Önkormányzati tulajdonú gépkocsi személyi használata

Kérdés: A jegyző az önkormányzati tulajdonban lévő gépkocsit milyen feltételek mellett használhatja személyi használatra? Mik az adózási szabályai, menetlevél-vezetés, számlázás rendje? El kell-e különíteni a magáncélú és a hivatali célú utakat? Milyen adózási és engedélyezési szabályok vannak rá? Sem az önkormányzatnál, sem a hivatalnál nincs gépkocsivezető. Meg kell-e téríteni a személygépkocsi után a magáncélú használatot?
Részlet a válaszából: […] ...szabályoznia kell a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét. Feltételezhetően személygépkocsiról van szó, melyre menetlevél vezetése a közlekedési jogszabályok alapján nem kötelező, ugyanakkor célszerű előírni szabályzatban annak vagy más,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Személygépkocsi magáncélú használatával összefüggő szabályozási, nyilvántartási kérdések

Kérdés: A képviselő-testület a polgármester részére engedélyezte az önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi korlátlan, magáncélra is vonatkozó használatát. Az üzemanyag-felhasználás költségét a töltőállomás által kiadott nyugta alapján számoljuk el. Kérdés, hogy kell-e az önkormányzat nevére kiállított számlát kérni a töltőállomáson, illetve hogy kell-e valamilyen nyilvántartást vezetni a megtett kilométerekről, illetve a gépkocsi használatáról? Helyes-e az a nyilvántartás, amely tartalmazza a havi induló, illetve záró kilométeróra-állást, a megtett kilométert, az üzemanyag számla/nyugta számát, összegét?
Részlet a válaszából: […] ...a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáról.A magáncélra használt hivatali személygépjárművek esetében nem kötelező a menetlevél vezetése, de belső szabályzatban előírható a megtett kilométerek és az üzemanyag-fogyasztás ellenőrzése céljából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Szigorú számadású nyomtatvány

Kérdés: Az alábbi jogforrásokból levezetve, amennyiben az utalványrendeletek szigorú számadású kötelezettség alá esnek, akkor az államháztartási törzskönyvi jogi személyek esetében folyamatos sorszámmal kell, hogy a rendszerben létrejöjjenek, és a könyvvezetésben szerepeljenek? Az Áhsz. 52. §-a szerint a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és a bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megőrzésére egyaránt az Szt. 165. §-ának (1), (2) és (4) bekezdését, valamint a 166-169. §-át kell alkalmazni. Az Szt. 168. §-a szerint a készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (más jogszabály: 368/2011. Ávr. 59. §) (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat (pl.: pénztárban készpénzfelvétel stb.), szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. Egyébként a bizonylatok szigorú számadás alá vonása saját hatáskörben is történhet.
Részlet a válaszából: […] ...bevételi és kiadási pénztárbizonylat,– pénztárjelentés,– nyugta,– perforált szelvényeket tartalmazó nyugtafüzet,– gépkocsi-menetlevél,– sorszámozott űrlapok és sorszámozott űrlapokat tartalmazó füzetek,– értékjegyek, amelyekért a felhasználás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.

Hivatali autó vezetésével össze­- függésben kiszabott közigazgatási bírság

Kérdés: Költségvetési szerv munkatársának gyorshajtása miatt közigazgatási bírságot róttak ki a költségvetési szervre mint a gépjármű üzemben tartójára. A költségvetési szerv számlát helyettesítő (adómentes) okmányt állított ki az érintett kormánytisztviselőnek. Helyes-e a számlát helyettesítő okmány kibocsátásának alkalmazása? Amennyiben nem, akkor a kormánytisztviselővel szembeni követelés előírása milyen dokumentum alapján történhet? Kormánytisztviselő kérésére – az erre vonatkozó károkozás és vétkességet elismerő nyilatkozat megtételén túli, hozzájáruló nyilatkozattal – történhet-e a követelésérvényesítés az illetményből való levonás útján? Hogyan könyveljük és milyen bizonylat alapján a dolgozó miatt a munkáltatóra kirótt közigazgatási bírság áthárítását a vétkes dolgozóra?
Részlet a válaszából: […] ...adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek az említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Hivatali személygépkocsi futásának nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzat vezető tisztségviselőjének kötelező-e útnyilvántartást vezetnie az általa használt önkormányzati tulajdonban lévő személygépkocsi futásáról akkor, ha a járműre egyébként a cégautóadó megfizetésre kerül?
Részlet a válaszából: […] ...ha nem áruszállításra használt, tehergépjárműről van szó) – adózási, illetve közlekedésrendészeti oldalról – nem kötelező menetlevél vagy útnyilvántartás vezetése. A cégautóadót mindenképpen meg kell fizetnie az önkormányzatnak a gépjármű után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Parkolási díj elszámolása

