Szakmai anyagok elszámolása

Kérdés: A K311 Szakmai anyagok beszerzése rovaton belül mely költségnemre könyvelendő a közigazgatási jogtár, könyvelői tudástár egyéves előfizetése online hozzáféréssel, valamint az adóvégrehajtás módszertani kalauza iratmintákkal szintén online hozzáféréssel?
Részlet a válaszából: […] ...vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. Idetartoznak az elektronikusan elérhető jogtár-, szaklap-, folyóirat-előfizetések kiadásai, mivel azok egyéb információhordozónak minősülnek. A szakmai anyagokat a pénzügyi számvitelben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Dolgozóknak nyújtott kedvezményes telefondíj továbbszámlázása

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, dolgozóink részére kedvezményes telefon-előfizetésre van lehetőség. A dolgozók által igénybe vett szolgáltatást a szolgáltató által kiállított számla alapján áfával növelten levonjuk a munkavállalók béréből. Jelenleg több ezren élnek ezzel az opcióval. Van-e lehetőség arra, hogy ne személyenként kerüljön a számla kiállításra?
Részlet a válaszából: […] A számla kötelező tartalmi követelményeit az Áfa-tv. 168. §-a határozza meg. Az Áfa-tv. 169. §-ának e) pontja szerint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe kötelezően szerepeltetendő a számlán. A számlának a tényleges igénybe vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 26.

Határon átnyúló ügyletek áfája

Kérdés: Alanyi adómentes intézmény vagyunk. Megrendeltünk Norvégiából egy adatbázis-elő-fizetési szolgáltatást. Kérte a partner a közösségi adószámunkat, de nekünk nincs olyan. Mi a teendőnk ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] ...lesz. Fontos hangsúlyozni, hogy az alanyi adómentes intézmény is adóalany. Az Európai Unió más tagállamából megrendelt adatbázis-előfizetés a főszabály hatálya alá tartozik, vagyis az Önök intézménye lesz kötelezett az adó magyar adóhatóság felé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Internetszolgáltatás továbbszámlázása

Kérdés: Önkormányzatunk mobil(telefon)flotta-előfizetéssel rendelkezik. Egy - az önkormányzat nevére szóló - telefonszámla érkezik havonta, amely tartalmazza és részletezi az összes flottatag telefon-előfizetését (kb. 40 db-ot). Vannak belső telefon-előfizetések, amelyek az önkormányzati hivatalhoz tartoznak, és vannak "külsős" telefonszámok, amelyek dolgozók, képviselők előfizetései. A "külsős" telefondíjakat mint közvetített szolgáltatást beszedjük az előfizetőktől. Mindenki megkapja az adott telefonszámhoz tartozó számlarészletező másolatát, és nyugtát állítunk ki a befizetett összegről (ami megegyezik a számlarészletezőn szereplő összeggel). 2020. január 1-jétől előfizetőicsomag-váltás történt, az új csomag alacsonyabb telefondíjat és egy internet-előfizetési díjat is tartalmaz (forgalmi díjat nem, vagy csak mininálisat kell fizetni).
A Költségvetési Levelekben már többször szó volt arról, hogy az internetszolgáltatást nem lehet 5%-os áfával továbbszámlázni. Kérdésünk az lenne, hogy akkor a továbbiakban nem szedhetjük be egy az egyben az egyes telefonszámokhoz tartozó számlarészletezőkben kimutatott összeget, hanem az internetszolgáltatások díját is 27%-os áfával kellene számolni? Továbbra is elegendő lenne a befizetésekről nyugtát kiállítani, vagy helyesebb lenne számlát?
Részlet a válaszából: […] ...adómértékével adózik.A kérdéses esetben feltehetően a telefon a fő szolgáltatás, amelyhez kiegészítő szolgáltatásként internet-előfizetés is kapcsolódik, ugyanis a telefon-előfizetés nélkül értelmezhetetlen lenne a mobilinternet-előfizetés. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Szakmai anyag vagy üzemeltetési anyag beszerzése

