Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott szellemi termék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Koprodukciós film nyilvántartása

Kérdés: Költségvetési intézmény koprodukciós megállapodást köt egy filmgyártó céggel egy film elkészítésére, amely alapján a felek mint közös filmelőállítók közösen valósítják meg a filmet, és közösen gondoskodnak annak anyagi és egyéb feltételeiről. A koprodukció eredményeként létrejövő filmalkotáson a koprodukciós partnerek osztatlan közös tulajdont szereznek. A film közös létrehozásához szükséges feltételeket a konkrét esetben a felek az alábbiak szerint biztosítják: a gyártó saját forrásból gyártási kapacitásokat (humán és technikai), valamint pályázati forrásból megszerzett - de a felek viszonylatában a gyártó saját forrásának minősülő - pénzeszközöket biztosít, a költségvetési intézmény pedig pénzeszközöket és egyéb kapacitásokat, pl. szerkesztőt, technikát, forgatási helyszínt, archív felvételeket stb. A közös film megvalósításához a felek által "összeadott" (azaz a közösbe betett) források egymás részére való rendelkezésre bocsátását illetően a pénzügyi/számviteli dokumentáláshoz elegendő bizonylat-e önmagában a szerződés, vagy egyéb bizonylat is szükséges-e, ha igen, akkor mi ez a bizonylat? Kell-e számlázni a koprodukcióban részt vevő partnereknek egymás részére a filmgyártással kapcsolatos szolgáltatásaikat, keletkeztet-e ez áfafizetést? A filmgyár által elnyert pályázati pénz felhasználásáról kell-e számlát adnia? Hogyan történhet a közös tulajdon, a tulajdonrész számviteli nyilvántartásba vétele? A tulajdonjogot 50-50%-ban nyilvántarthatják? A könyvviteli nyilvántartásba vételt milyen bizonylatokkal kell alátámasztani?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára. A (2) bekezdés szerint a saját előállítású immateriális javak bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított közvetlen önköltség.A bekerülési érték az előállítási érték, amely az intézmény tényleges kiadásait, ráfordításait jelenti. A saját munkaerő, szerkesztők, technika stb. felhasználását önköltségszámítással kell alátámasztani, melyet munkalapokkal kell alátámasztani, pl. dolgozók esetében teljesített munkaóra-nyilvántartás, időarányos bér és járulék, anyagfelhasználás esetén raktári kiadási bizonylatok, anyagfelhasználási jegyzék, gépek, berendezések esetén üzemóra, időarányos amortizáció, épület használata esetén rezsióradíj.A koprodukciós partnerek nem nyújtanak egymás részére szolgáltatást, nem kell egymás felé számlázniuk a saját teljesítményüket, és ezzel kapcsolatban nem merül fel áfafizetés. A filmgyár által elnyert pályázati pénz felhasználásáról nem kell elszámolni vagy számlát adni intézményük felé, így[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4924

2. találat: Kísérleti-fejlesztési tevékenység

Kérdés: Egy kutatóegyetemnél különböző K+F-projektek vannak folyamatban. A kutatás-fejlesztés eredményeként egy vagy akár több találmány, szoftver, adatbázis stb. jön létre, melyek jellemzően szabadalmaztatásra is kerülnek. Az Áhsz. 11. §-a (2) bekezdésének rendelkezése értelmében 2014. évtől a kutatás-kísérleti fejlesztés költségei immateriális javak között nem mutathatók ki, ezért a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségeket a felmerülés évében a működési kiadások között kell elszámolni. Ebben az esetben a kutatás-fejlesztés eredményeként létrehozott szellemi termékeket (találmány, szabadalom, szoftver, adatbázis stb.) az immateriális javak között nem kell kimutatni? Helyes-e az az eljárás, ahol a kutatás-fejlesztés felmerült költségeit a működési kiadások között elszámolják, és a kiadások részét képező, végeredményként létrejött eszköz pedig nem kerül aktiválásra? Véleményünk szerint a valódiság számviteli alapelv alapján a kutatás-fejlesztés eredményeként létrejövő eszközöket a saját előállítású eszközök aktiválási szabályainak megfelelően az immateriális javak között állományba kell venni. A bekerülési érték az Szt. 51. §-ára tekintettel meghatározott közvetlen önköltség. Az önköltség részét képező közvetlen költségek a személyi jellegű és dologi kiadások között jelennének meg változatlanul, nem kellene átkönyvelni a beruházási kiadások közé. [A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezet B) Saját előállítás elszámolására vonatkozó rendelkezésnek megfelelően.]
Részlet a válaszból: […]az Szt. szerinti közvetlen önköltségen. A könyvelést a kérdésben szereplő módon, azaz a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezetének B) Saját előállítás elszámolása címe szerint kell elvégezni. Kiemelendő, hogy a könyvelés - az Szt. összköltségeljárással készített beszámolójával azonosan - csak az eredménykimutatást érinti az 572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke könyvviteli számla használatával, azonban a pénzforgalmi kimutatásokat nem. Így a kísérleti-fejlesztési tevékenység érdekében elszámolt pénzforgalmi kiadásokat és bevételeket (pl. személyi juttatások, dologi kiadások stb.) akkor sem kell korrigálni, ha az elkészült eszköz felvétele a könyvekbe még a kiadás vagy bevétel teljesítésének évében megtörténik (a K61. rovat leírása is csak az immateriális javak vételárának elszámolásáról rendelkezik, ami a vásárolt immateriális javakat takarja csak).A számviteli törvény 25. §-ának (4) és (5) bekezdése szerint kísérleti fejlesztés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4788
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Településrendezési terv megtérítése

Kérdés: Egy magánszemély saját tulajdonában lévő ingatlanának beépíthetősége érdekében kérelmezte az önkormányzat képviselő-testületétől, hogy módosítsa a település rendezési tervét úgy, hogy a magánszemély a telken tervezett építési munkálatokat elvégezhesse. A képviselő-testület a kérelmet elfogadta azzal a kikötéssel, hogy a módosítással kapcsolatban felmerült 200 000 Ft + áfa tervezési költséget a magánszemélynek meg kell fizetnie. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat rendelte meg a rendezési terv módosítását, ezért a tervezési díjat az önkormányzatnak kell kifizetnie a tervező cég részére. A számlában szereplő áfát nem vonjuk le, mivel az "önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége" kormányzati funkción kerül elszámolásra ez a kiadás, amely adómentes tevékenységnek minősül. Mivel az önkormányzat adóalany, ezért a magánszemélynek áfásan számlázhatjuk tovább, amelyből az áfaösszeget az adóhatóság részére be kell fizetni. Így az önkormányzatnak azonban nem térül meg a teljes 254?000 Ft-os költsége, a fizetendő áfát saját költségvetéséből kell finanszíroznia. Tekinthetjük-e a fenti gazdasági eseményt közvetített szolgáltatásnak? Amennyiben igen, akkor a tervezési díj áfája az önkormányzatnál levonható lesz?
Részlet a válaszból: […]magánszemély felé szolgáltatást vagy termékértékesítést, nem adja át a tervek felhasználási jogát, ezért véleményünk szerint költségmegtérítésként kell a magánszemélyre terhelni a településrendezési tervért kifizetett összeget.Pontosítanánk a kérdésben foglaltakat. Az önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége nem adómentes az áfában, hanem áfa hatálya alá nem tartozó közhatalmi tevékenység. Az önkormányzat valóban nem vonhatja le az áfát. Az önkormányzatnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4572
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Tervpályázat lefolytatása és kiviteli tervek

Kérdés: Egy sportegyesület nagy értékű beruházáshoz tervpályázat lefolytatását és kiviteli tervek elkészítését végzi el. A beruházó (építtető) és egyben a vagyonkezelő egy költségvetési szerv. A tervezési, szakértői, lebonyolítási, műszaki ellenőri és projektmenedzsmenti díjakat a sport-egyesület aktiválhatja-e, vagy megkezdett beruházásként értékesíti/hasznosítja/térítés nélkül átadja a beruházónak, jövőbeni vagyonkezelőnek, azaz a költségvetési szervnek? A sportegyesület költségei egyáltalán beruházási költségeknek minősülnek-e, vagy egy készletet állít elő (a tervpályázatot)? [A 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján feltett kérdés.]
Részlet a válaszból: […]ezért ezeknek a kiadásoknak a beruházónál kelle-ne felmerülniük. Nem egyértelmű a kérdés alapján, hogy a sportegyesület pontosan mire vállalt kötelezettséget a szerződésben, ezért felelős válasz nem adható.Amennyiben a kiviteli tervek elkészítésére vállaltak kötelezettséget, akkor azt az Szt. 25. §-ának (7) bekezdése alapján szellemi termékként kell nyilvántartani. Az Szt. 25. §-ának (7) bekezdése szerint szellemi termékek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4550
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Településmarketing-feladat

Kérdés: Önkormányzatunk településmarketing-feladat elvégzésével bízott meg egy kft.-t. A feladat elvégzése során készül egy településmarketingstratégia-tanulmány, egy arculati kézikönyv és javaslattétel. A kiadás összege jelentős. Hova, milyen rovatra kell ezt könyvelni?
Részlet a válaszból: […]minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név),b) a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, műszaki tervek),c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak,függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem.Az előzőek alapján a településmarketing-stratégiai
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4247
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Szellemi termék gazdasági társaságba történő bevitele

Kérdés: Egy önkormányzat szellemi termékeket kíván gazdasági társaságba apportálni. Megteheti-e ezt, ha a szellemi alkotások kizárólagos felhasználási jogával rendelkezik? Ha nem, megteheti-e a szellemi terméket előállító hozzájárulásával?
Részlet a válaszból: […]esetben a szellemi terméket előállító hozzájárulása szükséges. A könyvviteli nyilvántartások esetében feltétel, hogy a szellemi termék az önkormányzat könyveiben állományba vételre kerüljön. Az állományba vétel bekerülési értékét
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2761
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Szellemi termék elszámolása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Intézetünkben a bérprogram évek óta a szellemi termékek (szoftverek) között szerepel a nyilvántartásban. Helyes-e, ha továbbra is a szellemi termékek között tartjuk nyilván, vagy mindenképp át kell vezetni a vagyoni értékű jogok közé? A következőkben minden szoftverterméket a vagyoni értékű jogok között kell kimutatni, vagy adott esetben a szellemi termékek közé továbbra is besorolható?
Részlet a válaszból: […]előbbi esetben vagyoni értékű jogról, az utóbbi esetben szellemi termékről beszélhetünk. A feltett kérdésből nem állapítható meg, hogy a bérprogram egyedi, intézményi megrendelésre készült, vagy csak ennek a programnak a használati jogát szerezte meg a költségvetési szerv. A 2005. január 1. előtt bevezetett szoftvereket, függetlenül a felhasználói jogosultságtól, illetve tulajdonlástól, a szellemi termékek között kell kimutatni, mivel az Szt. erre vonatkozó előírása nem volt visszamenőleges hatályú. A 2005. január 1. után beszerzett program esetében a vagyoni értékű jogok között kell annak a szoftvernek az értékét kimutatni, amelynek a költségvetési szerv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2007
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Szellemi termékek korlátozott felhasználási joga

