Vezetői megbízás visszavonása és eredeti munkakörben történő továbbfoglalkoztatás jogutódlás esetén

Kérdés: Közművelődési intézmény vagyunk. Az önkormányzat döntése alapján 2015. április 1-jétől egy másik közművelődési intézmény gazdasági feladatait is a mi szervezetünk látja el. A másik intézménynél a gazdasági vezető megbízását visszavonták, ő azonban nem akar nálunk gazdasági szakalkalmazottként dolgozni. Hogyan kell rendezni az ő helyzetét, milyen jogai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...ez azt jelenti, hogy annál az intézménynél, ahol a gazdasági szervezet, a gazdasági feladatok ellátása megszűnik, a gazdasági vezető vezetői megbízását vissza kellett vonni április 1-jével, tekintettel a jogszabályi előírásra és az ez alapján meghozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Önkormányzati hivatal gazdasági szervezete

Kérdés: Önkormányzati hivatalnál két külön szervezeti egység látja el az Ávr. 9. §-ának (1) bekezdésében foglalt gazdálkodási feladatokat. A gazdasági vezetőt az Áht. 9. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint ki kell neveznie a polgármesternek, vagy az Ávr. 11. §-ának (2) bekezdése szerint elég, ha az SzMSz-ben megjelölik? A képviselő-testület dönthet-e úgy, hogy bár a hivatal gazdasági feladatokat ellátó szervezeti egységekre tagozódik, nincs gazdasági szervezete?
Részlet a válaszából: […] ...ennek hiányában a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt személyt kell tekinteni. Abban az esetben, ha e személynek már van vezetői megbízása, akkor elegendő a munkaköri leírását módosítani, ha nincs vezetői megbízása, akkor munkajogilag szükséges a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Vezetői megbízás közoktatási intézménynél

Kérdés: Tagintézmény-vezetőként dolgozom egy szakközépiskolában, határozott idejű magasabb vezetői megbízással rendelkezem 2017. június 30-ig (Kjt. 23. §). 2013 szeptemberétől fenntartóváltás lesz intézményünkben, egyházi fenntartásba kerülünk. Érvényben marad-e a vezetői megbízásom, hiszen "elvileg" az átvétel során semmilyen érdeksérelem nem érheti a nevelőtestület egyetlen tagját sem? (Az intézményben 2010. 08. 26. óta vagyok magasabb vezető.)
Részlet a válaszából: […] ...történő átadás a Kjt. 25/A. §-a szerinti átadásnak minősül, így az ott rögzített eljárási szabályok szerint kell eljárni. A vezetői megbízás automatikusan megszűnik a Kjt. 25/A. §-a szerinti átadás esetén, azaz ha a munkáltató személye azért változik meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Központi költségvetési szerv vezetőjének megbízatása

Kérdés: 2012. január 1-jével intézményünk (korábbi megyei önkormányzati, nem egészségügyi intézmény) központi költségvetési szervvé alakult át. Az intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyát, illetve vezetői megbízását ez hogyan érinti, újra meg kell pályáztatni a vezetői beosztást? A régi vezető vezetői megbízása mikortól szűnik meg?
Részlet a válaszából: […] ...nem érintette,azaz vonatkozásukban jogutódlásról beszélhetünk. Jogutódlás esetén az általánosszabályok szerint az egyes számú vezető vezetői megbízása automatikusanmegszűnik, ugyanakkor jelen esetben a törvény ettől eltérően rendelkezik. Eszerint a munkáltatói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

2012. január 1-jén átvételre került egészségügyi intézmény főigazgatójának és gazdasági igazgatójának vezetői megbízása

Kérdés: A 2012. január 1-jén átvételre került egészségügyi intézmény főigazgatójának és gazdasági igazgatójának mikor, milyen feltételekkel szűnik meg a vezetői megbízása?
Részlet a válaszából: […] ...fennállófoglalkoztatásra irányuló jogviszonya, vagy az intézmény vezetésére vagy agazdasági igazgatói feladatok ellátására kapott vezetői megbízása afőigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve a vezetői megbízás ahivatkozott törvény alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.
Kapcsolódó címkék:  

