Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott egészségügyi szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Házi gyermekorvos jogviszonya

Kérdés: Önkormányzatunk álláspályázatot hirdetett meg házi gyermekorvosi munkakörre. A jelentkező alkalmazottként kívánja ellátni a feladatot. Az állás 2021. március 1. napján kerül betöltésre. Önkormányzatunk rendelkezik jelenleg a praxisjoggal és a működési engedéllyel. Az önkormányzat az egészségügyi ellátást nem költségvetési szerv útján végzi, hanem azt maga biztosítja. Az Eütv. 3. §-ának f) pontja alapján az önkormányzat egészségügyi szolgáltatónak minősül. Az Eszjtv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogállására terjed ki. Az Eszjtv. 2. §-ának (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre. Az e törvénnyel ellentétes egészségügyi szolgálati munkaszerződés semmis.
Az Eütev. 7. §-ának (2) bekezdése meghatározza az egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó jogviszonyokat. Ez alapján egészségügyi tevékenység végezhető többek között közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban.
Az Eütev. 2021. március 1. napjától továbbra is tartalmazza a közalkalmazotti jogviszonyt mint egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó jogviszonyt.
A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a rendelet hatálya kiterjed azokra a praxisjoggal rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra (a továbbiakban: háziorvos) és alapellátást végző fogorvosokra, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva az önkormányzattal, az önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állnak.
A fenti jogszabályi rendelkezések értelmezése kapcsán az alábbiakkal kapcsolatban kérek tájékoztatást: A 2021. március 1. napjától az önkormányzattal jogviszonyt létesítő házi gyermekorvos egészségügyi tevékenységét közalkalmazotti jogviszonyban vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban végezheti?
Részlet a válaszból: […]és a vele jogviszonyban álló, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakra. A más vállalkozási formában tevékenységet végzőkre azonban nem. Ha a házi gyermekorvos foglalkoztatási jogviszonyban végzi a tevékenységét,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5413
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok

Kérdés: 1. Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott háziorvos a Kjt. és a 2020. évi C. törvény értelmében lehet-e vezető tisztségviselő egy gazdasági társaságban?
2. Az orvosi ügyeleti kötelező önkormányzati feladatot az önkormányzat szerződéssel átadta egy egészségügyi bt.-nek. Az önkormányzat alkalmazásában álló háziorvos az önkormányzatnál megbízási szerződéssel látja el az orvosi ügyeletet a megbízott bt.-nél, mely szolgáltatást az önkormányzat kiszámlázza a bt. felé. Szabályosan kötött-e megbízási szerződést az önkormányzat a közalkalmazottjával?
Részlet a válaszból: […]elmulasztása esetén az egészségügyi szolgálati jogviszony azonnali hatályú felmondással megszüntethető.A vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkakörével, vezetői megbízásával összeférhetetlena) ha hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne,b) a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság.A b) pont az egészségügyi szolgáltatónál, valamint az egészségügyért felelős miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó, egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó költségvetési szervnél létesített, egészségügyi tevékenység végzésére irányuló, az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó munkakörre, vezetői megbízásra nem alkalmazandó.Tehát az új szabályok egy háziorvos esetében nem feltétlenül zárják ki önmagában azt, hogy a háziorvos vezető tisztségviselő legyen egy gazdasági társaságban.Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy köteles a munkáltatónak haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésekor vagy fennállása alatt az e törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe került. A munkáltató köteles haladéktalanul írásban felszólítani az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt, hogy az összeférhetetlenséget harminc napon belül szüntesse meg, vagy köteles a szükséges intézkedést megtenni az összeférhetetlenség kizárására.Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az összeférhetetlenséget a felszólítástól számított harminc napon belül nem szüntette meg, az egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik.2. A kérdés második[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5395

3. találat: Egészségügyi szolgáltatók biztosítása

Kérdés: Városunkban működő háziorvosi (felnőtt, gyermek) egészségügyi szolgáltatókkal kell-e az önkormányzatnak szakmai felelősségbiztosítást kötni? Az egészségügyi szolgáltatást végzők számára a praktizálás feltétele a szakmai felelősségbiztosítás megléte. Viszont feladatellátási kötelezettsége az önkormányzatnak van, így érvel a biztosító.
Részlet a válaszból: […]vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.Az Eütv. 108. §-ának (1) bekezdése határozza meg az egészségügyi szolgáltatás fogalmát. E szerint egészségügyi szolgáltatás - a 108/A. §-ban foglalt kivétellel - kizárólag az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhető meg, illetve folytatható. A működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmezőnek az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére van felelősségbiztosítása.Hazánkban 1989 óta vált lehetővé a magánorvosi és az egészségügyi vállalkozási tevékenység folytatása. Az önkormányzatok magánegészségügyi vállalkozásokkal (egyéni vállalkozás, bt., kft.) kötött szerződések útján láttatják el az egészségügyi alapellátási feladatokat. A vállalkozások önálló, független jogi személyek, akik a tevékenységükért felelősséggel tartoznak harmadik személyek felé, önállóan kötnek polgári jogi jogviszonyokat, és perelhetők. A magánszolgáltatókért az önkormányzat nem áll helyt.A szakmai felelősségbiztosítást az egészségügyi szolgáltatónak kell megkötni az erre jogosult biztosítótársasággal. A páciens az egészségügyi szolgáltatóval létesít jogviszonyt, és az esetleges kártérítési felelősséget is az egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesíti. Tehát, ha egy orvos munkaviszonyban, alkalmazottként dolgozik egy egészségügyi szolgáltatónál,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5390

4. találat: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás számlázása

Kérdés: Intézményünknek az önkormányzat szolgáltató kft.-je számlázza többek között a tisztítószereket, védőruhákat és a foglalkoztatás-egészségügyi ellátást. Az ellátást végző orvos a kft.-nek számláz. A kft. intézményünknek áfás számlát állít ki a foglalkoztatás-egészségügyi ellátásról. Felmerült bennünk, hogy nem adómentesen kellene-e számlázni az orvosi szolgáltatást?
Részlet a válaszból: […]szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, amelyet humán-egészségügyi - ideértve a természetgyógyászatot is - tevékenységet végző ilyen minőségében teljesít.Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából kiindulva az Áfa-tv. szerinti "humán-egészségügyi ellátásnak" gyógyászati, illetve terápiás célokat kell szolgálniuk. A 2012/36. sz. adózási kérdés alapján a betegség vagy egészségügyi rendellenesség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására az egészség védelmére, megőrzésére, fenntartására vagy helyreállítására irányuló, az egészségügy keretében vagy ahhoz kapcsolódóan végzett szolgáltatások mentesek az adó alól. A 2008/90. sz. adózási kérdés úgy foglal állást, hogy a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet hatálya alá tartozó munkaalkalmassági vizsgálatok, az Áfa-tv. által meghatározott egyéb feltételek megléte esetén, ugyancsak adómentesek.Az orvosi, humán-egészségügyi szolgáltatást, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást is, a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az áfa alól, akár közszolgáltatóként, akár egyéb módon végzik azt, feltéve, hogy a szolgáltató megfelel a tevékenység végzésére vonatkozó, a 85. § (3) bekezdésében részletezett szabályoknak, vagyis képesítéssel és a tevékenység végzésére engedéllyel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4882
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Közfoglalkoztatott részére nyújtott egészségügyi szolgáltatás, tanfolyami díj adókötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalói részére megtérített egészségügyi szolgáltatást, tanfolyamdíjat (pl. mellkasröntgen, növényvédelmi tanfolyam) az önkormányzat nevére szóló számla ellenében megtéríthet-e, van-e szja-vonzata?
Részlet a válaszból: […]költségként történő elszámolására lehetőséget ad a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. A foglalkozás-egészségügyi ellátás adómentes juttatásnak minősül az Szja-tv. értelmében [1. számú melléklet 8.6. pont d) alpont].Ha a tanfolyam elvégzésére a munkavégzés feltételeként, a tevékenység ellátásának hatókörében kerül sor, tehát az a munkavégzéshez szükséges, akkor ennek díja szintén nem számít jövedelemnek a magánszemélynél, és a munkáltatónál sem keletkeztet közteher-fizetési kötelezettséget [Szja-tv. 4. § (2) bek.].Amennyiben a juttatások nem foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásként vagy munkavégzéshez szükséges oktatásként kerülnek biztosításra, a juttatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4235

