Maradvány elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szerv 2019. évi költségvetési maradványa az Ávr. 150. §-a szerinti kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak minősül. Ezen maradvány összegéhez kapcsolódó azon kötelezettségvállalások esetén, amely a 2019. évi nyilvántartásba vételkor költségvetési évben esedékesként került könyvelésre, de pénzforgalmilag nem került kiegyenlítésre 2019. 12. 31-ig, szükséges-e átsorolni a zárás során a költségvetési évet követően esedékes kötelezettséggé, kötelezettségvállalássá, vagy tárgyéviként kell továbbra is szerepelnie? A számlák egy része 2019. 12. 31. előtti lejáratú, de likviditási problémák miatt nem került kiegyenlítésre, másik része 2020. 01. 01. utáni lejáratú. A fizikai teljesítés mindkét típus esetén megtörtént 2019. 12. 31-ig. A számlák egy részét 2019-ben, másik részét pedig 2020-ban vették kézhez. A számlák között van egyszeri ügylet és folyamatos teljesítésű is.
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 46. §-ának (2) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére a költségvetési év december 31-ét követően esedékes határozott és határozatlan idejű kiadási előirányzatai terhére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Következő évet terhelő kötelezettségvállalás

Kérdés: Kérem adjanak tájékoztatást a következő évet terhelő kötelezettségvállalások nyilvántartásáról!
Részlet a válaszából: […] Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani az olyan kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, amelyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Önkormányzati útfelújítás támogatásból

Kérdés: Településünk külterületén ipari park létesült. Az ipari parkban működő vállalkozások egyre nagyobb kapacitással működnek. Az ipari park megközelítése az önkormányzat tulajdonában lévő közúton lehetséges. Az út a rossz állapota és keskenysége miatt nem kielégítő a vállalkozások számára. Az idei évben az önkormányzatnak nincs szabad pénzmaradványa, mely lehetővé tenné az út felújítását, miközben annak állapota jelentősen megnehezíti a vállalkozások mindennapjait. Megoldásként felmerült, hogy a vállalkozók/vállalkozások megelőlegeznék ezt a költséget. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabil, a következő évben várhatóan vissza is tudja fizetni a támogatást.
Felmerülő kérdéseink:
- Kaphat-e visszatérítendő fejlesztési célú támogatást egy vállalkozástól az önkormányzat?
- Az így kapott támogatás adósságot keletkeztető ügylet?
- Kormányzati hozzájárulás szükséges?
- Amennyiben előrehozott iparűzési adó megfizetésével biztosítaná a vállalkozás az útépítés fedezetét, és az utat az önkormányzat építi meg, azt hogyan kellene elszámolni, milyen kihatással lenne az adott év adóerő-képességére, vagy melyik év adóerő-képességét befolyásolja?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCIV. törvény és az Áht. szerint a vállalkozásoktól kapott működési támogatás adósságot keletkeztető ügylet lesz, amelyhez a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján előzetesen kormányzati hozzájárulás szükséges.A költségvetésről szóló törvény a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Mérlegfordulónap után érkezett folyamatos teljesítésű számlák

Kérdés: A Költségvetési Levelek 207. számában a 3879. kérdésre az a válasz, hogy a mérlegforduló napja után érkezett közüzemi számlákat passzív időbeli elhatárolásként kell könyvelni, mivel a közüzemi számlán a számla kelte, teljesítése és a fizetési határidő is a mérlegfordulónap utáni. A Költségvetési Levelek 254. számában a 4641. kérdésre adott válasz szerint a folyamatos szolgáltatásnyújtás vonatkozásában a számlákat szállítói kötelezettségként kell kezelni az adott év beszámolójának mérlegében. Milyen módon lehet rögzíteni szállítói kötelezettségként az olyan számlát, amelyen minden dátum (kelte, teljesítés, fizetési határidő) a mérlegfordulónap utáni? A mérlegfordulónap után beérkezett folyamatos teljesítésű közüzemi számlákat melyik módon kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Gyakran merül fel a számviteli szakemberekben az a kérdés, hogy az adott gazdasági eseményt szállítói kötelezettségként vagy passzív időbeli elhatárolásként kell-e könyvelni. A kérdés megválaszolásához induljunk ki a számviteli alapelvekből. A gazdálkodónak könyvelnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Teljesítésigazolás

