Bevételek ellenjegyzése

Kérdés: Kell-e költségvetési szervnél a bevételeket ellenjegyezni, utalványozni, teljesítést igazolni?
Részlet a válaszából: […] ...terhére vállalt kötelezettségek esetében írja elő kötelezően az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást és azt megelőzően az ellenjegyzést. Az Ávr. 53. §-ának (2) bekezdése szerint az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés

Kérdés: Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodási feladatait látja el alaptevékenységként az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján. A munkamegosztási megállapodások szerint nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100 ezer forintot el nem érő kifizetések esetében. A 100 ezer forint alatti, előzetes írásbeli kötelezettségvállalás rendjét intézményünk az alábbiak szerint szabályozta:
"A 100 ezer forint alatti kötelezettségvállalások esetében a fedezet meglétét a pénzügyi ellenjegyzőtől előzetesen e-mailen meg kell kérni. A pénzügyi ellenjegyző a lehető legrövidebb időn belül, egyértelműen válaszol a megkeresésre. Az e-mailen megkapott engedélyt minden esetben csatolni kell az eredeti számlához, a kötelezettségvállalás bizonylatához. A fenti engedély pénzügyi ellenjegyzésnek minősül, ezzel kötelezettség vállalható."
A 100 ezer forint alatti kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének szabályszerű végrehajtásához megfelelő-e a fenti szabályozás alapján folytatott gyakorlat?
Részlet a válaszából: […] ...Áht. 37. §-ának (1) bekezdése szerint kötelezettséget vállalni a kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.A jogszabály 200 ezer forint feletti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Kötelezettségvállallás

Kérdés: Egy megbízási szerződés pénzügyi ellenjegyzése szeptember 4-ével, kötelezettségvállalása szeptember 5-i dátummal kerül aláírásra. A szerződés hatálya szeptember 1-30. között van. A hozzá kapcsolódó számla fizetési határideje október 15. lesz. A Ptk. szerint szabályos így a szerződés (kötelezettségvállalás), az Áht 37. §-ának (1) bekezdése szerint is (Kötelezettséget vállalni... pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően...). Szabályos-e a fenti dátummal a kötelezettségvállalás? Van-e olyan kritérium, jogszabályi előírás, miszerint a pénzügyi ellenjegyzés és a kötelezettségvállalás dátumának a szerződés teljesítési dátumát meg kell előznie (tehát a fenti példánál maradva a pénzügyi ellenjegyzés dátuma és a kötelezettségvállalás dátuma augusztus 31. lenne)?
Részlet a válaszából: […] ...sajnos előfordulnak a kérdésben feltetthez hasonló esetek, de ezt lehetőség szerint kerülni kell. A kérdéses esetben a pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalást és a kifizetést megelőzően történt, ahogy azt az Áht. 37. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Beszerzési szabályzat

Kérdés: A települési önkormányzat egyszeri szolgáltatási szerződést kötött a gazdasági vezető házastársával úgy, hogy kiválasztása a beszerzési szabályzatban meghatározott módon történt. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzője a gazdasági vezető által kijelölt személy volt, akit a gazdasági vezető többek között összeférhetetlensége esetére jelölt ki. A kijelölést a gazdálkodási szabályzat tartalmazza. Jogszabályellenes volt-e a szerződés megkötése a gazdasági vezető házastársával, vagy a gazdasági vezető esetében fennáll-e összeférhetetlenség vagy más etikai vétség?
Részlet a válaszából: […] ...vétség. A leírtak szerint a kiválasztás megfelelt a beszerzési szabályzatban foglaltaknak, továbbá figyelembevételre került a pénzügyi ellenjegyzésnél az összeférhetetlenség, ezért nem a gazdasági vezető írt alá pénzügyi ellenjegyzőként.(Kéziratzárás: 2020. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátása

Kérdés: Költségvetési szervezetünknek jelenleg nincs kinevezett gazdasági vezetője, azonban az Ávr. 11. §-ának (8) bekezdése értelmében a főigazgató ideiglenes jelleggel a pénzügyi igazgatót jelölte ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására. A pénzügyi igazgató távollétében egy ellenjegyzési jogkörrel meghatalmazott kolléga látja el a pénzügyi ellenjegyzési feladatot, aki ezt a továbbiakban nem kívánja ellátni, azonban lemondó nyilatkozatát a főigazgató nem fogadja el. Kérdésünk, hogy lemondhat-e írásban a pénzügyi ellenjegyzési feladatáról a kolléga?
Részlet a válaszából: […] ...forgó közalkalmazott kolléga köteles-e ellátni -?az egyébként feltehetően Önöknél a gazdasági vezető feladatát képező?- pénzügyi ellenjegyzési feladatokat, a munkaköre és a munkaköri leírása határozza meg. Amennyiben olyan munkakörben van foglalkoztatva, amelybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Utalványozás, ellenjegyzés, pénztárellenőrzés esetén aláírás-bélyegző használata

Kérdés: Egy iskolában a házipénztárban a bizonylatok aláírása az alábbiak szerint történik:
Utalványozás és ellenjegyzés: a kifizetés/befizetés alapbizonylatán (pl. számlán) eredeti, saját kezűleg, kézírással. Az utalványozott, ellenjegyzett alapbizonylat alapján kiállított kiadási/bevételi pénztárbizonylaton az erre kijelölt helyen, az utalványozó és ellenjegyző aláírás-bélyegzőjével.
Pénztárellenőrzés: a kiadási/bevételi pénztárbizonylaton, az erre kijelölt helyen, a pénztárellenőr aláírás-bélyegzőjével.
Az iskola pénzkezelési szabályzata az aláírás-bélyegzővel történő aláírást ezekben az esetekben lehetővé teszi. Az aláírás-bélyegző használatára vonatkozó jogszabályt nem találtunk. A belső ellenőr kifogásolja az aláírás-bélyegző használatát, szerinte mindenhol eredeti aláírásnak kellene szerepelni. Mi a szabályos eljárás, és mivel lehet alátámasztani?
Részlet a válaszából: […] A lényeg abban áll, hogy az adott eljárási cselekményeket szabályozó jogszabályi előírások milyen alaki formát írnak elő a jognyilatkozat megtételére. Háttérszabályként további figyelemmel kell lenni a Ptk. előírásaira is.A Ptk. szerint a jognyilatkozatok írásban, szóban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.
Kapcsolódó címkék:  

Aláírás-bélyegző használata

Kérdés: Költségvetési intézményünk jogi osztálya szerint a pénzügyi ellenjegyzés során aláírás-bélyegző használata tilos. Intézményünkben különböző tartalmú bérpolitikai intézkedések során rövid időn belül több ezer dokumentumot kell aláírnia az intézmény pénzügyi ellenjegyzőjének. Terveink szerint:
- az intézmény dolgozóit érintő bérpolitikai intézkedések lényeges tartalmi elemeiről (így különösen az egyes közalkalmazottak illetményei összegének emelkedéséről) készül egy összesítő tábla, amelyet aláír a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint pénzügyi ellenjegyzéssel látja el az arra jogosult gazdasági vezető; és
- az összesítő táblán szereplő pénzügyi ellenjegyzés nem aláírás-bélyegzővel, hanem kézírással történik; és
- a munkáltatói jogkör gyakorlója külön írásbeli engedéllyel engedélyezi a fent említett esetben az aláírás-bélyegző használatát a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy részére; és
- a kinevezésmódosításokon a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy aláírás-bélyegzőjének lenyomata kerülne a pénzügyi ellenjegyző aláírása helyére (fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy minden esetben olyan kinevezésmódosításokról van szó, ahol a dolgozó a korábbi állapothoz képest magasabb juttatásban részesül); és
- a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult írásban nyilatkozna arról, hogy az összesítő táblázatban szereplő kinevezésmódosítások a saját aláírás-bélyegzőjének lenyomatát tartalmazzák, azt saját aláírásaként ismeri el.
A fent említett esetben és az ott meghatározott feltételek, nyilatkozatok megtétele mellett jogszerűnek tekinthető-e az aláírás-bélyegző használata?
Részlet a válaszából: […] ...Munka Törvénykönyve, államháztartási jogszabályok) milyen alaki formát írnak elő a jognyilatkozat megtételére, a pénzügyi ellenjegyzésre.A Ptk. szerint a jognyilatkozatok írásban, szóban és ráutaló magatartással tehetők meg. Ahol a Ptk. elrendeli az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.
Kapcsolódó címkék:  

Jogi ellenjegyzés költségvetési szerveknél

Kérdés: Költségvetési intézményünk a szerződésekkel kapcsolatban jogi ellenjegyzést kíván bevezetni. Értelmezésünk szerint a "jogi ellenjegyző aláírásával igazolja, hogy a szerződés a szükséges alaki és tartalmi kellékekkel rendelkezik, nem ütközik az adott szerződésre vonatkozó jogszabályi előírásokba, intézetünk belső szabályzataiba, illetve közhiteles nyilvántartásokba".
Jogi osztályunk szerint az ügyvéd/jogász az ellenjegyzésével bizonyítja, hogy
a) az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és
b) az okiratban megjelölt felek az iratot előtte írták alá. A jogi osztály vezetőjének véleménye szerint a pénzügyi ellenjegyzőnek mint az okiratban megjelölt félnek a jogász előtt kell az okiratot aláírnia.
Költségvetési szervnél mi a jogi ellenjegyzés fogalma? Ha a jogi osztály véleménye szerint kell eljárni, akkor a pénzügyi ellenjegyző félnek tekinthető-e az ügylet során? Milyen dokumentumot kell bemutatni az ellenjegyzőnek az aláírás során a jogi ellenjegyző felé? Jelen kell-e lennie a jogi osztály vezetőjének az ellenjegyző aláírásakor?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a kérdés megítélése szempontjából lényeges figyelembe venni, hogy jogi ellenjegyzésről nem lehet általánosságban beszélni, mint ahogyan a hatályos magyar jogszabályok sem tartalmaznak általános előírást a jogi ellenjegyzésre, illetve annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.
Kapcsolódó címkék:  

Kötelezettségvállalás és utalványozás rendje

Kérdés: Költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban (Kötelezettségvállalás és utalványozás rendje) rendelkezik az operatív gazdálkodási jogkörök kijelölésével [Ávr. 13. § (2) bek.]. Helyesen jár-e el az intézmény, ha külön névre szóló megbízást, kijelölést nem minden esetben készít kötelezettségvállalásra, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, mivel a kinevezés elfogadásával jogosulttá válik a belső szabályzatban szereplő jogkörök gyakorlására?
Részlet a válaszából: […] ...szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Kötelezettségvállalás

Kérdés: Az Ávr. kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének szabályaira vonatkozó 50. §-ának (1), valamint 55. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján a pénzügyi ellenjegyzésnek (pénzügyi ellenjegyzés tartalmi meghatározása: a pénzügyi ellenjegyzés ténye és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírása) kizárólag a kötelezettségvállalás dokumentumán fizikálisan szabad megtörténnie, avagy megengedett és szabályos-e az olyan ellenjegyzési mechanizmus, melynek keretében az integrált pénzügyi-számviteli rendszerben a kötelezettségvállalás részletező nyilvántartás szerinti adatainak informatikai úton történő virtuális ellenjegyzése történik meg? A folyamat következményeként a kötelezettségvállalás részletező nyilvántartása a következő adatokkal egészül ki: "Pénzügyi ellenjegyző: ... Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: év/hó/nap". Az integrált pénzügyi-számviteli szoftverben a részletező nyilvántartásokhoz kapcsolódóan a kötelezettségvállalási dokumentumok pdf-formátumban való feltöltésének lehetősége biztosított. Amennyiben az informatikai úton való pénzügyi ellenjegyzés megengedett és szabályos, abban az esetben szükséges-e többletfeltételeknek e téren a pénzügyi-számviteli szoftvernek megfelelnie (például elektronikus úton történő hitelesítés szabályrendszere, időbélyeg alkalmazása stb.)? Hivatkozással a Költségvetési Levelek 3658. sorszámú kérdés-válaszára, a fenti kérdéskörhöz a következő szövegrész szorosan kapcsolódik: "3658. válasz: Kötelezettségvállalásnak a megkötött szerződést kell tekinteni, ahol a pénzügyi ellenjegyző elsőként, majd a kötelezettségvállaló másodikként írt alá. Az aláírások egy dokumentumon kell, hogy szerepeljenek az aláírás dátumának külön-külön szerepeltetésével. Szerződés esetében rögzíteniük kell a kötelezettségvállalást."
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettségvállalásnak és a pénzügyi ellenjegyzésnek is az a funkciója, hogy a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző információhoz jusson, dönteni tudjon, és tudta nélkül ne történhessen az intézmény előirányzatai terhére kötelezettségvállalás....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.
Kapcsolódó címkék:  
1
2