6. találat: Egészségügyi szolgáltatások, vízitorna áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Önkormányzatunk 100 százalékos tulajdonában álló egészségügyi központ néhány szolgáltatására vonatkozik a kérdésem. Az egészségügyi centrumban számos szolgáltatás vehető igénybe, e szolgáltatások többsége elsődlegesen humán gyógyászati célú.
1. Az egészségügyi központ által nyújtott gyógyfürdő- és kádfürdő-szolgáltatás, valamint a kismama- és a nyugdíjas-vízitorna, az aerobiktorna és a sportsérülések kezelésére szolgáló akvatréning az Áfa-tv. alapján adóköteles vagy adómentes szolgáltatásnak minősül. Amennyiben az adómentesség felmerül, akkor mely rendelkezés alapján? Az árlista szerint a gyógyvizes gyógymedence és a gyógyvizes kádfürdő szolgáltatás OEP-támogatással, kizárólag vénnyel és kezelőlappal vehető igénybe.
2. A kismama- és a nyugdíjas-vízitorna, az akva­aerobik torna és a sportsérülések kezelésére szolgáló akvatréning minősülhet-e az Áfa-tv. 85. §-ának m) pontja alapján adómentes szolgáltatásnak, vagy az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásként adóköteles ügyletként kell kezelni?
3. Az OEP által nyújtott támogatást mint árat közvetlenül befolyásoló támogatást fel kell tüntetni az Áfa-tv. 5. számú melléklete szerinti levonási hányados számlálójában? Az egészségügyi központ jelenleg nem kap OEP-támogatást, azonban kap önkormányzati támogatást, amely az OEP-támogatást kiváltja. Ezt az önkormányzati támogatást az 5. sz. melléklet szerint az arányosítás során hogyan kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]adómentes, amely terápiás célú, elsődlegesen az egyén egészségének megőrzésére irányul (diagnosztizálás, kezelés, egészségügyi rendellenességek gyógyítása). A humán-egészségügyi szolgáltatás fogalma nem terjed ki arra az egészségügyi tevékenységre, amelyet nem diagnosztizálási, kezelési és ezáltal nem a betegség vagy egyéb egészségügyi rendellenesség gyógyításának céljával végeznek. Amennyiben a szolgáltatás jellemzői, körülményei alapján a szolgáltatás végzésének elsődleges célja nem az egészség megőrzése - ideértve annak fenntartását és helyreállítását is -, a szolgáltatás humán-egészségügyi szolgáltatásként nem lehet adómentes.Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének b) pontja esetében az adómentességnek további feltételei is vannak. E pont alapján csak az a szolgáltatás mentes az adó alól, amelyet humán-egészségügyi ellátás keretében közszolgáltató - ilyen minőségében - teljesít. A 85. § (4) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy közszolgáltató a költségvetési szerv az alapító okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében. Ugyanezen bekezdés g) pontja szerint közszolgáltató minden olyan személy, szervezet - az a)-f) pontoktól függetlenül -, aki (amely) biztosított vagy más kedvezményezett részére társadalombiztosítási vagy egyéb jogszabály alapján - kötelező biztosítási jogviszony keretében - végzi tevékenységét. Amennyiben az egészségügyi központ költségvetési szervnek minősül, akkor a 85. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt feltételeket a humán-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatások adómentessége szempontjából nem kell vizsgálni.Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 1. §-a (2) bekezdésének aa) és ab) pontjai szerint orvosi rehabilitáció keretében társadalombiztosítási támogatással a következő gyógyászati ellátások vehetők igénybe: gyógyvizes gyógymedence, gyógyvizes kádfürdő. Ebből következően egyértelmű, hogy e két szolgáltatás gyógyászati célú (az egészség fenntartását, helyreállítását szolgálja), és így humán-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatásnak minősül. A megadott információk alapján az Egészségügyi Központ árlistája szerint a gyógyvizes gyógymedence és a gyógyvizes kádfürdő szolgáltatás OEP-támogatással, kizárólag vénnyel és kezelőlappal vehető igénybe. Mindezek alapján a társadalombiztosítási vagy egyéb - jogszabály alapján - kötelező biztosítási jogviszony keretében nyújtott gyógyvizes gyógymedence és gyógyvizes kádfürdő szolgáltatások az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján adómentes szolgáltatásnak minősülnek.Abban az esetben, ha az említett szolgáltatásokat nem biztosítottként veszik igénybe, a szolgáltatások - nem közszolgáltatóként nyújtott humán-egészségügyi szolgáltatásként - az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján még lehetnek adómentesek, amennyiben a terápiás, gyógyászati cél (orvosi rendelvény és/vagy kezelőlap alapján) megvalósul, valamint a 85. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek is fennállnak. Ez utóbbi feltételeknek természetesen az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján nyújtott szolgáltatás esetében is meg kell felelni.A gyógyfürdő azon szolgáltatásai esetében, amelyek igénybevételéhez nem szükséges orvosi rendelvény és/vagy kezelőlap, az adómentesség az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján nem áll fenn.2. A kismama-vízitorna, nyugdíjas-vízitorna, az akvaaerobik torna és a sportsérülések kezelésére szolgáló akvatréning - jóllehet valamennyi vízitorna, tehát medencében végezhetők - nem tartoznak az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás keretében általában igénybe vehető szolgáltatások körébe. Ebből következően mind a négy szolgáltatás - mint sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás - mentes az adó alól, amennyiben az egészségügyi központ az Áfa-tv. 85. §-ának (4) bekezdése alapján közszolgáltatónak minősül, és az említett szolgáltatásokat ilyen minőségében teljesíti. Ugyanez érvényes a kérdésben nem, de az árlistában szereplő többi tornára is.A sportsérülések kezelésére szolgáló akvatréning esetében a fentieken túl felmerülhet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3929