Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Önkormányzati hivatalunk gazdasági vezetője egyúttal az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője, megfelelő juttatással. Ebben az esetben van összeférhetetlenség? Ha igen, hol találjuk a vonatkozó előírást?
Részlet a válaszából: […] ...takarékos törvény úgy rendelkezik, hogy egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Vezető beosztású köztisztviselő

Kérdés: A köztisztviselő, aki korlátolt felelősségű társaságban tulajdonosként van jelen, kaphat-e munkabért a kft.-nél fennálló jogviszonyban, ha polgármesteri hivatalban vezetői munkakört tölt be? A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő végezhet-e egyéni vállalkozói tevékenységet, gazdasági társaságban lehet-e tulajdonos?
Részlet a válaszából: […] ...vezetői munkakört betöltő köztisztviselő további jogviszonyt nem létesíthet. Kivételt képez ez alól a gyakorolható tevékenység (azaz a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói

Kérdés: Köztulajdonban álló gazdasági társaságnál vitatott, hogy az ügyvezetést ellátó vezető tisztségviselő alatt dolgozó vezető az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül-e? A kérdés azért fontos, mert felmerült a munkaviszonyának megszüntetése, és ennek kapcsán nem mindegy, hogy a vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok szerint lehet eljárni, vagy a normál munkavállalókra vonatkozó szabályok szerint? Az érintett gyakorlatilag a teljes szakmai vezetést ellátja.
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkavállaló két esetben minősül vezető állásúnak:- törvény erejénél fogva vezető állású [Mt. 208. § (1) bek.],- munkaszerződéses kikötéssel, törvényi feltételek fennállása esetén [Mt. 208. § (2) bek.].Az első eset alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.
Kapcsolódó címkék:  

Egyesület vezető tisztségviselőjének felelőssége

Kérdés: Egyesületben a vezető tisztségviselők az egyesület általi tartozásokért saját vagyonukkal felelnek-e, vagy csak az elnök?
Részlet a válaszából: […] ...egyesület vezető tisztségviselőjének azt kell tekinteni, akit ilyenként bejegyeztek.A vezető tisztségviselő kárfelelőssége kétirányú: felel az egyesület felé a tevékenysége körében az egyesületnek okozott kárért. Felel továbbá - bizonyos feltételekkel -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.
Kapcsolódó címkék:  

Élelmezésvezető - vezetői munkakör

Kérdés: Közalkalmazottként dolgozom egy idősek otthonában élelmezésvezetőként anyagi, személyi és tárgyi felelősséggel. 2002-2007 között - ugyanitt, ebben a munkakörben - kaptam vezetői pótlékot. A jelenlegi, 2011. október 1-jén létesített, szintén élelmezésvezetői munkaviszonyomban azért nem kapok vezetői pótlékot, mert az SZMSZ-ben nincs rögzítve az élelmezésvezető pótléka. Az akkori átszervezés miatt más gazdaságvezető van, szerinte az élelmezésvezetői munkakör nem számít vezetői munkakörnek. Jár-e a fenti munkakörhöz vezetői pótlék, ha igen, visszamenőleg igényelhetem-e? Ha jár a vezetői pótlék, és munkáltatóm ismét elutasítja kérésemet, érdemes-e munkaügyi döntőbírósághoz fordulni?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. rendelkezései szerint vezetői pótlék és minden további ezzel járó juttatás, járandóság a vezető vagy magasabb vezető megbízású közalkalmazottat illeti meg. A Kjt. alapján a munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.
Kapcsolódó címkék:  

Magasabb vezető közalkalmazott szabadsága az oktatási ágazatban

Kérdés: Mennyi szabadság jár a magasabb vezető közalkalmazottnak (óvodavezető)?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 56. §-a rögzíti a közalkalmazottakat megilletőalapszabadság mértékét, amely jelen esetben (óvodavezető) a fizetési osztálybasorolása alapján évi 21 munkanap.A Kjt. 57. §-ának (1) bekezdése rendelkezik a fizetésifokozat alapján járó pótszabadságról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék:    

Korábbi kinevezett vezetők illetményével kapcsolatos garanciális szabály

Kérdés: Mit jelent a gyakorlatban, ha a kinevezés módosítása következtében a korábbi kinevezett vezető nem vezetői munkakört tölt be, illetményét fizetési osztályának és fokozatának alapján kell megállapítani? Ha a kinevezésmódosítást megelőző illetmény összege az e törvény szerinti garantált mértéket meghaladta, a kinevezés módosításakor - a 30/C. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - az illetmény összegét a megelőző illetmény és a garantált illetmény közötti eltérés százalékban meghatározott arányának megfelelően kell megállapítani. Tehát ha az érintettnek kinevezett vezetőként bruttó 200 E Ft volt az illetménye, a kinevezésmódosítás után (nem vezetői munkakörbe) a garantált illetmény bruttó 120 E Ft lenne, hogyan alakul a bruttó illetmény ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...kell felfelé korrigálni, tehát199 200 forintra.E rendelkezés 2009. 01. 01. és 2010. 12. 31. között volthatályban, 2011-től a kinevezett vezető jogintézménye megszűnt, így ez az előírásis hatályon kívül helyezésre került a közalkalmazottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
Kapcsolódó címkék:  

Vezető illetményének megállapítása 2011. január 1-jétől

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél dolgozom közalkalmazottként 2000. március 1-jétől. Alkalmazásomkor mérlegképes könyvelői végzettséggel, és szakmai tapasztalattal rendelkeztem. Munkáltatóm "gazdasági csoportvezető (főkönyvelő) munkakörbe" vett föl "E/3" besorolással a Kjt. 64. § alapján. Munkaköri leírásom alapján feladatom a könyvelési faladatok mellett az intézmény gazdasági vezetői feladatainak ellátása, költségvetésének tervezése, beszámolók, szabályzatok elkészítése, ellenjegyzési feladatok. Illetményem a bértábla szerinti garantált bér, illetve munkáltatói döntés szerinti bérelemből áll. 2002 augusztusában munkáltatóm a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdésére hivatkozva módosította képesítési követelményemet, kötelezett a szakirányú felsőfokú végzettség megszerzésére. 2007. évben közgazdászdiplomát szereztem (gazdálkodási szak, államháztartási szakirány). Munkáltatóm ekkor elvégezte az átsorolásom "E" fizetési osztályból "F" fizetési osztályba. Munkaköri feladataim az évek során nem változtak. Kérdéseim a közalkalmazotti kinevezésemmel kapcsolatosan: Szabályosan került-e megállapításra az illetményem a kinevezésem, illetve a felsőfokú végzettség megszerzését követően? A jogszabályi változásoknak megfelelően az évek során nem kellett volna módosítani a kinevezésem (kinevezett vagy megbízott gazdasági vezető)? A Kjt. szerinti pótlékok (vezetői pótlék, mérlegképes végzettség miatti pótlék) megilletnek-e és mikortól? Amennyiben a munkáltatóm rendezni szeretné a pótlékkérdést, megteheti-e azt, hogy a munkáltatói döntés alapján megítélt béremet csökkenti a pótlékok összegével? Minden minősítésem "kiválóan alkalmas" volt az elmúlt évek során.
Részlet a válaszából: […] ...azinformációk birtokában nem lehet egyértelműen megválaszolni, ahogyan azt sem,hogy Ön 2011. január 1. előtt kinevezett vagy megbízott vezetőnek minősült. Ezutóbbi eldöntéséhez tudni kell, hogy Önt milyen ágazatban alkalmazzák, és azt,hogy az ágazati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.