Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott önellenőrzési pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszból: […]esetén is, de ugyanúgy viselkedik és ugyanúgy könyvelendő, mint a kölcsön késedelmi kamata.Az Áhsz. 15. számú mellékletének, az „I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz” cím alatt található meghatározása szerint:B411. Egyéb működési bevételek rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, így különösena)a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ideértve a rendelkezésre tartási díjat is,b)a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök és a vállalt kezességek, garanciák díjait,c)az Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési költségek megtérítését, a cukorágazati hozzájárulás beszedési költségének megtérítését, valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését,d)a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,e)a nyelvvizsga-kötelezettségi biztosítékot,f)az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét, önrevízió végzését,g)a foglalkoztatottak, ellátottak által fizetett kártérítéseket,h)a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételeket (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jog-alap nélküli gazdagodásért kapott összegeket,i)az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott ellenértéket,j)az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, ésk)a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, valamint a beruházások és a felújítások esetén a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítései, a pénztártöbblet.A K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolnia)a behajthatatlan adott előlegeket,b)a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését,c)az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedésekor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett,d)a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték- és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni,e)a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4866

2. találat: Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék változása

Kérdés: Mennyi önellenőrzési pótlékot kell fizetni 2019. január 1-je után ismételt önellenőrzés esetén, illetve mennyi késedelmipótlék-fizetési kötelezettség keletkezik, ha nem tudjuk időben befizetni az áfát?
Részlet a válaszból: […]időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd (1 naptári napra jutó) része.A 2019. január 1-jét követően benyújtott önellenőrzések esetén az önellenőrzési pótlék mértéke változatlanul minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4863
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ismételt önellenőrzés 2.

Kérdés: A benyújtott bevallásunkat másodszor kell önellenőriznünk. Az első alkalommal az önellenőrzés a javunkra szólt, akkor nem kellett pótlékot felszámítani. Most milyen pótlékmértéket kell alkalmaznunk?
Részlet a válaszból: […]helyesbítéskor a pótlék tekintetében. Az Art. hatálybalépésekor még nem tartalmazott előírást arra az esetre, ha ugyanazt a bevallást ismételten önellenőrzi az adózó. Tekintettel azonban az önellenőrzések nagy számára, azok követhetetlenségére, valamilyen megoldást kívánt nyújtani a jogalkotó az önellenőrzések visszaszorítására, a bevallási fegyelem javítására. Így került megfogalmazásra az Art. 168. § (3) bekezdésében az ismételt önellenőrzés során alkalmazható pótlék magasabb mértéke. Míg az első alkalommal végzett helyesbítés esetén - ha az az adózó terhére történik - az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50 százalékának megfelelő mértékben kell megállapítani, ismételt önellenőrzés esetén ez az összeg a késedelmi pótlék 75 százaléka lesz. (A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.) A hivatkozott 168. § (3) bekezdése "ugyanazon bevallásnak ismételt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1835
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Ismételt önellenőrzés

Kérdés: Az október havi 0608-as bevallást decemberben módosítanunk kellett. Akkor a személyi jövedelemadót érintette az önellenőrzés. Most ugyanennek a bevallásnak az egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó részét kell helyesbítenünk. Ismételt önellenőrzésnek minősül-e ez, vagy a két adónem miatt az önellenőrzési pótlék számításánál úgy kell tekinteni, mint első módosítást?
Részlet a válaszból: […]pótlékot a késedelmi pótlék ötven százalékában, viszont ismételt önellenőrzés esetén a késedelmi pótlék hetvenöt százalékában határozza meg. Az Art. 168. § (3) bekezdése egyértelmű szabályt fogalmaz meg, nem az számít, hogy milyen adónemben történt, illetve történik a változtatás, hanem az, hogy ugyanazon bevallást érinti-e. Tekintettel arra, hogy a 0608-as bevallás több
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1660
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Feltöltési kötelezettség önellenőrzése