Közoktatási intézmény gazdasági vezetőjének kinevezése, megbízása

Kérdés: Közoktatási intézmény gazdasági vezetője fölött a kinevezési jogot, díjazásának, jutalmazásának megállapítási jogát ki gyakorolhatja jelenleg?
Részlet a válaszából: […]  A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagymegbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapításaaz Áht. 2/A. § (3) bekezdése és 93. §-a alapján az irányító szerv vezetőjénekhatáskörébe, tehát helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.
Kapcsolódó címkék:  

Óvodavezetői feladatok ellátása - a korábbi vezető felmentéssel történő munkavégzés alóli mentesítése idején

Kérdés: Óvodavezetőnk nyugdíjazás miatt felmentési átlagbért kap (jelenleg utolsó négy hónapját tölti), a munkavégzés alól mentesítve van. Erre az időszakra az egyik óvodapedagógus látja el az óvodavezetési feladatokat. Helyes lenne-e, ha részére megbízási szerződés alapján megbízási díjat fizetnénk az új vezető kinevezéséig?
Részlet a válaszából: […] ...magasabb vezetői, vezetői megbízás, így azintézményvezetői megbízás is öt évre adható a vonatkozó jogszabályokelőírásainak betartása mellett. Ilyen módon abban az esetben, ha azintézményvezető felmentésére tekintettel történt munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Intézményvezető-helyettes vezetői minőségének megítélése

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó bentlakásos szociális intézmény vagyunk. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint magasabb vezetőnek minősül az önálló intézmény vezetésére a fenntartó által kinevezett vagy megbízott vezető, valamint annak helyettese. Kérdésem, hogy az intézményvezető ápoló, akit az intézményvezető nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, és aki az intézményvezetőt távollétében helyettesíti, magasabb vezetőnek vagy vezetőnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdés szerint az érintettvezető vélhetően megbízott vezetőnek minősül. Ez azt jelenti, hogy van egyeredeti munkaköre, és arra kapott vezetői megbízást. A vezetői megbízástartalma alapján kell eldönteni, hogy magasabb vezetőnek vagy vezetőnekminősül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.
Kapcsolódó címkék:  

Tagintézmény-vezető megbízása

Kérdés: Óvoda-tagintézmény (megbízott) vezetői posztja kötelezően pályáztatandó állás-e? A megbízásnak kötelező feltétele-e a pedagógus-szakvizsga, vagy csak előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki ezzel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdés a) pontab) alpont alapján a közoktatási intézményben - az intézmény gazdálkodásijogosítványaitól függetlenül - magasabb vezetői megbízásnak minősül atagintézmény vezetőjének (igazgatójának, óvodavezetőjének,kollégiumvezetőjének) a megbízása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Megbízott vezetők szabadsága 2010-től

Kérdés: A 2010. évi munkaügyi változások közül a vezető beosztású közalkalmazottak alapszabadságát érintő változással kapcsolatban szeretném szakmai véleményüket kérni. 2010. január 1. napjától - a nevelési, oktatási tevékenységet végző megbízott vezetők kivételével - a kinevezett vezetőkével azonos módon kell meghatározni a magasabb vezető és vezető beosztású (megbízott vezető) közalkalmazottak szabadságát. Ezen időponttól a megbízott magasabb vezetőt egységesen 35, a megbízott vezetőt 30 nap alapszabadság illeti meg naptári évenként (Kjt. 57/B. §). Az új törvényi alkalmazás során több vezető beosztású alkalmazottunk is rosszabbul járt. Például F12 fizetési fokozatban lévő közalkalmazottnak, ha nem vezető beosztású, éves szabadsága 21 + 12 = 33 nap. Megbízott vezetőként dolgozó közalkalmazottnak (azonos fizetési fokozat mellett) a 2010. évi szabadsága 30 nap. Lehetséges ez a hátrány azon alkalmazottak esetében, akiknek a szolgálati idejük alapján a fizetési fokozatuk 10 vagy annál magasabb mértékű? Lehetséges, hogy a vezető beosztottja több szabadságra jogosult (természetesen a fizetési fokozatok egyezősége esetén)?
Részlet a válaszából: […] A vezetők szabadságára vonatkozó új szabályozásbevezetésének alapja az volt a jogalkotó részéről, hogy a vezető, aki felel egyintézmény vagy szervezeti egység teljes működéséért, ne legyen többetszabadságon, mint a beosztottai, hiszen éppen ő az, akire a legnagyobb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
4