Elévült kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk jelenleg is nyilvántart egy 2013. évi szállítói kötelezettséget. A szállítói partner egyik évben sem küldött fizetési felszólítást és egyenlegközlőt sem. Elévülésre hivatkozva kivezethetjük-e a könyveinkből a tartozásunkat? Milyen dokumentumok szükségesek ehhez?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. általános rendelkezése szerint a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. Az elévülést kizáró megállapodás semmis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Fizetési határidő értelmezése

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk. Az utóbbi időben többször előfordult, hogy részünkre a polgári szállító partnerek késedelmi kamatot számoltak fel. Az átutalási megbízásaink alapján a MÁK a számlán szereplő fizetési határidő napján fizetési számláinkat megterhelte. Ezt követően került jóváírásra az átutalt pénzösszeg a szállító partner fizetési számláján. A szállítókkal megkötött szerződésekben a fizetési határidőre vonatkozóan egyéb kikötés, rendelkezés nincs. Kérem a Tisztelt Szerkesztőséget, szíveskedjenek tájékoztatást adni, hogy a számlán szereplő fizetési határidő értelmezésénél a terhelés vagy a szállító partnereknél a jóváírás napját kell-e figyelembe venni ahhoz, hogy a késedelmi kamat felszámítása elkerülhető legyen.
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 231. §-ához fűzött kommentár szerint: A pénztartozástakkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a pénz eljut a jogosulthoz. Ateljesítés megvalósulhat azzal, hogy a pénztartozás kötelezettje a pénztközvetlenül átadja a jogosultnak, vagy a készpénzt a pénzintézet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 31.

Fordított adózási kötelezettség határidői

Kérdés: Központi költségvetési intézmény vagyunk. A fordított adózásnál mikor kell befizetni és bevallani az áfát, ha éves bevallók vagyunk?
Részlet a válaszából: […] ...a megállapított adóról az Art. vonatkozó rendelkezéseiszerint tesz bevallást, és az általa fizetendő adót legkésőbb az abban foglaltesedékességig fizeti meg az állami adóhatóságnak. Fordított adózás esetén tehátcsak az adófizetésre kötelezett személye tér el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 10.

Teljesítés időpontjának meghatározása őrzés-védelmi szolgáltatás esetén

Kérdés: Önkormányzatunk különböző ingatlanjainak védelmére őrző-védő szolgáltatást vesz igénybe egy cégtől. Mikor van a teljesítés időpontja, minek kell szerepelnie a számlán, ha a fizetés havi átalánydíj alapján történik, illetve ha a fizetés a teljesített őrzés-védelmi órák alapján elszámolással történik?
Részlet a válaszából: […] ...ha a felek részletfizetésben vagy határozottidőre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésénekesedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Ha atermékértékesítésben, szolgáltatásnyújtásban részt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 10.

Teljesítési időpont megállapítása II.

Kérdés: Mi lesz a teljesítési időpont abban az esetben, ha az intézményi telefonbeszélgetésekből a dolgozók a magánjellegű beszélgetéseket csekken fizetik utólagos számlakiállítással?
Részlet a válaszából: […] Ha a telefonbeszélgetésekből a dolgozók magánjellegűbeszélgetései számlázásra kerülnek, és a befizetések csekken, folyamatosantörténnek, akkor helyesen abban az esetben járnak el, ha a teljesítési és afizetési határidőt megelőzően állítják ki a számlát, és a számlán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.
Kapcsolódó címkék:  

Teljesítési időpont megállapítása III.

Kérdés: Mi lesz a teljesítési időpont abban az esetben, ha egy általános iskola tornatermét bérbe adja fél évre havi számlázással, a bérleti díjat csekken fizetik a tárgyhót követő 5-éig utólagos számlázással?
Részlet a válaszából: […] ...esemény teljesüléseellenértékének megfizetését időszakonként állapították meg, ezért a teljesítésiidőpont a havi fizetés esedékességével fog megegyezni, azaz mindig a tárgyhótkövető hónap 5-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Gyűjtőszámla teljesítési időpontja

Kérdés: Intézményünk gyakran vesz igénybe fuvarozási szolgáltatást, ezért általában ugyanattól a cégtől rendeljük meg a szolgáltatást havonta többször is, mely szállításokról fuvarlevelek készülnek. A szerződés szerint, az adott hónap utolsó napján az elkészült menetlevelek alapján gyűjtőszámlát készít a cég. Kérdésünk a gyűjtőszámla teljesítési időpontjára vonatkozik. Több előadáson azt hallottuk, hogy ebben az esetben a teljesítési időpont az elszámolás utolsó napja (hónap utolsó napja). A fuvarozó cég szerint a fizetési határidő a teljesítés napja. Ebben az esetben más hónapra esik a cég fizetési kötelezettsége, illetve a levonási jog keletkezésének időpontja. Kérem, segítsenek beazonosítani az adófizetési kötelezettség keletkezésének napját!
Részlet a válaszából: […] A leírtakból nem állapítható meg, hogy a fuvarozó cég általnyújtott szolgáltatások teljesítési időpontja mikorra tehető. A kérdés alapján kétféle megítélés lehetséges, attólfüggően, hogy a felek ténylegesen miben állapodtak meg. Amennyiben a felek a hónap végén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Teljesítés időpontja folyamatos jogviszony esetén

Kérdés: Kérem, segítsenek az Áfa-tv. 58. §-ának értelmezésében! Önkormányzatunk iskolabuszjáratot üzemeltet. A szolgáltatást nyújtó céggel 2006. május 1-jétől határozatlan tartamú időre szóló szerződésben állapodtunk meg. A szállítást a cég hétfőtől péntekig munkanapokon végzi. A számla kiegyenlítése a hónapot követő 20-a. Kérdésem a teljesítési időre vonatkozik. Az áfabevallásban a tényleges teljesítés hónapjában, vagy a pénzügyi teljesítés hónapjában kell szerepeltetni a fizetendő adót?
Részlet a válaszából: […] ...meg. A leírtakból feltételezhetően a határozatlanidőszakra megkötött szerződésben előre megállapították a felek a havi díjat,melynek esedékessége a tárgyhónapot követő hó 20. napja. Ez esetben az adófizetésikötelezettség keletkezésének időpontja az 58. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.