Kötelezettségvállalás jogerős bírói ítélet alapján

Kérdés: Korábbi munkavállalónk munkaügyi pert kezdeményezett intézetünkkel szemben. A peresített összeget (személyi juttatások és annak munkaadói járuléka) szerepeltetnünk kell-e a 2021. évi beszámolónk "egyéb kötelezettségek" során?
Részlet a válaszából: […] ...jog megsértéséért fizetett összegeket. Ennek értelmében a fenti rovaton kell majd elszámolni a megítélt kártérítést és az elmaradt munkabér utáni kamatot is. Az elmaradt munkabér bruttó összegének elszámolására a K123. Egyéb külső személyi juttatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Védőnők díjazása

Kérdés: Helyi önkormányzat alkalmazásában álló területi védőnők esetében 2020. január 1-jétől kezdődően a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében foglaltak szerint a garantált illetményen és a fix összegű díjazás 15%-ának megfelelő dolgozót érintően bruttó 11 404 Ft/hó (munkaadókat terhelő járulékokkal együtt bruttó 13 800 Ft/hó) összegű területi pótlékon felül bármilyen pótlék vagy egyéb díjazás címén milyen juttatás illeti meg, és mely jogszabályi hivatkozás alapján?
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnő havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb az irányadó szakdolgozói bértáblában foglaltaknál, azaz a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti összegnél. A 2019. július...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.
Kapcsolódó címkék:    

Házipénztárból történő készpénzkifizetés

Kérdés: Mikor lehetséges házipénztárból készpénzkifizetés? Tilos-e a házipénztárból munkabérrel összefüggő kifizetést eszközölni?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 85. §-a kimondja, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A kiadások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Bölcsődei kisgyermeknevelő jutalma

Kérdés: Év végén meg szeretnénk jutalmazni a dolgozókat. Mennyi jutalom adható bölcsődében a kisgyermeknevelőnek?
Részlet a válaszából: […] ...jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves illetményének, munkabérének tizenöt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.
Kapcsolódó címkék:  

Munkabér-követelés elévülése

Kérdés: Mikor évül el a munkavállaló munkabér-követelésre vonatkozó igénye, ha a munkáltató több mint öt éve a havi háromszázezer forintos munkabéréből csak a minimálbérnek megfelelő munkabért fizette ki számára?
Részlet a válaszából: […] ...magatartás tanúsítása minősül".Mit is jelent a Ptk. ezen szabályozása?Ha a munkavállaló nem szólította fel a munkáltatót a munkabér kifizetésére, ha a munkáltatótól nincs tartozást elismerő nyilatkozata, vagy nincs egy olyan írott dokumentum,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.
Kapcsolódó címkék:    

Képzési költség adókötelezettsége

Kérdés: Intézményünk egyik közalkalmazottja számára az Mt. 103. §-a alapján kötelező kijelöléssel elrendelte a főiskolai végzettség megszerzését. A képzésen való részvételre kötelezés 2009. évben történt. A képzés 2009/2010. tanév I. félévében 2009. szeptember 1-jén kezdődött. 2010. évben az átvállalt képzési költség meghaladja a minimálbér két és félszeresét. Kérdésünk: 1. az átvállalt képzési költség értékhatárt meghaladó része az Szja-tv. 69. §-ának hatálya alá tartozó természetbeni juttatásként adóköteles, vagy 2. a közalkalmazott (nem pénzben megszerzett) munkaviszonyból származó jövedelmeként adó- és járulékköteles? A 2. pont alatti esetet az érintett közalkalmazott nem fogadja el, mivel az Mt. 103. § (4) bekezdése értelmében a munkáltató ez esetben köteles a munkabérét és költségeit megtéríteni. Adókötelezettsége esetén az Mt. előírása nem teljesül.
Részlet a válaszából: […] A közteherviselés rendszerének átalakítását célzótörvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény átmeneti rendelkezéseineka 206. § (2) bekezdése rendelkezik az iskolarendszerű képzés átvállaltköltségeinek adózási kérdéséről. A hivatkozott jogszabályi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Utólag számfejtett munkabér bevallása

Kérdés: Oktatási intézményünknél egyházi személyek is tanítanak - főállásban -, akik munkájukért bruttó 69 000 forint munkabért kapnak havonta. Sajnálatos módon 2008. évben az új bérprogramunk nem tudta "értelmezni" az ő jogviszonyukat, emiatt nem történt részükre bérszámfejtés annak ellenére, hogy munkaviszonyuk nem szűnt meg. Az adóbevallást - természetesen - így küldtük be, hisz nem sikerült számukra bért számfejteni, tehát a bevallásban nulla forint szerepelt. Szeretném megjegyezni, hogy az egyházi személyek részére nekünk csak szja-levonási és megfizetési kötelezettségünk van, mert a járulékokat és az ehót központilag rendezi a Magyar Katolikus Egyház a mindenkori minimálbér összegéig. Kérdésem a következő: Február hónapban kifizettük "duplán" az egyházi személyek részére a munkabért - tehát bruttó 138 000 forintot, az szja-t levontuk, megfizettük (igaz, az adójóváírást csak egyszer vehetjük figyelembe, emiatt adójuk is magasabb lett) az adóbevallásban - nyilvánvalóan - ez az összeg szerepel. Kell-e önrevízióval élni mindkét hónapra vonatkozóan (januárra, februárra), hogy "helyére kerüljenek" az adók, járulékok, vagy rendben van ez így? A bevallásunkban ugyan csak az szja-ról tudnék javítást elvégezni.
Részlet a válaszából: […] ...hónapnak számít minden olyan hónap, amelyre bérilleti meg a magánszemélyt. Amennyiben a munkavállaló januárra is jogosult voltmunkabérre, akkor a január hónapra is megilleti adójóváírás akkor is, ha ajanuári munkabérét csak később, a februári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 29.

Ülnöki tevékenységért, a bíróság által térített összeg elszámolása

Kérdés: Intézményünk önálló költségvetési intézmény, felügyeleti szerve az egyik minisztérium. Intézményünk egyik alkalmazottja időnként a bíróságon ülnökként ténykedik. Ezekre a napokra - a bíróság előzetes közlésünk alapján - átutalja (megtéríti) a munkabér és járulék összegét. Munkatársunk a havi járandóságát intézményünktől megkapja, függetlenül attól, hogy néhány napot máshol tölt el munkával. Kérdésünk az, hogyan kell elszámolni a bíróság által átutalt összeget? Költségtérítésként, vagy bevételként, vagy működési célú támogatásértékű bevételként?
Részlet a válaszából: […] A bíróság által térített összeg egyéb sajátos bevételnekminősül. A könyvekben 91229. Egyéb sajátos bevétel előirányzatának teljesítésefőkönyvi számlán kell elszámolni.Költségtérítésként több okból sem számolható el. Egyrésztazért, mert akkor olyan helyzet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

Munkabér utalása bankszámlára

Kérdés: Milyen költségeket kell megtéríteni a munkavállalóknak az Mt. új szabályának alkalmazása során, amikor a munkavállaló munkabérét a munkáltató bankszámlára utalja? Beletartoznak-e ebbe a pénzfelvétel, az esetleges bankkártya nyújtása, illetve egyéb a bankszámlához kapcsolódó költségek?
Részlet a válaszából: […] ...Mt.-nek a munkabér védelme című része kimondja, hogy amunkabért - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a magyar törvényespénznemben kell megállapítani és kifizetni. Azt utalvány vagy más formábanfizetni tilos. Lehetőség van ugyanakkor arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 14.
Kapcsolódó címke:

Béren kívüli adómentes juttatások

Kérdés: Az Szja-tv. nevesíti a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatások körét, amelyből a 400000 Ft-ot meg nem haladó rész adómentes. A juttatások körébe beletartozik a művelődési intézményi szolgáltatás. Kérdésünk, hogy a művelődési intézményi szolgáltatás körbe mi alapján, mely szolgáltatásfajták tartoznak bele?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.6. pontja szerintiadómentesség csak a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, anyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI.törvény és a művelődési és közoktatási miniszter...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.
Kapcsolódó címkék:  
1
2