Ipari parkot fejleszt az önkormányzat

Kérdés: Az önkormányzat vásárolt egy építési telket, melyet ipari parknak tervez felfejleszteni. Az adásvételi szerződés szerint a vételár tartalmazza az eladó és az áramszolgáltató között létrejött "Hálózati csatlakozási szerződés" szerinti 1.111 kVA teljesítményű áramszolgáltatáshoz szükséges csatlakozási alapdíjat és a közcélú vezetéklétesítés mértékét meghaladó létesítmény költségét, melyet az eladó korábban meg is fizetett. Az önkormányzatnak az ingatlan könyvekbe történő felvételekor szét kell bontani a vételárat ingatlanra (telek bekerülési értéke), illetve a hálózatcsatlakozási díjnak megfelelően ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 26. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal kell kimutatni a mérlegben az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az ingatlanok között, de külön kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Ingyenes földhasználati jog alapítása

Kérdés: Önkormányzatunk ingyenes földhasználati jog alapítására kötött szerződést egy másik önkormányzattal. A szerződés arra irányul, hogy önkormányzatunk a másik önkormányzat tulajdonában levő földterületen (külterületi telek, önálló helyrajzi számmal) ingyenes földhasználatot kap, amelyre egy felépítményt épít, ami önkormányzatunk tulajdona lesz. Az ingyenes földhasználati jogot önkormányzatunk vagyonában milyen jogcímen és milyen értékben vegyük nyilvántartásba?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 26. §-ának (3) bekezdése szerint az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban nevesített ? - ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Licenc meghosszabbítása

Kérdés: Költségvetési szervünk egy vírusirtó biztonsági szoftver licencének meghosszabbítását fizette ki 2019-ben 3 évre előre, 2021-ig. Ebben az esetben hova kell könyvelni a licenc meghosszabbítását? Amennyiben a K61 vagyoni értékű jogok között kell kimutatnom, akkor hogyan kell elhatárolni ahhoz, hogy a pénzügy és a tárgyi eszköz szinkronban legyen? Hogyan történik az ÉCS számítása?
Részlet a válaszából: […] ...az immateriális javakon belül kell kimutatni az Szt. 25. §-ának (6), (7) és (10) bekezdéseiben foglaltakkal megegyező tartalommal a vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítését. A vásárolt vagyoni értékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Villamosenergia-hálózat csatlakozási díja

Kérdés: Önkormányzatunk a korábbi években a településen új utcát alakított ki, ahol telkeket értékesített. Az új utcában az áramszolgáltatóval kötött hálózati csatlakozási szerződés alapján közcélú villamos hálózat került kiépítésre, amelyet az áramszolgáltató leszámlázott (2016-ban). Ez vagyoni értékű jogként lett nyilvántartásba véve. A szerződésben rögzítették, hogy amennyiben a beruházást követően rendszerfelhasználók jelentkeznek a beruházás során keletkezett fogyasztási helyre 5 éven belül, és villamosenergia-vételezésre vonatkozó szerződést kötnek, akkor az áramszolgáltató a díjmentességnek megfelelő mértékű visszatérítést az önkormányzatnak megfizeti. Mivel az új telektulajdonosok közül volt, aki rácsatlakozott a hálózatra 2018-ban, ezért az áramszolgáltató részéről visszafizetés történt, melyről áfás jóváíró számlát állított ki részünkre. A vagyoni értékű jogokhoz lett lekönyvelve a csatlakozási beruházás. Helyes ez? Illetve a visszatérítést hova, milyen rovatra kellene könyvelni (esetleg B411 egyéb bevételek, kiadások visszatérítései rovatra)? A számla áfarészét hova könyveljük (B406)?
Részlet a válaszából: […] ...villamosenergia-hálózat csatlakozási díja az Szt. 26. §-ának (2) bekezdése szerint ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok közé tartozik.A vagyoni értékű jogok a befektetett eszközök csoportjába tartoznak, ezért figyelembe kell venni az Szt. azon előírását is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Rovatrend - polgármesteri hivatal weboldalának felújítása

Kérdés: Polgármesteri hivatal weboldalának felújítását rendeli meg. A szerződés szerint a felújításba a portál átalakítása, a meglévő adatok átemelése, helyszíni telepítés, oktatás tartozik. A weboldal forráskódja a fejlesztés lezártával CD-lemezen a polgármesteri hivatal részére kerül átadásra. Milyen rovaton javasolják elszámolni a fent részletezett tevékenységeket?
Részlet a válaszából: […] ...felhalmozási kiadáson belül, az immateriális javak között vagyoni értékű jogként kerül kimutatásra a megszerzett jog, amely nem kapcsolódik ingatlanhoz (így a weboldal használata is). Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Vagyoni értékű jog

Kérdés: 2012-ben megvásároltuk egy szoftver felhasználói jogát határozatlan időre. A szoftvert vagyoni értékű jogként állományba vettük. A programhoz kapcsolódóan egy átalánydíjas szervizszerződésünk van érvényben. A szerződés keretében vállalja a cég a rendszeres karbantartást és hibaelhárítást. A számlán az átalánydíj megnevezés szerepel. A kérdésünk a vagyoni értékű jog karbantartásának, hibaelhárításának, átalánydíjnak a számviteli elszámolására vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 3. §-ának (4) bekezdés 9. pontja szerint karbantartás "a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Szoftver licence

Kérdés: Kérdésünk a szoftverlicenc számviteli elszámolására vonatkozik. Milyen szempontok alapján kerül a licenc dologi, illetve felhalmozási ki­adásként elszámolásra, milyen főkönyvi számon?
Részlet a válaszából: […] ...felhalmozási kiadáson belül, az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 20.

Licenc

Kérdés: Intézményünk számítógépeihez több számítógépen alkalmazandó programra licencszerződést kötött. A licenc dologi, illetve felhalmozási kiadásként kerül elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] ...felhalmozási kiadáson belül, az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Szőlőültetvény értékesítése

Kérdés: Önkormányzati tulajdonban lévő termőföldön gazdasági társaság FVM-támogatással szőlőültetvényt telepített, és ezzel összefüggésben kérdezzük, hogy a gazdasági társaság milyen feltételekkel idegenítheti el az ültetvényt egy másik gazdasági társaságnak?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt eset speciális abban a tekintetben, hogya szőlőültetvény "értékesítése" ingatlanhoz kapcsolódó használati jogot éstulajdonjog-átruházást is magában foglal, így figyelemmel a PolgáriTörvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Szellemi termékek korlátozott felhasználási joga

Kérdés: Ha szerződés alapján 3 évig évi kifizetéssel adott darabszámú szellemi termékre (szoftverre) vásárolok használati jogot, majd 3 év múlva ezeket szerződés szerint nem használhatom többé, valamint a szerződésben nem szerepel a bérlet, viszont szerepel a licenc szó, akkor az 1-es vagy 5-ös számlaosztályba könyvelendő? Ha 1-be, akkor mi különbözteti meg ezt a szoftverbérlettől?
Részlet a válaszából: […] ...a költségvetési szerv a szoftver forgalmazójávalkorlátozott felhasználási szerződést köt, akkor az így kifizetett összeget avagyoni értékű jogokra vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni.Ennek természetesen feltétele, hogy a megkötött szerződésalapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.
1
2