Kérdés: Kérdésünk a teljesítésigazolás dátumával kapcsolatos. A teljesítésigazolást a számlán dokumentáljuk. Eseti gazdasági események teljesítésénél a számla aznap vagy később kerül kiállításra, mint a tényleges teljesítés, ráadásul a számla megérkezése még későbbi. A szakmai igazolónak a tényleges teljesítési időponttal megegyező dátummal kell igazolnia a számlát?
Ebben az esetben megegyezik a számlán szereplő teljesítési dátum az intézmény szakmai igazolója által ráírt teljesítési igazolás dátumával? Időszakos, folyamatos teljesítésű szolgáltatások esetében, amikor a teljesítési dátum a fizetési határidő dátumához igazodik (a feltételek figyelembevételével), milyen teljesítési dátummal igazoljunk?
Részlet a válaszából: […] A polgárjogi, szerződés szerinti teljesítés különbözik az Ávr. szerinti teljesítéstől. A polgárjogi, szerződés szerinti teljesítés esetében megegyezik a számlán szereplő teljesítési dátum a teljesítési igazolás dátumával. A megrendelő állítja ki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Konténer-bérbeadás számlázása

Kérdés: Költségvetési szervünk kapcsolatban van egy osztrák központtal rendelkező konténerbérléssel foglalkozó vállalkozással. Ez a vállalat Magyarországon közösségi adószámmal rendelkezik. Információink szerint a cég depót üzemeltet Magyarországon. A vállalat bérleti szerződése szerint folyamatosan leszámlázza a konténerbérleti díjat. A számlán a szolgáltatását (helyesen) fordított adózású tételként szerepelteti. Partnerünk kiállított egy számlát, melynek a tényleges teljesítése 08. 01.-08. 31. közötti időszakra szól. Mivel folyamatos teljesítésű a számla (hiszen havonta számláz), ezért az áfatörvény szerinti teljesítése - mely 2017. 09. 14. - és pénzügyi esedékessége megegyezik. Helyesen járunk-e el, ha az áfabevallásban a fordított áfát a tényleges teljesítés alapján a 04. hónapi bevallásban szerepeltetjük, illetve milyen dátumokat kell figyelembe vennünk az áfabevallás hónapjának meghatározásakor? Közösségen belüli beszerzésként kell-e figyelembe vennünk az adott számlát?
Részlet a válaszából: […] A konténer-bérbeadás nem tartozik az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások körébe, és közlekedési eszköznek sem minősül, ezért az Áfa-tv. 37. §-a (1) bekezdésének szabályai alkalmazandók. E szerint amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője Magyarországon letelepedett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Teljesítési időpont meghatározása folyamatos teljesítésű ügylet esetében

Kérdés: Költségvetési intézményünk folyamatos szolgáltatást nyújtott az egyik ügyfelének. A felek a megállapodásukat írásbeli szerződéssel is megerősítették, melyben a szolgáltatás ellenértéke fix havi díjban került megállapításra, és a felek a szerződés alapján időszakonként számoltak el egymással.
A határozott időre szóló írásbeli szerződés azonban 2012. december 31-i hatállyal megszűnt, viszont intézményünk a szolgáltatást mégis tovább nyújtotta 2015. november 30-ig partnerének. A 2012. december 31-ei hatállyal megszűnt szerződés nem került írásban megújításra, és az ezt követő időszakokban a felek a szolgáltatás fenntartása ellenére nem számoltak el egymással. Ugyanakkor egy rövid 4 hónapos időszak vonatkozásában volt a felek között érvényes írásbeli szerződés, mely 4 hónapos időszakra vonatkozóan a felek között megtörtént a szolgáltatási díj pénzügyi elszámolása és a szolgáltatási díj kiszámlázása. A felek azonban a teljes, 2013. január 1-jétől 2015. november 30-ig tartó időszakra vonatkozóan most kívánnak elszámolni egymással, és ezt a helyzetet rendezni szeretnék mind pénzügyi, mind adó szempontból. Ennek érdekében megállapodtak, hogy 2016-ban 2016-os fizetési határidővel számolnának el egymással a szerződéssel le nem fedett időszakok vonatkozásában. Ennek megfelelően most történne meg a számlák kiállítása is. A felek a jelen elszámolással érintett időszakokra eső teljes ellenérték összegét is meghatározták, a kalkulációhoz pedig a korábbi írásbeli szerződésükben meghatározott egyhavi fix díjat vették alapul. A felek közötti utólagos elszámolással érintett időintervallumok a következőek:
- 2013. január 1.-2013. október 31.: szerződéssel le nem fedett 10 hónapos időszak, mely során nem történt meg a felek között az erre az időszakra esedékes szolgáltatási díj pénzügyi elszámolása, illetve annak kiszámlázása.
- 2013. november 1.-2014. február 28.: szerződéssel lefedett és pénzügyileg elszámolt időszak, melyről a számlák is kiállításra kerültek.
- 2014. március 1.-2015. november 30.: szerződéssel le nem fedett 21 hónapos időszak, mely során nem történt meg a felek között az erre az időszakra esedékes szolgáltatási díj pénzügyi elszámolása, illetve annak kiszámlázása.
Intézményünk valamennyi, fentiekben említett időszak vonatkozásában tartalmilag ugyanazt a szolgáltatást nyújtotta a partner számára. Kérdésünk a folyamatosan nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának meghatározására - ezen belül is az Áfa-tv. 58. §-a (3) bekezdésnek b) pontjában foglalt szabály értelmezésére -, valamint az ügyletek adóalapjának meghatározására vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogy az Áfa-tv. 58. §-ának mely időszakban hatályos rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Az Áfa-tv. 297. §-a kimondja, hogy az Áfa-tv. 2016. január 1-jétől hatályos 58. §-ának (1) és (1a) bekezdéseit az olyan 2015....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Kötelezettségvállalások

Kérdés: Az Áhsz. 14. sz. mellékletének II. pontja tartalmazza a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására vonatkozó elő­írásokat. A költségvetési szerv bizonyos keretszerződést kötött egy szolgáltatóval meghatározott termék legyártására, ez a kötelezettségvállalás a nyilvántartásban rögzítésre került. (A keretszerződés az összesített mennyiséget és az egységárakat is rögzítette.) A termékek több részletben kerültek legyártásra, amelyhez a költségvetési szerv külön megrendelőket állított ki, pénzügyifedezet-igazolással. A részteljesítések bizonyos adatai (db és pénzügyi teljesítés) a nyilvántartásból nyomon követhetőek rovatok szerint. A kötelezettségvállalás nyilvántartásában szükséges-e a megrendelők rögzítése is (nyilvántartási/iktató számuk, pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatok stb.), vagy elegendő, ha a nyilvántartás tartalmazza a "fő" kötelezettségvállalás adatait?
Részlet a válaszából: […] A kötelezettségvállalás a költségvetési szerv feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló, a kiadási elő­irányzatokat terhelő fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása.Kötelezettségvállalásnak minősül a szerződés (megállapodás) megkötése,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Folyamatos teljesítésű ügyletek

Kérdés: Úgy értesültünk, hogy 2015. július 1-jével változik a folyamatos teljesítésű ügyletek teljesítési időpontja. Mely területeken számíthatunk változásokra? Önkormányzatunk ingatlan-bérbeadással is foglalkozik. Jelenleg a számlákon a teljesítés időpontjaként a fizetési határidőt (az ellenérték megtérítésének esedékességét) tüntetjük fel. Július 1-je után hogyan kell kiállítanunk a számlákat a folyamatos teljesítésű ügyletekről?
Részlet a válaszából: […] Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja valóban változik, de az új szabályok bevezetésére két fázisban kerül sor. A kérdésben szereplő ingatlan-bérbeadás kapcsán a szabályok csak 2016. január 1-jével változnak.2015. július 1-jétől az időszakos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: Az orvosokkal kötött szerződésünkben foglalt számlázási arányokat módosítottuk, azonban nem tudom, hogy továbbszámlázásnál melyik időszak az irányadó. A módosítás 2011. július 1-jén lépett hatályba. Továbbszámlázás esetén mi az irány­adó nekem? A számlázási időszakot (amely a közüzemi számlán szerepel, pl. 2011. 05. 01.-2011. 06. 01.) is kell mérlegelnem, s ez esetben még a régi szerződést veszem figyelembe, vagy pedig csak a továbbszámlázás időpontját? Ez esetben ha pl. 2011. 05. 01.-2011. 06. 01-jére vonatkozik a közüzemi számla, de én most számlázom tovább, akkor is a 2011. július 1-jén hatályba lépett arányokat veszem?
Részlet a válaszából: […]  A közüzemi díjak úgynevezett határozott időszakoselszámolású ügyletek, amit a köznyelv folyamatos teljesítésű szolgáltatásnaknevez. Az Áfa-tv. 58. §-alapján ilyen esetben a fizetési esedékességnek megkell egyeznie a teljesítési időponttal. Figyelemmel kell lenni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.
1
2
3