Köztisztviselő besorolása

Kérdés: Hová kell besorolni azt a köztisztviselőt, akinek a végzettsége általános gimnázium, majd utána SZIE igazságügyi szervezőként 2020-ban végzett? Munkaköre gazdálkodási feladatkör. 2020 előtt egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazták. Majd az egyetem elvégzése után egy multinacionális cégnél dolgozott rövidebb ideig. Ezen időszak beszámolható a besorolási idejébe? Vagy a besorolása onnan kezdődik, amikor elvégezte az egyetemet? Amíg nem teszi le a kötelező szakvizsgát, léphet-e fizetési kategóriát, vagy addig gyakornok marad, míg be nem mutatja az elvégzésről szóló okiratot?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni.A közszolgálati tisztviselő besorolásánál a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, különösen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Szövetkezeti részjegy öröklése

Kérdés: Édesanyám után termelőszövetkezeti befektetői részjegyet örököltünk a testvéremmel közösen. Kértük az egyösszegű kifizetést, azonban közben kiderült, hogy a termelőszövetkezetet a vezetőség értékesíteni kívánja. Ennek tudatában kértük az egyösszegű kifizetés visszavonását, és ezzel egyidejűleg kértem tagi felvételemet a termelőszövetkezetbe, mivel így a befektetői részjegyünk a sokszorosát érné. Az igazgatóság a tagi felvételemet elutasította, melyet tudomásul veszek. Köteles vagyok-e eladni a befektetői részjegyet a termelőszövetkezetnek, vagy megtarthatjuk-e testvéremmel, és igényt tarthatunk-e a termelőszövetkezet eladása során keletkező értéknövekményre?
Részlet a válaszából: […] A szövetkezeti törvény szerint a tagsági viszony a tag halálával megszűnik. A törvény 51. §-a (2) bekezdésének alapján az örökös kérheti taggá való felvételét. Ha ezt részére nem engedélyezték, vele a törvény alapján el kell számolni. A tagsági jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Üzlet bérleti díjának mérséklése

Kérdés: Önkormányzatunk az üzlethelyiségek bérbeadására áfakötelezettséget választott. Egyik bérlőnk a koronavírus miatt kénytelen volt bezárni az üzletét, ezért bérletidíj-mérséklést kért. A testület engedélyezte, hogy három hónapig a bérleti díj felét fizesse. Hogyan kell ezt számlázni, és az áfabevallásban szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt módosítani kell a bérlővel kötött szerződést. A számlán három hónapig a csökkentett bérleti díjat kell számlázni, és a csökkentett díj lesz az áfa alapja is az Áfa-tv. 65. §-a alapján. Fő szabály szerint a felek által meghatározott ellenérték az áfa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Behajthatatlan követelés miatti áfacsökkentés lehetősége

Kérdés: Mit kell tudni a behajthatatlan követelés miatti adóalap-csökkentésről?
Részlet a válaszából: […] Köztudott, hogy az áfafizetési kötelezettség független attól, hogy a vevő kiegyenlítette-e az ellenértéket, vagy sem. Ha a szolgáltatásnyújtás vagy a termékértékesítés megtörtént, akkor arról számlát kell kiállítani, és ha a vevő nem egyenlíti ki az ellenértéket - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Közszolgálati jogviszonyban töltött idő

Kérdés: Egy köztisztviselő 1991. február 1-jétől jelenleg is a polgármesteri hivatal köztisztviselője. A köztisztviselő jelenleg az I. besorolási osztály 14. fizetési fokozatába van besorolva, vezető főtanácsosként. A jelenlegi besorolásához beszámított és figyelembe vett munkaviszonyok az alábbiak:
1. tartósítóipari kombinát: 1987. 09. 14.-1990. 04. 25. között munkaviszony, ezen időszak alatt (1989. 02. 28. és 1989. 07. 04.) sorkatonai szolgálatot töltött;
2. megyei munkaügyi szolgáltató iroda: 1990. 06. 06.-1990. 07. 18. között munkanélküli-segély;
3. polgármesteri hivatal: 1991. 02. 01-jétől jelenleg is köztisztviselői jogviszony.
Köztisztviselőnk személyi anyagának felülvizsgálata során kiderült, hogy a katonakönyvének tanúsága szerint 1981. 08. 27. és 1982. 08. 08. között sorkatonai szolgálatát töltötte, amely időtartamot jelenlegi és korábbi köztisztviselői besorolásai során sem vette figyelembe munkáltatója. A kérdés tehát az, hogy az iménti sorkatonai szolgálat idejét is be kell/kellett volna számítani a besorolásnál figyelembe vehető időtartamok közé? Ha igen, akkor a köztisztviselő milyen igénnyel léphet fel munkáltatójánál, esetleges elmaradt illetményének megtérítését milyen időtartamra követelheti tőle?
Részlet a válaszából: […] A közszolgálati tisztviselő besorolásánál figyelembe kell venni a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, különösen a munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.

Nyugdíjas személy önkéntes nyugdíjpénztári tagsága

Kérdés: Nyugdíjas magánszemély lehet-e önkéntes nyugdíjpénztár tagja, ha igen, milyen várakozási idő vonatkozik rá, hogy adómentesen hozzájuthasson a megtakarításához?
Részlet a válaszából: […] Nyugdíjas magánszemély is létesíthet önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, ugyanakkor a jelenleg hatályos szja-rendelkezések szerint, amennyiben a magánszemély önkéntes nyugdíjpénztári tagsága 2012. december 31-ét követően keletkezett/keletkezik, akkor adómentesen csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.

Társulati tagdíj könyvelése

Kérdés: A társulati tagdíjakat melyik főkönyvi számlára kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […]  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénybenleírtak szerint a költségvetési szerv, valamint az elkülönített államipénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pénzeszközei terhére,azok kezelő szerve jogi személyt, jogi személyiséggel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.

Jubileumi jutalomra jogosító idő számítása 2012. március 1-jétől I.

Kérdés: A 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), amely 2012. március 1-jén lépett hatályba, mennyiben érinti a polgármesteri hivatalokban dolgozókat a jubileumi jutalommal kapcsolatban, akik 2012. március 1-jéig az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) hatálya alá tartoztak? Konkrétan, aki 2012-ben lenne 30 éves jubileumi jutalomra jogosult, de ebből 4 évet gazdálkodó szervnél (tsz) dolgozott, a többit (26 évet) köztisztviselőként, mikor lesz jogosult jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszából: […]  Budapest Főváros Kormányhivatalának szakmai véleményealapján a jubileumi jutalomra jogosító idő számítása szempontjából 2012. március1-jétől a Kttv. 150. §-a irányadó, ami alapján a köztisztviselők esetében újrakell számolni a jubileumi jutalomra jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 12.

Tagdíj

Kérdés: Az új Áht. 41. §-a (1) és (2) bekezdésének értelmezéséhez kérem állásfoglalásukat. A fenti paragrafusokban jelzett tiltás vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a költségvetési szerv vagy valamely alkalmazottja szakmai tevékenysége, ismerete bővítése érdekében tagdíjat fizet? Legtöbb esetben a tagdíj fejében ingyenes oktatást, kiadványokat kapunk. Amennyiben a tagsági viszony az intézmény dolgozója nevére szól, a munkáltató megtérítheti-e részére a díjat? Ilyen tagdíjfizetések pl.: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, HUNGARNET Egyesület, Magyar Kertészeti Tudományos Társaság, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, Magyar Kémikusok Egyesülete stb., illetve vannak külföldi egyesületi tagságok is.
Részlet a válaszából: […]  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 41. §-ának (1)bekezdése tiltja, hogy a költségvetési szerv jogi személyhez, jogiszemélyiséggel rendelkező más szervezethez csatlakozzon, ennek megfelelően afelsorolt szervezetekhez, egyesületekhez való csatlakozás nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Közszolgálati jogviszonyban töltött idő jubileumi jutalom szempontjából

Kérdés: Községi önkormányzat köztisztviselője vagyok. A jubileumi jutalom (25 éves) kiszámításához kérnék segítséget. 1985. július 1-jétől 1991 októberéig a V.T. költségvetési üzemével álltam munkaviszonyban. 1991. október 6-tól 1993. október 6-ig munkanélküli lettem (munkaügyi központtól kaptam ellátást). 1994 márciusáig jövedelempótló támogatásban részesültem, március 26-tól az önkormányzat alkalmazásában állok, 1995. január 1-jétől - jelenleg is - köztisztviselői státuszban vagyok. Mikor jár nekem a 25 éves jubileumi jutalom, figyelembe vehető-e minden jogviszonyom? A fizetési besorolásra, illetve a jubileumi jutalomra jogosító idő számítása miben tér el?
Részlet a válaszából: […]  A Ktv. 49/E. §-a alapján a jubileumi jutalomra jogosító időmegállapításánál a besorolásra vonatkozó szabályok [Ktv. 72. §-ának (1)-(2)bekezdése] irányadók azzal, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,illetve az 1992. július 1-je után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 20.
1
2
3