Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

39 találat a megadott vezetői megbízás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Vezetői megbízás visszavonása és eredeti munkakörben történő továbbfoglalkoztatás jogutódlás esetén

Kérdés: Közművelődési intézmény vagyunk. Az önkormányzat döntése alapján 2015. április 1-jétől egy másik közművelődési intézmény gazdasági feladatait is a mi szervezetünk látja el. A másik intézménynél a gazdasági vezető megbízását visszavonták, ő azonban nem akar nálunk gazdasági szakalkalmazottként dolgozni. Hogyan kell rendezni az ő helyzetét, milyen jogai vannak?
Részlet a válaszból: […]költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szerv).Amennyiben az irányító szerv arról döntött, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján az egyik közművelődési intézmény gazdasági feladatait április 1-jétől a másik intézmény látja el, és a dolgozók ezen intézményhez átkerülnek, akkor ez azt jelenti, hogy annál az intézménynél, ahol a gazdasági szervezet, a gazdasági feladatok ellátása megszűnik, a gazdasági vezető vezetői megbízását vissza kellett vonni április 1-jével, tekintettel a jogszabályi előírásra és az ez alapján meghozott irányító szervi, fenntartói döntésre. A vezetői megbízás visszavonása esetén az érintettet az eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni. Amennyiben az érintett közalkalmazotti jogviszonyát az eredeti szervezetnél nem szüntették meg átszervezés, létszámcsökkentés címén, őt a másik - jogutód szervnél - tovább kell foglalkoztatni az eredeti munkakörében, megegyező feltételekkel. A jogutódlásra az Mt. - közalkalmazotti jogviszonyban is alkalmazandó - 36-40. §-ai irányadók. Az Mt. 40. §-át a Kjt. 24. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek megfelelően a közalkalmazott lemondással megszüntetheti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3964

2. találat: Önkormányzati hivatal gazdasági szervezete

Kérdés: Önkormányzati hivatalnál két külön szervezeti egység látja el az Ávr. 9. §-ának (1) bekezdésében foglalt gazdálkodási feladatokat. A gazdasági vezetőt az Áht. 9. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint ki kell neveznie a polgármesternek, vagy az Ávr. 11. §-ának (2) bekezdése szerint elég, ha az SzMSz-ben megjelölik? A képviselő-testület dönthet-e úgy, hogy bár a hivatal gazdasági feladatokat ellátó szervezeti egységekre tagozódik, nincs gazdasági szervezete?
Részlet a válaszból: […]szervezetnek az SzMSz-ben szerepelnie kell, emellett a gazdasági szervezetre vonatkozóan ügyrenddel is kell rendelkeznie. Ha a gazdálkodási feladatokat két szervezeti egység látja el, akkor mindkettőnek kell rendelkeznie ügyrenddel, és a feladatellátásban nem lehetnek párhuzamosságok az Ávr. 9. §-ának (1) és (5) bekezdései alapján. Ha van gazdasági szervezet, akkor ki kell nevezni gazdasági vezetőt, de nem az SzMSz-ben, hanem a munkajogi szabályok szerint a vezetői kinevezést megbízással határozott időre (max. 5 év) kell megállapítani. A hivatalnál a gazdasági vezetőt nem a polgármester, hanem a jegyző nevezi ki, mivel ő a hivatal vezetője.Az Ávr. 11. §-ának (2) bekezdése szerint, ha a gazdasági szervezet feladatait több szervezeti egység látja el, gazdasági vezetőnek e szervezeti egységek vezetőinek irányítását végző, ennek hiányában a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt személyt kell tekinteni. Abban az esetben, ha e személynek már van vezetői megbízása, akkor elegendő a munkaköri leírását módosítani, ha nincs vezetői megbízása, akkor munkajogilag szükséges a vezetői megbízást is kiállítani.Abban az esetben, ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3476

3. találat: Vezetői megbízás közoktatási intézménynél

Kérdés: Tagintézmény-vezetőként dolgozom egy szakközépiskolában, határozott idejű magasabb vezetői megbízással rendelkezem 2017. június 30-ig (Kjt. 23. §). 2013 szeptemberétől fenntartóváltás lesz intézményünkben, egyházi fenntartásba kerülünk. Érvényben marad-e a vezetői megbízásom, hiszen "elvileg" az átvétel során semmilyen érdeksérelem nem érheti a nevelőtestület egyetlen tagját sem? (Az intézményben 2010. 08. 26. óta vagyok magasabb vezető.)
Részlet a válaszból: […]Kjt. 25/A.-25/C. § előírásait kell alkalmazni. E szerint az átvevőnek főszabályként minden dolgozó számára biztosítani kell az átvételt [25/A. § (3) bek.]. Ez természetesen nem zárja ki az átvett dolgozók tekintetében a más jogcímen történő jogviszony-megszüntetést, tehát adott esetben az új fenntartó dönthet például létszám­leépítésről, de ezt már külön munkáltatói intézkedésként teheti meg az átvételt követően, jelen esetben az Mt. szabályai alapján. Az önkormányzati fenntartó is elrendelhet létszámleépítést még az átadást megelőzően, attól függetlenül a Kjt. előírásai szerint.A további foglalkoztatásra vonatkozó garanciákat a Kjt. 25/B. §-a tartalmazza. Idetartozik, hogy ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazottal munkaszerződést kötni, és a munkaszerződés megkötése során az átvevő munkáltatót köti az átvételt megelőzően a közalkalmazottnak adott tájékoztatás, az abban foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni. Ha az átvevő munkáltatónál munkaviszony létesül, a munkaszerződés alapján a közalkalmazott munkabére (alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, illetve kollektív szerződés alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3407
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: 2012. január 1-jén átvételre került egészségügyi intézmény főigazgatójának és gazdasági igazgatójának vezetői megbízása

Kérdés: A 2012. január 1-jén átvételre került egészségügyi intézmény főigazgatójának és gazdasági igazgatójának mikor, milyen feltételekkel szűnik meg a vezetői megbízása?
Részlet a válaszból: […]a határozott idő lejártáig a főigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör, illetve vezetői megbízás a pályázat alapján még nem került betöltésre. A megszűnéssel egyidejűleg a korábbi vezető beosztású közalkalmazottat (megbízott vezető) a kinevezése szerinti munkakörében kell tovább foglalkoztatni, vagy a pályázat megnyerése esetén a közalkalmazott számára új vezetői megbízást kell adni, illetve - ha jogszabály azt előírja, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával - vele új munkaviszonyt kell létesíteni. A jogviszony megszűnése nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerződésben meghatározott, a megszűnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot. Az egészségügyi szolgáltató főigazgatói és gazdasági igazgatói feladatainak ellátására 2012. március 31-ig kell pályázatot kiírni. A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 7. §-a szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (Eftv.) 13. §-ának (1) bekezdésében említett egészségügyi szolgáltató egyszemélyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3106
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Központi költségvetési szerv vezetőjének megbízatása

Kérdés: 2012. január 1-jével intézményünk (korábbi megyei önkormányzati, nem egészségügyi intézmény) központi költségvetési szervvé alakult át. Az intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyát, illetve vezetői megbízását ez hogyan érinti, újra meg kell pályáztatni a vezetői beosztást? A régi vezető vezetői megbízása mikortól szűnik meg?
Részlet a válaszból: […]fenntartásába kerültek át. Az intézmények közalkalmazotti jogviszonyát az intézményátvétel nem érintette, azaz vonatkozásukban jogutódlásról beszélhetünk. Jogutódlás esetén az általános szabályok szerint az egyes számú vezető vezetői megbízása automatikusan megszűnik, ugyanakkor jelen esetben a törvény ettől eltérően rendelkezik. E szerint a munkáltatói jog gyakorlójának eltérő döntése hiányában e törvény erejénél fogva legkésőbb 2012. március 31. napján megszűnik az átvett nem egészségügyi intézmény közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott vezetőjének a vezetői megbízása. A megszűnés nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerződésben meghatározott, a megszűnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot. A hivatkozott törvény végrehajtására kiadott 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. §-ának (4) bekezdése szerint az átvett intézmények intézményvezetői tekintetében a munkáltatói jogokat - törvényben vagy kormányrendeletben foglalt kivételekkel - a megyei intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja. Ugyanakkor a kormányrendelet 11. §-a (1) bekezdésének e) pontja rögzíti, hogy a megyei intézményfenntartó központ az átvett intézmények felett - középirányítói hatáskörei gyakorlása keretében - előkészíti, és az ágazati illetékes miniszternek felterjeszti a költségvetési szervek vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását, és felmentését vagy a megbízásának visszavonását. Az intézményátvételről rendelkező törvény 14. §-ának (1) bekezdése pedig az átvett oktatási intézmények tekintetében úgy rendelkezik, hogy az átvett közoktatási intézmény vezetője megbízásának és a megbízás visszavonásának jogát e törvény hatálybalépése és 2012. szeptember 1-je között az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3105
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Közoktatási intézmény gazdasági vezetőjének kinevezése, megbízása

Kérdés: Közoktatási intézmény gazdasági vezetője fölött a kinevezési jogot, díjazásának, jutalmazásának megállapítási jogát ki gyakorolhatja jelenleg?
Részlet a válaszból: […]főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozik, feltéve hogy törvény ettől eltérően nem rendelkezik. Ugyanakkor a közoktatási intézmények esetében a Közoktatási tv. - 2009. július 7-étől - különös szabályt tartalmaz. A 106. § (2) bekezdés kimondja, hogy a fenntartói irányítás nem sértheti a közoktatási intézmény vezetőjének munkáltatói jogait, döntési jogosítványait, beleértve a gazdasági vezető feletti munkáltatói jogokat. Ezt a törvény indoklása is megerősíti, amikor rögzíti, hogy (a módosítással) "egyértelművé válik, hogy a fenntartó munkáltatói joga az intézmény vezetőjére terjed ki". (2009. január 1. és 2009. július 6. között még nem létezett e speciális rendelkezés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3037
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Óvodavezetői feladatok ellátása - a korábbi vezető felmentéssel történő munkavégzés alóli mentesítése idején

Kérdés: Óvodavezetőnk nyugdíjazás miatt felmentési átlagbért kap (jelenleg utolsó négy hónapját tölti), a munkavégzés alól mentesítve van. Erre az időszakra az egyik óvodapedagógus látja el az óvodavezetési feladatokat. Helyes lenne-e, ha részére megbízási szerződés alapján megbízási díjat fizetnénk az új vezető kinevezéséig?
Részlet a válaszból: […]ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. A hivatkozott paragrafus (18) bekezdése szerint ekkor a vezetői megbízást a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése adja. A vezetői megbízáshoz be kell szerezni a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértését, ha a közoktatási intézmény a Közoktatási tv. 121. §-ának (6) bekezdése szerint kisebbségi intézmény. Ezen túlmenően a jogszabály 7. § (2) bekezdése azt is tartalmazza, hogy a nevelési-oktatási intézményben - függetlenül attól, hogy szervezetileg önálló intézményként vagy intézményegységként, illetve tagintézményként működik - biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az időszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, méghozzá a következők szerint: a) a nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettesei közül egyiküknek a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia, b) ha a nevelési-oktatási intézményben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3032

8. találat: Intézményvezető-helyettes vezetői minőségének megítélése

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó bentlakásos szociális intézmény vagyunk. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint magasabb vezetőnek minősül az önálló intézmény vezetésére a fenntartó által kinevezett vagy megbízott vezető, valamint annak helyettese. Kérdésem, hogy az intézményvezető ápoló, akit az intézményvezető nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, és aki az intézményvezetőt távollétében helyettesíti, magasabb vezetőnek vagy vezetőnek minősül-e?
Részlet a válaszból: […]vezetőnek. A Kjt-vhr. 3. § (1)-(2) bekezdés alapján "magasabb vezetőnek minősül az önálló intézmény vezetésére, valamint az integrált, illetve közös igazgatású intézmény vezetésére a fenntartó által kinevezett vagy megbízott vezető, valamint annak helyettese. Vezetőnek minősül a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese, b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, c) a gazdasági vezető, a vezető gondozó, a vezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a bölcsődei tagintézmény-vezető." A Kjt-vhr. 3/A. § (1)-(3) bekezdés szerint az érintett vezető vélhetően megbízott vezetőnek minősül. Ez azt jelenti, hogy van egy eredeti munkaköre, és arra kapott vezetői megbízást. A vezetői megbízás tartalma alapján kell eldönteni, hogy magasabb vezetőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2784
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Tagintézmény-vezető megbízása

Kérdés: Óvoda-tagintézmény (megbízott) vezetői posztja kötelezően pályáztatandó állás-e? A megbízásnak kötelező feltétele-e a pedagógus-szakvizsga, vagy csak előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki ezzel rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; - legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. A Közoktatási tv. 128. § (22) bekezdése tartalmazza azt az átmeneti szabályt, miszerint a másodszor és további alkalommal történő vezetői megbízáshoz a 2015/2016. tanítási évtől kezdődően kell megkövetelni az intézményvezetői szakképzettség meglétét. A közoktatási intézmények vezetőiről rendelkezik még a Közoktatási tv. 54-55. §-a is. A közoktatási intézmény vezetője cím alatt az 55. § (1) bekezdés b) pont úgy rendelkezik, hogy az önálló intézmény tagintézményeként vagy intézményegységeként működő kollégium élén kollégiumvezető, más közoktatási intézmény élén tagintézmény-vezető vagy intézményegység-vezető áll. A hivatkozott paragrafus (3) bekezdése kimondja, hogy ha a közoktatási intézmény tagintézményei különböző településen találhatók, vagy a többcélú közoktatási intézmény tagintézményeinek száma egy településen belül meghaladja az ötöt, illetve ha a többcélú közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeinek a száma meghaladja az ötöt, a közoktatási intézmény élére főigazgató, a tagintézmény, az intézményegység élére igazgató, óvodavezető bízható meg. E rendelkezések alkalmazhatók akkor is, ha a közoktatási intézmény alapító okirata szerint a felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám eléri[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2768

10. találat: Megbízott vezetők szabadsága 2010-től

Kérdés: A 2010. évi munkaügyi változások közül a vezető beosztású közalkalmazottak alapszabadságát érintő változással kapcsolatban szeretném szakmai véleményüket kérni. 2010. január 1. napjától - a nevelési, oktatási tevékenységet végző megbízott vezetők kivételével - a kinevezett vezetőkével azonos módon kell meghatározni a magasabb vezető és vezető beosztású (megbízott vezető) közalkalmazottak szabadságát. Ezen időponttól a megbízott magasabb vezetőt egységesen 35, a megbízott vezetőt 30 nap alapszabadság illeti meg naptári évenként (Kjt. 57/B. §). Az új törvényi alkalmazás során több vezető beosztású alkalmazottunk is rosszabbul járt. Például F12 fizetési fokozatban lévő közalkalmazottnak, ha nem vezető beosztású, éves szabadsága 21 + 12 = 33 nap. Megbízott vezetőként dolgozó közalkalmazottnak (azonos fizetési fokozat mellett) a 2010. évi szabadsága 30 nap. Lehetséges ez a hátrány azon alkalmazottak esetében, akiknek a szolgálati idejük alapján a fizetési fokozatuk 10 vagy annál magasabb mértékű? Lehetséges, hogy a vezető beosztottja több szabadságra jogosult (természetesen a fizetési fokozatok egyezősége esetén)?
Részlet a válaszból: […]egység teljes működéséért, ne legyen többet szabadságon, mint a beosztottai, hiszen éppen ő az, akire a legnagyobb szükség van ahhoz, hogy egy szervezeti egység, intézmény hatékonyan, eredményesen és jogszerűen működjön. Ezen elv mentén előbb a kinevezett vezetőkre, majd 2010-től a megbízott vezetőkre vezették be a Kjt.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2685
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 39 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést