Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott nyugdíjas alkalmazott tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Nyugdíjas főállású polgármester, alpolgármester esetében a nyugdíj--szüneteltetés nem alkalmazandó

Kérdés: A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött főállású alpolgármesternek - figyelemmel a Tny. 83/C. §-ának rendelkezéseire - szüneteltetnie kell-e az öregségi nyugdíja folyósítását?
Részlet a válaszból: […]folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell többek között, ha a nyugdíjas köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban áll. E megfogalmazás 2013 óta egyértelműsítette, hogy csak a köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozik a szüneteltetés.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5104

2. találat: Nyugdíjas szövetkezeti tag foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzati fenntartású óvoda foglalkoztathat-e nyugdíjas-szövetkezet által közvetített nyugdíjast az óvodapedagógusszakember-hiány pótlása céljából? Ezzel nem sérti-e az intézmény a kötelező közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatás előírását?
Részlet a válaszból: […]közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján létrejött sajátos jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja teljesíti személyes közreműködését, és amelyre a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. rendelkezéseinek a szövetkezeti törvényben meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni.A Kjt. és a Köznevelési törvény előírásait figyelembe véve a pedagógusok közalkalmazotti vagy magán-, egyházi fenntartó esetén munkaviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5081

3. találat: Önkormányzati tanácsadó - nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok

Kérdés: A Kttv. 239. §-ban nevesített "önkormányzati tanácsadó" jogviszonyt létesíteni szándékozó öregségi nyugdíjra jogosult esetében is alkalmazandó-e a Tny. 83/C. §-ában rögzített szüneteltetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]szolgálati viszonyban,- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.Felmerülhet a kérdés, hogy vajon tekinthető-e az önkormányzati tanácsadó politikai szolgálati jogviszonynak. A Kit. szerint politikai szolgálati jogviszonyban állónak minősül a politikai felsővezető (miniszterelnök, miniszter, államtitkár), a politikai vezető (kormánymegbízott) és a politikai tanácsadó, politikai főtanácsadó (ide a miniszteri, államtitkári tanácsadók tartoznak) és a kabinetfőnök (tanácsadó). Megállapítható tehát, hogy az önkormányzati tanácsadó nem tekinthető politikai szolgálati jogviszonyban állónak.Az önkormányzati tanácsadó jogviszonya inkább egy sajátos közszolgálati jogviszonynak tekinthető. A Tny. hivatkozott rendelkezése azonban csak köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki.Mindezek alapján - megítélésünk szerint - a Tny. 83/C. §-a nem alkalmazandó az önkormányzati tanácsadóra. Vonatkozik rá azonban a Tny. 83/B. §-ában foglalt korlát. Azaz ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a 18. § (2a)-(2d) bekezdései alapján megállapított, vagy a 2011. évi CLXVII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy a tárgyévben a Tbj-tv. 5.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5079

4. találat: Nyugdíjba vonult köztisztviselő visszafoglalkoztatása

Kérdés: Polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult közalkalmazottat/köztisztviselőt később, az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e a polgármesteri hivatalban munkaszerződéssel (Mt.) foglalkoztatni? Polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselővel később, az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e megbízási szerződést kötni tanácsadói feladatokra? A fenti két esetben a kereseti korlátról szóló Tny. 83/B. §-ában és a nyugdíj-szüneteltetésre vonatkozó 83/C. §-ában foglaltakra tekintettel kell-e lenni a nyugdíjasnak?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselői kinevezés adható.Az előző bekezdés alá nem tartozó feladatok ellátására megbízási, illetve vállalkozási szerződés abban az esetben köthető, haa) a szolgáltatás - vállalkozás esetében az eredmény - tárgya jogügyletileg korlátozott, és a szerződésben előre pontosan meghatározható, ésb) a feladat jellege lehetővé teszi, hogy a közigazgatási szervet mint megrendelőt, illetve megbízót kizárólag korrekciós jellegű, az érdekközvetítést szolgáló utasítási jog illesse meg, ésc) a feladat a megbízott, vállalkozó saját anyagainak, illetve eszközeinek felhasználásával teljesíthető, ésd) a feladat teljesítésének helye nem szükséges, hogy a közigazgatási szerv székhelyén, telephelyén legyen, azt a megbízott, illetve a vállalkozó maga választhatja meg, illetve az a feladat ellátásához igazítható.A közigazgatási szervnél a tárgyévben munkaszerződéssel foglalkoztatott személyek aránya - ide nem értve a fizikai alkalmazottakat - együttesen nem haladhatja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám tíz százalékát. A tízszázalékos mérték alól a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter indokolt esetben mentesítést adhat.Az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél mindazokkal, akikkel nem kell közszolgálati jogviszonyt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4962

