A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés

Kérdés: Önkormányzataink által fenntartott könyvtárakban a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók dolgoznak. 2021-ben minden munkavállalónk megszerezte a könyvtári feladatok ellátásához szükséges szakképzettséget, így mindenki jogosult volt a garantált bérminimumra. A kormány 682/2021. Korm. rendeletében nem egyértelmű számunkra, hogy a 2022. évi 20%-os béremelés hogyan is történik. A rendelet az 1. § (1) bekezdése végén írja, hogy ez az emelés beépülő jellegű. A (2) bekezdésben pedig leírja, hogy a bruttó bér (pótlékokkal és munkáltató által adott kiegészítésekkel együtt) és a 2022. január 1. napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbérnek értelmezzük) összege a számítás alapja. A munkavállalók esetében hogyan kell pontosan a 2022. évi bérüket számítani, a 20%-os emelést melyik bruttó bérre (illetményre) kell számítani?
Részlet a válaszából: […] A rendelet szerint a közalkalmazottak esetében a 20%-os emelés differenciált jellegű és beépülő azzal, hogy a kötelező minimálbér-emelésre is figyelemmel kell lenni. Véleményünk szerint az Mt. hatálya alá tartozókra is ekként értelmezendő a rendelet. Bár a differenciálásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Temetőőr munkakör

Kérdés: Önkormányzatnál a temetőgondnok munkaviszonyban látja el a feladatait. Mezőgazdasági szakközépiskolában végzett, és még kertésztechnikus képesítéssel rendelkezik. A temetőgondnok munkakörhöz van-e valamilyen előírt szakképesítés? Amennyiben rendelkezik ezen végzettséggel, akkor számára a garantált bérminimum jár?
Részlet a válaszából: […] A munkakörre vonatkozó képesítési követelménynél sosem a meglévő képesítést, hanem a munkakörhöz szükséges vagy arra előírt képesítést kell megnézni. Az Mt. hatálya alatti munkaviszony esetében, amennyiben a helyi szabályozásban vagy a munkaköri leírásban esetlegesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

EU-s forrásból adott támogatás adómentessége

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s támogatást nyert "Ösztönzők és támogatások" nyújtására. Így munkaerőpiaci hátrány kompenzálása céljából hiányszakmában elhelyezkedő, településen lakó fiataloknak adható (önkormányzat és partnerei vezető tisztségviselői, önkormányzati képviselő-testület tagjai, ezek közeli hozzátartozói kivételével). Havi maximuma: mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum összege. Minimálisan 6, maximálisan 24 hónapig adható ösztönző. A juttatás további feltétele a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen. Az így adott havi pénzbeli támogatás tekinthető-e az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.27. pontja alapján adott adómentes bevételnek?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. hivatkozott 1. számú mellékletének 4.27. pontja szerint adómentes a kifizető által független félnek biztosított olyan szolgáltatás, amelynek forrása az Európai Unió intézménye által meghirdetett pályázat alapján az Európai Unió valamely pénzügyi alapja, vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Falugondnok: minimálbér vagy garantált bérminimum

Kérdés: Gimnáziumi érettségivel rendelkező falu-gondnokot "C" fizetési osztályba sorolták. Elvégezte a munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyamot, erről tanúsítványt állított ki a szervező. E képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, de álláspontunk szerint nem minősül szakképzésnek (nem OKJ-s képzés). A vonatkozó kormányrendelet értelmében a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumra jogosult. Fenti végzettségű falugondnok jogosult-e a garantált bérminimumra?
Részlet a válaszából: […] A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján a segítő, falu- és tanyagondnok "A"-"E" fizetési osztályokba sorolható be. A besorolást a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, illetve a Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján kell elvégezni, azaz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Családsegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott képesítési követelmény alóli felmentése

Kérdés: A családsegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott részére a garantált bérminimum lett megállapítva. Nevezett másodéves szociális munkás főiskolai hallgató. A bére helyesen van megállapítva, vagy részére meg kell állapítani a felsőfokú végzettség szerinti bért?
Részlet a válaszából: […] Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum-előírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Közalkalmazott téves besorolása, visszasorolása

Kérdés: Ha egy belső ellenőrzés keretében feltárásra kerül, hogy a közalkalmazott nem jogosult pl. garantált bérminimumra (konyhalány), csak minimálbérre, de a munkáltató már évek óta a garantált bérminimumot folyósította eddig részére -?jogtalanul (hibásan a "B" osztályba sorolta "A" helyett) -, akkor a munkáltató csökkentheti a bérét, és a továbbiakban csak minimálbért folyósít, vagy munkáltatói döntésen alapuló kiegészítésként a hibája miatti különbözetet továbbra is folyósítania kell? Összességében a dolgozó bére csökkenhet? Találtunk egy alkotmánybírósági döntést, mely a meg nem szerzett munkabérrel foglalkozik, hogy van-e arra vonatkozóan szerzett joga az érintettnek. A döntés szerint ilyen szerzett jog nem keletkezik a még meg nem szerzett munkabérre. Érvényes lehet ez a döntés a téves besorolás esetére is?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetben a közalkalmazott visszasorolásáról van szó, tehát a közalkalmazott a helyes besorolás mellett kedvezőtlenebb helyzetbe kerül. A többségi - és a biztosabb megoldást választó - álláspont, hogy a helyes besorolást el kell végezni, azonban az illetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Mikor jár a garantált bérminimum a közalkalmazottnak?

Kérdés: Szociális segítő képzettséggel - ha 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik - lehet-e a garantált bérminimumot megadni a dolgozónak, ha a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatják?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához részben a munkakör besorolásából kell kiindulni (garantált bérminimum "B" fizetési osztálytól járhat), másrészt a szakképesítés szintjéből.Meg kell tehát nézni, hogy az érintett munkaköre a Kjt. és az annak ágazati végrehajtására kiadott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Közalkalmazotti besorolás alapjai, takarítónők besorolása

Kérdés: Egy középiskolában takarítok, 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezem. Akinek szakmunkásvégzettsége van, de nem szakirányú, ők garantált bérminimumot kapnak. Én és még egy kolléganő minimálbért. Sértő, hogy egyazon munkáért különböző bért fizetnek.
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazottak besorolásánál minden esetben a munkakörből kell kiindulni. Az egyes munkaköröket és azok osztályba sorolását a Kjt. végrehajtási rendelete (Kjt. vhr.) tartalmazza. Oktatási ágazatban a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete irányadó, a takarító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Nyugdíjas foglalkoztatása önkormányzatnál Mt. hatálya alatt

Kérdés: Önkormányzatnál jelenleg foglalkoztatott, Mt. hatálya alá tartozó dolgozó nyugdíjba vonul. Nyugdíjasként szintén nem az Mt. hatálya alá tartozóként ugyanabban a munkakörben alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 83/C. §-a alapján szüneteltetni kell a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig az öregségi nyugdíj, a nők kedvezményes nyugdíja, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Garantált bérminimumra történő kiegészítés

Kérdés: A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmezésében kérem a segítséget. Közalkalmazott esetében jár-e olyan esetben, akinek a besorolás szerinti alapilletménye nem éri el a 2017. évre vonatkozó 161 000 Ft garantált bérminimumot - 150 495 Ft az alapilletménye -, viszont munkáltatói döntésen alapuló bért is kap - 350 000 Ft-ot -, így az összes illetménye 500 495 Ft? Jár-e számára a 10 505 Ft garantált bérminimumra történő kiegészítés?
Részlet a válaszából: […] 2016-ban a Kúria egy döntésében foglalkozott a munkáltatói döntésen alapuló illetmény és a garantált bérminimum növekedésének összefüggésével, melyben az alábbiakat mondta ki.A munkáltatói döntésen alapuló illetményrész munkáltató általi csökkentése - ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
1
2
3
4