Iskolai étkeztetés és bölcsődei ellátás számlázása

Kérdés: Gazdasági Ellátó Szervezetként működünk, több intézménynek látjuk el a gazdasági feladatát. Iskolai étkeztetés és bölcsődei ellátás számlázásával kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy kinek a nevére kell kiállítani a számlát. Bölcsődében készül szerződés, iskolai étkeztetésnél nem. Az iskolai étkezés igénybevétele a tanuló vagy a szülő nyilvántartó lapon történő jelölésével történik, amelyet alá is írnak. Az igénylés és a tényleges igénybevétel (lemondásokkal korrigálva) alapján a számla a tanuló, illetve a bölcsődés gyermek nevére kerül kiállításra. A számla kiegyenlítését gyakran a nagyszülő, illetve vagy az egyik, vagy a másik szülő teljesíti. Kinek a nevére kell kiállítani a számlát? Cégek nevére is kérnek számlát, de velük nem állunk semmilyen jogviszonyban sem.
Részlet a válaszából: […] ...gyermek az ellenérték kiegyenlítését nem is tudja megtenni. A számlázásra nincs kihatása annak, hogy ki téríti meg az ellenértéket.Az iskolai étkeztetésnél formális írásbeli szerződés nélkül is életbe lép a szolgáltatási jogviszony azzal, hogy a gyermek vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

Önkormányzati iskolai étkeztetés áfája

Kérdés: Önkormányzat óvodai és iskolai étkeztetése finanszírozásakor 50 vagy 100%-ot átvállal a szülőktől. Helyes-e az a megoldás, hogy az étkeztetés szülőktől átvállalt 50 vagy 100%-os összeg állami és önkormányzati finanszírozási különbözetére az önkormányzat saját magának állít ki áfás számlát? Ha nem, akkor hogyan kell a számlákat kiállítani?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 159. §-ának (1) bekezdése alapján: "Az adóalany köteles - ha e törvény másként nem rendelkezik - a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Étkeztetési normatíva

Kérdés: Melyek a 2010/2011. évi költségvetésből származó kedvezményes étkezési normatíva igénylésének jogosultságára, feltételeire, elszámolására és a jogtalanul igénybe vett normatíva visszafizetési feltételeire vonatkozó szabályok? Az étkeztetést kiegészítő tevékenységként végeztük, és ezért az alapító okiratban nem szerepel, 2009. szeptember 15-e előtt pedig kisegítő tevékenységet végeztük.
Részlet a válaszából: […] ...kötelező alapfeladata az étkeztetés, és a tanulók választásától függ, hogy kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel. Ezért az iskolai étkeztetés szakfeladatot (akár térítéses, akár kedvezményes) kötelező feladatként az alapító okiratban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Iskolai étkeztetés áfája

Kérdés: Általános iskola vagyunk. Saját konyhát üzemeltetünk, ennélfogva az élelmiszer-beszerzésekre vonatkozó áfát teljes egészében visszaigényelhetjük. Az étkezési térítési díjaknál, aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 1-8 osztá­lyig ingyenesen étkezik, a tartósan beteg és a három- vagy többgyermekes 50%-ot fizet, valamint van a szociális kedvezmény 30-100%-ig. Kérdésem, hogy az ingyenesen, illetve a kedvezményesen étkezők különbözete után meg kell fizetni az áfát?
Részlet a válaszából: […]  A 100%-os kedvezménnyel nyújtott étkeztetés ingyenesennyújtott szolgáltatásnak minősül, amivel kapcsolatban adóköteles bevételszerzőtevékenységről nem beszélhetünk, ezért az Áfa-tv. 120. §-a alapján azingyenesen nyújtott ételre jutó előállítási, beszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Normatív iskolai étkeztetés

Kérdés: Az ingyenes étkezést igénybe vevők államinormatíva-igénylésével kapcsolatban teszem fel kérdésemet. Eddig mi csak azon a napon adtunk ebédet a gyermeknek, amikor iskolában volt, így az étkezők nyilvántartása és az osztálynapló egyezett. Több helyről felmerült a kérdés, hogy amikor beteg a gyermek, miért nem viheti el az ebédet az ingyen étkező. Szeretnénk kérdezni, hogy megoldható-e, hogy a szülő írásban erre rendszeresített nyilvántartásban nyilatkozik, hogy gyermeke beteg, el kívánja vinni az ebédet, ez lenne a kiegészítő nyilvántartás az étkezők nyilvántartásához, hogy az állami normatíva ezekre a napokra, illetve tanulókra is igényelhető legyen. A fentiek megfelelnek-e a normatívaigénylés feltételeinek?
Részlet a válaszából: […] ...az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében,h) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretébennyújtott étkeztetésre. Iskolai étkeztetésben részesülhet aza tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkeztetésre vonatkozó hozzájárulást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.

Iskolai étkeztetés térítési díja

Kérdés: 1. Általános iskola tanulója, ha a nyári szünet ideje alatt is étkezni akar az iskola konyháján, igénybe veheti-e azokat a kedvezményeket, amelyeket év közben megkap? (Pl.: 50%-os térítési díj, mert tartósan beteg, vagy többgyermekes családban él, vagy ingyenesen étkező, mert gyermekvédelmi támogatásban részesül.) 2. 8. osztályból kimaradó, jún. 20-21-ével középiskolába beiratkozó tanulónk a nyári szünetben milyen térítési díjjal veheti igénybe az általános iskola konyháján az étkezést? Ő továbbra is diák, de nem velünk áll jogviszonyban. Attól a naptól, hogy beiratkozik a tankötelezett a következő iskolafokra, a mi intézményünkben vendégétkező-e? 3. Nyáron iskolánk konyháján étkező saját tanulóinktól kérhetünk-e, vagy kell-e felszámolni rezsit a térítési díjban? Köteles-e az iskola nyáron is rezsiköltség nélkül kiszámlázni a tanulók étkezési térítési díját? A gyermekétkeztetés díja a közoktatási intézményben mely esetben rezsiköteles?
Részlet a válaszából: […] ...Az étkezésben részt vevők naponként összesítettéves létszámát naptári évre kell ugyan meghatározni, de az éves elszámolásnálaz iskolai étkeztetés esetében 185 napra kell számítani, tehát oktatási évre.A nyári szünidőben szervezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

Gyermekétkeztetés térítési díja

Kérdés: Középiskolai menzai étkeztetés esetén a kedvezményes étkeztetésnél, ahol normatíva is igényelhető, az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (3) bekezdése alapján az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltsége. Ez esetben a kedvezményes térítési díjat a nyersanyagköltség százalékában kell meghatározni. Azon tanulók esetén, akik nem részesülnek kedvezményes étkeztetésben, szintén ezt a jogszabályt kell-e alkalmazni (és csak a teljes nyersanyagköltség szedhető be), vagy tőlük be lehet szedni a nyersanyagnorma és a rezsiköltség összege alapján számított teljes étkezési térítési díjat?
Részlet a válaszából: […] A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezik a gyermekétkeztetéstérítési díjairól. A kérdésben hivatkozott jogszabály szerint a gyermekeknapközbeni ellátása gyermekétkeztetés által történik. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

Iskolai étkeztetés biztosítása

Kérdés: A napközis gyerekeknek kötelező-e a háromszori étkezés, vagy - a szülő kérésére - engedélyezheti-e az iskola, hogy csak ebédet kérjenek, tízórait, uzsonnát nem?
Részlet a válaszából: […] A közoktatási törvény alapján a gyermeknek, a tanulónakjoga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban ésegészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolaitanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 29.

Iskolai étkeztetés

Kérdés: Iskolánkban a diákok étkeztetését úgy oldottuk meg, hogy az a diák, aki nálunk akar enni, befizeti az étkeztetés díját, mi pedig megrendeljük az ételt egy cégtől, amelyik gondoskodik az étel tálalásáról is. Az új Áfa-tv. szerint tárgyi adómentesnek minősül az iskolánk tevékenysége akkor is, ha nem mi készítjük az ételt, és nem mi szolgáljuk fel, hanem egy cég. Nem tudjuk, mi a helyzet akkor, ha nálunk étkeznek a tanárok és más külsős vendégek is. Az étkezéseik adókötelesnek minősülnek? Le lehet vonni az áfát, ha adóköteles?
Részlet a válaszából: […] Az új Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés i) pontja értelmében atevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól aszolgáltatásnyújtás, és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni éskollégiumi ellátás, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.