Kérdés: Ha szerződés alapján 3 évig évi kifizetéssel adott darabszámú szellemi termékre (szoftverre) vásárolok használati jogot, majd 3 év múlva ezeket szerződés szerint nem használhatom többé, valamint a szerződésben nem szerepel a bérlet, viszont szerepel a licenc szó, akkor az 1-es vagy 5-ös számlaosztályba könyvelendő? Ha 1-be, akkor mi különbözteti meg ezt a szoftverbérlettől?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni. Ennek természetesen feltétele, hogy a megkötött szerződés alapján a vagyoni értékű jog értelmezhető legyen. A felhasználási jognak egy évet meghaladó időtartamra kell vonatkoznia. A vagyoni értékű jogok esetében is a költségvetési szerv választhatja 100 ezer forint bekerülési érték alatt a "kisértékűség" szabályát. A 100 ezer forint feletti bekerülési érték feletti vagyoni értékű jogokra és azokra, amelyekre a kisértékűségi szabályt nem választották, a terv szerinti értékcsökkenés mértékét a szerződésben foglalt időtartamra kell megállapítani, úgy, hogy a szerződés lejártakor a vagyoni értékű jog nyilvántartási értéke[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1809

9. találat: Egy évre érvényes szellemi termék használati jogának elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk mint intézményfenntartó 2005. évben az informatikai normatíva keretében megrendelte a Taninform 2005. szoftver Gyémánt 1 programot [3/2005. (III. 1.) OM rendelet szerint akkreditált ügyviteli és iskolai adminisztrációs szoftver]. A szerződés szerint intézményeink a fizetett díj ellenében 1 éves használati jogot szereztek (2006. évre vonatkozóan). A főkönyvi nyilvántartásainkban ezt 2005. évben az 1-es számlaosztály vagyoni értékű jogok közé aktiváltuk, majd térítés nélkül átadtuk intézményeinknek. 2006. évben egy új szerződés keretében, újabb díjfizetés mellett biztosították a program újabb 1 éves használatát (2007. évre). Hogyan kell szerepeltetni az újabb - 2007. évre használati jogot biztosító - fizetett díjat a főkönyvi nyilvántartásokban?
Részlet a válaszból: […]javak közé kizárólag azok a felhasználói jogok kerülhetnek aktiválásra, amelyek az Szt. általános szabályozása szerint a költségvetési szerv tevékenységét éven túl szolgálja. A kérdésben megjelölt esetben az 1 éves használati jog megszerzésének kiadásait 2005. évben a dologi kiadások között kellett volna elszámolni. A 2007. évi szintén egyéves,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1644
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Sportversenyek díjainak, szabályzatok, pályázatok kiadásainak elszámolása

Kérdés: 1. Az amatőr sportversenyeken átadott érmék, plakettek, serlegek könyvelése milyen költségnemen történhet? 2. Szabályzatok hatályosítása szellemi termék-e? 3. Pályázatok kezelési költsége a beruházás részét képezheti-e, ha annak számlázása az aktiválás előtt történik meg? 4. Önkormányzatunk többfelé nyújt be pályázatot. Ezek egy része eredményes, mások sikertelenek. Helyesen járunk-e el, ha a pályázati díjat az 56-os költségnemek közé könyveljük?
Részlet a válaszból: […]adták át azokat. 2. Valószínűsíthető, a kérdés saját készítésű szabályzatokra vonatkozik. Amennyiben az intézmény munkatársai által készített szabályzatok megfelelnek a szellemi termék színvonalának, akkor aktiválhatók az immateriális javak között szellemi termékként. Ebben az esetben azonban figyelembe kell venni az Szt-vhr. 8. §-ának (14) bekezdésben foglalt előírást, mely értelmében a szellemi termék bekerülési (előállítási) értékének megállapítása céljából önköltségszámítást kell készíteni, az intézmény számviteli politikájának részeként összeállított önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerint. Az idegen kivitelezésben készült szabályzat - amennyiben az színvonalában, teljességében, alkalmazhatóságának figyelembevételével a feltételeket kielégíti - a szellemi termékek között aktiválható. 3. Amennyiben megállapítható, hogy a kezelési költség egy adott beruházási pályázathoz kapcsolódik, és kizárólag az adott beruházás megvalósítása céljából merül fel, akkor ez a ráfordítás is a beruházás költségeinek részét képezi. Az Szt. 51. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint ugyanis az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban lévő költségek a bekerülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1499
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést