Egyéb tárgyieszköz-értékesítés

Kérdés: Felsőoktatású intézményünkhöz a tavalyi évben befolyt egyéb tárgyieszköz-értékesítés címén egy összeg, melyet az idei évben szeretnénk elszámolni teljesítésként. A tavalyi évben nem kértük meg az előirányzat engedélyezését, viszont a mérleg a kincstár és a fenntartó részéről elfogadásra került. Az idei évben szerettük volna az előirányzat engedélyének megkérését, amelyet nem kaptunk meg. Ebben az esetben elszámolhatjuk-e a B53. teljesítés rovatán ezen összeget?
Részlet a válaszából: […] ...történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (a továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Önkormányzati intézmény által adott támogatás

Kérdés: Kérdések: 1. Nemzetiségi önkormányzat iskola és óvoda fenntartója. Az intézmények részére utalt működési támogatásból a fenntartott intézmények, sportegyesület részére sportcsarnok építéséhez pénzt szeretnének átadni. (Az önkormányzattól és az intézményektől független egyesület – nem államháztartási fenntartású – látványcsapatsport-támogatásból valósítja meg a sportcsarnok építését, amelyhez az önrész forrása lenne az intézményektől kapott pénzeszközátadás.) Az iskolában tanuló és az óvodás gyermekek részére a felépült sportcsarnokban szeretnék majd a sportfoglalkozásokat és a tornaórák egy részét megtartani. Jogszerűen adhat-e át nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény ilyen címen pénzeszközt sportegyesület részére?
2. Csak költségvetési támogatásban részesülő intézményekben dolgozók részére a részükre megállapított illetményen túl adható-e jutalom, ha igen, akkor milyen feltételekkel? Az intézményeknek nincs saját bevétele, csak az átlagbéralapú támogatás a forrása az illetményeknek.
Részlet a válaszából: […] ...egyesületnek, de nem egyértelmű, hogy azt milyen forrásból szeretnék megtenni. Véleményünk szerint ennek a forrása csak saját bevétel, többletbevétel vagy megtakarítás lehet.Megjegyezzük, hogy a nemzetiségi önkormányzat közvetlenül – nem az intézményén keresztül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 26.

Maradvány

Kérdés: Az önkormányzat intézményeitől a zárszámadási rendelet keretében a maradvány egy részét elvonja. Hogyan kell ezt lekönyvelni az önkormányzat, illetve az intézmény oldaláról? Két önkormányzat társulást tart fenn. A társulás is a maradvány egy részét elvonja. Ennek van-e valamilyen hatása az önkormányzatok felé? Itt milyen könyvelési tételek merülnek fel?
Részlet a válaszából: […] ...elszámolni a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettségen túl a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést, és az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget, a központi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása

Kérdés: Önkormányzatunk költségvetési rendelete a költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások átvezetésének határidejére vonatkozóan az alábbi rendelkezést tartalmazza:
"A képviselő-testület a rendeletet a központi költségvetésből kapott, a feladatellátás alapján az adott önkormányzat által irányított költségvetési szervet megillető pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat-módosításai, átcsoportosításai miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2019. február 25-ig – december 31-i hatállyal – módosítja. Egyébként a képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell."
A gyakorlatban legalább minden rendes testületi ülésre – havi rendszerességű, egyes esetekben a rendkívüli ülésre is – elkészítésre kerül az eredeti költségvetési rendeletet módosító rendelettervezet, mely a fentiek szerinti saját és átruházott hatáskörű döntések átvezetését tartalmazza, illetve a képviselő-testületi üléseken előzőekben elfogadott határozatok pénzügyi átvezetését, amennyiben az egy esetleges rendkívüli ülés miatt nem került átvezetésre. Az adott rendes ülésen megszületnek a költségvetési rendeletet érintő további pénzügyi döntések, és az ülés végén ezen döntések átvezetésével együtt tesszük fel szavazásra a kiküldött költségvetést módosító rendelettervezetet. (Ezt követően azonnal megtörténnek az átvezetések, és az alaprendeletet módosító rendelet kihirdetésre kerül.) Előfordul olyan eset, hogy az így szavazásra feltett módosító rendelettervezet nem kapja meg az elfogadásához szükséges minősített többséget. Mi a teendő abban az esetben, ha a képviselő-testület nem fogadja el a módosító költségvetési rendelettervezetet a fentiekben említett szabályozás alapján?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése szerint a költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzataia) a 35. § szerint jóváhagyott többletbevétellel és a 34/B. § szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,b) a költségvetési szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Pályázat

Kérdés: A pályázat útján elnyert, vissza nem térítendő támogatás terhére megvalósított beruházás könyvelésével kiadványuk több száma is foglalkozott 2014-ben, azonban ebben a témában további kérdésünk van, amelyre szeretnénk választ kapni. 2014-ben 100%-os támogatású pályázatot nyertünk, önkormányzati önrész nem volt. A támogató szervezet nem utalt előleget. 2014-ben kifizettük a feladat megvalósítása során felmerült kiadásokat, azonban a támogatási összeg nem érkezett meg a múlt évben. Ezért az a helyzet állt elő, hogy kifizetett (megelőlegezett) az önkormányzat olyan kiadást, amelyet majd egy jövőben beérkező támogatási bevétel finanszíroz. Ez a bevétel azonban csak 2015-ben érkezik az önkormányzat számlájára. Arról több szakértői válaszban is olvashattunk, hogy időbeli elhatárolásként (halasztott bevételként) kell könyvelni azt a támogatási összeget, amelyet az adott évben nem használtak fel, a kiadása áthúzódik a következő évre. Az általunk fent vázolt eset ennek pont a fordítottja, amellyel kapcsolatos kérdéseink a következők:
1. Kell év végén valamit könyvelnünk akkor, ha a kiadás 2014-ben teljesül, de a bevétele (a támogatási összeg) csak 2015-ben realizálódik?
2. Hogyan befolyásolja a "megelőlegezett" kiadás az önkormányzat 2014. évi maradványelszámolását? Ennyivel kevesebb lesz?
3. A 2015-ben beérkezett támogatás (akkor már többletbevétel) felhasználásáról a képviselő-testület szabadon dönthet? Akár tartalékba helyezheti, vagy más kiadás finanszírozására fordíthatja?
Részlet a válaszából: […] Az igényelt támogatás típusának meghatározásához elsőként a támogatási szerződés, megállapodás dokumentációjának áttekintése szükséges. Ennek tartalmi megítélése alapján lehet az elszámolás pontos beazonosítását megtenni, hiszen ez definiálja, hogy az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Bérbeadás

Kérdés: Az önkormányzatnak van egy nagyméretű rendezvénysátra. Milyen módon adhatja azt bérbe egy másik önkormányzatnak? Az önkormányzat nem tartozik áfakörbe, 1-es adószáma van. A NAV-hoz van bejelentési kötelezettség? Milyen kormányzati funkcióra és szakfeladatra történhet a könyvelés?
Részlet a válaszából: […] ...hogy amennyiben a bérbeadásból hasznuk származik, akkor a bérbeadás önkormányzatuknak vállalkozási tevékenység lesz. Ha viszont nincs többletbevételük, akkor a bérbeadást a szabad kapacitás terhére végzett tevékenységként fogják elszámolni.Mivel nem tartoznak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 20.

Költségvetési évet megelőző év előirányzat-maradványának felhasználása

Kérdés: Az intézmény dologi előirányzat maradványát fel lehet-e használni a következő évben intézményi beruházáskiadás teljesítésére? A kötelezettségvállalás már a tárgyévben intézményi beruházás jogcímen keletkezik.
Részlet a válaszából: […] ...törlésre kerülnek, előirányzat-maradvánnyal nem rendelkeznek.A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi elő­irányzatain felül többletbevételét, jóváhagyott elő­irányzat-maradványát, vállalkozási tartalékát a felügyeletét ellátó szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Szabadtéri színpad használatba adása

Kérdés: Az önkormányzat alapítvány tulajdonában lévő területen 9 évvel ezelőtt szabadtéri színpadot építtetett. Most szeretnénk ezt a színpadot átadni az alapítványnak, cserébe ő karbantartaná, és 20 éven keresztül évi 4 alkalommal ingyenesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátaná. Lehetséges-e ilyen szerződést kötni, ha igen, hogyan történik az átadás könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...az önkormányzat elszámoljaközgazdasági osztályozás szerintkönyv szerinti értékenT 321 – K 931221, 931231értékesítés során elért többletbevételT 321 – K 931222, 93232áfabevételT 321 – K 91924funkcionális osztályozás szerintT 999 – K 992,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Utófinanszírozott támogatás

Kérdés: Hogyan történik az utófinanszírozott pályázat előlegének és ennek keretén belül a fordított áfa számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...előirányzata elköltésre került.A következő évben, amikor a támogató az utófinanszírozott összeget elutalja, akkor egy olyan többletbevétel keletkezik, amelyhez már nem kapcsolható ki­adás, mivel az már egy lezárt költségvetési évet érintett.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Önkormányzati lakásalap

Kérdés: Egy önkormányzat lakásalapszámlájának kiadásait és bevételeit tervezi. A kiadások lakásépítési, -vásárlási kölcsönök, a bevételek a kölcsönök visszatérüléseként jelennek meg. A nyújtott kölcsönök és visszatérülésük költségvetési vagy finanszírozási bevételek és kiadások? Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a lakásalap terhére újabb kifizetéseket nem biztosít, a beérkező törlesztésekből megvalósíthatók-e önként vállalt feladatok, tehát saját bevételnek tekinthetők-e a visszatérülések? Ehhez meg kell-e szüntetni a lakásalapszámlát, vagy a lakásalapszámla bevételei átutalhatók-e a fizetési számlára?
Részlet a válaszából: […] ...A lakásalap több évvel ezelőtti képzéséhez a forrást rendelet alapján költségvetési forrásból, elő­ző évi maradványból és többletbevételekből is meg lehetett teremteni, majd a lakásalapból folyamatosan juttatott lakásépítési kölcsönökre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.
1
2
3