5. találat: Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott óvodában milyen feltételekkel alkalmazható nyugdíjas óvodapedagógus? Felvehető-e üres keretre vagy GYES-en lévő dolgozó helyére, illetve határozott idejű szerződéssel vagy megbízási szerződéssel alkalmazható-e?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatható, vagy óraadóként megbízási szerződéssel (heti legfeljebb 10 óra megtartására).Önkormányzati óvoda esetében a nyugdíjasok foglalkoztatása engedélyezett. Ha közalkalmazotti jogviszonyban kerül sor a foglalkoztatásra, abban az esetben - mivel a foglalkoztatás nem az Mt. szerinti munkaviszonyban történik - ők biztosítottnak minősülnek, egyéni járulékokat is kell tőlük vonni a bruttó illetményből. A Tny. 83/C. §-a alapján továbbá érvényesül a nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabály a közalkalmazotti jogviszony fennállásának idejére.Óraadóként, megbízási jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetén szintén biztosítottnak minősül az alkalmazott pedagógus (a kifizetésre kerülő összeg nagyságának figyelembevételével). Ebből következően az illetménye nyugdíjjárulék-alapot képező keresetnek minősül, így vonatkozik rá a Tny. 83/B. §-a szerinti kereseti korlát (minimálbér tizen-nyolcszorosa évente), melynek elérése után a nyugdíj szüneteltetésre kerül az adott év december 31-ig.Figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy amennyiben nyugdíjast közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4951

6. találat: Nyugdíj-szüneteltetési szabályok

Kérdés: Negyven év munkaviszony után 2018-ban nyugdíjba mentem. Eddig nem dolgoztam nyugdíjasként, de most lehetőséget kaptam, hogy egy költségvetési intézményben dolgozzak a nyugdíj mellett, mint Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott, napi 4 órában. Dolgozhatok majd úgy, hogy közben a nyugdíjamat is felveszem? A jövedelemkorlátot kell figyelni? Számít az, hogy a megszűnt (nyugdíjazás előtti) jogviszonyomban köztisztviselőként dolgoztam?
Részlet a válaszból: […]képező jövedelem, kereset - nem érvényesül a kereseti korlát (Tny. 83/B. § szerinti korlát). Szüneteltetni csak a közszférabeli jogviszonyok esetében kell a nyugdíjat, tehát erre sem kerül sor. Felhívnám azonban a figyelmet arra, hogy nem jogszerű, ha az Mt. szerinti jogviszony létesítésére a Kjt., Kttv. rendelkezéseivel ellentétesen kerül sor, esetleg kifejezetten a nyugdíj-szüneteltetési szabályok megkerülésére, egyedi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4936
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Nyugdíjas foglalkoztatása önkormányzatnál Mt. hatálya alatt

