Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok

Kérdés: 1. Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott háziorvos a Kjt. és a 2020. évi C. törvény értelmében lehet-e vezető tisztségviselő egy gazdasági társaságban?
2. Az orvosi ügyeleti kötelező önkormányzati feladatot az önkormányzat szerződéssel átadta egy egészségügyi bt.-nek. Az önkormányzat alkalmazásában álló háziorvos az önkormányzatnál megbízási szerződéssel látja el az orvosi ügyeletet a megbízott bt.-nél, mely szolgáltatást az önkormányzat kiszámlázza a bt. felé. Szabályosan kötött-e megbízási szerződést az önkormányzat a közalkalmazottjával?
Részlet a válaszából: […] 1. A Kjt. alapján a közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését írásban megtiltja. Ez alól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Vezető beosztású köztisztviselő

Kérdés: A köztisztviselő, aki korlátolt felelősségű társaságban tulajdonosként van jelen, kaphat-e munkabért a kft.-nél fennálló jogviszonyban, ha polgármesteri hivatalban vezetői munkakört tölt be? A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő végezhet-e egyéni vállalkozói tevékenységet, gazdasági társaságban lehet-e tulajdonos?
Részlet a válaszából: […] A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő további jogviszonyt nem létesíthet. Kivételt képez ez alól a gyakorolható tevékenység (azaz a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Közalkalmazott vezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Költségvetési szerv közalkalmazott osztályvezetőjeként a Kjt. 41. §-ának (4) bekezdése alapján lehetek-e a saját cégemben ügyvezető? Végezhetek a cégben keresőtevékenységet, például adótanácsadást?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen.A Kjt. meghatározza, hogy mely feltételek esetén áll fenn összeférhetetlenség a magasabb vezető, vezető esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Fizikai típusú egészségügyi szolgáltatások

Kérdés: Az Áhsz. szerint a K336-ra Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kerülnek. Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) azoknak az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatásoknak – így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális, útüzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások – a vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és
b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.
Eddig én úgy értelmeztem, hogy csak a szellemi szakmai tevékenységeket soroljuk ide. Most elbizonytalanodtam, ugyanis az a) pontban nem nevesíti azt, hogy szellemi szolgáltatás. Mivel az a) pont az egészségügyi komplex szolgáltatásokat is a K336-ra sorolja, felmerült bennem a kérdés, hogy csak a szellemi tevékenységek tartoznak ide? Vagy esetleg a fizikai egészségügyi jellegű szolgáltatások is (pl. mikrobiológiai vizsgálat besorolásában bizonytalan vagyok, hogy az K336 vagy K337)? Jelenleg az a) pont szerint ide könyveljük pl. a véradás szervezését, a számlás (nem közalkalmazott) orvosokat stb. A törvényalkotó célja valószínűleg az volt a K336-ra történő dologi kiadásból való átsorolás tilalma esetében (csak a K1 Személyi juttatásokból lehet megemelni), hogy lekorlátozza a beszámlázásokat. Kérdésem, hogy a fizikai típusú egészségügyi szolgáltatások is a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra kerülnek vagy nem?
Részlet a válaszából: […] A jogszabályi hivatkozás a komplex szolgáltatás megvásárlása esetében a K336 rovaton történő elszámolást írja elő.A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3/A. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Háziorvos megbízási szerződésének számviteli elszámolása

Kérdés: A vállalkozó háziorvos által megbízási szerződés alapján végzett és kiszámlázott bölcsődei orvosi ellátás, illetve ügyeleti tevékenység a vásárolt szolgáltatások, illetve a szellemi tevékenységek között kerül számviteli elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] A vásárolt közszolgáltatások főkönyvi számon azokat az egyébként jellemzően az államháztartás körébe tartozó feladatokat, az államháztartás által kibocsátott szolgáltatásokat kell kimutatni, amelyeket nem az államháztartás szervezetei teljesítenek, állítanak elő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Szakmai szolgáltatás

Kérdés: Milyen kiadásokat kell elszámolni a szakmai szolgáltatások kiadásai soron?
Részlet a válaszából: […] A szakmai szolgáltatások kiadásai soron kell kimutatni az alaptevékenység ellátása érdekében szükséges, olyan szakmai szolgáltatás igénybevételéhez, megrendeléséhez kapcsolódó kiadásokat, amelyek– nem minősíthetők vásárolt közszolgáltatásnak,– nem sorolhatók a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Megbízási szerződés saját dolgozóval

Kérdés: Saját dolgozóval köthető-e megbízási szerződés vagy eseti megbízás nem a főállására vonatkozó munkakörben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nem esik szó arról, hogy milyen jogviszonybanfoglalkoztatják az érintett dolgozót. A téma megítélése kapcsán figyelemmelkell lenni:– az államháztartási előírásokra,– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény (Kjt.), illetve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Vásárolt közszolgáltatás

Kérdés: Egészségügyi intézmény vagyunk, higiénés és környezetvédelmi tanácsadásra felkértünk egy bt.-t, aki intézményünknek nyújt segítséget. A kérdésünk az lenne, hogy ez a tevékenység besorolható-e a vásárolt közszolgáltatásokba?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben lehet vásárolt közszolgáltatásról beszélni,amikor az intézmény az államháztartás körébe tartozó feladatokat, azállamháztartás által kibocsátott szolgáltatásokat más, nem az államháztartáskörébe tartozó szervezetek által teljesítenek. További...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.

Foglalkoztatás egyidejűleg önkormányzatnál és intézményénél

Kérdés: Az idősek otthona nem intézményi formában (tehát nem költségvetési szervként), hanem szakfeladatként működik nálunk. Az ezzel kapcsolatos "vezetői" feladatokat az a személy látja el, aki január 1-jétől a nyugállományba vonult élelmezésvezető feladatait is "megkapta". Az élelmezésvezető a napközi otthonos óvoda mint részben önálló költségvetési szerv állományába tartozik, így a munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. A vázolt esetben hogyan járhat el jogszerűen az önkormányzat? Egyáltalán ki a munkáltató: 4 órában a polgármester – ha az idősek otthonát nézzük –, 4 órában a vezető óvónő? Munkáltatói leírás? Kinevezés, áthelyezés? Élelmezésvezetői végzettség nélkül is elláthatja ezt a feladatot?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdés alapján csupán az látszik egyértelműnek,hogy a szóban forgó személy ellátja egyrészt a napközi otthonos óvodában azélelmezésvezetői feladatokat, vélhetően napi 4 órában, másrészt azönkormányzatnál az idősek gondozásával kapcsolatos (vezetői)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Érettségivel és szakmai vizsgákkal kapcsolatos díjazások kifizetése

Kérdés: Amennyiben az érettségi, illetve szakmai vizsgáztatás során a vizsgabizottság tagjának, a vizsgabizottság munkáját segítő tanárnak, illetve felügyelő tanárnak az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló személyt bíznak meg, a részére a jogszabály alapján járó díjazás (pl. ha szellemi tevékenységet végző magánszemély állít ki számlát) kifizethető-e számla ellenében, vagy csak megbízási díjként számfejtve? Akadálya lehet-e a kifizetésnek az, hogy a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet tiltja saját dolgozónak a munkakörébe tartozó feladatokra szerződéssel díj kifizetését?
Részlet a válaszából: […] A szakmai vizsgáztatással kapcsolatos vizsgáztatási díjakravonatkozó szabályokat – a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényfelhatalmazása alapján – a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjakkereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) OM rendelet tartalmazza. A rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.
1
2
3