Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott illeték tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közigazgatási hatósági eljárási illeték kezelése

Kérdés: Az illetéktörvény szabályai szerint a közigazgatási hatósági eljárásért a törvényben megállapított illetéket kell fizetni az eljárás kezdeményezésekor annak, aki az eljárás megindítását kéri. A közigazgatási hatósági eljárási illetékeket az elektronikus ügyintézés bevezetésével már nem illetékbélyeggel vagy egyéb módon kell megfizetni az ügyfélnek ilyen esetben, hanem átutalással. Önkormányzatunk létrehozott erre egy Közigazgatási hatósági eljárási illetékek számlát. Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet nem tartalmazza, hogy az önkormányzatok közigazgatási hatósági eljárásai kapcsán befolyt illetékekkel a továbbiakban az önkormányzatoknak milyen teendőjük van. Ez véglegesen az önkormányzatok bevételét képezi, vagy tovább kell utalni a Magyar Államkincstár számlájára? Ha igen, kell-e valamilyen adatszolgáltatást teljesíteni ezzel kapcsolatban? Szabályozza-e ezt valamilyen jogszabály?
Részlet a válaszból: […]eljárási illeték, továbbá az azzal összefüggésben felszámított mulasztási bírság, késedelmi pótlék befizetésére szolgáló fizetési számlát nyithat és tarthat fenn.A helyi önkormányzat a közigazgatási hatósági eljárási illeték- és az azzal összefüggésben felszámított pótlék-, mulasztási bírság bevételeket e számlán köteles beszedni. Ha a helyi önkormányzat más fizetési számlájára, alszámlájára érkezik befizetés, a befizetést a megfelelő fizetési számlákra befolyó bevételekhez kapcsolódó nyilvántartáson is át kell vezetni. A közigazgatási hatósági eljárási illeték- és az azzal összefüggésben felszámított pótlék-, mulasztásibírság-számláról teljesíthető a központi költségvetést megillető, ide befolyó bevétel átutalása a Kincstár által vezetett fizetési számlára.A közigazgatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4946
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Önkormányzatiilleték-bevételi számla

Kérdés: Önkormányzatunk évtizedek óta tart fenn illetékbevételi számlát. A jelenleg hatályos rendeletek alapján milyen bevételek fogadására használhatjuk ezt a bankszámlát?
Részlet a válaszból: […]ruházhatja fel.A Ket. 19. §-ának (2) bekezdése szerint, ha önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. A Ket. hivatkozott jogszabályhelye alapján a képviselő-testület ezt a hatáskörét a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a jegyzőre ruházzák át a hatáskört, akkor a bevétel a hivatalt illeti meg, de ha a képviselő-testület vagy a polgármester gyakorolja a hatáskört, az illetékbevételt az önkormányzat illetékbeszedési számlájára kell utalni.Az önkormányzat hatóságként jár el egyes vízgazdálkodással kapcsolatos ügyekben, melyek illetékmértékét az Itv. XII. fejezete szabályozza.Ilyen ügyek a kérelemre indult alábbi ügyek:a) közműpótló berendezés - a külön jogszabályban meghatározott talajvízkút, szennyvízszikkasztó - létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése, továbbá vízi állás létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának vagy átalakításának engedélyezése,b) szennyvíz-előtisztító berendezés létesítésének, átalakításának, illetve használatbavételének engedélyezése.Ezeknek az ügyeknek az illetékét és mindezen ügyekben a fellebbezési eljárás illetékét is az önkormányzat illetékbeszedési számlájára kell utalni.A helyi önkormányzatok helyi adóhatóságok is. Magánszemélyek esetében, 2013. január 1-jétől az adóhatósági eljárás illetékmentes. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4166
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ajándék

Kérdés: Idősek otthonának lakója jelentős összeggel szeretne hozzájárulni a költségvetési szervként működő intézményünk működési kiadásaihoz. Elfogadhatjuk-e az összeget, ha igen, hogyan könyveljük, és van-e adófizetési kötelezettsége az ajándékozónak vagy az intézményünknek?
Részlet a válaszból: […]Itv.-ben foglaltak alapján kell vizsgálni. Ajándékozási illeték alá esik az ingó dolog, ideértve a pénzt is, ha forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja.Az Itv. 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül a költségvetési szerv, de az illetékmentesség csak akkor illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társaságiadó- fizetési kötelezettsége, valamint - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.Az ajándékot a NAV-hoz be kell jelenteni az AVBA nyomtatványon.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3930
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Ajándékba kapott vagyontárgy bejelentése

