Támogatási előleg

Kérdés: Az uniós támogatás megelőlegezését és annak visszafizetését hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nem szerepel, hogy a támogatás folyósítása közvetlenül az Európai Unió valamely intézménye vagy valamely hazai közreműködő szervezet által történik.A hazai közreműködő szervezet által folyósított támogatások esetében a támogatási előleg az Ávr. 87....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Támogatás könyvelése

Kérdés: Központi költségvetési szerv pályázatot nyert el 2019-ben, amelyben meg van határozva, hogy évenként - előre 3 évre - milyen összegű juttatásban részesülhet (például 30 millió forint évenként). A pályázat államháztartáson belüli vissza nem térítendő felhalmozási célú felhasználásra került elfogadásra, utófinanszírozással. A pályázati támogató okiratot 2019 márciusában írták alá. A pályázati feltételek szerint az éves biztosított keretösszegről minden év november 30-ig kell beszámoló alapján elszámolni. A beszámoló elfogadását követően a támogató a tárgyév december 31-ig utalja az évenkénti támogatás összegét.
- A 2020., illetve 2021. évre a támogatási okiratban megjelölt támogatási összeget kell-e kimutatni a pénzügyi könyvelésben a 3522 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről főkönyvi számlán?
- Ugyancsak hasonló gazdasági esemény esetén, ha működési célú támogatásról van szó, mi a helyes könyvelési eljárás a pénzügyi számvitelben a követelések előírása vonatkozásában?
- Ha a pályázati tételekben van működési és felhalmozási célú elszámolási kötelezettség, és az eredeti kiírástól eltérően a működési elszámolásban 200 ezer forint feletti eszköz elszámolása is szerepel, amit a támogató elfogad, azt a könyvelésben tárgyévi könyvelésnél hogyan kell a pénzügyi számvitel szerint könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartáson belülről kapott támogatásoknál (fejlesztési és működési célú) a követelés előírása a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet I. melléklete X. fejezetének B) pontja szerint a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg történik. Az államháztartáson kívülről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Kötelező biztosítás

Kérdés: Országos Nemzetiségi Önkormányzat vagyunk, a központi költségvetésből biztosított támogatásunkat "Támogatói okirat" alapján kapjuk, amiben tárgyévi teljesítésű számlákat, béreket stb. lehet kifizetni, jövő év március 31-ig, mert így kell elszámolnunk. Megkaptuk a gépkocsi kötelező biztosításáról a számviteli bizonylatot, melyet csak január elején tudunk kifizetni (évforduló december 17.), mivel csak a jövő évi támogatás terhére számolható el, mert 2020. december 20-ig szól. Iktatás szempontjából hogyan járunk el helyesen? Beiktassuk idén következő évi kötelezettségvállalásra, vagy esetleg számoljuk ki napra pontosan, és a tárgyévre iktassuk be 2019. 12. 31-ig?
Részlet a válaszából: […] A mérlegkészítés napjáig beérkező valamennyi számlát nem lehet automatikusan a 2019. évre mérleget érintő módon könyvelni. A 2019. évi könyvekbe csak azokat a számlákat lehet kötelezettségként felvenni, amelyek jogilag, gazdaságilag a mérlegforduló napján már fennállnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Visszafizetendő támogatás kamata

Kérdés: Öt évvel ezelőtti támogatási szerződésünk alapján kapott támogatásunk egy részét vissza kell fizetnünk. A visszafizetési kötelezettségünk után az ügyleti kamat kiszámításánál melyik rendelkezés szerint szükséges eljárnunk, a megkötéskor hatályos vagy a most hatályos jogszabály szerint?
Részlet a válaszából: […] A Jat. 15. §-a szerint:"15. § (1) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését követőena) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamintb) megkezdett eljárási cselekményekrekell alkalmazni.(2) A jogszabályi rendelkezést - ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Kapott támogatás visszafizetése

Kérdés: Iskolánk számítógép-vásárlásra kapott támogatást egy vállalkozástól év végén. A vásárlás azonban meghiúsult, így az összeget a következő évben visszafizettük. A kérdésem az, hogy jó-e a B65 - K512 könyvelési pár használata?
Részlet a válaszából: […] B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovaton kell elszámolni:a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, ésb) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.
Kapcsolódó címke:

Európai uniós pályázat számviteli elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s projektet valósított meg. Hogyan történik a támogatás könyvviteli elszámolása? A projekt keretében létrehozott beruházásnak ötéves fenntartási kötelezettsége van. Önkormányzatunk esetében hogyan kell értelmezni a támogatás tőketartalékba helyezését?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy az önkormányzat az európai uniós pályázatát milyen formában kapja. Meg kell majd nézniük, hogy a támogatási szerződésben Önök, mint kedvezményezettek, hogyan kapják a támogatást.Létezik a pro rata rendszerű finanszírozási módszer. A pro...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.

Iskolatejprogram szállítói finanszírozása

Kérdés: Önkormányzatunk 2013-ban részt vesz az iskolatejprogramban. Az általános iskola tanulóira vonatkozóan 100%-os iskolatej-támogatásban részesülünk. A szállító vállalta a támogatás előfinanszírozását, így a támogatási szerződést is a szállító kötötte az MVH-val, illetve a támogatás lehívását is a cég végzi. A támogatási időszakokhoz igazodóan az önkormányzat nevére kiállított számlát kapunk a szállítótól, amely pénzügyi teljesítést nem igényel, azonban azt le kellene könyvelni. Ebben az esetben, amikor a támogatást nem az önkormányzat kapja közvetlenül, hanem a szállító, mi alapján könyvelhető le az önkormányzatnál a számla, annak pénzügyi rendezése, mint kiadás és bevétel? Sem a 2013. évi óvoda- és iskolatejprogram szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet, sem az MVH honlapján fellelhető útmutatók erről szóló szabályozást nem tartalmaznak. A szállítótól nincs információ az adott számlához kapcsolódó támogatás megérkezéséről sem. Milyen dokumentum alapján könyvelhető a számla, és milyen könyvelési tételek kapcsolódnak ehhez a gazdasági eseményhez?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzatok támogatási megállapodást köthetnek az MVH-val iskolatejprogram megvalósítására. A támogatást nem a szállítóval kötik, ez téves információ a kérdésben. Az önkormányzatonként differenciált támogatás feltétele, hogy a jogosult szállítóval az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.

Utófinanszírozott támogatás

Kérdés: Hogyan történik az utófinanszírozott pályázat előlegének és ennek keretén belül a fordított áfa számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet számlaosztályok tartalmára vonatkozó előírások között a 3. számlaosztály előírásainak g) pontja szerint az utófinanszírozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Támogatás elszámolása

Kérdés: Intézményünk 2011. évi pénzmaradványból TÁMOP 5.3.3-082-2009 pályázathoz kapcsolódóan elő­leg fel nem használása miatt visszafizetett 4287 ezer Ft-ot és 518 ezer Ft kamatot az NFÜ-TÁMOP lebonyolítási számlájára. Hová számoljuk el kiadásként és kötelezettségként, hol jelenik meg a "0"-s számlaosztályban? 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 6500 ezer Ft-ból 11 ezer Ft-ot nem fogadott el az elszámolásnál. A vissza­utalást hol számoljuk el kiadásként, és a kötelezettség hol jelenik meg a "0"-s számlaosztályban?
Részlet a válaszából: […] Amikor elnyerték a TÁMOP 5.3.3-2009 pályázatot, akkor a támogatási programra előleget kaptak. Ekkor a kapott támogatást a 4491. Támogatási program előlege miatti kötelezettségek között kellett kimutatni akkor, ha a szerződés szerint a kedvezményezett előlegben részesült, azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.
Kapcsolódó címkék:  

Közszolgáltatási szerződés

Kérdés: Kérdésem a 2008. XCIX. törvény 13. §-ával kapcsolatos. Az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezettel. A szerződésben meghatározzák, hogy a szervezet ingyen előadásokat tart, fellép önkormányzati rendezvényeken, a színháztermet ingyen az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, ingyenjegyeket biztosít stb. Az önkormányzat vállalja, hogy a közhasznú feladat ellátását támogatja. A szervezetnek elszámolási kötelezettséget (tételes, számlamásolatok) ír elő.
- Az adószakértő szerint nem jó a szerződés, mert ha elvárok valamit, akkor az szolgáltatás, nem támogatás, tehát le kell számlázni. A szerződéssel kapcsolatosan a jogászok véleménye is eltérő.
- A támogatás elszámolásakor elfogadhatóak-e
rezsiszámlák, vagy csak a szerződésben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolódó költségek?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. főszabály szerint az ellenértékért végzett gazdasági tevékenységet adóztatja. A közfeladat-ellátási szerződés keretében végzett szolgáltatások is gazdasági tevékenységnek tekintendők az Áfa-tv. 6. §-a alapján.Az ellenérték nem csak pénzben kifejezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.
Kapcsolódó címke:
1
2
3