Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott revízió tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Önellenőrzés bejelentése

Kérdés: Független szakértővel átvilágíttattuk a cégünket. 3 évre visszamenőleg átvizsgálta az általános forgalmi adó bevallását, és több időszak tekintetében rossz gyakorlatot tárt fel. A megállapítások nagy részét elfogadjuk, összességében nem nagy összeget érint, de mivel több időszak bevallását kell helyretennünk, a korrekció jelentős kapacitást igényel. Ugyanakkor egy lehetséges adóhatósági ellenőrzés is itt lebeg a fejünk felett. Az Art. néhány éve tartalmazza az "Önellenőrzés bejelentése" intézményt. Jól gondoljuk, hogy a bejelentéssel az ellenőrzést is "ki tudjuk védeni"?
Részlet a válaszból: […]bevallásában az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy számítási hiba, elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja a javára és a terhére is. A feltárt hiányosságok önellenőrzése annak terjedelmétől függően hosszabb időszakot is igényelhet. Ezért a hiba észlelésekor tett bejelentésünkkel valóban megállítjuk az adóhatóság esetleges ellenőrzési szándékát, ez a jogszabályi lehetőség legfontosabb következménye. A bejelentéstől számított 15 napon belül az adóhatóság a bejelentéssel érintett időszak és adónem esetében nem indíthat ellenőrzést!Fontos, hogy ugyanazon adómegállapítási időszak és ugyanazon adónem tekintetében csak egyszer élhetünk a bejelentési lehetőségünkkel. A következő, ugyanezt az időszakot és adónemet érintő helyesbítési szándék bejelentése (ismételt önellenőrzés) már nem akadálya az adóhatóság vizsgálatának. Előfordulhat olyan eset is, amikor az önellenőrzési bejelentés és az elektronikusan megküldött előzetes értesítés "kerüli" egymást. Ilyenkor az a döntő, hogy az adózó az értesítést mikor nyitja meg. Ha az önellenőrzési szándék bejelentése után, akkor a tilalom él! Ha megnyitotta az értesítést, akkor azt követően már nem jelentheti be önellenőrzési szándékát! A régebbi, már hatályon kívül helyezett rendelkezés alapján akkor is volt lehetőség önellenőrzésre, ha a megbízólevél átadásakor jelezte az adózó a revizornak az önellenőrzési szándékát! Ezt a rendelkezést váltotta fel az "Önellenőrzés bejelentése".A bejelentés nem teremt kötelezettséget a tekintetben, hogy azt mindenképpen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5629

2. találat: Hiánypótlás ellenőrzés során

Kérdés: Az ellenőrzés során átadtuk a vizsgált időszakkal kapcsolatos anyagokat az ellenőrnek, de felszólítást kaptunk további iratok csatolására. A végzésben a teljesítésre ötnapos határidőt kaptunk. Vannak olyan dokumentumok, amelyeket a szállítóktól kell beszerezni, azokat biztosan nem tudjuk öt napon belül becsatolni. Milyen következménye lehet, ha a kérésre nem tudunk válaszolni?
Részlet a válaszból: […]adatokat vizsgálhat meg.Az Air. 8. §-ának (1) bekezdése értelmében az adózó köteles a jogait jóhiszeműen gyakorolni és elősegíteni az adóhatóság feladatainak végrehajtását, továbbá az Air. 98. §-ának (1) bekezdése szerint köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni.Az Air. 98. §-ának (2) bekezdése értelmében az adózó az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra az adóhatóság által közzétett formátumban rendelkezésre bocsátja, illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja. Az ellenőrzés során az adózó és foglalkoztatottja az adóhatóság részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja. Ugyanakkor nem kötelezhető az adózó olyan nyilvántartás, összesítés, számítás elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő.A hiánypótlásban az adóhatóság határidőt ad meg; ha az adózó a megjelölt időpontig nem teljesíti a kötelezettségét, akkor cselekménye az eljárás akadályozásának minősül, amely az Air. 69. §-ának (1) bekezdése alapján eljárási bírsággal sújtható. Az Air. 69. §-ának (4) bekezdése értelmében az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, nem természetes személy esetén egymillió forint.Az iratokat az ezek vezetésére kötelezett adózó az adóhatósághoz bejelentett helyen köteles őrizni, a könyvelés, feldolgozás időtartamára más helyre lehet továbbítani, az adóhatóság felhívására azonban azokat három munkanapon belül be kell mutatni. Az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie.Az iratőrzési kötelezettség megszegése szintén bírsággal büntethető, az Art. 228. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az adóhatóság az adózót egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja, ha iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget.Az Art. 228. §-ának (2)-(3) bekezdései értelmében a jogkövetkezmények alkalmazása során az iratmegőrzési kötelezettség elmulasztásával egy tekintet alá esik, ha az adózó iratait az ellenőrzés lefolytatására alkalmatlan állapotban nyújtja be. Ha az adózó iratmegőrzési kötelezettségének a nyomdai úton előállított számla, nyugta megőrzésének elmulasztásával nem tesz eleget, függetlenül attól, hogy a számla, illetve nyugta felhasználása ténylegesen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság összege természetes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5588
Kapcsolódó tárgyszavak: , , , ,

3. találat: Előzetes értesítés az ellenőrzésről

Kérdés: Értesítést kaptunk az adóhatóságtól, hogy a "IV. negyedévben adóellenőrzést tervez" társaságunknál. Az értesítés nem tartalmazza, hogy az adóhatóság milyen időszakot kíván vizsgálni. Az értesítést átvettük, megnyitottuk az ügyfélkapun az elektronikus dokumentumot, mostantól egyáltalán nem adhatunk be önellenőrzést?
Részlet a válaszból: […]napon az adóhatósághoz benyújtotta (postára adta).Az önellenőrzési tilalom akkor tud "beállni", ha az adóhatóság az előzetes értesítésen pontosan meghatározza- az ellenőrzés alá vont időszakot,- az ellenőrzés alá vont adónemet,- az ellenőrzés kezdő időpontját,- a vizsgálat típusát (adóellenőrzés - jogkövetési vizsgálat).Ha az adóhatósági előzetes értesítés csak tervezett adóellenőrzésről szól, akkor ez nem minősül az ellenőrzés megkezdésének, és természetesen nem keletkeztet önellenőrzési tilalmat sem. Ez az értesítés az adóhatóság korábbi gyakorlatát követi, segítséget kíván adni a cég számára, hogy fel tudjon készülni a közeledő revízióra. Különösen jelentős költségvetési kapcsolatokkal rendelkező adózóknál az ellenőrzés "kiszolgálása" adott esetben komoly logisztikát vár el a vizsgált adózótól. A jelzés alapján például megtervezhetik az e területen dolgozó munkatársak ütemezett szabadságát is.Fontos kiemelni azt is, hogy ha az "előzetes értesítés" tartalmazza az ellenőrzés megkezdéséhez szükséges pontos (fent hivatkozott) adatokat, az önellenőrzési tilalom akkor is csak az ellenőrzés tárgyát és időszakát érintő adónemben tartalmaz korlátozást! Az adóhatóság által nem ellenőrzött adónem, időszak tekintetében továbbra is élhetünk az önellenőrzés lehetőségével, akár az ellenőrzés ideje alatt is. Annak sincs jelentősége, hogy az önellenőrizni kívánt időszak az ellenőrzés alá vont időszakot megelőzi vagy azt követi!Fontos változás az is, hogy az "előzetes értesítésről" szóló irat elektronikus megnyitása után nem végezhetünk önellenőrzést. Az adóhatóság csak a megnyitás napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtott (postára adott) önellenőrzést fogadja be. Az ezt követően beküldött önellenőrzést már nem könyveli a folyószámlára, hanem azt az ellenőrzés során veszi figyelembe, az önellenőrzésben szereplő különbözetet jegyzőkönyvezi, és adott esetben adókülönbözetként írja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5579
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Ellenőrzési határidő

Kérdés: Az állami adóhatóság adóellenőrzést végez nálunk. Az eddigi revíziók kilencven napon belül befejeződtek. A revizor a kilencvenedik nap letelte után változatlanul folytatta az ellenőrzést, amikor szóvá tettük, jelezte, hogy a határidő még nem telt el, mert kiemelt adózók vagyunk, akiknél 120 napig vizsgálódhat. Mitől függ, hogy melyik határidőt kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]átvizsgálása - még ha az csak szúrópróbaszerű is - hosszabb időt igényel.A 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. pontja rendelkezik a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók kijelöléséről. Legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak minősül az adózó, ha az adóévet megelőző év utolsó napján csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás alatt nem áll, illetve nem törölt adószámú, és az Art. alkalmazásában adóteljesítményének értéke az 1 130 000 000 forintot elérte.A kormányrendelet hivatkozott szakasza az értékhatár változása miatt szinte minden évben módosul, ezért érdemes minden év január 1-jén megvizsgálni. Ugyanennek a jogszabálynak a 46. pontja írja le az adóteljesítmény számítási módját. Ennek részletes ismertetésétől eltekintünk, röviden az adóteljesítmény értékét az adóteljesítmény-elemek egy évre vetített - a tevékenység kezdetének figyelembevételével időarányosan megállapított - számtani átlagának összegeként kell kiszámítani. Az adóteljesítmény-elemek számítása során kizárólag az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott bevallások adatai, illetve az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatok vehetők figyelembe. Az egyes adóteljesítmény-elemeket a 97. § részletezi.Mivel a számítás nem statikus állapotot vesz figyelembe, hanem a legutóbbi évek számait, az állami adóhatóság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5554
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,