Kérdés: Mindig nehézséget okoz számunkra annak eldöntése, hogy a beszerzett anyagokat a K311 vagy a K312 rovatra számoljuk-e el. Milyen szempontok szerint tudjuk besorolni egyik vagy másik rovatba? A K311 rovaton a jogszabály által felsorolt anyagokon túl mik számolhatók el, illetve a K312 rovaton történő elszámolásnál vannak-e a meghatározásra szempontok? A beszerzésnek milyen számviteli elszámolási lépései vannak?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáló, papíralapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, előfizetése után fizetett vételárat,d) az Áhsz. 12. §-ának (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételárát, ése) az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Licenc meghosszabbítása

Kérdés: Költségvetési szervünk egy vírusirtó biztonsági szoftver licencének meghosszabbítását fizette ki 2019-ben 3 évre előre, 2021-ig. Ebben az esetben hova kell könyvelni a licenc meghosszabbítását? Amennyiben a K61 vagyoni értékű jogok között kell kimutatnom, akkor hogyan kell elhatárolni ahhoz, hogy a pénzügy és a tárgyi eszköz szinkronban legyen? Hogyan történik az ÉCS számítása?
Részlet a válaszából: […] ...csökkentésével egyidejűleg képezhető az aktív időbeli elhatárolás:= a következő évet terhelő, de a tárgyévben kifizetett előfizetési díjak,= a bérbevevőnél a bérleti díj arányosan nem a tárgyévet terhelő részének összege,= kapott kölcsönök,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Kórházi könyvek számviteli elszámolása

Kérdés: Kórházunk könyvtárában lévő könyvek nyilvántartását és számviteli elszámolását szeretnénk ellenőrizni, és ezt követően a nyilvántartást rendbe tenni. A könyvtári könyveinket milyen szempontok szerint és hogyan szükséges nyilvántartani, illetve a beszerzéseket könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáló, papíralapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, előfizetése után fizetett vételár,d) az Áhsz. 12. §-ának (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételára, ése) az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Fizetési felszólítási díj áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy Magyarországon székhellyel rendelkező társaság gazdasági tevékenysége keretében lapterjesztési szolgáltatásokat is nyújt ügyfelei részére. Az ügyletek az Áfa-tv. teljesítési helyre vonatkozó szabályai értelmében minden esetben Magyarországon teljesülnek. A havi, negyedéves előfizetéses konstrukciót megrendelő ügyfelei részére a társaság rendszeres időközönként bocsát ki számlát, minden elszámolási időszakot követően az adott időszakban nyújtott szolgáltatásokról. Amennyiben egy ügyfél a számlán megjelölt határidőig nem fizeti ki a szolgáltatás esedékes díját, a társaság fizetési felszólítást küld számára. Ezt követően, amennyiben az értesítésben megjelölt határidőig sem teljesíti az ügyfél a fennálló fizetési kötelezettségét, a társaság ismételten fizetésre szólítja fel (sms, postai levél, e-mail vagy hanghívás útján). E fizetési felszólítás kibocsátása után a társaság díjat számít fel, amelyet a következő időszak elszámolásakor az ügyfél részére számláz. A díj kiszabása az alapul szolgáló előfizetői szerződés szerinti teljesítés elősegítésére nyújt lehetőséget a társaság számára ügyféli nemfizetés esetére. A szerződéses rendelkezések értelmében a felszólítási díjjal kapcsolatos fizetési kötelezettség az ügyfél szerződésszegő magatartását követően merülhet csak fel, tehát a felszólítási díj nem képezi a szerződés keretében nyújtott szerződésszerű szolgáltatás fejében kapott ellenérték részét. Továbbá az ügyfeleknek nincs ráhatásuk a felszólítási díj kiszabására, a felszólítást mint szolgáltatást előzetesen nem rendelik meg. A társaságnak nincs szerződéses kötelezettsége a díj kiszabására, és az ügyfeleknek sincs jogalapjuk arra, hogy kikényszerítsék a felszólítás kiküldését és a díj kiterhelését. A felszólítás és a kiterhelt díj fogadásával az ügyfelek azonosítható fogyasztást sem valósítanak meg. A felszólítás kibocsátásának célja az ügyfelek fizetési hajlandóságának növelése, a nemfizetésből fakadó károk enyhítése a későbbi, költségesebb végrehajtásra irányuló eljárások elkerülése révén. A fenti tényállással kapcsolatban jól gondolom, hogy a fizetési felszólítási díj nem tekinthető szolgáltatásnyújtás ellenértékének, ezért az áfa hatályán kívül esik?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2. §-ának a) pontja értelmében adót kell fizetni az adóalany által - ilyen minőségében - belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után.Az Áfa-tv. meghatározása alapján tehát a társaságnak abban az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Fordított áfás ügyletek kötelezettségvállalásba vétele

Kérdés: Intézményünknél fedezethiány jelentkezett. Kiderült, hogy fordított adózás alá eső beruházás áfáját nem vettük kötelezettségvállalásba. Hogyan kellene eljárnunk a fordított áfás számlák kötelezettségvállalásánál?
Részlet a válaszából: […] ...a nyugdíjas- és diákszövetkezet ilyen szolgáltatását is).Közösségi és 3. országos igénybe vett szolgáltatások: pl. adatbázis-előfizetés, szoftverhozzáférés, tudományos eredmények, cikkek külföldi lapban történő megjelenítése, jogdíjak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Ingatlan-bérbeadás

Kérdés: Intézményünk önkormányzati tulajdonú egészségügyi közszolgáltatást nyújtó költségvetési szerv. Az alaptevékenységünk - humán-egészségügyi szolgáltatás - tekintetében áfamentes tevékenységet végzünk, van néhány olyan, nem vállalkozási tevékenységünk, amelyben az áfát visszaigényeljük. Átmenetileg szabad ingatlanrészeinket bérbeadás útján hasznosítjuk. Az ingatlan bérleti díja tekintetében az áfamentességet választottuk. A következő kérdésben kérjük álláspontjukat:
Intézményünk olyan szolgáltatásokat is nyújt a bérlőknek, melyek szerves, illetve nem szerves részei a bérleti díjnak. Az alábbi szolgáltatások esetében melyek azok, melyek áfamentesek, és számlázás során az áfával növelt érték mint nettó értéken kerüljön kiszámlázásra, illetve melyek azok, amiket nettó + áfa módon szükséges továbbszámlázni? Intézményünk értelmezése szerint:
1. Bérleti díjhoz szervesen kapcsolódó, így áfamentesen (nettó értéke tartalmazza már az áfát kiszámlázáskor):
- villamos energia továbbszámlázása
- víz- és csatornadíj továbbszámlázása
- fűtési díj továbbszámlázása
- kommunális hulladék szállítási díjának továbbszámlázása
- tűzjelző automata központi karbantartása
2. Bérleti díjhoz nem kapcsolódó szolgáltatások (nettó + áfa értékben):
- vezetékes telefon előfizetésének továbbszámlázása
- vezetékes telefon forgalmi díjának (beszélgetés) továbbszámlázása
- telefonalközpont karbantartási díjának továbbszámlázása
- textília mosatási költségének továbbszámlázása
- veszélyes hulladék díjának továbbszámlázása
- üzemeltetési költségek továbbszámlázása
3. Intézményünk partnereink egy részének a bérleti díjat és a hozzá kapcsolódó rezsiköltséget, míg másik részének csak az ingatlanhoz kapcsolódó rezsiköltséget számlázza tovább bérleti díj nélkül. Ebben az esetben az 1. pontban meghatározott tevékenységek mindkét esetre egyként értelmezhetők (áfát is tartalmazó nettó érték), vagy ha bérleti díjat nem számlázunk, csak rezsiköltséget, akkor ott az 1. pontban hivatkozott tételek nettó + áfa, vagy nettó = bruttó értékben kerüljenek kiszámlázásra? Amennyiben az általunk jelzett 1. és 2. számú csoportosításban állásfoglalásuk szerint valamelyik tétel nem jó helyen szerepel, kérem, jelezzék.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontja szerint bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.
1
2
3
5