Kérdés: A 2006. december 20-án benyújtottuk a feltöltési kötelezettségről szóló bevallásunkat. A bevallásban csak a 20-áig ismert kötelezettséget tudtuk szerepeltetni, az azt követően - december 31-éig - jelentkezőt értelemszerűen nem. Helyesbíthető-e a "feltöltési" bevallás? Ha önellenőrizzük, a mulasztási bírságot az adóhatóság az eredeti, vagy a módosított bevallás alapulvételével állapítja meg?
Részlet a válaszból: […]beérkezése után lehetett). Másrészt a bevallás, mint minden más bevallás is, szükség esetén önellenőrzéssel helyesbíthető! Amennyiben tehát a fizetendő adó összegét helytelenül állapítottuk meg - nincs jelentősége annak, hogy alacsonyabb vagy magasabb összegben -, akkor lehetőségünk van önellenőrzésre. Ha magasabb összeget vallottunk, akkor az önellenőrzéssel csökkenthetjük a kötelezettséget, és visszakérhetjük a többletet (természetesen, ha be is fizettük). Amennyiben kevesebb összeget vallottunk, akkor pedig megemelhetjük a kötelezettséget, és az önellenőrzéssel egy időben a különbözetet is megfizethetjük. Az Art. 172. § (8) bekezdése előírja, hogy ha az adózó az esedékességig az adóévi várható adó összegét - figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is - nem fizette meg legalább 90%-os mértékben, a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. Az adóhatóság a feltöltés "helyességének" megállapítását csak a társasági adóról szóló bevallás beérkezését, azaz a tárgyévet követő május 31-ét követően tudja elvégezni. A beérkezett bevallást összevetik a december 20-ai feltöltéssel, és ennek alapján állapítják meg, hogy az adózó helyesen járt-e el. A mulasztási bírság csak akkor állapítható meg, ha a tényleges kötelezettség és a feltöltés között legalább 10%-os különbség van. A bírság kiszabása tehát nem a feltöltésről szóló bevalláshoz, hanem a ténylegesen megfizetett kötelezettséghez igazodik. Mindezek alapján megállapítható az is, hogy a feltöltésről szóló 0629/K jelű bevallás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1642

6. találat: Elmulasztott bevallás

Kérdés: Pénzforgalmi ellenőrzés során derült fény arra, hogy a 2005. negyedik negyedévi bevallásunkat nem nyújtottuk be, csak a befizetést teljesítettük. Ebben az időszakban váltottunk könyvelőt, valószínűleg ez okozta a mulasztást. Mindenképpen helyre kívánjuk hozni a hibát az adóhivatal ellenőrzése előtt, de nem akarunk semmilyen pótlékot sem fizetni. Alkalmazható-e erre az esetre a 2006. december 31-éig hatályos pótlékmentes önellenőrzés?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó bevallásait határidőre benyújtotta, ezért az adóhatóságnak nem lehetne elfogadható indokot felhozni arra, hogy az elmulasztott bevallást miért nem tudta ebben az időszakban pótolni. Az adóhatóság az adózótól várja a bevallást, tehát a korábbi könyvelő mulasztása szintén nem olyan ok, amellyel kimenthető lenne a mulasztás. Az önellenőrzés a bevallás utólagos módosítására, a hiba kijavítására szolgáló intézmény. Az önellenőrzéssel visszaható hatállyal megváltoztatható a benyújtott bevallás. Az önellenőrzés minden esetben feltételez egy bevallást, még ha az adott esetben akár ún. nullás bevallás is, amely semmiféle adót nem tartalmaz. Elmulasztott bevallást tehát - bevallás hiányában - nem lehet önellenőrzéssel pótolni. Ebből adódóan a 2006. évi LXI. tv. 240. §-ában meghatározott pótlékmentes önellenőrzés sem jöhet szóba. Mit tehet akkor az adózó ebben az esetben? Az elmulasztott bevallást - lehetőleg minél előbb - pótolni kell. A bevallás pótlására az adóhatóság külön bizonylatokat rendszeresített. A 0632. számú bevallást egy példányban kell az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz megküldeni. A benyújtásra elektronikus úton is sor kerülhet. A pótlással elkerülheti az adózó az adóhatóság ellenőrzésének hátrányos jogkövetkezményeit. Jelen esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1551

7. találat: Pótlékmentes önellenőrzés II.