Kérdés: Önkormányzatnál jelenleg foglalkoztatott, Mt. hatálya alá tartozó dolgozó nyugdíjba vonul. Nyugdíjasként szintén nem az Mt. hatálya alá tartozóként ugyanabban a munkakörben alkalmazható-e?
Részlet a válaszból: […]decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgy-év december havi nyugellátást vissza kell fizetni.Ugyanakkor érdemes arra is figyelemmel lenni, hogy az önkormányzat a Kttv., illetve Kjt. szabályai alapján mikor jogosult egyáltalán az Mt. hatálya alatt foglalkoztatni valakit. Ezek csak a fizikai munkát ellátók, hiszen a Kttv. alapján a vezetőkre, érdemi ügyintézőkre és az ügyviteli alkalmazottakra egyaránt a Kttv. szabályait kell alkalmazni. A Kttv., illetve a Kjt. alapján pedig a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - polgármesteri hivatalban - foglalkoztatottakra a Kjt. előírásait kell alkalmazni, tehát velük közalkalmazotti jogviszonyt kell létesíteni.2018-tól a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet keretében történő munkavégzés megoldást jelenthet, amennyiben az alapján költségvetési szerveknél is lehet majd azonos feltételekkel munkát végezni.A nyugdíjas-szövetkezetnek csak olyan természetes személy tagjai lehetnek, akik a szövetkezet tevékenységében személyes közreműködést vállalnak. A?közérdekű nyugdíjas-szövetkezet tagjai közül a tagok 90 százalékának öregségi nyugdíjban kell részesülnie.A nyugdíjas-szövetkezet tagja a szövetkezettel tagsági megállapodást köt, amely kiterjed a személyes közreműködés konkrét tartalmára, módjára és ellentételezésére.A nyugdíjas-szövetkezet tagja a személyes közreműködését a nyugdíjas-szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás keretében is teljesítheti. Amennyiben tehát a későbbiekben ezt korlátozó rendelkezés nem születik, a szövetkezeti tagsága alapján akár költségvetési szerv részére is végezhet munkát a nyugdíjas-szövetkezet tagja.A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony olyan sajátos jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja teljesíti a személyes közreműködését, és amelyre a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. meghatározott szabályait kell alkalmazni. A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint a minimálbér, illetve garantált bérminimum.A nyugdíjas-szövetkezetben történő foglalkoztatás szempontjából öregségi nyugdíjasnak kell tekinteni azt a személyt, aki:- öregségi teljes nyugdíjban,- öregségi résznyugdíjban,- a nők 40 év jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított nyugdíjbanrészesül.Nem minősül viszont öregségi nyugdíjasnak a korhatár előtti ellátásokban (korkedvezmény érvényesítésével megállapított ellátásban, a táncművészeti életjáradékban, az átmeneti bányászjáradékban, szolgálati járandóságban), megváltozott munkaképességűek ellátásaiban (rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban) részesülő személy.A törvény igen kedvező adózási és egyéb feltételeket fog biztosítani ezen foglalkoztatásra, ezért az Szja-tv. alapján az öregségi nyugdíjas tag részére a pénzben juttatott jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, amely után 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni. Továbbá bizonyos juttatások a szövetkezet nyugdíjas tagja részére adómentesek.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4584
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Pénzbeli egészségbiztosításijárulék- fizetés a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő esetében

Kérdés: Hivatalunk megbízási szerződéssel foglalkoztatta volt dolgozóját, aki a nők negyven-éves öregségi nyugdíjában részesül jelenleg. (A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.) A megbízási díjból a kincstár pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vont le, arra hivatkozással, hogy az érintett még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Helyesen járt el a kincstár?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, kivétel, ha a nyugdíj folyósítása szünetel.Az öregségi nyugdíj, ideértve a nők negyvenéves öregségi nyugdíját is, saját jogú nyugellátásnak minősül. A járulékfizetés tekintetében tehát a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő nőt is saját jogú nyugdíjasnak kell tekinteni, tehát tőle sem kell levonni a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4531

9. találat: Köztisztviselő nyugdíjasnak minősülése és végkielégítésre való jogosultsága

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselője 2011. május 11-én tölti be a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. Köztisztviselői jogviszonya ennek megfelelően május 10-én szűnik meg. A felmentési idő következtében az utolsó munkában töltött nap január 10-e. (8 hónap felmentési idő illetné meg, 4 hónap alól a törvénynek megfelelően mentesíti a munkaadó.) A munkaviszony megszüntetése a dolgozó kérése alapján történik, arra való hivatkozással, hogy kéri a nyugdíjazását. Ugyanakkor a nyugdíjtörvény változása miatt a nyugdíj megállapítását csak 2011. május 11-én kérheti (megszűnt a visszamenőleges hatállyal kért nyugdíj-megállapítás), vagyis a felmentési idő utolsó napján, 2011. május 10-én még nem minősül nyugdíjasnak. A kérdés az, hogy a dolgozónak jár-e a végkielégítés, hiszen a Ktv. 19. §-a értelmében csak az nem jogosult végkielégítésre, aki a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. Hivatalunk álláspontja az, hogy mivel a dolgozó maga kérte a felmentését, így felmentési idő, jubileumi jutalom, szabadságmegváltás megilleti, ám végkielégítés nem.
Részlet a válaszból: […]betölti, ezért már nem az előrehozott öregségi nyugdíjat igényli meg, hanem az öregségi nyugdíjat.] A megváltozott nyugdíjszabályokra tekintettel a Ktv. 17. § (2) bekezdés f) pontja lehetőséget ad arra, hogy az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel (életkor és szolgálati idő) a felmentési idő leteltekor rendelkező (és azt igazoló) köztisztviselő kérelmezze jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését, melynek a köztisztviselő munkáltatója köteles eleget tenni. Ekkor tehát az előrehozott öregséginyugdíj-jogosultság feltételeivel elég a felmentési idő leteltekor (legkésőbb a jogviszony megszűnésekor) rendelkezni. Ez azt jelenti, hogy a jogviszony megszűnésekor be kell tölteni az előírt életkort, és rendelkezni kell a szükséges szolgálati idővel. A Ktv. 19. § (1) bekezdés szerint a köztisztviselőt végkielégítés illeti meg, ha közszolgálati jogviszonya felmentés következtében szűnik meg. Nem jogosult a köztisztviselő végkielégítésre abban az esetben, ha legkésőbb a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül a Ktv. 19/A. § (1) bekezdés alapján. A 19/A. § (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a Ktv. 17. § (1) bekezdés d) pontja, a 19. § (8) bekezdés b) pontja, valamint a 71. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül, ha a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság); b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy e) szolgálati nyugdíjban, vagy f) korengedményes nyugdíjban, vagy g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül, illetve i) a 17. § (2) bekezdés f) pontja vagy (8) bekezdése alapján felmentését kéri. Amennyiben tehát az érintettet az öregségi nyugdíjra való jogosultságra hivatkozással mentik fel [Ktv. 17. § (1) bek. d) pont], nyugdíjasnak fog minősülni az életkor betöltésével és a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2800

10. találat: Képviselői tiszteletdíj a nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó törvényi előírás szempontjából

Kérdés: Önkormányzatunknál számottevő a nyugdíjas képviselők száma. Önkormányzati rendeletben került megállapításra a tiszteletdíjuk, de nincs arra hivatkozás, hogy a képviselő lemondhat-e a tiszletetdíjáról. Jogszabály szerint, ha a nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem 18-szorosát meghaladja a jövedelem, akkor a nyugdíjat szüneteltetni kell. Az a kérdésem, hogy az önkormányzati képviselő lemondhat-e a tiszteletdíjáról, ha a jövedelme eléri a fent említett jövedelem korlátot, vagy már a megválasztásakor jeleznie kell, hogy lemond a díjazásáról?
Részlet a válaszból: […]tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni. Nem kell szüneteltetni azonban olyan személy nyugellátásának folyósítását, aki 2007. december 31-én már részesült a nyugellátásban. Annak megítélésénél tehát, hogy egyáltalán vonatkozik-e a nyugellátás szüneteltetésére vonatkozó szabály egy adott képviselőre, meg kell nézni, hogy mióta részesül a nyugellátásban. Ezt követően pedig azt kell figyelembe venni, hogy a Tbj-tv. 5. § alapján a képviselő biztosítottnak minősül-e, és ha igen, az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja-e az éves keretösszeget. A Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés g) pont szerint biztosított a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen munkát végző személy, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. A paragrafus (2) bekezdése alapján munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni a helyi (települési) önkormányzat választott képviselőjét (tisztségviselőjét) is. Amennyiben az adott képviselő biztosítottnak minősül, a tiszteletdíja után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ha tehát a tiszteletdíja (és esetleges további, nyugdíjjárulék alapját képező keresete, jövedelme) a tárgyévben eléri a minimálbér tizennyolcszorosát, a nyugellátása folyósítását szüneteltetni kell a tárgyév december 31-ig. A képviselői tiszteletdíjról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2789
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést