Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott adószám tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adószám kötelező feltüntetése a számlán

Kérdés: Szervezetünk diplomáciai testületként az áfa visszaigénylése miatt technikai adószámmal rendelkezik. A 2020. július 1-jét követő vásárlások során minden vásárlás esetében meg kellett adnunk az adószámunkat, s ezen vásárlások során kiderült, hogy a jelenlegi elektronikus számlázórendszerek nem ismerik fel szervezetünk adószámát, így volt olyan eset, hogy nem tudtunk vásárolni. A szervezetünk kaphat-e olyan adószámot, amelyiket a magyar számlázórendszerek felismernek, melynek eredményeként probléma nélkül vásárolhatunk Magyarországon?
Részlet a válaszból: […]céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.Az adószám első nyolc számjegyének számlán való feltüntetése azonban csak akkor kötelező, ha a vevő, szolgáltatást igénybe vevő az általános forgalmi adó alanya. Az Áfa-tv. 5. §-ának (1) bekezdése értelmében adóalany az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Továbbra is kibocsátható tehát számla a beszerző adószámának hiányában, ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő nem áfaalany, hanem például gazdasági tevékenységet nem végző, belföldi vagy külföldi magánszemély, nemzetközi szervezet, esetleg fegyveres testület vagy diplomáciai szervezet.Mindezek alapján amennyiben a kérdésben említett technikai adószámot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kizárólag az áfa-visszaigénylések miatt állapította meg szervezetük részére, és a szervezet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5281
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Polgármesteri hivatal, illetve önkormányzat adószáma

Kérdés: A helyi önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok bankszámlanyitásával kapcsolatban szeretnék kérdezni. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 55. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Államkincstár hivatalból bejegyezte a helyi önkormányzatokat a törzskönyvi nyilvántartásba, melynek következtében saját törzskönyvi azonosító számot (PIR) kaptak. Ezt követően, aki kért adószámot az önkormányzatnak is, az kapott. A mi településünkön mindazokat az önkormányzati feladatokat, amelyek ellátására a képviselő-testület nem hozott létre külön intézményt, a polgármesteri hivatal látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint. Tehát e feladatellátáshoz kapcsolódó minden gazdasági tevékenység/esemény a polgármesteri hivatal költségvetésén belül, a hivatal adószámán történik. Ezért a teljes pénzforgalomra vonatkozóan a NAV felé a bevallásokat a hivatal adószámán teljesítjük. (Természetesen az önállóan működő intézmények, akiknek külön adószámuk van, ők maguk a saját adószámukon teszik ezt.) Pénzforgalmi bankszámla/költségvetési elszámolási számla tulajdonosa az önkormányzat, amelyen a polgármesteri hivatal bonyolítja a gazdálkodását (ehhez a számlához kapcsolódóan kerültek megnyitásra a különböző alszámlák is, például az állami hozzájárulások alszámla). A probléma a közös bankszámlából adódik.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kérte, hogy minden pályázati támogatást nyert önkormányzatnak, akinek még nincs regisztrációs száma, kérnie kell (a mi esetünkben évekkel ezelőtt a polgármesteri hivatal kapott regisztrációs számot, a hivatal törzsszámára, adószámára és az önkormányzat tulajdonában lévő bankszámlaszámra). Most, hogy külön törzsszámot és adószámot kapott az önkormányzat is, ezt bejelentettük az MVH-hoz. Természetesen újabb bankszámlát nem nyithattunk, ugyanazt jelöltük meg, amit a polgármesteri hivatal regisztrációja során annak idején. A regisztrációs számot megkapta az önkormányzat, azonban önkormányzatunkat adategyeztetésre szólította fel az MVH. Megállapította, hogy a polgármesteri hivatal regisztrációs számon és az önkormányzat regisztrációs számon azonos bankszámlaszám szerepel, amely nem felel meg a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28-30. §-aiban foglalt előírásoknak.
Kérem szíves szakmai állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy hogyan oldható meg a fenti probléma! Lehet-e külön bankszámlája az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak? Ha igen, hogyan kellene különválasztani azokat az önkormányzati feladatokat, amelyek nem a polgármesteri hivatal gazdálkodási körébe/tevékenységébe, és ezáltal az adószáma alá tartozna? Milyen feladatok lehetnének ezek? Ha külön adószámon bonyolódnának egyes pénzforgalmak - véleményem szerint -, akkor külön gazdálkodó szervezetként kellene működnie az önkormányzatnak is, ami ellentmondana a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (2) bekezdés, valamint a 38. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos törvénymódosításokról szóló" 2011. évi LVII. törvény, amely módosította az Áht. 63. § (9) bekezdését és az Áht. 83/A §-át., az alábbiak szerint: 8. § (3) Az Áht. 63. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(9) Az e törvényben szereplő, kincstár által benyújtott beszedési megbízások teljesítése céljából a helyi önkormányzat köteles a felhatalmazást a számlavezető hitelintézet részére megadni. Amennyiben az önkormányzati hivatal pénzforgalmi számláján kívül az önkormányzat önálló pénzforgalmi számlával is rendelkezik, a felhatalmazást mindkét számlára nézve meg kell adni. Az erről szóló dokumentációt a kincstár illetékes területi szerve útján a kincstár részére kell megküldeni. A helyi önkormányzat pénzforgalmi számlavezetőjének megváltozása esetén az új számlavezető ellenjegyzésével aláírt felhatalmazó levelet a változás bejelentésével egyidejűleg köteles megküldeni a kincstár illetékes területi szerve útján a kincstár részére." (4) Az Áht. 83/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "83/A. § (1) A helyi önkormányzatoknak, a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásainak, a települési és területi kisebbségi önkormányzatoknak és társulásainak, valamint a területfejlesztési tanácsoknak a költségvetési szervek működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályok közül e törvény 97-100/G. és 100/J. §-ait kell működési sajátosságuknak megfelelően alkalmazni. (2) Az önkormányzati hivatal végzi a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési szervein kívül ellátott feladatokkal kapcsolatos gazdálkodást abban az esetben is, ha az önkormányzati hivatal pénzforgalmi számláján kívül az önkormányzat önálló pénzforgalmi számlával is rendelkezik. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal pénzforgalmi számlái közötti pénzforgalmat finanszírozási bevételként és kiadásként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2973
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Polgármesteri hivatal, illetve önkormányzat adószáma

Kérdés: A községi önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalának az adószáma megegyezik? Nem kell, hogy külön legyen az önkormányzatnak és külön a polgármesteri hivatalnak? Nem körjegyzőség esetén? Melyik jogszabály határozza meg?
Részlet a válaszból: […]önkormányzatok is jogi személyiségű szervezetek, amelyek jogképesek, és saját nevükben kötelezettségeket vállalhatnak, ebből következően alanyaivá válhatnak az említett adónemeknek. A korábbi években, évtizedekben az önkormányzatoknak nem volt külön adószámuk. Úgy tekintettük a hivatalt, mint az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szervezetét. Az önkormányzat pedig saját maga operatív gazdálkodást nem folytat, gazdálkodását a hivatal folytatta. Ezt a gyakorlatot támasztotta alá az Ötv. 9. § (2) bekezdése, valamint az Áht. 66. §-a, amelyek kimondták, hogy a hivatal önállóan az önkormányzat nélkül nem létezhet. Korábban csak a hivatalnak mint költségvetési szervnek volt törzskönyvi nyilvántartása, az önkormányzatoknak nem. A hivatal és az önkormányzat egy adóalanyként történő kezelését támasztották alá a következő jogszabályi előírások is. Az Ötv. 9.§ (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati feladatokat - a testületi szervek mellett - a képviselő-testület hivatala látja el. Az Ötv. 38. § (1) bekezdésében megfogalmazza a képviselő-testület hivatalának feladatait, e szerint "A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására." Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 8. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal. A 9. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az Ámr. kimondja, hogy az önkormányzat költségvetésének az a része, amely nem tartozik az irányítása alatt működő önálló költségvetési szervekhez, az önkormányzati hivatal költségvetésében jelenik meg. A helyi önkormányzat nevében az önkormányzati hivatal költségvetési előirányzatai terhére a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget [Ámr. 51. § (8) bekezdés]. Az Ámr. 174. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat pénzforgalmi számlát "egy belföldi pénzintézetnél, vagy a Kincstárnál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2922
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , ,