Ravatalozóval kapcsolatban felmerült kiadások áfája

Kérdés: Önkormányzatunk a tulajdonában lévő ravatalozó használatáért a temettetők részére áfás számlát állít ki. A befizetett áfát megfizetjük a NAV részére. Az önkormányzat alanya az általános forgalmi adónak, a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan bérbeadása tevékenységünkre az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választottuk. A ravatalozóval kapcsolatos költségek áfáját levonásba helyezhetjük-e?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 120. §-a értelmében az adóalany levonhatja annak a beszerzésnek az előzetesen felszámított áfáját, amelyet adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használ fel, egyéb módon hasznosít.A kérdés szerint a ravatalozót adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.
Kapcsolódó címkék:    

Nem fizet a bérlő

Kérdés: Önkormányzatunk ingatlant adott bérbe. A bérleti jogviszony indulásakor a közműszolgáltatókkal kötött szerződések módosításra kerültek, a bérlő lett a továbbiakban az adott fogyasztási helyen a felhasználó, a fogyasztó, és ő került megnevezésre fizető félként is a szerződésben. A bérlő időközben nem teljesítette a szerződésben vállaltakat, nem fizette a tulajdonosnak a bérleti díjat, valamint a közműszolgáltatóknak az igénybe vett közüzemi díjakat sem. Mindezek következtében a szerződés közös megegyezéssel felbontásra került. A bérlőtől sem a bérleti díjat, sem a közműtartozást egyelőre nem tudjuk behajtani. A közműszolgáltatók viszont rendszeresen felszólítják az önkormányzatot a bérlő által felhalmozott tartozás rendezésére. Tisztában vagyunk azzal, hogy az adott esetben a tulajdonos felel a bérlő által felhalmozott tartozásért. A problémánk az, hogy a felhasználóhelyre kiállított eredeti számlák a bérlő nevére szólnak, amelyek másolatát megkaptuk. Kértük a szolgáltatókat, hogy a számlákat írják át az önkormányzat nevére, címére, de arra hivatkoznak, hogy a korábban, a bérlő nevére kiállított számlákat már nem tudják az önkormányzat nevére átírni. Ebből adódóan hogyan várható el az önkormányzattól a nem a nevére, címére kiállított számla befogadása és ellenértékének a megfizetése? Az önkormányzat a mögöttes felelőssége alapján kinek a nevére szóló, milyen bizonylat alapján tudja szabályszerűen megfizetni a bérlő által felhalmozott tartozásokat a közműszolgáltatóknak? Ebben az esetben a közműtartozás megfizetése tartozásátvállalásnak minősül? Szükséges-e ehhez képviselő-testületi döntés, vagy a mögöttes felelősség alapján közműdíjként megfizethető a hátralék?
Részlet a válaszából: […] A közműszolgáltató a vele szerződésben álló felhasználónak kiállította a számlát. A számla meg nem fizetése nem ok arra, hogy a szolgáltató a számláját sztornózza vagy módosítsa, mivel a számlákat jogszerűen állította ki a valós fogyasztó/felhasználó nevére. Egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Nővérszálló által nyújtott szállásszolgáltatás

Kérdés: Kórházunk nővérszállót üzemeltet, melyben az intézmény dolgozói részére szolgálati lakás formájában biztosít szállást. A kórház "S" adókódot választott, azaz a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységre az adómentesség helyett adókötelessé tételt választott. Az Áfa-tv. III. számú mellékletének II/5. pontja szerint 5%-os áfamérték alkalmazható-e a nővérszálló által nyújtott szállásszolgáltatás nyújtásra? Ha nem, milyen áfamértéket kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...jellegű.A nővérszálló, munkásszállás nem felel meg a kereskedelmi szálláshely kritériumainak, nem turisztikai jellegű, ezért az ingatlan-bérbeadás szabályai szerint adózik.A kérdés szerint intézményük az ingatlan-bérbeadásra adókötelezettséget választott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Ingatlan-bérbeadás

Kérdés: Az önkormányzat a következő szolgáltatásokat számlázza ki: sírhelymegváltás, ravatalozó használata. Ezen szolgáltatásokhoz milyen mértékű áfát kell szerepeltetni a kimenő számlában?
Részlet a válaszából: […] ...sírhely- és urnahelymegváltás az áfában lakóingatlannak nem minősülő ingatlan-bérbeadásnak számít. Az ingatlan-bérbeadás az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján fő szabály szerint mentes az adó alól, de az adóalany az Áfa-tv. 88. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.
Kapcsolódó címkék:      

Helyiségek ingyenes használatba adása

Kérdés: Egy kormányhivatal az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdése l) pontjának hatálya alá tartozik, nem választott adókötelessé tételt az ingatlan-bérbeadás tekintetében. Egy másik költségvetési szervvel évek óta több megállapodással rendelkezik helyiség ingyenes használatba adásáról. A megállapodások értelmében az ingyenesen használatban lévő helyiségrészre eső üzemeltetési költségre havi átalánydíjat (közüzemi díjat) fizet a használatba vevő fél. A megállapodások szerint a tárgy-évet követő év április 30. napjáig elszámolást készítenek a felek, és a számlákkal alátámasztott tételes elszámolás alapján határozzák meg az előző évre ténylegesen fizetendő közüzemi díjak összegét.
a) Amennyiben a költségvetési szerv az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja hatálya alá tartozik, abban az esetben az ingatlan-bérbeadást áfamentesen kellene számlázni. Jelen esetben azonban bérleti díjat nem számlázunk, csak a használat során felmerült közüzemi díjakat. Ebben az esetben a közüzemi díjak felveszik-e a bérleti díj áfatartalmát (jelen esetben mentes), vagy pedig közvetített szolgáltatásnak minősülnek (27%-os áfatartalommal)?
b) Amennyiben a számlák helytelen áfakulccsal kerültek kiállításra, azokat visszamenőleg javítani kell?
c) Amennyiben igen, ezt az áfabevallások ön-ellenőrzésével tehetjük meg, vagy pedig az Áfa-tv. 153/B. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendő adót csökkentő tételként vehetjük figyelembe?
Részlet a válaszából: […] ...Abban az esetben, ha a bérlő bérleti díjat nem fizet, de az üzemeltetési költségek megtérítésére kötelezett, akkor az ügylet ugyanúgy ingatlan-bérbeadásnak minősül. Az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdése b) pontjának rendelkezése alapján szolgáltatásnyújtás esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.
Kapcsolódó címkék:    

Elmaradt bérleti díjak kiszámlázása

Kérdés: Önkormányzatunk ingatlan-bérbeadási szerződést kötött egy céggel 2017-ben. A szerződés szerint havonta kellett volna számlázni a bérleti díjat a cég felé. Idén, 2021-ben derült ki, hogy adminisztrációs hiba miatt számlázás nem történt. Utólag kiszámlázhatja az önkormányzat a 2017 és 2020 között elmaradt havi bérleti díjakat? A szerződés a mai napig érvényes.
Részlet a válaszából: […] ...meg, javasoljuk, hogy a szerződést módosítsák úgy, hogy egy évet egy összegben számláznak ki. Az Áfa-tv. 58. §-a szerint az ingatlan-bérbeadás határozott időszakos elszámolású ügylet, amit legalább 12 hónaponként számlázni kell, és az adóját be kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Sportcélú helyiséghasználat számlázása

Kérdés: Intézményünk bérleti díj tekintetében áfakötelezettséget választott. A veszélyhelyzetben hozott jogszabályok alapján - álláspontunk szerint - nem számlázhatjuk a sportcélra történő helyiséghasználatot. A versenysportolók azonban, edzés céljából igénybe veszik a helyiségeinket. Ebben a tekintetben mint igyenesen nyújtott szolgáltatás után terheli-e áfafizetési kötelezettség az intézményt?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított, illetve általa megfizetett (előzetesen felszámított áfa).Intézményük az ingatlan-bérbeadásra áfakötelezettséget választott, tehát a sportcélra használt helyiséggel kapcsolatban áfás bevételük származik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Víz- és csatornahálózat bérbeadása

Kérdés: Az önkormányzat áfafizetési kötelezettségét az általános szabályok alapján állapítjuk meg. Az Áfa-tv. 86. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján az ingatlan tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadására nem mentesül az adó alól. Az önkormányzatot adólevonási jog megilleti-e ebben az esetben, vagy csak akkor, ha ingatlan--bérbeadás tekintetében bejelentkezik az áfakörbe?
Részlet a válaszából: […] A víz- és csatornahálózatot az áfában ingatlannal tartósan összekötött gépnek, berendezésnek kezeljük, és mint ilyen, az Áfa-tv. 86. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján áfás, az ingatlanok bérbeadására történt választástól függetlenül.Az Áfa-tv. 120. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:    

Közműrendszer bérbeadásának áfája

Kérdés: Önkormányzatunk új utcát alakít ki a településen. A telkeket közművesítve értékesíti. A víz- és szennyvízrendszert az önkormányzat építi ki. A telektulajdonosoknak közművesítési hozzájárulást kell fizetni, amelyet áfafizetési kötelezettség terhel. Az elkészült közműrendszert használatba adás után üzemeltetésre átadja a vízműnek, amely bérleti díjat fizet. Az önkormányzat a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan bérbeadása tevékenységre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta. Az önkormányzat levonásba helyezheti-e a víz-, szenny-víz-közműépítés áfáját (hiszen a közművesítési hozzájárulással bevétele származik a tevékenységből)? Levonásba helyezhető-e minden esetben - ha nincs közművesítésihozzájárulás-fizetési kötelezettség - a közműberuházás áfája, mivel a későbbiekben áfás bérletidíj-bevétel kapcsolódik hozzá?
Részlet a válaszából: […] ...közműrendszer bérbeadása az Áfa-tv. 86. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint kötelezően áfás. Ez független az ingatlan-bérbeadásra történt választástól. A közműrendszert áfás ellenértékért adják bérbe, ez megalapozza az adólevonási jogot. Abban az esetben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Ingatlan-bérbeadás számlázása

Kérdés: Belső ellenőr vagyok egy kistelepülésen, és az alábbiakat tapasztaltam. Az önkormányzat önkormányzati rendelet alapján közterület-használatot számláz (Ft/négyzetméter tarifával), alap + áfa kerül a számlára. Másik esetben földbérleti díjat (szántóföldi terület) számláznak áfa nélkül. Melyik a helyes számlázás?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján adómentes az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása. Az Áfa-tv. 88. §-ának (4) bekezdése alapján azonban az adóalany választhat a lakó- és nem lakóingatlanokra külön-külön adókötelezettséget....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.
1
2
3
10