Kötelezettségvállalás jogerős bírói ítélet alapján

Kérdés: Korábbi munkavállalónk munkaügyi pert kezdeményezett intézetünkkel szemben. A peresített összeget (személyi juttatások és annak munkaadói járuléka) szerepeltetnünk kell-e a 2021. évi beszámolónk "egyéb kötelezettségek" során?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 1. §-a (1) bekezdésének 15. pontja szerint kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok, és – ha jogszabály azt lehetővé teszi – a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Nők kedvezményes öregségi nyugdíja

Kérdés: Önkormányzatunk alkalmazásában lévő közalkalmazott felmentését kérte írásban 2019. 02. 07-én, arra való hivatkozással, hogy 2019 júniusában a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel rendelkezni fog. A képviselő--testület a kérelemnek helyt adott, és rendelkezett közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetéséről 2019. 07. 15. napjával, 5 hónap felmentési idővel, melynek felére mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól. A kérelem benyújtásakor (2017. 12. 31-ig) 42 év 59 nap szolgálati idővel rendelkezett, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító ideje ebből 38 év 196 nap volt, melyből a keresőtevékenységgel járó szolgálati ideje 23 év 249 nap. A felmentés tehát megtörtént, de a nyugdíjigény a keresőtevékenységgel járó szolgálati idő elégtelen volta miatt elutasításra került. A munkáltatónak felelőssége lett volna-e annak vizsgálata, hogy a közalkalmazott a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik-e, s ebben az esetben a felmentési kérelmét el kellett volna-e utasítania, vagy a munkáltató jóhiszeműségére tekintettel, hogy a munkavállaló kérelmét elfogadta, nem róható fel a nyugdíjigény elutasítása? A közalkalmazott utóbb munkaügyi perrel fenyegeti az önkormányzatot, illetve elmaradt végkielégítésének kifizetését is kérelmezi.
Részlet a válaszából: […] A Tny. 18. §-ának (2c), (2d) bekezdései feltételként szabják azt is, hogy a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára vonatkozó jogosultsági időn belül leg-alább hány évnek kell lennie a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Jegyző munkáltatója, munkaügyi per indítása jegyző által

Kérdés: A jegyzőnek ki a munkáltatója? Amennyiben a jegyző munkaügyi bíróságon pert kíván indítani a felmentése tekintetében, kit perelhet (önkormányzatot, polgármestert/polgármestereket, közös hivatalt)?
Részlet a válaszából: […] A jegyző abban a sajátos helyzetben van, hogy egyrészt munkavállaló, másrészt munkáltatói jogköröket is gyakorol, illetve vezeti az önkormányzat szervét, a polgármesteri hivatalt, illetve közös önkormányzati hivatalt.Különbséget kell tenni a munkáltatói jogkört gyakorló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Jogorvoslat téves besorolás esetén

Kérdés: Pedagógusként dolgozom. A munkáltató rosszul számította ki a besorolásomat, ezáltal három éve kevesebb a fizetésem. Mit tehetek?
Részlet a válaszából: […]  A munkajogi hároméves elévülési időn belül követelheti abérkülönbözet kifizetését. Az elévülés az esedékessé válástól kezdődik.A hároméves elévülést megszakítja az igény érvényesítéséreirányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Munkaügyi perben megítélt késedelmi kamat kiszámítása

Kérdés:

Késedelmi kamat számításával kapcsolatban kérdezném Önöket. Talán köztudott, mert a média is foglalkozott azzal, hogy a tűzoltóknak az európai uniós csatlakozás következtében – egy joghézag folytán – 2004. május 1. és 2007. dec. 31. közötti időszakban bizonyos összegű túlszolgálati díjuk keletkezett. Ezt az összeget valószínűleg az idei év során kifizetjük. Erre vonatkozóan késedelmi kamatot kell számolni. Ennek a számítási módjához szeretnék segítséget kérni. Ha lehetséges, példán keresztül, féléves bontásokban.

Részlet a válaszából: […]   A késedelmi kamatra vonatkozó polgári jogi szabályozás a rendszerváltás óta többször is módosult, így 2004. május 1-jétől a 2002. évi XXXVI. törvény alapján. E módosítás alkalmazásával kapcsolatban irányadó a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 3/2004....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Peren kívüli megegyezésben kikötött kártérítés adó- és járulékvonzata

Kérdés: Munkaügyi pert indított egy volt pedagógus, akit helyettesítés miatt határozott időre alkalmaztunk további jogviszonyban, a jogviszonya megszüntetésével kapcsolatban. A per kimenetele hosszúnak tűnt, ezért peren kívül megegyeztünk. Jogos volt-e? A megegyezés eredménye, a nem jövedelmet pótló átalánykár összegéből kell-e bármiféle (szja, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék) közterhet levonni, vagy ez ténylegesen nem vagyoni kártérítésnek minősül? Tehát a kifizetés bruttó vagy nettó módon történhet?
Részlet a válaszából: […] A megadott információk alapján nem dönthető el, hogy a perenkívüli megegyezés jogos vagy indokolt volt-e a munkáltató részéről, hiszen ezattól függ, hogy milyen alapon támadta meg a jogviszonyt megszüntetőhatározatot az érintett. A peren kívüli egyezségben a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Azonnali inkasszó az önkormányzat számlájára

Kérdés: Értesíteni kell-e az önkormányzatot az ellene megnyert munkaügyi perben, jogerős bírósági határozatban meghatározott kártérítés (elmaradt jövedelem) azonnali inkasszójáról az inkasszót megelőzően, vagy elég a megtörtént inkasszóról az értesítést megküldeni? Az önkormányzat gazdálkodását nem védi a jog egy váratlan pénzleemeléssel szemben? Ha nem védi, akkor közérdek elé léphet egyéni érdek?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat mint munkáltató egy magánjogi jogviszonyalanya. E jogviszony alanyaként az önkormányzat nem mint hatóság, mintközhatalommal rendelkező szervezet lép fel, hanem ugyanolyan magánjogijogalanyként, mint bármely más személy, szervezet. Ennek megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.