Bölcsőde normatív támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk intézményének feladata 2021. 01. 15-től bölcsődei ellátással bővül. Önkormányzatunk a fenntartáshoz gondozási díj megállapítását tervezi. Hogyan befolyásolja a gondozási díj bevétele a normatív támogatás összegét? A nem teljes hónapra járó normatív támogatás összegének megállapítását a gyermekek hiányzása hogyan befolyásolja? A 10 napos hiányzás értelemszerűen a fél hónapnál 5 napra csökken?
Részlet a válaszából: […] A Gyvt. 147. §-ának (1) bekezdése értelmében a térítési díjat a fenntartó állapítja meg. A fenntartó által megállapított térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Önkormányzati pénzbeli támogatások alanyi jogon a lakosság részére

Kérdés: Alanyi jogon, meghatározott kort elért idősek részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeni támogatások esetén milyen adóvonzattal kell számolni?
Részlet a válaszából: […] Az alanyi jogon, nem szociális (rászorultsági) alapon nyújtott támogatások - legyen szó akár pénzbeli, akár természetbeni juttatásokról - alapvetően az Szja-tv. értelmében nem kedvezményezettek, azaz nem minősülnek adómentesnek. Mivel ilyen esetben az önkormányzat és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Vállalkozásba adott háziorvosi feladatellátás

Kérdés: Önkormányzatunk a háziorvosi feladatellátást vállalkozásba adta. A vállalkozó háziorvos által működtetett háziorvosi szolgálat működéséhez, az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatást milyen COFOG-ra könyveljük? Településünkön a hétvégi ügyeleti ellátást egy másik megyébe tartozó egészségügyi szakellátó kft. látja el. Az elvégzett tevékenységről számlát állítanak ki. Milyen főkönyvre és milyen COFOG-ra könyveljük a kiadást?
Részlet a válaszából: […] A háziorvosi feladatellátás, amelyet vállalkozásba adtak, vásárolt egészségügyi szolgáltatás. Olyan komplex vásárolt szolgáltatás, ahol a háziorvos számlát állít ki a feladat ellátásáról, nyújtásáról. A hétvégi ügyeleti ellátást ellátó, másik megyéhez tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.
Kapcsolódó címke:

Civil szervezetek önkormányzati támogatásának államháztartási és adózási vonatkozásai

Kérdés: Az önkormányzat milyen módon támogathatja a nem jogi személyiségű "szervezeteket"? Például olyan kertbarátkör, mely az önkormányzattal a rendezvények terén együttműködik, de nincs bejegyezve, nincs adószáma stb. Támogatásnak minősül-e vagy a dologi kiadások között kell elszámolni, mert a kertbarátkör nevére nem is kérhető számla, támogatási szerződést nem lehet vele kötni, mert nem szervezet? Ha lehet támogatni, hogyan számoltatható el? Mi a kötelezettségvállalás dokumentuma ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] A Mötv. 6. §-a alapján a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik ezen közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, erősíti a település önfenntartó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.
Kapcsolódó címkék:  

Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Kérdés: A Mötv. 42. §-ának 4. pontjában foglaltak szerint a képviselő-testület nem ruházhatja át többek között az "alapítványi forrás átvétele és átadása" tárgyában hozandó döntési hatáskört. Önkormányzati forrás alapítvány részére történő átadása esetében a jelenleg hatályos szabályozás szerint ki a hatáskör gyakorlója, hol található meg ennek szabályozása? A helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az önkormányzat a Mötv. 13. §-ának (1) bekezdése szerinti helyi közügyek és a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok kapcsán jogosult - saját bevételei vagy az erre a célra biztosított külön források terhére - természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek (civil szervezetek) támogatására, feltéve hogy ez a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 48-49/A. §-ai, valamint az Ávr. 65/A, 65/B. §-ai rendelkeznek a támogatások (idetartozik az önkormányzati alrendszerből, bármilyen formában, ellenérték nélkül nyújtott támogatás - Áht. 1. § 19. pont) nyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokról, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
Kapcsolódó címkék:  

Vállalkozó háziorvos részére adott önkormányzati támogatás

Kérdés: Községi önkormányzatként a háziorvosi szolgálat ellátását vállalkozásba adtuk. Képviselő-testületi döntés alapján nyújthatunk-e támogatást a vállalkozó háziorvosi szolgálatnak, ha igen, akkor milyen célból és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] A Mötv. 13. §-ának (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat (kötelező feladat) - többek között - az egészségügyi alapellátás. Az Eütv. 152. §-ának (1) bekezdése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.
Kapcsolódó címkék:  

Színpadi előadás önkormányzati támogatásból

Kérdés: Önkormányzatunk támogatást biztosít határozatával egy színpadi előadás megtartására. A megítélt támogatás összegét lakossági hozzájárulásokból kívánja fedezni. Amennyiben a lakosok támogatják a kezdeményezést, és fejenként 100 Ft-tal hozzájárulnak a kezdeményezéshez, akkor a beszedett összeget hogyan kell könyvelni? Ez a beszedett összeg adóköteles bevétel lesz? Milyen bizonylatot kell a befizetőnek adni az átvételkor?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha sem az önkormányzat, sem a magánszemélyek nem kapnak ellenszolgáltatást az átadott pénzösszegért, akkor az olyan támogatás, ami nem minősül gazdasági tevékenységnek, ebből következően nem tartozik az áfa hatálya alá. Áfaadóügyi bizonylatot, számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.
Kapcsolódó címke:

Önkormányzat által nyújtott születési támogatás adójogi vonzata

Kérdés: Önkormányzatunk 2015. évi szociális rendeletében születési támogatást ad a községben állandó lakóhellyel rendelkező (életvitelszerűen itt tartózkodó) anyának, akinek gyermeke születik. A támogatásnak van-e járulékvonzata, valamint ha ez rászorultsági alapon (jövedelem vizsgálata mellett) történik, akkor is fennáll-e közteher megfizetése az önkormányzatnál?
Részlet a válaszából: […] Ha az önkormányzat alanyi jogon juttat pénzbeli támogatást az anyának a gyermek születésére tekintettel, ez az Szja-tv. alapján nem minősül adómentesnek. Ebben az esetben az így kapott összeg a magánszemély egyéb jövedelmét képezi, a magánszemélynél 16%...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Nonprofit kft. részére nyújtott önkormányzati támogatás áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Ügyfelem egy önkormányzati tulajdonban lévő egyszemélyes nonprofit kft., amelyet az önkormányzat településgazdálkodási feladatok ellátására hozott létre. Az alapító önkormányzat a cég alapító okiratában meghatározta a kft. feladatait, melyek a következők: település közterületeinek tisztán tartása, közterületi fák, zöldnövényzet, valamint parkok kezelése, gondozása. Az önkormányzat a kft. képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetése alapján a képviselő-testület határozatában meghatározott támogatást nyújt a kft. alapfeladatainak ellátására. A támogatás egy része működési támogatás, amelyet a kft. az alapító okiratában meghatározott zöldterület-karbantartási feladatokra kap. Másrészt az önkormányzat fejlesztési támogatást biztosít a zöldterület-karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök (fűnyírók, tehergépkocsik) pótlására. Az önkormányzat a fejlesztési támogatás költségvetésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását ellenőrzi. A kft. a beszerzett eszközök áfáját nem helyezi levonásba. A fenti feladatokon túl a kft. eseti megrendelések alapján karbantartási feladatokat, illetve a helyi újság szerkesztésével kapcsolatos feladatokat is ellát, amelyek azonban nem tartoznak a kft. alapító okirat szerinti alapfeladatai közé, és ezek vonatkozásában az önkormányzat támogatást nem nyújt. Az alapfeladatokon túl elvégzett tevékenységek általános forgalmi adóval növelten kerülnek bizonylatolásra az önkormányzatnak. Az előzőeken túl a kft. lakossági megrendelésre fűnyírási, egyéb zöldterület-karbantartási feladatokat is elvégez, amelyeket szintén áfával növelten számláz a szolgáltatást igénybe vevők részére. A fentiekkel kapcsolatban kérdésem, hogy az önkormányzat által a nonprofit kft. részére folyósított működési és fejlesztési támogatás az Áfa-tv. 65. §-a alapján adóalapot képez-e, és köteles-e az önkormányzat azután áfa fizetésére?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 65. §-a szerint "termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapja - ha e törvény másként nem rendelkezik - a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell akár a termék beszerzőjétől, szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.
Kapcsolódó címkék:    

Önkormányzati támogatás

Kérdés: A helyi önkormányzat által a helyi nemzetiségi önkormányzat számára nyújtott támogatásról kell-e megállapodást kötnünk? Hogyan járjunk el a szabadon felhasználható támogatás tekintetében?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.
Kapcsolódó címke:
1
2
3