Kérdés: Intézményünk hivatalos gépkocsival rendelkezik. A gépkocsivezető a napi ügyintézés során több helyen kénytelen megállni, és ahol szabályozva van, ott parkolóautomatából parkolójegyet kell vásárolnia. Ekkor parkolójegyet (nyugtát) kap, amelyen nem szerepel az intézmény neve, címe stb. Elszámolható-e ez, vagy csak utólag számla alapján történhet meg ennek kifizetése? A számla sajnos nem mindig fordul meg 1 hónapon belül, ilyenkor a parkolóautomatát üzemeltetőnél sok esetben elveszítjük a lehetőséget a számla kiállítására vonatkozóan.
Részlet a válaszából: […] ...Az utóbbi időben számos olyan szakmai vélemény jelent meg, amely szerint más bizonylatokkal együtt (pl. kiküldetési rendelvény vagy menetlevél), ha azok a nyugtával igazolt gazdasági esemény valós voltát, illetve azt, hogy az intézmény vette igénybe az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Gépjárművek üzemanyag- felhasználásának elszámolása – városban és földúton történő vegyes üzemeltetés

Kérdés: Önkormányzatunk két személygépkocsit üzemeltet. Az egyik a tanyagondnoki szolgálaté, a másikat pedig egyéb utánfutóval történő szállításra és a tanyagondnoki jármű helyettesítésére használjuk. A tanyagondnoki szolgálat szállítja az ebédet a szociális étkezőknek, kül- és belterületen egyaránt. A tanyagondnoki személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási normája (újonnan vásárolt) a forgalmazó által kiadott dokumentum alapján városi 10,2 l/100 km, városon kívüli 7,4 l/100 km, vegyes 8,4 l/100 km. Hogyan állapítsuk meg az üzemanyag-felhasználást, melyik normát alkalmazzuk a külterületi földúton, ahol kb. minden 100 m-en meg kell állni, és melyiket a szilárd útburkolaton, ahol megállás nélkül, folyamatosan közlekedik akár 50 km-t is? Ugyanezek a kérdések felvetődnek a másik gépjármű esetében is, ahol egyfajta fogyasztási normát ismerünk, ami 11,2 l/100 km. Amikor üzemanyag-felhasználást számolunk, a rendelkezésre álló fogyasztásinorma-adatok mikor hitelesek, milyen hatóság által kiadott fogyasztásinorma-adatok fogadhatók el?
Részlet a válaszából: […] ...által kiadott, a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján történik.A leadott menetlevelek, futásteljesítést igazoló naplók és a gépjárművek üzemanyag-fogyasztási normája alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.

Átalány költségtérítés fizetése saját gépjármű hivatali célú használatára tekintettel

Kérdés: Saját gépjárművét hivatali céllal rendszeresen igénybe vevő kormánytisztviselő részére a munkáltató gépjárműátalányt kíván megállapítani. Milyen szabályokat kell figyelembe venni az átalány megállapítása során, milyen módon történik az okmányolása, illetőleg elszámolása, ellenőrzése a munkáltató, illetve az adóhivatal részéről?
Részlet a válaszából: […] ...arányának megállapítása céljából a hivatalos utakról a magánszemélynek útnyilvántartást kell vezetnie. Erre a célra a menetlevél vezetése is megfelel, ha tartalmazza az Szja-tv.-ben előírt adatokat. Minden gépjármű esetében külön útnyilvántartást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.

Üzemanyagköltség elszámolása

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzat elnöke elszámolási előleget vett fel februárban, melynek elszámolására üzemanyagszámlákat hozott. Milyen módon lehet ezt elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat tulajdona, akkor a nemzetiségi önkormányzat nevére szóló számla alapján kell az üzemanyagszámlákat elszámolni, és menetlevél vagy útnyilvántartás alapján ellenőrizni kell, hogy a megtett kilométer a gépjármű fogyasztási normájával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Üzemanyag-megtakarítás

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk 2 db gépjárművet üzemeltet. A gépjárművezető részére szabályozásunk szerint számlák alapján fizetjük ki az üzemanyagot. A saját szabályozásunk értelmében üzemanyag-megtakarítás kifizetésére nincs lehetőség. Ezen helyi szabályozás mellett van-e mód arra, hogy a gépkocsivezetőnek bizonylat (számla) nélkül megtérítsük a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt gépjárműkenőanyag-felhasználás (üzemanyag-fogyasztási norma 7 ezrelékének megfelelő mennyiség) ellenértékét?
Részlet a válaszából: […] ...számáraüzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összegből maximum havi százezer forintmértékben. Üzemanyag-megtakarítást a menetlevéllel igazolt kilométerfutásteljesítmény alapján a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági,erdészeti és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.
1
2
3