Kiadási utalványrendelet

Kérdés: Elfogadható-e az olyan kiadási utalványrendelet, melyen két utalványozásra jogosult személy aláírása is szerepel, de a kettőből az egyikük személye az adott gazdasági esemény tekintetében az Ávr. 60. §-a (2) bekezdésének előírásai alapján összeférhetetlen, mert a bankkártyás fizetésnél az utalványozó személye megegyezett a bankkártya birtoklására feljogosított személlyel?
Részlet a válaszából: […] ...feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.Az utalványrendeletet a jogszabály alapján egy utalványozónak kell aláírni. Belső szabályzatban előírhatják, hogy két utalványozó legyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Kormányzati funkcióra való felosztás utólag

Kérdés: ASP programban kiállított utalványrendeleten, amennyiben 6-os számlára írjuk a költséget, nem jelenik meg a kormányzati funkció, mert utalványozáskor még nem történik meg a COFOG-ra osztás. Hogyan tudunk megfelelni az Ávr. 59. §-ának (3) bekezdésében [különösen az e) pontra] foglaltaknak?
Részlet a válaszából: […] ...Ávr. 59. §-a (3) bekezdésének e) pontja értelmében az utalványrendeleten fel kell tüntetni a kormányzati funkciót, azonban ennek az előírásnak nem lehetséges olyan esetekben eleget tenni, amikor a kormányzati funkcióra való felosztás utólag történik meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Utalványrendelet

Kérdés: Az ASP szakrendszer által előállított utalványrendeleten az aláírások között többekkel együtt szerepel az "ellenőrző", továbbá az ellenjegyző is. Az ellenőrző személyt a jogszabály nem nevesíti. Az előállított utalványrendeleten ki jogosult az ellenőrző aláírásra, szükséges-e, illetve hogyan járjunk el helyesen ez ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...jogkörgyakorlók felelősségi körét, a jogkörgyakorlás rendjét. Sem az Áht., sem az Ávr. nem nevesít ellenőrző szerepkört.Az utalványrendelet jogszabályi tartalmát az Ávr. 59. §-a sorolja fel, ahol szintén nem szerepel az "ellenőrző" aláírása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Számla érvényesítése

Kérdés: Intézményünknél felmerült, hogy a bejövő számlák eredeti példánya nem a könyvelés mellett kerülne lefűzésre, hanem a központi irattárban. Előírás-e, hogy a számla kifizetése előtti érvényesítéskor a számla eredeti példánya alapján történjen az érvényesítés, valamint a könyvelési bizonylatok között az eredeti számlát kell lefűznünk?
Részlet a válaszából: […] ...55. §-ának (6) bekezdése szerint, ha az utalványozás elrendelésére elektronikus dokumentumban kerül sor, az írásos érvényesítés az utalványrendeletnek az érvényesítő legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával történő ellátásával is igazolható. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Utalványozás, pénztárbizonylat

Kérdés: Minisztériumunk a kötelezően előírt programot használja. Pénztári kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylaton nem szerepel az érvényesítés és utalványozás. Ezeket az utalványrendelet tartalmazza. Ezt belső ellenőrként megkifogásoltam. A?gazdasági vezető tájékoztatása szerint a program így működik, a kiadási pénztárbizonylaton nincs lehetőség érvényesítésre. A kiadási bizonylaton ezért fel is van tüntetve, hogy utalványrendelettel együtt érvényes. Azaz csak utalványrendelettel lehet érvényesíteni és utalványozni a kifizetést. A?kiadási utalvány (azaz a rögzített számla) pénztárba való beemelésével a pénzkészletet csökkenti a rendszer, ezért az utalványrendelet pénztárba való beemelése előtt kerül sor a számla érvényesítésére és utalványozásra. Felmerült a kérdés, hogy az Ávr. 59. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak ez a gyakorlat megfelel-e?
Részlet a válaszából: […] Először azt kell vizsgálni, hogy a kifizetés az Ávr. 53. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel-e. Abban az esetben, ha a megrendelés értéke nem haladja meg az Ávr. 53. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – jelenleg 200 000 forintos – összeget, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Érvényesítés

Kérdés: Önkormányzati intézmény házipénztárának belső ellenőrzése kapcsán az alábbi kérdésünk merült fel. Házipénztárból történő előleg kiadását kell-e érvényesíteni? (Az Áht. és Ávr. kapcsolódó rendelkezései számunkra nem adtak egyértelmű választ.)
Részlet a válaszából: […] ...pénzügyi ellenjegyzés rendjére vonatkozó előírások betartásával, érvényesített, utalványozott, a szabályzat mellékletét képező utalványrendelettel ellátott alapbizonylattal rendelkezik.Készpénzes kifizetésnek tekintendő a pénztárból kifizetett vásárlási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Összeférhetetlenség

Kérdés: Önkormányzatnál az utalványrendeleten az érvényesítő és a pénzügyi ellenjegyző lehet-e ugyanaz a személy vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...A pénzügyi ellenjegyző a kötelezettségvállalás folyamatában, az érvényesítő pedig az utalványozás folyamatában ír alá. Az utalványrendeleten a pénzügyi ellenjegyző fogalma nem értelmezhető, mert ő a kötelezettségvállalás folyamatában az aláíró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Utalványrendelet

Kérdés: Önkormányzatunknál a hatályos belső szabályzat alapján a nettó személyi jellegű kifizetéseket utalványrendelettel látják el, majd a pénzforgalmi rendezés az érvényesítést, utalványozást és ellenjegyzést követően történik. Az alkalmazott könyvelőprogram sajátosságából eredendően a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti könyvelési tételek egy része – a nettó finanszírozás adattábláin szereplő, levont munkavállalót terhelő járulékok, tb-ellátások, forgótőke-felhasználás stb. – ún. technikai bankban (ellenszámla: 499) kerülnek rögzítésre, majd a főkönyv részére feladásra.
A bruttó bér (K1 rovatok) és a munkaadót terhelő járulékok (K2 rovatok) végleges kötelezettségvállalásként kerülnek rögzítésre, majd a program a háttérben, teljesítésként is könyveli a rögzített adatokat. (Az előzetes kötelezettségvállalás rögzítése a kinevezések/megbízási szerződés aláírását követően megtörténik.) Ebben az esetben kell-e utalványrendeletet kiállítani a technikai bankban történő rögzítéshez és a végleges kötelezettségvállalás könyvelésekor, vagy elengedő egy olyan bizonylat kiállítása, amely tartalmazza a rögzített tételek azonosításához szükséges adatokat, valamint a kontírozó, könyvelő/rögzítő és az engedélyező aláírását?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzatuknál a hatályos belső szabályzat alapján a nettó személyi jellegű kifizetéseket utalványrendelettel látják el, a pénzforgalmi rendezés az érvényesítést, utalványozást követően történik, ezért az intézménynek ezen belső szabályozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Teljesítésigazolás

Kérdés: Egészségügyi intézményekben az elmúlt időszakban megszigorították a számlák felszereltségét (megrendelés, teljesítésigazolás stb.). Van egypár olyan tevékenység, melynek a teljesítésigazolásával kapcsolatosan kérdések merültek fel:
1. Jelenleg az a szemlélet, hogy a teljesítésigazolásokat mind a két félnek alá kell írnia. Egy nagy egészségügyi intézményben számtalan olyan tevékenység van, melyeknél nem munkalap, nem szállítólevél a teljesítésigazoló ügyirat, hanem a kórház/rendelőintézet maga készít teljesítésigazolást. Kérdésünk az, hogy a teljesítésigazolásokat mindig mind a két félnek alá kell írni, vagy elég csak a megrendelőnek? Pl. átalánydíjas karbantartás esetében a szolgáltató cég a számla mellékleteként küld egy tájékoztatót a havi rendelkezésre állásról, a teljesítésigazolást akkor is mind a két félnek alá kell-e írni?
2. Kell-e a vagyon, illetve a felelősségbiztosítási számlák mellé teljesítésigazolás, ha igen, akkor mit kell tartalmaznia?
3. Közüzemi, közműdíjak esetében a szolgáltatók előlegszámlákat nyújtanak be, mely az általuk meghatározott átalánydíj összegét tartalmazza. Kell-e a számla mellé is teljesítésigazolás, vagy elég csak a havi elszámolói számla mellé tenni?
Részlet a válaszából: […] ...feltüntetése mellett a teljesítési igazoló majdani aláírásának helye, aláírás dátumának helye is. Elfogadható az aláírás az utalványrendeleten is.Szakmai teljesítési igazolóként a költségvetési szerv első számú vezetője ír alá.Viszont más személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Szigorú számadású nyomtatvány

Kérdés: Az alábbi jogforrásokból levezetve, amennyiben az utalványrendeletek szigorú számadású kötelezettség alá esnek, akkor az államháztartási törzskönyvi jogi személyek esetében folyamatos sorszámmal kell, hogy a rendszerben létrejöjjenek, és a könyvvezetésben szerepeljenek? Az Áhsz. 52. §-a szerint a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és a bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megőrzésére egyaránt az Szt. 165. §-ának (1), (2) és (4) bekezdését, valamint a 166-169. §-át kell alkalmazni. Az Szt. 168. §-a szerint a készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (más jogszabály: 368/2011. Ávr. 59. §) (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat (pl.: pénztárban készpénzfelvétel stb.), szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. Egyébként a bizonylatok szigorú számadás alá vonása saját hatáskörben is történhet.
Részlet a válaszából: […] ...utalványrendeletet a költségvetési szerv maga alkotja meg, amelyet kézi vagy gépi úton folyamatosan sorszámmal lát el. Az utalványrendeletet a számviteli-pénzügyi feladatok elvégzéséhez alkalmazzák, amelyeken fel kell tüntetni, meg kell határozni kontírozás keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.
1
2
3