Kérdés: Milyen bevallások esetén alkalmazható az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben biztosított pótlékmentes önellenőrzés? Ha korábban már önellenőriztük a bevallást, az ismételt önellenőrzés is pótlékmentes? Alkalmazható-e ez a szabály a július 27-én benyújtott önellenőrzésre?
Részlet a válaszból: […]2006. augusztus 1-jétől hatályos. Ez a következőket jelenti: Ha a június 9-ét megelőzően beadott bevallást - 2006. július 31-éig önellenőrizték, akkor az Art. általános szabályai szerint kell eljárni, és ennek megfelelően kell a pótlékot kiszámítani, bevallani és befizetni; - 2006. augusztus 1-jét követően önellenőrizték, akkor az Art. szabályai szerint kell az önellenőrzést elvégezni, a kiszámított pótlékot azonban csak bevallani kell, befizetni nem, és a megállapított adókülönbözetnél további részletfizetési kedvezmény is alkalmazható. Mivel a pótlékmentes önellenőrzésről szóló jogszabályhely csak 2006. augusztus 1-jétől hatályos, a korábbi önellenőrzések után semmiféle kedvezményt nem lehet figyelembe venni. Csupán az Art. szerinti méltányossági kérelmet lehet benyújtani az adóhatóság felé, kérve az önellenőrzési pótlék mérséklését. Bár valóban méltánytalannak tűnik, hogy az augusztus 1-jét megelőző néhány nappal korábban végrehajtott önellenőrzés még pótlékos, azt követően pedig már nem, sajnos minden olyan esetben, amikor a törvény egy meghatározott időponttal léptet hatályba egy kedvezményt, és nincsen átmeneti rendelkezés, ez történik. Az adóhatóság az esetleges méltányossági kérelem elbírálásakor - az eset összes körülményének részeként - bizonyára az önellenőrzési pótlék mérséklésénél figyelembe veszi ezt a körülményt. A jelenleg hatályos törvény a 2006.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1510
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Helyi adó önellenőrzése

Kérdés: Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 240. §-ában szabályozott pótlékmentes részletfizetés a helyi adókra is vonatkozik?
Részlet a válaszból: […]adóhatósághoz fizetett adók esetében. Így, az önellenőrzéssel megállapított adókülönbözet befizetésére az összeg nagyságától függően automatikus pótlékmentes részletfizetést biztosít a törvény. Ha az adókülönbözet - az 50 000 forintot meghaladja, 12 havi, - az 500 000 forintot meghaladja, 24 havi, - az 1 000 000 forintot meghaladja, 36 havi, - a 3 000 000 forintot meghaladja, 48 havi, - az 5 000 000 forintot meghaladja, 60 havi egyenlő részletben kell megfizetni. A részleteket minden hónap 20. napjáig kell megfizetni. Az első részlet az önellenőrzési bevallás benyújtását követő hónap 20-án esedékes, ezt követően minden további részlet esedékessége a tárgyhó 20. napjához igazodik. Ha azonban az esedékes részleteket az adózó nem fizeti, a teljes tartozás azonnal - pótlékkal növelten - esedékessé válik. Természetesen mód van arra, hogy az adózó csak a pótlékmentességgel éljen, és ne kérje a részletfizetést, hanem az önellenőrzéskor egy összegben megfizesse az adókülönbözetet. Fontos felhívni azonban arra a figyelmet, hogy amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1506
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Pótlékmentes önellenőrzés

