Nyugdíjas főállású polgármester, alpolgármester esetében a nyugdíj--szüneteltetés nem alkalmazandó

Kérdés: A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött főállású alpolgármesternek - figyelemmel a Tny. 83/C. §-ának rendelkezéseire - szüneteltetnie kell-e az öregségi nyugdíja folyósítását?
Részlet a válaszából: […] A főállású polgármester, alpolgármester a Kttv. VII/A. fejezet alapján sajátos közszolgálati jogviszonyban áll. Társadalombiztosítási szempontból a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alá tartozik.A Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése szerint az öregségi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Önkormányzati tanácsadó - nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok

Kérdés: A Kttv. 239. §-ban nevesített "önkormányzati tanácsadó" jogviszonyt létesíteni szándékozó öregségi nyugdíjra jogosult esetében is alkalmazandó-e a Tny. 83/C. §-ában rögzített szüneteltetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 83/C. §-a arról rendelkezik, hogy az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Nyugdíjas szövetkezeti tag foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzati fenntartású óvoda foglalkoztathat-e nyugdíjas-szövetkezet által közvetített nyugdíjast az óvodapedagógusszakember-hiány pótlása céljából? Ezzel nem sérti-e az intézmény a kötelező közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatás előírását?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjas-szövetkezet tagja a személyes közreműködést teljesítheti harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás keretében. A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony a nyugdíjas-szövetkezet és öregségi nyugdíjban részesülő tagja közötti külső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Nyugdíjba vonult köztisztviselő visszafoglalkoztatása

Kérdés: Polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult közalkalmazottat/köztisztviselőt később, az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e a polgármesteri hivatalban munkaszerződéssel (Mt.) foglalkoztatni? Polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselővel később, az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e megbízási szerződést kötni tanácsadói feladatokra? A fenti két esetben a kereseti korlátról szóló Tny. 83/B. §-ában és a nyugdíj-szüneteltetésre vonatkozó 83/C. §-ában foglaltakra tekintettel kell-e lenni a nyugdíjasnak?
Részlet a válaszából: […] Arra, hogy a polgármesteri hivatalnál milyen jogviszonyban foglalkoztatható egy adott személy, részben a Kttv., részben a Kjt. szabályait kell figyelembe venni. A megbízási jogviszony tekintetében pedig ügyelni kell a színlelt szerződések tilalmára.A Kttv. kimondja, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott óvodában milyen feltételekkel alkalmazható nyugdíjas óvodapedagógus? Felvehető-e üres keretre vagy GYES-en lévő dolgozó helyére, illetve határozott idejű szerződéssel vagy megbízási szerződéssel alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] A köznevelési törvény alapján nevelő-oktató munka (így óvodai nevelés) pedagógus-munkakörben, a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszonyban látható el, kivétel az óraadókat.Óraadónak minősül a megbízási szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Nyugdíj-szüneteltetési szabályok

Kérdés: Negyven év munkaviszony után 2018-ban nyugdíjba mentem. Eddig nem dolgoztam nyugdíjasként, de most lehetőséget kaptam, hogy egy költségvetési intézményben dolgozzak a nyugdíj mellett, mint Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott, napi 4 órában. Dolgozhatok majd úgy, hogy közben a nyugdíjamat is felveszem? A jövedelemkorlátot kell figyelni? Számít az, hogy a megszűnt (nyugdíjazás előtti) jogviszonyomban köztisztviselőként dolgoztam?
Részlet a válaszából: […] A Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjas nem minősül biztosítottnak, így nem fizet egyéni járulékot, így nyugdíjjárulékot sem. Ennek megfelelően - mivel nincs nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem, kereset - nem érvényesül a kereseti korlát (Tny....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Nyugdíjas foglalkoztatása önkormányzatnál Mt. hatálya alatt

Kérdés: Önkormányzatnál jelenleg foglalkoztatott, Mt. hatálya alá tartozó dolgozó nyugdíjba vonul. Nyugdíjasként szintén nem az Mt. hatálya alá tartozóként ugyanabban a munkakörben alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 83/C. §-a alapján szüneteltetni kell a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig az öregségi nyugdíj, a nők kedvezményes nyugdíja, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Pénzbeli egészségbiztosításijárulék- fizetés a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő esetében

Kérdés: Hivatalunk megbízási szerződéssel foglalkoztatta volt dolgozóját, aki a nők negyven-éves öregségi nyugdíjában részesül jelenleg. (A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.) A megbízási díjból a kincstár pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vont le, arra hivatkozással, hogy az érintett még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Helyesen járt el a kincstár?
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után csak természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Nem fizet viszont 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, kivétel, ha a nyugdíj folyósítása szünetel.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Köztisztviselő nyugdíjasnak minősülése és végkielégítésre való jogosultsága

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselője 2011. május 11-én tölti be a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. Köztisztviselői jogviszonya ennek megfelelően május 10-én szűnik meg. A felmentési idő következtében az utolsó munkában töltött nap január 10-e. (8 hónap felmentési idő illetné meg, 4 hónap alól a törvénynek megfelelően mentesíti a munkaadó.) A munkaviszony megszüntetése a dolgozó kérése alapján történik, arra való hivatkozással, hogy kéri a nyugdíjazását. Ugyanakkor a nyugdíjtörvény változása miatt a nyugdíj megállapítását csak 2011. május 11-én kérheti (megszűnt a visszamenőleges hatállyal kért nyugdíj-megállapítás), vagyis a felmentési idő utolsó napján, 2011. május 10-én még nem minősül nyugdíjasnak. A kérdés az, hogy a dolgozónak jár-e a végkielégítés, hiszen a Ktv. 19. §-a értelmében csak az nem jogosult végkielégítésre, aki a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. Hivatalunk álláspontja az, hogy mivel a dolgozó maga kérte a felmentését, így felmentési idő, jubileumi jutalom, szabadságmegváltás megilleti, ám végkielégítés nem.
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján nem teljesen egyértelmű, hogy az érintettköztisztviselő 2011. május 11-én az öregségi nyugdíjkorhatárt tölti be, vagy azelőrehozott öregségi nyugdíj megállapításához szükséges életkort.Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséről van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 14.

Képviselői tiszteletdíj a nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó törvényi előírás szempontjából

Kérdés: Önkormányzatunknál számottevő a nyugdíjas képviselők száma. Önkormányzati rendeletben került megállapításra a tiszteletdíjuk, de nincs arra hivatkozás, hogy a képviselő lemondhat-e a tiszletetdíjáról. Jogszabály szerint, ha a nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem 18-szorosát meghaladja a jövedelem, akkor a nyugdíjat szüneteltetni kell. Az a kérdésem, hogy az önkormányzati képviselő lemondhat-e a tiszteletdíjáról, ha a jövedelme eléri a fent említett jövedelem korlátot, vagy már a megválasztásakor jeleznie kell, hogy lemond a díjazásáról?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 83/B. § alapján, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt benem töltött, az ott felsorolt valamely nyugellátásban részesülő személy atárgyévben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll,illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.
1
2