Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott normatív kedvezmények tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Étkeztetési normatíva

Kérdés: A normatív iskolai étkeztetésről a Költségvetési Levelek 152. számában megjelent 2980. kérdés kapcsán olvastam állásfoglalásukat, s ezzel kapcsolatosan még további kérdésem lenne. Az iskolai háromszori ingyenes étkeztetést igénybe veheti-e a tanuló akkor is, ha nincs délután napköziben vagy tanulószobán?
Részlet a válaszból: […]tanuló az iskolai kereteken belül veheti igénybe, amelyek hitelt érdemlő igazolása tanügyi nyilvántartással, többek között a naplóban a hiányzók naprakész vezetésével, a napközis tanulók nyilvántartásának naprakész vezetésével történik. Az étkezés személyi térítési díját az intézményvezető az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi, általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át; b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át; c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át; d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani. A tanuló akkor tudja igénybe venni az étkezést, ha az iskolában van, napközbeni oktatási órán, illetve az oktatást követően napközi ellátásban részesül. Az éves költségvetés elfogadása előtt az intézményvezetők az étkezési térítési díj mértékét úgy állapítják meg, hogy arról előzetesen az irányító szerv rendeletének elfogadásával rendelkezik. A rendeletben a jogszabálynak megfelelően a nyersanyagköltség és rezsiköltség kerül meghatározásra, továbbá annak áfatartalma. A rendeletben külön kerül meghatározásra az óvodai, bölcsődei és iskolai, tanulói étkeztetés. Ahol az irányító szervhez szociális intézmények is tartoznak, ott a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, házhoz szállítás térítésidíj-mértéke is meghatározásra kerül. Az iskolai tanulói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3004
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Étkeztetési normatíva

Kérdés: Igényelhető-e kedvezményes étkeztetéshez normatív állami támogatás olyan tanuló után, akit nevelőszülő nevel, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedik, és ez a tanuló tartósan beteg, illetve három- vagy többgyermekes családban él?
Részlet a válaszból: […]- tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. A nevelőszülőnél, a gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő gyermekekre más jogcímen jár juttatás, ezért veszi ki az étkeztetési normatívára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3002

3. találat: Étkeztetési támogatás könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunknál önálló intézményként működik az ÁMK. Az óvodai és iskolai kedvezményes étkeztetésben részesülők után járó támogatást intézményfinanszírozásként adjuk át az ÁMK részére. Kérdésem, hogy az ÁMK-nál hogyan jelenik meg a könyvelésben az étkeztetési támogatás? Kell-e a támogatást könyvelni az 583224-es számlán, és ha igen, azt milyen módon?
Részlet a válaszból: […]és juttatásokat kell elszámolni. Az 583. Önkormányzat által folyósított ellátások főkönyvi számlákon az adósságcsökkentési támogatást, ápolási díjat, rendszeres gyermeknevelési támogatást, a munkanélküliek jövedelempótló támogatását, a tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyét, az időskorúak támogatását, az egyéb jogcímeken rendszeres szociális segélyben részesülők juttatásait, a lakásfenntartási támogatást, a kiegészítő családi pótlékot, az egyéb rászorultságtól függő ellátásokat, a köztemetés költségeit, a közgyógyellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, iskolatej, a természetben nyújtott ellátások és a szociálisan rászorultak lakáshitel- és közműellátásának kiadásait kell kimutatni. Az Útmutató szerint nem itt kell megtervezni és elszámolni a gyermek-, diákétkeztetés keretében biztosított étkeztetési kiadásokat. Az ÁMK-nak feltételezhetően nincs saját konyhája, tehát az étkeztetést vásárolt szolgáltatásként fogja nyújtani az óvodások és tanulók részére. A vásárolt élelmezés az 55221. Vásárolt élelmezés kiadása főkönyvi számlán kerül könyvelésre. A vásárolt élelmezés főkönyvi számlán kerül megtervezésre és elszámolásra a melegítőkonyhával rendelkező, vagy dolgozói étkeztetésről más módon gondoskodó költségvetési szervnél a kész- és félkész ételek, továbbá a jogszabályban előírt, természetben nyújtott védőételek, védőitalok beszerzésének, vásárlásának kiadásai. - előző évi kötelezettségvállalás állományba vétele T 0755 - K 0991 T 0991 - K 0975 - tárgyévi kötelezettségvállalások állományba vétele […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2928