Tanórán kívül tartott táncoktatás áfája

Kérdés: A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységnek minősül-e – azaz megfeleltethető-e az Áfa-tv. 85. § (1) bekezdés i) vagy j) pontjaiban foglalt adó alóli mentesség kritériumainak – az a szolgáltatásnyújtás, amelyet egy hagyományőrző (nem közhasznú) egyesület pedagógusvégzettséggel rendelkező táncoktatója végez, díj ellenében, óvodás, általános iskolás és középiskolás tanulók részére tanórán kívül? Ugyanez a tevékenység tárgyi mentes tevékenységként számlázható-e, ha egy nyári tábor keretében nyújtott komplex szolgáltatás részeként valósul meg (néptánctábor étkezés- és szállásnyújtással egyetemben, egyéb, pl. kézműves-foglalkozással)?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2020. január 1-jétől hatályos 85. § (1) bekezdése i) pontjának rendelkezései szerint "mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Fordított adózás alkalmazása tornacsarnok és öltöző építése esetén

Kérdés: Társaságunk építőipari kivitelezéssel foglalkozó, áfa fizetésére kötelezett belföldi adóalany. Egy iskola megrendelt egy ingatlan létrehozására irányuló építésihatóságiengedély-köteles építési-szerelési munkát társaságunktól. A megrendelő fordított adós nyilatkozatában kijelenti, hogy alanyi adómentesként veszi igénybe a szolgáltatást, a szerződése egyenes áfásként került aláírásra. Társaságunk a fenti munka teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, aki szintén áfafizetésre kötelezett belföldi adóalany. Az alvállalkozó a fentiek szerint elvégzett építési-szerelési munkáról egyenes vagy fordított adózás szerinti számlát köteles társaságunk felé kiállítani? A mellékelt konkrét alvállalkozói szerződés milyen adózás alá tartozik?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Szakfeladat

Kérdés: Hogyan történt az oktatási és nevelési intézmények működtetési kiadásainak szakfeladaton történő elszámolása 2013. december 31-ig, és hogyan történik 2014-ben?
Részlet a válaszából: […] 2013. december 31-ig a kiadások és bevételek szakfeladaton történő elszámolást a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet szerint volt szükséges elszámolni. Ez a jogszabály 2014. január 1-jétől már hatályon kívül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Egyetemi térítési díjak elszámolása

Kérdés: Az egyetemek több jogcímen is kérnek a hallgatóktól térítési díjakat, pl. külön eljárási díj, indexmegnyitási díj, tantárgyfelvételi díj, idegen nyelven kiállított diploma. Kell-e ezekről számlát kiállítani, ha igen, milyen áfakulccsal?
Részlet a válaszából: […] A felsőoktatási intézmények által kért díjak egy része az oktatáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatás, és mint ilyen, adómentes. Ilyenek a leckekönyv, ha azért díjat kérnek, valamint a szakirány-felvételi díj.A leckekönyvért az Nftv. 81. §-ának (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Számítástechnikai eszköz használatának biztosításához kapcsolódó adózási előírások

Kérdés: Van-e bármilyen adó- és/vagy járulékvonzata annak, ha a felsőoktatási intézmény volt dolgozójának ingyenes használatra laptopot biztosít arra az időre, amíg vele oktatási tevékenység ellátására megbízási jogviszonyt létesít? Ugyanez a kérdés, amennyiben a használatra való átengedés professor emeritus részére történik, akivel az intézmény semmilyen jogviszonyban nem áll, és a juttatást nem tartalmazza semmilyen szabályzat sem. Kell-e ez után adót fizetni az intézménynek vagy a dolgozónak, ha igen, hogyan kell az adó alapját meghatározni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 4. §-a (2a) bekezdésének a) pontja alapján nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz, berendezés, jármű, munkaruházat stb.) használatára, szolgáltatás (világítás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Önkormányzati uszoda működtetése

Kérdés: 1. Önkormányzatunk a tulajdonában lévő uszoda és strandfürdő létesítményt az általa alapított nonprofit kft. vagyonkezelésébe adta. A kft. az uszodában – saját alkalmazásában lévő oktatókkal – biztosítja a kerületben lakó 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók tanrendben szereplő kötelező úszásoktatását, amelyért az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet. A kft. az általa biztosított úszásoktatás során oktatói tevékenységet végzőnek minősül-e, és a szolgáltatás a közoktatás keretében megvalósuló szolgáltatásnyújtásnak tekintendő-e, amely az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az adó alól? 2. A kft. a létesítmény egyes részeinek bérbe­adásával is foglalkozik, pl. medence, medencerész (úszósáv), tornacsarnok bérbeadása cégek, magánszemélyek részére sportolás, testedzés céljából, vagy helyiségek bérbeadása kereskedelmi célokra (büfé, fodrász, masszázs). A kft.-nek a bérbeadás során az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján kell-e eljárnia, amely az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatást, valamint a sportolást, testedzést szolgáló ingatlan (ingatlanrész) bérbeadását adókötelessé teszi, vagy az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontját kell figyelembe venni, amely szerint az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása mentes az adó alól? A kft. az Áfa-tv. 88. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján nem kérte az adóhatóságtól a bérbeadási tevékenység adókötelessé tételét.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott köz- és felsőoktatás, továbbá az egyéb oktatás akkor adómentes, ha azt az Áfa-tv. 85. §-ának (4) bekezdésében meghatározott közszolgáltató nyújtja. További feltétele az adómentességnek, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.

Egyesület által végzett oktatási tevékenység adómentessége

Kérdés: Egyesületünk hátrányos helyzetű személyeket segít abban, hogy a munkaerőpiacon versenyképessé váljanak, amelyhez kapcsolódóan figyelemmel kísérjük a Közbeszerzési Értesítőben közzétett ajánlati felhívásokat is. A közbeszerzési eljárásra benyújtandó pályázatunkban megjelölendő ár meghatározása kapcsán kérdésként merült fel, hogy az általunk nyújtani kívánt oktatási szolgáltatás adómentes-e. Egyesületünk az Áfa-tv. 85. §-ának (4) bekezdése alapján közszolgáltatónak minősül, ezért úgy gondoljuk, hogy az adómentesség egyértelműen megillet minket. Jól gondoljuk? Az adóhatóság illetőségigazolásában foglaltak szerint a bejelentett tevékenységünk alapján ránk a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel való adó alóli mentesség vonatkozik, és alanyi adómentesek vagyunk.
Részlet a válaszából: […]  Az Önök által végezni kívánt szolgáltatásadókötelezettségének megítélése során az alábbiakra kell figyelemmel lenniük.Az olyan áfaadóalany, aki választása alapján az Áfa-tv.XIII. fejezete szerint adózik, az alanyi adómentességre jogosító ötmillióforintos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Egyetemi szállás díja, takarítási költsége

Kérdés: Egyetem tulajdonában lévő és általa üzemeltetett kollégium (és szolgálati lakás) szállásköltsége és annak takarítási költsége 18% áfakötelezett az Áfa-tv. 3/A. mellékletének II. részében foglaltak szerint, vagy mentes az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés megválaszolásához először is tisztáznunk kell, hogyaz általános forgalmi adó rendszerében bérbe­adásnak minősül a bérletiszerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is,amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Áfa levonása

Kérdés: Egyetemünk egyik rendezvényére elő­adóművészt hívott meg, aki áfás számlát állított ki részünkre. A számlán feltüntetett áfa összege visszaigényelhető-e, vagy nem (mint oktatási tevékenységet végző intézmény)?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés megválaszolásához az Áfa-tv. előzetes áfalevonására vonatkozó elveit és fő szabályait kell áttekintenünk. Az Áfa-tv.szerint az adóalany olyan mértékben jogosult a beszerzéseit terhelő áfalevonására, amilyen mértékben a beszerzés adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Egyetemi testnevelési órák

Kérdés: Egy egyetemnek az oktatási tevékenységébe tartozó néhány testnevelési óráját korcsolyapályán tartották meg a hallgatóknak. 1000 db belépőjegyet vásároltak 350 000 Ft értékben. Kérem, tájékoztassanak a belépőjegyek elszámolhatóságáról! Dologi költségek közé el lehet-e számolni, és ha kellenek ilyenek, akkor milyen igazolások szükségesek?
Részlet a válaszából: […]  A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. szerint afelsőoktatási intézmény alaptevékenysége az oktatás, a tudományos kutatás, aművészeti alkotótevékenység. Az oktatási intézmény a képzési program kereteiközött határozza meg az oktatott tananyagot, megválasztja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.
1
2
3
4