Kérdés: Központi költségvetési szervként adományt kaptunk egy vállalkozástól. Úgy tudom, hogy költségvetési szervként illetékmentességünk van. A támogató azt a feltételt szabta, hogy jelentsük be a kapott a támogatást a NAV-hoz. Valóban be kell jelentenünk? Ha igen, hogyan?
Részlet a válaszból: […]szerint az ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása (ideértendő a fizetőeszköz is) esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja. Az ilyen ajándékozást az Itv. 17. §-a (1) bekezdésének c), k), l), m), p), r), s) pontja alá eső ügyletek kivételével az állami adóhatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni az Itv. 91. §-ának (1) bekezdése alapján. A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése mulasztási bírságot vonhat maga után.A bejelentést az állami adóhatóságnak kell megtenni az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül, a vagyonszerzést rögzítő irat eredeti és másolati példányának benyújtásával. A bejelentéshez használható a NAV honlapjáról letölthető és elektronikus úton benyújtható AVBA nyomtatvány, de ennek használata nem kötelező. A nyomtatványhoz csatolni kell az ajándékozási okiratot.A költségvetési szervek az Itv. 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3721
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Falunap megrendezéséhez kapott támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk vállalkozóktól, magánszemélyektől a falunap magrendezéséhez támogatást kapott. Van-e valamilyen fizetési kötelezettsége az adományozónak vagy az adományozottnak (áfa, szja)?
Részlet a válaszból: […]társaságiadó-törvény hatálya alá tartozó juttatja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 4. § 1/a. pontját, 7. § (1) bekezdés z) pontját, (5)-(7) bekezdését, 8. § (1) bekezdés n) pontját kell figyelembe venni. Ezek alapján adomány a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, feltéve hogy az valóban közérdekű célt szolgál, és nem jelent a Tao-tv.-ben és az Szja-tv.-ben foglaltakon túl előnyt a jogszabályban felsorolt személyeknek. Az adózás előtti eredményt csökkenti a Tao-tv. szerinti mértékben az adomány összege, feltéve hogy az adózó rendelkezik a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással. Ugyanakkor az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásnak, véglegesen átadott pénzeszköznek az átadó által az adóévben az eredmény terhére elszámolt összege az adóalap számításakor növeli az adóalapot. A különadóban viszont csak növelő tételként vehető figyelembe az adomány összege, csökkentő tételként nem (2006. évi LIX. törvény). Magánszemély, egyéni vállalkozó esetén az Szja-tv. 3. § 52. pontjának, 35. § (1)-(2) bekezdésének, (3) bekezdés g) pontjának, 36. § (1)-(2) bekezdésének, 37. § (4)-(6) bekezdésének rendelkezéseit kell figyelembe venni. Közcélú adománynak minősül az Szja-tv. alapján a közérdekű kötelezettségvállalás céljára befizetett (átadott) pénzösszeg, feltéve hogy az valóban közérdekű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2331
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Illeték fizetése

Kérdés: Az illetékhivataltól 2006 júniusában tartozásunkra 24 havi részletfizetést kaptunk. A határozathoz mellékeltek annyi csekket, ahány részletet engedélyeztek. Az illetékhivatalok megszűnése után hova kell fizetnünk a részleteket?
Részlet a válaszból: […]"folytatódnak", mintha nem történt volna szervezeti változás. Az illetékhivatal számláinak vezetése a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik, az új illetékbeszedési számlák száma az APEH internetes honlapján megtalálható. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Regionális Igazgatóságainak Ügyfélszolgálatán és a korábbi illetékhivataloknál - amelyek általában változatlan helyszínen dolgoznak tovább, csupán elnevezésükben történt változás - az új számlákhoz kapcsolódó készpénz-átutalási megbízások beszerezhetők. Felhívjuk a figyelmet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1854
Kapcsolódó tárgyszavak: