Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott oktatási tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Önkormányzati uszoda működtetése

Kérdés: 1. Önkormányzatunk a tulajdonában lévő uszoda és strandfürdő létesítményt az általa alapított nonprofit kft. vagyonkezelésébe adta. A kft. az uszodában - saját alkalmazásában lévő oktatókkal - biztosítja a kerületben lakó 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók tanrendben szereplő kötelező úszásoktatását, amelyért az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet. A kft. az általa biztosított úszásoktatás során oktatói tevékenységet végzőnek minősül-e, és a szolgáltatás a közoktatás keretében megvalósuló szolgáltatásnyújtásnak tekintendő-e, amely az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az adó alól? 2. A kft. a létesítmény egyes részeinek bérbe­adásával is foglalkozik, pl. medence, medencerész (úszósáv), tornacsarnok bérbeadása cégek, magánszemélyek részére sportolás, testedzés céljából, vagy helyiségek bérbeadása kereskedelmi célokra (büfé, fodrász, masszázs). A kft.-nek a bérbeadás során az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján kell-e eljárnia, amely az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatást, valamint a sportolást, testedzést szolgáló ingatlan (ingatlanrész) bérbeadását adókötelessé teszi, vagy az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontját kell figyelembe venni, amely szerint az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása mentes az adó alól? A kft. az Áfa-tv. 88. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján nem kérte az adóhatóságtól a bérbeadási tevékenység adókötelessé tételét.
Részlet a válaszból: […]és feltehető, hogy a kft. alkalmazásában álló úszóoktató sem rendelkezik pedagógus végzettséggel, ezért a kft.-nek a szolgáltatását áfakötelesen kell számláznia.Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja olyan szolgáltatásokra terjed ki, amelyek elengedhetetlenek a sporthoz, testedzéshez. A büfé, a fodrász és a masszázs nem tekinthető ilyennek, ezért ezekre nem terjed ki a hivatkozott jogszabályhely. Az ilyen helyiségek bérbe­adására az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének 1) pontját kell figyelembe venni, amely szerint az ingatlan bérbeadása mentes az adó alól. A kérdés szerint a bérbeadási tevékenységre nem választottak adókötelezettséget, ezért adómentesen adhatják bérbe a büfét is.Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján a közvetlenül sportolást, testedzést szolgáló helyiségek bérbeadása, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3311

2. találat: Egyetemi testnevelési órák

Kérdés: Egy egyetemnek az oktatási tevékenységébe tartozó néhány testnevelési óráját korcsolyapályán tartották meg a hallgatóknak. 1000 db belépőjegyet vásároltak 350 000 Ft értékben. Kérem, tájékoztassanak a belépőjegyek elszámolhatóságáról! Dologi költségek közé el lehet-e számolni, és ha kellenek ilyenek, akkor milyen igazolások szükségesek?
Részlet a válaszból: […]alkalmazott oktatási és képzési módszereket. Abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény oktatási programjában szerepel korcsolyaórák tartása, akkor a felsőoktatási törvény 125. §-a alapján a hallgató jogosult arra, hogy a képzési program keretei közötti szolgáltatásokat igénybe vegye, ideértve a gyakorlati foglalkozásokon való részvételt. A kérdés szerint előre megvásárolják a belépőjegyeket, amiknek a felhasználására később kerül sor. A számviteli politikájukban kellett rendelkezni arról, hogy készletre veszik-e, a 2-es számlaosztályban, vagy rögtön a dologi költségek között számolják-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3065
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Oktatás

Kérdés: Tevékenységünk végzéséhez munkavállalóink szakképzéséről mi magunk gondoskodunk. Ennek érdekében egy oktatási szolgáltatást nyújtó cégnél egy hároméves tanfolyam keretében veszünk igénybe oktatást. A cég az oktatással összefüggésben annak megkezdését megelőzően előleget szedett be tőlünk, melyre áfát számított fel. Véleményünk szerint azonban adómentesen kellett volna számláznia, mivel akkreditált oktatást rendeltünk meg. A szolgáltató tájékoztatása szerint a program akkreditációja még folyamatban van a Felnőttképzési Akkreditáló Testületnél. A végszámlában a tanfolyam kezdetének időpontját tekintik teljesítési időpontnak, és az akkreditáció birtokában tárgyi adómentesen állítják ki majd a számlát, melyből levonásra kerülne az előleg áfás összege. Helyesen jár el a kft.?
Részlet a válaszból: […]az Áfa-tv. 85. § (3) bekezdésében foglaltaknak kell megfelelnie. Az Áfa-tv. 85. § (1) bekezdés j) pontja alapján az a szolgáltatásnyújtás minősül adómentesnek, amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző - ilyen minőségében - teljesít a köz- és felsőoktatás, továbbá a jelzett paragrafus (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás keretében, ideértve az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó magánóraadást is. Az Áfa-tv. 85. § (2) bekezdés b) pontja szerint az egyéb oktatás körébe tartozik a felnőttképzésről szóló törvény alapján szervezett és akkreditált, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás. Megítélésem szerint a kérdéses esetben, ha a tanfolyam I. félévének lezárását megelőzően a konkrét, folyamatban lévő tanfolyami oktatás az akkreditációt megkapja, s ezáltal az Áfa-tv. 85. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő, a felnőttképzésről szóló törvény alapján szervezett és akkreditált képzéssé válik, az oktatási szolgáltatás adómentes (feltéve hogy annak egyéb jogszabályi feltételei is fennállnak). Az oktatás adómentessége esetén a 25%-os áfakulccsal kibocsátott számlát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2498

4. találat: Oktatási tevékenység áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Milyen esetekben marad tárgyi adómentes az oktatás 2003. július 1-jétől? Az óraadó tanárok továbbra is tárgyi mentesen folytathatják-e tevékenységüket?
Részlet a válaszból: […]akkreditálja. Mit jelent a változás az oktatást végző intézmények és az oktatók számára? Az adómentesség a felsorolt oktatások/képzések (köz- és felsőoktatás, felnőttképzés, jogszabályon alapuló képzés) esetében a köz- és felsőoktatási, az akkreditációt megkérő felnőttképzési intézmények, illetve OKJ-s vagy jogszabályon alapuló képzést nyújtó intézmények tevékenységére vonatkozik. Nem minősül ugyanis köz- vagy felsőoktatásnak, akkreditált felnőttképzésnek stb. az oktatónak az oktatási intézménynek nyújtott szolgáltatása, mivel az pusztán annak résztevékenysége. Ebből következően az oktatók oktatási tevékenységére 2003. július 1-jétől a tárgyi adómentesség nem vonatkozik, így szolgáltatásukat ezen időponttól kezdve 25 százalékos áfa terheli, kivéve ha alanyi adómentességet választottak. Az Áfa-tv. 2. számú mellékletének 24. pontja alapján sem áll fenn a tárgyi adómentesség, mivel nem a szóban forgó tevékenységet, hanem csak annak résztevékenységét végzik, és azt sem más nevében és javára látják el. Az áfafizetési kötelezettség azonban csak akkor állhat fenn az oktatásban közreműködőnél, ha a szóban forgó személy/szervezet áfaalany, vagyis ha az oktatási intézmény számára az Áfa-tv. értelmében vett gazdasági tevékenységet végez. A gazdasági tevékenységről és közvetve az adóalanyiságról az Áfa-tv. 5. §-a rendelkezik. Ennek értelmében a gazdasági tevékenység körébe tartozik a bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen végzett tevékenység. Ugyanakkor ezen szakasz (2) bekezdése alapján nem minősül gazdasági tevékenységnek, ha azt munkaviszonyban vagy olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik, amely a megbízó felelősségével alá- és fölérendeltségi helyzetet jelent a teljesítés feltételeiben és díjazásában. Így annak, akinek tevékenysége az Áfa-tv. értelmében nem minősül gazdasági tevékenységnek, e tevékenységével kapcsolatban sem fizetési, sem egyéb (bejelentkezési, nyilvántartási, bevallási stb.) áfakötelezettsége nem keletkezik. Különösen nem tekinthető az Áfa-tv. értelmében vett gazdasági tevékenységnek a közoktatási intézmény és az ott nem közalkalmazotti jogviszony és nem munkaviszony keretében foglalkoztatott óraadó tanár közötti munkavégzésre irányuló jogviszony, mivel a tanár számára a munkavégzés helye, időpontja, időtartama, díjazása kötött, ezek teljes egészében a megbízótól függenek. De ugyanúgy kötött a tanár számára az oktatandó anyag is, hiszen oktatása során figyelemmel kell lennie az adott közoktatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 360
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Megbízási szerződés alapján tanító óraadó tanárok tevékenységének áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Felsőoktatási intézményben megbízási szerződés alapján tanító óraadó tanárok tevékenysége áfamentes vagy adóköteles?Úgy hallottuk, hogy 2003-tól már áfaköteles a szerzői jogdíj. Ezért, ha jegyzetet íratunk, a szerzőnek áfásan kell számláznia intézményünk felé?
Részlet a válaszból: […]eltérő tevékenységet 25 százalékos áfa terheli. Ha a jelzett törvényhely alapján tárgyi áfamentes ugyan az oktatást végző adóalany tevékenysége, e mentesség nem terjed ki a képzés során vele szerződéses viszonyban lévő közreműködőkre. A tárgyi mentességnek ugyanis értelemszerűen adóalanyonként kell megfelelni, ezért az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó, a jogszabályon alapuló, a felnőttképzési törvény szerint, illetve a Nyelvi Akkreditációs Testület által akkreditált képzési formákban, a köz- és felsőoktatásban nem munkaviszony alapján közreműködők tevékenységére 2003. július 1-jétől 25 százalékos áfamérték vonatkozik, mivel ők nem rendelkeznek akkreditációval, a képzést folytató megrendelő felé nem köz-, illetve felsőoktatást végeznek, továbbá e résztevékenységük nem ad OKJ-ben szereplő szakképesítést. Az Áfa-tv. 2. számú mellékletének 24. pontja alapján sem áll fenn a tárgyi mentesség, mivel nem a szóban forgó tevékenységet, csak annak résztevékenységét végzik, és azt nem más nevében és javára. Az áfakötelezettség feltétele azonban mind a szerzőnél, mind az oktatásban közreműködőnél az, hogy a szóban forgó tevékenységet végző áfaalany legyen. Az adóalanyiságról az Áfa-tv. 5. §-a rendelkezik. Ennek (2) bekezdése alapján nem minősül gazdasági tevékenységnek, ha azt olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik, amely a megbízó felelősségével alá- és fölérendeltségi helyzetet jelent a teljesítés feltételeiben és díjazásában. Az eredeti szerző adóalanyisága nem áll fenn, ha munkaviszony mellett egyedi vagy állandó megbízási, illetve felhasználási szerződés alapján szakfolyóiratokban, szakkönyvekben publikál, tanfolyamokon, iskolarendszerű oktatásban oktat, szakkonferenciákon előad, jegyzetet ír. A felsorolt tevékenységek esetén mind a megbízási, felhasználási szerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 189

6. találat: Oktatási tevékenység tárgyi adómentessége

Kérdés: Úgy hallottam, hogy az idén szűkül a tárgyi áfamentes oktatási tevékenységek köre. Igaz ez? Mi dönti el, hogy tárgyi mentes-e az oktatási tevékenység, és mikortól kell az új szabályokat alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]meghatározottak szerint szerveztek (pl. könyvvizsgálói tanfolyam, járművezetői tanfolyam, köztisztviselők képzése, továbbképzése, bírósági fogalmazók képzése, orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok továbbképzése stb.); a szakvizsgára történő felkészítés (pl. pedagógus, köztisztviselő); azok az idegen nyelvi képzések, amelyeket a Nyelvi Akkreditációs Testület akkreditált (SZJ 80-ból), továbbá az egyetemi vagy főiskolai magántanár oktatási intézményben végzett oktatói tevékenysége. Abban az esetben, ha az oktatói tevékenység nem tartozik az itt felsoroltak közé, 2003. július 1-jétől áfás számlát kell kiállítani. Eddig az időpontig az oktatási szolgáltatás nyújtása tárgyi adómentes. Amennyiben az adózó tevékenysége 2003. július 1-jétől nem jár tárgyi mentességgel, úgy 2003. július 1-jéig az Art. 14. § (1) bekezdése szerint az adóhatóságnak be kell jelentenie, hogy már nem kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végez. Ezzel egyidejűleg az Áfa-tv. 49. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés esetén alanyi mentességet is választhat, vagyis ha ésszerűen várható, hogy bevétele[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 188
Kapcsolódó tárgyszavak: ,