Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott utalványrendelet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Utalványrendelet

Kérdés: Önkormányzatunknál a hatályos belső szabályzat alapján a nettó személyi jellegű kifizetéseket utalványrendelettel látják el, majd a pénzforgalmi rendezés az érvényesítést, utalványozást és ellenjegyzést követően történik. Az alkalmazott könyvelőprogram sajátosságából eredendően a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti könyvelési tételek egy része - a nettó finanszírozás adattábláin szereplő, levont munkavállalót terhelő járulékok, tb-ellátások, forgótőke-felhasználás stb. - ún. technikai bankban (ellenszámla: 499) kerülnek rögzítésre, majd a főkönyv részére feladásra.
A bruttó bér (K1 rovatok) és a munkaadót terhelő járulékok (K2 rovatok) végleges kötelezettségvállalásként kerülnek rögzítésre, majd a program a háttérben, teljesítésként is könyveli a rögzített adatokat. (Az előzetes kötelezettségvállalás rögzítése a kinevezések/megbízási szerződés aláírását követően megtörténik.) Ebben az esetben kell-e utalványrendeletet kiállítani a technikai bankban történő rögzítéshez és a végleges kötelezettségvállalás könyvelésekor, vagy elengedő egy olyan bizonylat kiállítása, amely tartalmazza a rögzített tételek azonosításához szükséges adatokat, valamint a kontírozó, könyvelő/rögzítő és az engedélyező aláírását?
Részlet a válaszból: […]szerint). Az utalványozás folyamatában a jogszabály már nem ismeri az ellenjegyzés fogalmát. A kötelezettségvállaláskor beszélünk pénzügyi ellenjegyzésről, amely folyamat megelőzi a kötelezettségvállaló személy aláírását. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.Ezért az utalványrendeletet a pénzügyi teljesítést megelőzően, az utalványozási folyamatkor kell alkalmazni, ahol az érvényesítő, szakmai teljesítés igazoló és utalványozó írnak alá.Tehát nem a könyvelés lesz a meghatározó a kötelezettségvállalás és utalványozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4215
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Szigorú számadású nyomtatvány

Kérdés: Az alábbi jogforrásokból levezetve, amennyiben az utalványrendeletek szigorú számadású kötelezettség alá esnek, akkor az államháztartási törzskönyvi jogi személyek esetében folyamatos sorszámmal kell, hogy a rendszerben létrejöjjenek, és a könyvvezetésben szerepeljenek? Az Áhsz. 52. §-a szerint a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és a bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megőrzésére egyaránt az Szt. 165. §-ának (1), (2) és (4) bekezdését, valamint a 166-169. §-át kell alkalmazni. Az Szt. 168. §-a szerint a készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (más jogszabály: 368/2011. Ávr. 59. §) (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat (pl.: pénztárban készpénzfelvétel stb.), szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. Egyébként a bizonylatok szigorú számadás alá vonása saját hatáskörben is történhet.
Részlet a válaszból: […]szerepeltetni:a) az "utalvány" szót,b) a költségvetési évet,c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát,f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, ésh) az érvényesítést.A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. Minden idesorolt nyomtatvány előre nyomtatott sorszámozással van ellátva.A szigorú számadású nyomtatványok általában nyomdai úton előállított bizonylatok.Szigorú számadású nyomtatványok:- számla,- készpénzcsekk (készpénzfelvételi utalvány),- elszámolási utalvány,- csekkszerződés alapján igényelt csekkfüzet,- bevételi és kiadási pénztárbizonylat,- pénztárjelentés,- nyugta,- perforált szelvényeket tartalmazó nyugtafüzet,- gépkocsi-menetlevél,- sorszámozott űrlapok és sorszámozott űrlapokat tartalmazó füzetek,- értékjegyek, amelyekért a felhasználás során ellenértéket fizetnek,- kiküldetési rendelvény stb.A szigorú számadású nyomtatványok általában meghatározott sorszámtól sorszámig tömbösített formában, többpéldányos formátumúak. A szigorú számadású nyomtatványokat készletrevételkor folyamatos sorszámmal kell ellátni, de a beszerzett nyomtatványokból, tömbökből, füzetből vásárolt, beszerzett készleteket jegyzék kíséretében kell a nyomtatványok megőrzésével megbízott dolgozó részére állományba vétel, illetve kezelés és őrzés céljából átadni. Ekkor mindezeket be kell jegyezni a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó füzetébe.Az átvétel alkalmával meg kell vizsgálnia az érintettnek, hogy az egyes nyomtatványokon, tömbökben, füzetekben az űrlapok teljes számban megvannak-e, továbbá az űrlapokon a sorszámos és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4067
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,