Tőkevisszapótlás

Kérdés: Önkormányzatunk alapító tagja egy részvénytársaságnak. 2012-ben tőkevisszapótlás jogcímen egy bizonyos pénzösszeget fizettünk, mellyel a részesedésünk könyv szerinti értéke meg lett növelve. Helyes-e így a részvényünk könyv szerinti értéke? Továbbá egy hulladékgazdálkodási társulásban (önállóan gazdálkodó költségvetési szervben) részesedéssel rendelkezünk, melynek könyv szerinti értéke az alapításkori vagyoni hozzájárulásból és a társulási megállapodásban foglalt, minden évben befizetett vagyoni hozzájárulással növelt összegből áll. Helyes-e a könyv szerinti érték?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésből nem derül ki, hogy a részvénytársaság részére milyen jogcímen történt a befizetés, a tőke-visszapótlás ugyanis nem egy jogszabály által definiált meghatározás. A 2012-ben hatályban lévő Gt. 245. §-ának (1)-(2) bekezdései értelmében, amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Cégértékelés

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő nonprofit kft. törzstőkéjét megemelte a kft. eredménytartalékából. A részesedés növekedését hogyan kell könyvelni az önkormányzatnál?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 16. §-ának (5) bekezdése szerint a gazdasági társaságban való részesedés bekerülési értékét alapításkor, tőkeemeléskor, vásárláskor, a társaság átalakulásakor, beolvadásakor az Szt. 49. §-ának (3), (4), (6) és (7) bekezdése szerint kell meghatározni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.
Kapcsolódó címkék:  

Beolvadás - részesedés értéke

Kérdés: A helyi víziközmű-társulásban lévő törzsbetétünk (részesedésünk) értéke beolvadás után 950?000 Ft-ról 10?000?000 Ft-ra emelkedett. Szeretnék segítséget kérni ennek a tételnek a helyes lekönyvelésében. Könyvelési segédletekben nem találtam útmutatást arról, hogyan kell (kell-e?) a saját tőkével (412 fkv.) szemben könyvelni. Egyéb beruházás, felújítás során kell a nemzeti vagyon változását (412) könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Beolvadáskor a beolvadó gazdasági társaság megszűnik, vagyona az átvevő (beolvasztó) társaságra mint jogutódra száll át, melynek társasági formája változatlan marad.Beolvadás esetén a jegyzett tőkével kapcsolatban az alábbi szabályokat be kell tartani:- a jogutód gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.
Kapcsolódó címkék:      

Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság részére adott pénzbeli juttatás elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága részére 10 millió forint pénzbeli juttatást ad, melyből 3 millió forintot jegyzett tőke emelésére kell fordítani. A 7 millió forint a gazdasági társaság tőketartalékába kerül. Az önkormányzatnál a pénzmozgást és állományváltozást melyik főkönyvi számlákon kell könyvelni és milyen összegben?
Részlet a válaszából: […]  Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságrészére jegyzett tőke emeléseként adott összeget és az ezzel egyidejűlegátadott, tőketartalékba kerülő összeget részesedésnövelésként kell elszámolni.Kötelezettség előírása a részesedés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.
Kapcsolódó címke:

Tőkeváltozások könyvviteli elszámolása

Kérdés: Az Szt-vhr. 22. § (1) bek. b) pontja szerint a követelések között kell kimutatni többek között az adósokkal szembeni követeléseket, amelyek tulajdonképpen az államháztartás szervezetei által előírt, de még be nem folyt összegeket (ideértve az illetékek meg nem fizetéséből származó hátralékot is) jelentik. A 32/1999. PM rendelet 3. §-a a követelés fogalma alatt két kifejezést is megemlít: - Kintlevőség (követelés): előírt és nem teljesített fizetési kötelezettség fizetési határidőre való tekintet nélkül. - Hátralék (illetéktartozás): a kintlevőségből a végrehajtás alá vont vagy vonható fizetési kötelezettség. Első kérdésünk arra vonatkozik, hogy a fenti két fogalom között nincs-e ellentmondás, illetve melyik az, amelyik kimeríti a könyvvezetésről szóló rendeletben megfogalmazott követelményeket? Az általános szabályok szerint a követelések állományának változását a 2812 "Tárgyévi adósokkal szembeni követelések" számlán kell könyvelni a 412 "Tőkeváltozásokkal" szemben. A második kérdésünk arra vonatkozik: előfordulhat-e, hogy az illetékhivatal által nyilvántartott adósállomány - mint "idegen követelés" - nem minősül tartós forrásnak, tehát a változása sem érinti a saját tőkét? Következésképpen lehetséges-e, hogy az adósokkal - mint forgóeszközökkel - szemben a mérleg forrás oldalán a passzív pénzügyi elszámolások állnak?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzatoknak (megyei ésfővárosi) kell kimutatni könyveiben. A követelésekkel kapcsolatosállományváltozásokat minden esetben a 412. Tőkeváltozások főkönyvi számlávalszemben kell elszámolni, függetlenül attól, hogy ezek a bevételek költségvetésivagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék:  

2004. évi tőkeváltozások átvezetési szabályai

Kérdés: A 2004. évi tőkeváltozásokat mikor kell átvezetni a 412-1. Előző évek tőkeváltozásai számlára?
Részlet a válaszából: […] A 412-1. Előző évek tőkeváltozásai számla 2004. december31-én a 2003. december 31-i tőkeváltozást tartalmazhatja. A 412. számlaalszámlái közül a tárgyévi változásokat mutató alszámlák egyenlegét (4122,4123) a 2005. évi nyitást követően a nyitó rendező tételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.
Kapcsolódó címkék:  

Tárgyévi tőkeváltozásokhoz kapcsolódó gazdasági események

Kérdés: Szeretném pontosan tudni, hogy a 41231. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások és a 41232. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások főkönyvi számlákon mely gazdasági eseményeket kell konkrétan elszámolni? Itt szeretném még azt is megkérdezni, hogy a 4122. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások főkönyvi számlán mely gazdasági eseményeket könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...41231. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások főkönyvi számlán kell a következő gazdasági eseményekkel összefüggő tőkeváltozásokat elszámolni: eszközök térítés nélküli átvétele, átadása, függetlenül attól, hogy ez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.
Kapcsolódó címkék: