Közalkalmazotti jogviszony átalakulása munkaviszonnyá

Kérdés: Önkormányzati fenntartású, önállóan működő költségvetési intézmény vagyunk, előadó-művészeti szervezet, a 2008. évi XCIX. törvény is vonatkozik ránk.
1. A vezetői megbízásokat a 2020. évi XXXII. törvény értelmében nem érinti az átalakulás. A gazdasági vezetők kinevezését, vezetői megbízását az Áht. szerint eddig a fenntartó készítette el, a polgármester írta alá. Az átalakulásról szóló törvény szerinti tájékoztatást, a munkaszerződésre vonatkozó ajánlatot, a munkaszerződést kitől fogjuk megkapni, a fenntartótól vagy a zenekar igazgatójától? A gazdasági vezető közalkalmazotti jogviszonya határozatlan, a vezetői megbízatása határozott idejű. 2020. október 31. napon mit tartalmaz majd a munkaszerződés, munkakör, munkaszerződés időtartama?
2. A 40 év jogosultsági idővel rendelkező, de még nem nyugdíjas nő munkavállaló részére jár-e végkielégítés, amennyiben nem írja alá a további foglalkoztatást megalapozó munkaszerződést?
3. A kulturális illetménypótlék be lesz építve a munkabérbe. Eddig a kulturális illetménypótlékot az állam finanszírozta. A költségvetés eredeti előirányzata nem tartalmazta, havonta a MÁK és a fenntartó tájékoztatása szerint előirányzatot módosítottunk. 2020. november 1-jétől ki finanszírozza a kulturális illetménypótlékot?
4. Amennyiben több dolgozó nem fogadja el a munkáltató ajánlatát a munkaszerződésre, a kifizetendő végkielégítés és a távolléti díj összegét az állam finanszírozza meg?
5. 40 év szolgálati idővel rendelkező nő közalkalmazott 2020. április 29-től 8 hónap felmentési idejét tölti. A tényleges munkavégzés alóli felmentés ideje 2020. augusztus végétől kezdődik, és 2020. december 28-ig tart. Az ő esetében hogyan alakul át a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá?
6. Táppénzen lévő - veszélyeztetett terhes - dolgozó szabadságát is ki kell adnom a közalkalmazotti időszakra. A táppénz után szülési szabadságon lesz. Ebben az esetben hogyan járok el helyesen? Ki kell fizetnem az időarányosan járó szabadságát, mert nem tudja kivenni? Nyáron a zenekari tagok az évad lezárultával szabadságon vannak. Amíg nem szül, ki tudná venni a szabadságát, de akkor meg kell szakítani a táppénzt.
7. Szülési szabadságon, GYED-en, GYES-en lévő dolgozónak az időarányosan és a törvények szerint a szülési szabadságra és a GYED első hat hónapjára járó szabadságát is ki kell adnom, vagy ki kell fizetnem? Amikor visszajön dolgozni, nem lesz szabadsága, hogyan szoktatja be a gyermekét a bölcsődébe, óvodába?
8. Az előadó-művészeti törvény (2020. július 1-jétől) értelmében a munkaköröket és a munkakörökre előírt végzettségeket, képesítéseket a kormány rendeletben határozza meg. Már létező jogszabályra hivatkozik, vagy ezután készül el a rendelet? Eddig a 150/1992. Korm. rendelet szabályozta a kulturális közalkalmazotti munkaköröket az előadó-művészeti szervezetekre vonatkozóan is.
9. A törvény szerint 5 évig a Kjt. szerinti végkielégítést és a jubileumi jutalmat ki kell fizetni. Mi lesz a jubileumi jutalom számításának alapja, a dolgozó munkabére a jogosultság megszerzésének az időpontjában? Az esetleges bérpótlékokat bele kell számítani? Ha szólamvezető, és azért kap pluszpénzt határozott időre (munkaszerződés-kiegészítésként), azt az összeget bele kell számítani? A fenntartónak kell biztosítani a fedezetet 5 évig, vagy az állam magára vállalja? Eddig kötött felhasználású céltámogatásként biztosította a fenntartó évenként a felmentés és a jubileumi jutalom összegét.
10. Az előadóművészek úgynevezett "szakmai nyugdíja" évekkel ezelőtt átalakult korhatár előtti ellátássá. 2020. november 1-jétől a művészek véleménye szerint munkaviszony mellett már nem kell szüneteltetniük ennek az ellátásnak a folyósítását akkor, ha dolgoznak, és nem vonatkozik rájuk a kereseti korlát sem. A 2020. július 1-jén életbe lépő új nyugdíj- és tb-törvény hogyan szabályozza ezt?
11. A munkaszerződést határozatlan időre kötjük azoknak, akiknek most is az. A pótlékokat, keresetkiegészítéseket be kell építeni a munkabérbe? Sok esetben a jogviszony határozatlan, a pótlék (pl. szólamvezetői pótlék) határozott időre szól. A munkaszerződésben szerepeltetem a munkabér határozatlan időre járó részét, a munkaszerződés-kiegészítésben pedig szerepeltetem a munkabér határozott időre szóló részét? Hogyan járok el helyesen? Kapcsolt munkaköröknél hogyan szerepeltetem a munkaszerződésben a munkabért? (Zenekari tag zenekari felügyelői, pódiumtechnikusi munkát is végez, a pódiumtechnikus gondnoki feladatot is ellát.)
12. A 6% emelésre, ami elméletileg 2020. január 1-jétől jár a dolgozóknak, milyen szabályozás vonatkozik?
13. Aki hamarabb kapja meg a munkaszerződés-ajánlatot, mint augusztus 15., annak az átvételtől számít a 30 nap, amíg írásban válaszolnia kell?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltatóra vonatkozó belső szabályzatokat (pl. létesítésre vonatkozó rendelkezések, így alapító jogszabály vagy alapító okirat, SzMSz, Kötelezettségvállalási szabályzat stb.). Az, hogy ki jogosult a munkáltatóijogkör--gyakorlásra, ezekből együttesen vezethető le...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 26.

Költségvetési szerv számlái feletti rendelkezésre jogosult személyek köre

Kérdés: Költségvetési szerv számlák feletti rendelkezésre jogosultjai között szerepelhet-e olyan személy, aki nem alkalmazottja a költségvetési szervnek? Létezik erre vonatkozó jogszabály?
Részlet a válaszából: […] ...meghatalmazással átadhatja a számlák felett rendelkezési jogosultsággal bíró személyekre vonatkozó bejelentés jogát az intézmény SZMSZ-ében foglaltak alapján meghatározott, általános helyettesítéssel megbízott vezető beosztású személy részére. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Egyetemi rendezvények adózása

Kérdés: A köz- és felsőoktatási intézmények által szervezett rendezvények adómentességével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy gólyatáborban ételt, italt adómentesen adhatunk-e a leendő hallgatóknak?
Részlet a válaszából: […] ...más személy is részt vehet.A köz- és felsőoktatási intézmények működési körében meghirdetett rendezvények alatt az intézmény SZMSZ-ében felsorolt eseményeket kell érteni, jellemzően ilyen a gólyatábor, gólyabál. Vendéglátás, étkeztetés a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Kormányzati funkció

Kérdés: Saját konyhával rendelkező bentlakásos szociális ellátásokat, továbbá gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézményben milyen kormányzati funkción lehet elszámolni a munkahelyi étkeztetés kiadásait és bevételeit? Óvoda és bölcsőde esetén külön kormányzati funkciókód szolgál a munkahelyi étkeztetés elszámolására, de szociális intézményre nem találunk ilyet. Az Intézmény SZMSZ-e a munkahelyi étkeztetést emiatt vállalkozási tevékenységként határozza meg, ezért a 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei kormányzati funkción számoljuk el. Helyes-e ez a gyakorlat? Amennyiben a fenntartó nem engedélyezi a vállalkozási tevékenység folytatását, akkor a munkahelyi étkeztetést is meg kell szüntetni?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. rendelkezései szerint a költségvetési számvitelben a kiadásokat és a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban kell bemutatni a beszámolóban, míg a pénzügyi számvitelben azon szakfeladatok (tevékenységek) költségeit és eredményszemléletű bevételeit kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

Kérdés: Az önkormányzat költségvetési rendeletében hogyan kell kimutatni a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények előirányzatait? Az önkormányzati költségvetésben az intézmények a gazdasági szolgáltató igazgatóság számaiban szerepelnek. Helyes-e ez, hiszen önálló jogi személyekről van szó, nem a GSZI vezetője dönt az előirányzatokról, hanem az intézményvezető. A költségvetésben kimutatható-e külön-külön mindegyik, vagy úgy, hogy GSZI összesen? Hogyan kell erre az esetre alkalmazni az Ávr. 17. §-ának (1) bekezdését?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatos feladatok ellátása.A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv külön rendelkezik alapító okirattal, SZMSZ-szel, külön van adószáma, hiszen a maga nevében végez adóköteles tevékenységet, a maga nevében tervezi a költségvetését,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Elévült kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk 2011. évben szolgáltatást vett igénybe, amit nem fizettünk meg. Az évek alatt a szolgáltatást nyújtó (szállító) sem kérte semmilyen formában (fizetési felszólítás) az ellenértéket. 2017-ben elévült kötelezettségként kivezethetjük-e a könyveinkből? Ha igen milyen bizonylat szükséges hozzá? Szükséges-e képviselő-testületi döntés, vagy elég egy tájékoztatás a testület részére? A könyvelése a 9244 "Más különféle eredményszemléletű bevételek" számlával szemben történik a pénzügyi számvitel szerint?
Részlet a válaszából: […] ...idő 5 év. Nincs olyan jogszabály, ami alapján testületi döntés lenne szükséges a kötelezettség kivezetéséhez, de ezt az önkormányzat SZMSZ-e előírhatja. A könyvelés a 9244 "Más különféle eredményszemléletű bevételek" számlával szemben történik. A testület elé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Önkormányzati alaptevékenység - vállalkozási tevékenység

Kérdés: Önkormányzat (áfakörbe tartozó) szabad kapacitás terhére alaptevékenységként (nem nyereség elérése céljából) végezhet-e pl. fűnyírási, fénymásolási tevékenységet? Ha igen, milyen szabályozás mellett (tevékenységi kör, SZMSZ stb.)?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. igen lényeges változást tartalmaz 2015. január 1-jétől. A szabad kapacitás terhére végzett tevékenység fogalma megszűnt. Az Áht. 7. §-ának (2) bekezdése szerint: "A költségvetési szerv tevékenysége lehet:a) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Étkeztetés

Kérdés: Intézményünkben problémát okoz az étkeztetési feladatok személyek közötti megosztása. Kérdésünk lenne, hogy melyek az élelmezéssel foglalkozó munkakörök, a feladatok hol, hogyan kerülnek megírásra, továbbá az élelmezésvezető milyen feladat- és hatáskörrel bír?
Részlet a válaszából: […] ...is adódhat, ha a kettő nincs szinkronban. A dolgozók egymás közötti hatáskör- és munkamegosztási szabályait a költségvetési szerv SzMSz-ében, valamint ennek mellékletében, a gazdálkodási ügyrendben szükséges részletezi. Fontos, hogy az SzMSz által előírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Jegyzői feladatok ellátása

Kérdés: Jegyzőnk munkaviszonya 2014. július 31-ével felmentéssel megszűnik. Mikor írható ki legkorábban pályázat a jegyzői álláshelyre? Meg kell várni a státusz megüresedését? Van-e tilalma az együtt alkalmazásnak?
Részlet a válaszából: […] ...adott hivatalnál aljegyző, akkor ő látja el, ha nincs aljegyző kinevezve, vagy ő is akadályoztatva van, akkor pedig a feladatok ellátása az SzMSz-ben rögzített módon, az ott meghatározott rendben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Szakfeladat

Kérdés: Egy többcélú intézmény (óvoda, konyha, közösségi ház és könyvtár) irányítását, fenntartását, valamint a szociális étkeztetést biztosító jogi személyiségű társulásnak milyen szakfeladatai lehetnek, amely bejegyzésre kerül a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába?
Részlet a válaszából: […] ...ehhez a jogi személyiségű társulás konkrét, sajátos tevékenységeinek ismeretére van szükség, továbbá az alapító okiratban és az SzMSz-ben meghatározott alap- és nem alapfeladatok ismeretére. Ezek hiányában erre a kérdésre csak általánosságban lehet válaszolni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.
1
2
3