal történő megszűnését követően milyen szabályok alapján fogadja be a jogutód a szerződéses partnerek számláit? A jogelőd szervezet kapott 09. 20-i keltezésűt októberi elszámolási időszakra vonatkozóan. A jogutód elfogadhatja-e a számlát ebben az esetben, ha a jogelőd szervezetre van kiállítva? Októberben érkező számlát, ami szeptemberi elszámolási időszakra szól, befogadhat-e a jogutód szervezet, ha a jogelőd szervezetre van kiállítva? A jogelőd szervezetek esetében meddig szükséges a beérkező számlákat a záró beszámolóban kötelezettségként szerepeltetni? Jogelőd szervezetre kiállított számla befogadásának határidejére vonatkozóan van-e szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni. A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.
Kapcsolódó címkék:    

Megszűnő hivatal és a jogutód hivatal

Kérdés: Közös hivatalunk 2019. december 31-ével megszűnt. Helyette 2020. január 1-jével új hivatal jött létre. Mind a két hivatalt ugyanazon települések alkotják, csak az új hivatalnak más a székhelytelepülése. Milyen megszűnést és jogutódlást érintő könnyviteli feladatok vannak a megszűnő hivatal és az új jogutód hivatal tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnéssel és a jogutódlással kapcsolatos előírásokat az Áhsz. 49/B. §-a, a részletes könyvelési feladatokat pedig a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (Rendelet) XV. fejezetének A. és B. pontjai tartalmazzák.A mérlegkészítés időpontja az Áhsz. 31/A. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:  

Végelszámolással megszűnő gazdasági társaság

Kérdés: Önkormányzati társulás saját alapítású, 100%-osan tulajdonában lévő kft.-je 2018-ban végelszámolásra került, a cégbíróság is törölte. A végelszámoló viszont a megszűnt kft. számlájáról csak 2019. januárban vezettette át a társulás számlájára - a vagyonfelosztásban az alapítóra engedményezett - összeget.
Kérdéseim:
1. 2018-ban a társulás kivezetheti-e ezt a részesedést a könyveiből (az állományi számláról)?
2. Az alapítói tőke 500 E Ft volt, ennél nagyobb összeg lett visszavezetve a megszűnt kft. bankszámlájáról 2019-ben. Hogyan kell a könyvelést 2018-ban és 2019-ben elvégezni?
Részlet a válaszából: […] ...rövid lejáratú kötelezettségként szerepel a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a végelszámolás befejezésekor, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt tartós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.
Kapcsolódó címkék:  

Megszűnő költségvetési szerv

Kérdés: Önkormányzati társulásunk fenntartása alatt működő költségvetési szervünk 2017. 12. 31-én megszűnt. A szerv feladatait, illetve két dolgozóját a társulás vette át. A megszűnő szervnek tárgyieszköz-állománya nem volt, viszont a bankszámláján még volt pénz december 31-én (5 millió Ft). Ezt az összeget 2018-ban vezettük át a társulás mint jogutód bankszámlájára. A kincstár honlapján elérhető tájékoztató szerint a következő módon kell eljárni a könyvelést tekintve: "Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megszűnt szervezet záró mérlegében kimutatott pénzkészlet megszűnés fordulónapját követő átvételét a jogutód, illetve az Áht. 11.5. bekezdése szerinti szerv könyveibe a 491. Nyitómérleg számlával, illetve a 495. Mérlegrendezési számlával szemben számolja el. A?megszűnt szervezet pénzeszközeinek megszűnést követő jogutód szerv részére történő átutalása kizárólag a jogutód, illetve az Áht. 11.5. bekezdése szerinti szerv könyveiben számolható el bankszámlák közötti átvezetésként a 361. Pénzeszközök átvezetési számla alkalmazásával." Ha a 361-re könyvelem a társulásnál a banki átvezetést, akkor a 361-en egyenlegem lesz, aminek elvileg nem lehet egyenlege. Hogyan kell könyvelnem az átvezetett összeget a társulásnál? Jól értelmezem a tájékoztatót, és a 361-ről kivezethetem ezt az összeget a 495-tel szemben? Ebben az esetben viszont a KGR-be feladott mérlegjelentésben ez a könyvelési tétel nem jelenik meg, mivel nem pénzforgalmi tranzakció miatti állományváltozásról van szó. A?mérleg 172. sora, a pénzeszközök átvezetési számla csak pénzforgalmi tranz-akciót vesz figyelembe. Le tudnák vezetni a konkrét könyvelési lépéseket ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...dokumentumok alapján. A mérlegkészítés időpontja a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat esetén a megszűnés napját követő hatvanadik nap.A megszűnő költségvetési szervnek, társulásnak, nemzetiségi önkormányzatnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:  

Megszűnő költségvetési szerv jogutódlással

Kérdés: Intézetünk - központi költségvetési szerv - 2016. 08. 31-ével megszűnt, jogutódlással beolvadt az EMMI-be. Feladataink közé tartozott az uniós programok számviteli elszámolása is, többek között a követelések kezelése és nyilvántartása forintban és devizában is.
A követeléseket egy közalapítványnak adjuk át. Szeretnénk segítséget kérni a követelés és a hozzákapcsolódó értékvesztés teljes körű kivezetésének könyvelésében.
Részlet a válaszából: […] ...megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli zárással kapcsolatos számviteli feladatokat.A vagyonelemeket nem kell kivezetni a mérlegből (a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök közé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.
Kapcsolódó címke:

Költségvetési szerv megszűnése miatt a közalkalmazott jogviszonyának változása

Kérdés: 2013. július 1-jétől a létrehozott óvodafenntartó társulás fenntartása alá került az óvoda intézménye, önálló gazdálkodása megszűnt. Önállóan működő intézmény gazdálkodását 2013. július 1-jétől az önkormányzati hivatal látja el. Az óvodában dolgozó közalkalmazott jogviszonyát az intézmény közös megegyezéssel megszüntette, majd a hivatal köztisztviselőként kinevezte. A hivatal kérhette volna a közalkalmazott áthelyezését? Ha igen, hogyan érvényesíthető a tévedés? Mik a feltételei a közalkalmazotti jogviszonyból történő áthelyezésnek köztisztviselői jogviszonyba?
Részlet a válaszából: […] ...eltöltött időnek (ha a későbbekben például felmentési idő, végkielégítés fizetésére kerül sor a közszolgálati jogviszony megszűnésére tekintettel), az érintettet hátrány nem éri amiatt, hogy nem áthelyezéssel került át a másik szervhez. A felek akár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Jogutódlással történő megszűnés

Kérdés: Jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén hogyan kell könyvelni azokat a szállítói számlákat, amelyek a megszűnés után érkeznek, de a teljesítésük még a megszűnés előtti időszakra vonatkozik? Kell-e bármilyen elhatárolást alkalmaznunk a megszűnő szervnél?
Részlet a válaszából: […] ...szervvel történő összeolvadással vagy beolvadással egyesíthető.A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jog­utóddal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.
Kapcsolódó címkék:  

Költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnésének áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Városunk önkormányzatának képviselő-testülete a városunkban működő egyik múzeumot mint önálló jogi személyiségű intézményt megszüntette. A megszüntető okirat úgy rendelkezik, hogy az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a közfeladat ellátása tekintetében utódszervezete egy nonprofit kft. lesz. A múzeum által a megszűnés napjáig végzett adóköteles tevékenységet a megszűnést követő első naptól a nonprofit kft. végzi tovább, ugyanazon helyeken, a múzeum által korábban beszerzett eszközökkel. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a múzeum jogutód nélkül szűnt meg. Alkalmazhatjuk-e az Áfa-tv. 17. §-ának (2) bekezdésében foglalt mentesítő szabályt? Álláspontunk szerint a hivatkozott rendelkezés alkalmazható, mivel a megszüntető okirat értelmében a közfeladat ellátása tekintetében a múzeum utódszervezete a nonprofit kft. lesz, és ebből következően áfafizetési kötelezettségünk nem keletkezik.
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. a 17-18. §-okban különös szabályokat ír elő többek között arra az esetre, amikor egy másik adóalany jogutódlással való megszűnés révén válik valamely termék, vagyoni értékű jog jogosultjává. Ezen ügyletek esetében a törvény lehetővé teszi, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.
Kapcsolódó címkék: