Funkciókód, szakfeladat

Kérdés: Önkormányzati költségvetési szervként ellátjuk két - gazdasági szervezettel nem rendelkező - intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait. Hozzánk tartozik a gyermekétkeztetés az iskolákban, óvodákban, a megrendelés, számlázás, térítésidíj-beszedés, hátralékok kezelése, felszólítás, illetve a közoktatási intézmények üzemeltetési feladatai, néhány önkormányzati, most nem közoktatási intézményként működő épület (magániskola működik benne, illetve jelenleg üres, felújítások során oda szoktak kiköltözni a felújítandó iskolából) üzemeltetése. A könyvelés során a központban dolgozók bérét, illetve a felmerülő kiadásokat a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény (óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmény) által használt cofogra, illetve az üzemeltetett közoktatási intézményekhez (általános iskola, gimnázium, kollégium) kapcsolódó működtetési cofogra könyveljük. Az intézményi étkezéshez kapcsolódó cofogra csak a vásárolt élelmezést, a melegítőkonyhán dolgozók bérét, illetve az étkezési térítési díjak bevételét könyveljük a MÁK elvárásnak megfelelően. 2017. január 1-jétől a közoktatási intézmények üzemeltetési, működtetési feladatai átkerülnek az államhoz. Intézményünknél marad az étkezés, illetve a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai, valamint néhány önkormányzati épület üzemeltetése. 2017-től a központban dolgozók bérét és egyéb kiadásait milyen kormányzati funkcióra és szakfeladatra kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...költségeit és eredményszemléletű bevételeit az ellátott szerv azon alaptevékenység vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek.Ezt kell alkalmazni:a) a kifejezetten más költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Szakfeladat

Kérdés: Hogyan történt az oktatási és nevelési intézmények működtetési kiadásainak szakfeladaton történő elszámolása 2013. december 31-ig, és hogyan történik 2014-ben?
Részlet a válaszából: […] ...december 31-ig a kiadások és bevételek szakfeladaton történő elszámolást a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet szerint volt szükséges elszámolni. Ez a jogszabály 2014. január 1-jétől már hatályon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Adómentes juttatás

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletet alkotott, miszerint díszpolgári címet adományoz olyan személyeknek, akik a községben kimagasló társadalmiszerep-vállalást végeznek. A rendeletben van egy olyan pont, miszerint a kitüntetetteket haláluk esetén az önkormányzat saját halottjának tekinti. Sajnos most bekövetkezett az a szomorú esemény, hogy a közel 15 éve kitüntetett személy elhunyt, az önkormányzat viseli a temetési költségeket. Könyvelési szempontból ez se nem köztemetés, se nem temetési segély. Kérdésem, milyen főkönyvi számot és milyen szakfeladatot kell használni?
Részlet a válaszából: […] ...között. Ezt egyértelműen az önkormányzatnak belsőleg, a saját számlarendjében szükséges meghatározni, a következetes munka érdekében.Szakfeladat tekintetében hasonló a helyzet. A 882123 Temetési segély, illetve a 882203 Köztemetés szakfeladatok ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 10.

Szakfeladat

Kérdés: Egy többcélú intézmény (óvoda, konyha, közösségi ház és könyvtár) irányítását, fenntartását, valamint a szociális étkeztetést biztosító jogi személyiségű társulásnak milyen szakfeladatai lehetnek, amely bejegyzésre kerül a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába?
Részlet a válaszából: […] ...szakfeladatok tételes felsorolása nem lehetséges, mert ehhez a jogi személyiségű társulás konkrét, sajátos tevékenységeinek ismeretére van szükség, továbbá az alapító okiratban és az SzMSz-ben meghatározott alap- és nem alapfeladatok ismeretére. Ezek hiányában erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.

Szakfeladat

Kérdés: Az önkormányzat a gimnázium kezeléséből a közszolgáltató intézmény kezelésébe adta az 1400 adagos konyháját alaptevékenységként (más alaptevékenységünk strand, temető, sportpálya-üzemeltetés, takarítás, zöldterület-kezelés stb.). A konyha ellátja az általános iskola, a gimnázium, a kollégium, az óvoda és a szociális otthon étkeztetését. Eddigi információnk szerint az 562912. óvodai, 562913. iskolai, 562914. kollégiumi étkeztetés szakfeladatokat a szolgáltatást igénybe vevő intézményeknek kell használni (ők szedik be a térítési díjat, és számolják el az önkormányzattal a rezsiköltséget). Mi mint a konyha üzemeltetője egy összegben számlázzuk az intézmények felé a nyersanyag, a rezsi és az áfa összegét. Helyesen használjuk-e az 562920. Egyéb vendéglátás szakfeladatot, melyen az oktatási intézmények, óvoda, szociális otthon, és ezen intézmények dolgozói étkezését számoljuk el, a saját dolgozóink étkeztetéséhez pedig az 562917. Munkahelyi étkeztetés szakfeladatot használjuk? Ha mi csak az egyéb vendéglátás és a munkahelyi étkeztetés szakfeladatokat használjuk, kell-e 6-os számlaosztályt vezetni? Az 56/2011. NGM rendelet 3. sz. mellékletének 2.1.2. pontja alapján kell-e intézményünk alapító okiratában feltüntetni az iskolák által használt szakfeladatokat akkor is, ha mi nem számolunk el rajta kiadást, bevételt?
Részlet a válaszából: […] ...iskolának mindenféleképpen szerepeltetnie kell az 562913. Iskolai étkeztetés szakfeladatot, az óvodának az 562912. Óvodai étkeztetés szakfeladatot, és a kollégiumnak az 562914. Kollégiumi étkeztetés szakfeladatot, mivel az étkeztetés az adott költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.

Önkormányzati vagyonátadások végrehajtása

Kérdés: 2012. évtől az önkormányzatoknak, a polgármesteri hivataloknak és az önállóan működő költségvetési szerveknek a könyvvezetésüket elkülönítetten kell megvalósítani, emiatt év végén elkülönített elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük. (Ezt megelőzően egy elemi költségvetés és egy beszámoló készült, amelynek mérleg­adatai tartalmazták az önkormányzat/hivatal és az önállóan működő intézmények által használt/üzemeltetett vagyon adatait is. Problémát az ingatlanok és a tárgyi eszközök szétválasztása okoz. Több vagyontárgy EU-s támogatásokból keletkezett, illetve újult meg. A vagyonátadást (pl. az iskola épületének a polgármesteri hivatal mérlegéből az önállóan működő intézmény mérlegébe történő átadása) megelőzően megkerestük a közreműködő szervezeteket, és a jogszabályi változásra hivatkozva kértük az engedélyüket, hogy az idáig is az intézmény által használt vagyon (pl. iskola épülete) átkerülhessen az önállóan működő oktatási intézmény könyveibe úgy, hogy a tulajdonjogban semmiféle változás nem keletkezik. Az ingatlan továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad. Néhány állásfoglalás megérkezett. Van olyan is, hogy hozzájárulnak a vagyonátvezetésekhez, de van olyan is, hogy kifejezetten tiltják. Pl. az iskola épületét nem engedélyezik átadni az oktatási intézmény könyveibe, a válaszuk alapján vagy a polgármesteri hivatal, vagy az önkormányzat könyveiben kell maradni. A nem egységes álláspontok miatt nem tudjuk végrehajtani úgy a vagyonátadásokat, ahogy azt a képviselő-testület döntése alapján az intézmények ténylegesen használják, üzemeltetik. Kérdésünk, hogy megtehetjük-e, hogy minden épület és tárgyi eszköz az önkormányzat könyveibe kerüljön át, és ott különítenénk el az intézmények és a hivatal által használt vagyonelemeket (pl. egységkódokkal)? Az eddig beérkezett állásfoglalások alapján ez nem lenne ellentétes a támogatási szerződésekkel.
Részlet a válaszából: […] ...amérőórákat átíratják az intézményre, vagy továbbszámlázzák részükre, akkor elszámolhatókaz intézmény könyveiben, a megfelelő szakfeladaton.Abban az esetben, ha olyan pénzforgalmi tételek isfelmerülnek, amelyeket az épületre kell aktiválni, pl. felújítás, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.

Költségvetési szervet megillető osztalékbevétel szakfeladaton történő elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk melyik szakfeladaton kezeli helyesen a 933212. Nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalékok és hozamok bevételét (áramszolgáltató nyrt. részvényeink után, osztalék jogcímén kapott bevétel)?
Részlet a válaszából: […] ...szerezhetnek gazdasági társaságokban. Agazdasági társaságokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket fő szabálykéntmindig azon a szakfeladaton kell elszámolni, amelyik az adott gazdaságitársaság főtevékenységét jellemzi.A kérdésben megfogalmazott esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Szakfeladat meghatározása

Kérdés: Önkormányzatunk alapító okiratban önállóan működő költségvetési intézmény feladatai közé sorolta a lakó- és nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátását. A lakóingatlanok bérleti díjait, valamint azok kiadásait alaptevékenységként a 6820011 szakfeladaton számolja el az intézmény. A nem lakóingatlanok között szerepelnek olyan épületek, melyek nem az alaptevékenységet szolgálják (pl.: vendéglátó-ipari helyiség, gyógyszertár, újságospavilon stb.), ezért felmerül a kérdés, hogy megteheti-e az intézmény, hogy az ingatlanok bérletidíj-bevételeit, az ingatlanok kiadásait szabad kapacitás kihasználásként a 6820022 szakfeladaton számolja el, hiszen az Ötv. 8. § (1) bekezdés szerint a lakásgazdálkodás önkormányzati feladat. Vagy kötelező ezeket vállalkozási tevékenységként könyvelni a 6820024 szakfeladaton? Ezen ingatlanok bevételei fedezik a kiadásokat, jelenleg önkormányzati támogatást nem igényel.
Részlet a válaszából: […] ...szakfeladat meghatározásának, kiválasztásának egyik főelve, hogy annak megfelelő szakfeladaton történik a bevételek és kiadásokmegtervezése és elszámolása, amely tevékenységhez kapcsolódik. Ennekmegfelelően, ha olyan tevékenységről van szó, amely vagy jogszabály,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Szakfeladat

Kérdés: Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Ennek keretében évente kétszer átutaljuk a vállalt támogatási részt az alapítványnak. Ezt a kiadást melyik szakfeladaton és milyen kiadásnemen kell elszámolnia az önkormányzatnak?
Részlet a válaszából: […] ...szakfeladatok rendjére vonatkozó szabályok szerint aszakfeladatrend felépítése 7 számjegyből áll. A struktúrára vonatkozószabályoknak megfelelően az egyes szakfeladatok a nómenklatúrában 6 számjegyenjelennek meg. A 7. számjegy a struktúrában nem szerepel, mivel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.

Szakfeladat

Kérdés: Önkormányzatunknál az országgyűlési választásokkal kapcsolatban jutalmat fizettünk ki a választásban részt vevő köztisztviselőknek. Erre a célra működési célú céltartalékon különítettünk el pénzeszközt. Kérdésem, hogy a dolgozóknak így kifizetett jutalmat (nem rendszeres személyi juttatás) melyik szakfeladatra kell elszámolni: a 841126-ra, vagy a 841114-re? A 841114-es szakfeladaton szerepelhet-e nem rendszeres személyi juttatás létszám nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...841126 számú szakfeladaton az önkormányzatok és többcélúkistérségi társulások igazgatási tevékenységét kell megtervezni és elszámolni.Ezen belül is az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzathivatala, a közös képviselő-testület hivatala,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 14.
1
2