Kérdés: Elkerülte a figyelmünket, hogy a 2006. június 9. előtt beadott önellenőrzéseket pótlékmentesen is be lehet nyújtani, és az általános szabályok szerint készítettük el az önellenőrzést. Visszakaphatjuk-e az önellenőrzési pótlékot? A kedvezmény a magánszemélyekre is vonatkozik?
Részlet a válaszból: […]terjedő részletfizetési lehetőséget is kínál a törvény a feltárt adókülönbözet megfizetésére. A feltárt összeget egyenlő részletekben, minden hónap 20. napjáig lehet késedelmipótlék-mentesen megfizetni. Ha azonban az adózó a részleteket nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, ekkor már pótlékköteles lesz az önellenőrzés. A befizetést az APEH nevén vezetett - az APEH internetes honlapján megtalálható - adóbeszedési számlára kell teljesíteni. A kérdéses esetben, ha az önrevízióra a szabály hatálybalépése után került sor - azaz 2006. augusztus 1-je után -, akkor semmilyen esetben sem kell az önellenőrzési pótlékot felszámítani és megfizetni. Csupán azért kell a melléklettel kiegészített önellenőrzési nyomtatványra a pótlékot feltüntetni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1501
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Önellenőrzési pótlék mértékének megállapítása

Kérdés: A korábbi időszakban bevallott adókötelezettség felülvizsgálata során tévedést állapítottunk meg, amit önellenőrzéssel helyesbítenénk. Az érintett adónemben jelenleg túlfizetésünk van. Ez a körülmény befolyásolja-e az önellenőrzési pótlék mértékét?
Részlet a válaszból: […]esetén a késedelmi pótlék 75 százalékának megfelelő önellenőrzési pótlékot kell fizetni. Az önellenőrzési pótlék felemelése törvénybe iktatásának elsődleges oka az volt, hogy visszaszorítsa az indokolatlan önellenőrzéseket, így a felemelt önellenőrzési pótlék alkalmazása szempontjából kizárólag annak van jelentősége, hogy az adózó ismételt önellenőrzést hajt végre. Az ismétlés szempontjából azonban lényegtelen, hogy az előzőleg végrehajtott önellenőrzés kötelezettségnövekedést vagy -csökkenést eredményezett-e. Ha az adózó az adott kötelezettséggel kapcsolatosan első ízben csökkenést tár fel (amit nem terhel önellenőrzési pótlék), majd az újabb önellenőrzés kötelezettségnövekedést eredményez, akkor ennél az önellenőrzésnél már a felemelt önellenőrzési pótlékot kell alkalmaznia. Az önellenőrzési pótléknál a késedelmi pótlék mértéke jelent kiindulási alapot, amit viszont befolyásol a jegybanki alapkamat változása. Az önellenőrzési pótlék összegének megállapításához ismerni kell a jegybanki alapkamat változásait, ezekhez igazodva az önellenőrzéssel érintett időszakot időintervallumokra kell bontani. A jegybanki alapkamat mértékében bekövetkező változásokat az MNB közzéteszi a Magyar Közlönyben. Az egy napra jutó önellenőrzési pótlék mértékét 3 tizedesjegy pontossággal kell kiszámítani, és ezzel a mértékkel kell az önellenőrzési pótlék összegét megállapítani a napok számának és az adókülönbözet összegének figyelembevételével. Előfordulhat, hogy adott bevallási időszak több jogcímét egy időben korrigálja az adózó önellenőrzéssel, és az egyes adónemekben feltárt adókülönbözethez önellenőrzési pótlék is kapcsolódik. Több jogcím egyidejű önellenőrzése esetén az egyes adónemekben feltárt adókülönbözetre az önellenőrzési pótlékot külön-külön kell megállapítani. Az önellenőrzési pótlék alapját nem csökkenti az ugyanazon időpontban feltárt, más adóval kapcsolatos adótöbblet összege. Az Art. "kedvezményes" önellenőrzési pótlék megállapítását teszi lehetővé arra az esetre, ha bár az önellenőrzési kötelezettség növekedést állapít meg, azonban az mégsem eredményez befizetési kötelezettséget, mert az adózó az eredeti esedékességkor vagy a korábbi önellenőrzés során[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 523
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést