Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszából: […] A késedelmi kamat számviteli elszámolása a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet szerint a következő:1. Kölcsön folyósítása a költségvetési számvitel szerint:  a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként   T05862 T0022 – K0021...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Kártérítés, kártalanítás, jogalap nélküli gazdagodás?

Kérdés: Önkormányzatunk több termőfölddel is rendelkezik, melyek közül az egyik tekintetében korábban haszonbérleti szerződést kötött egy gazdasági társasággal (vagyis határozott időre haszonbérleti jogot engedett a gazdasági társaság javára a tulajdonában lévő termőföldterületre). A?haszonbérleti szerződés alapján a gazdasági társaság meghatározott összegű bérleti díj fizetésére köteles az önkormányzat részére. Az önkormányzat a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadására, haszonbérbe adására vonatkozó tevékenységére adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta az Áfa-tv. 88. §-a alapján. A gazdasági társaság szőlőültetvény-telepítést végzett a termőföldön. Tekintettel a szőlőültetvény telepítésére (vagyis a gazdasági társaság beruházására), az önkormányzat tulajdonában lévő termőföld piaci értéke jelentősen növekedett. Az önkormányzat értékesíteni kívánja a termőföldet a rajta lévő szőlőültetvénnyel együtt harmadik fél részére, a haszonbérleti szerződés megszüntetése mellett. A gazdasági társaság által az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldön telepített szőlőültetvény mint tárgyieszköz-beszerzés szerepel a társaság könyveiben. Amennyiben az önkormányzat jog-alap nélküli gazdagodás címén, elismert kötelezettségként fizet egy kialkudott összeget a gazdasági társaságnak, az így kapott összeget a társaság elszámolhatja-e az Áfa-tv. rendszerében kártérítésként, áfa felszámítása nélkül, vagy ezen összeg tekinthető-e kártalanításnak, s ennek következtében a felszámított áfa összegét az önkormányzat levonásba helyezheti-e a bérbeadási, haszonbérbe adási tevékenységéhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint az önkormányzat által a gazdasági társaságnak fizetett összeg sem kártérítésnek, sem kártalanításnak nem minősül az alábbiak alapján. Mind a kártérítésnek, mind a kártalanításnak fogalmi eleme az okozott kár – mind a két esetben kárnak kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Bekerülési érték

Kérdés: Intézményünk (központi költségvetési intézmény) bírósági határozat alapján kártalanítást köteles kifizetni magánszemély részére földterület (rét) kisajátítása és a hozzá kapcsolódó zöldkár (széna) címen. A zöldkárt a magánszemély mint őstermelő, a bírósági határozatot követően, leszámlázta intézményünk részére. A kisajátítással érintett földterület szerzése (a jogszabálynak megfelelően) a bírósági határozatban előírt összegben (a bekerülési érték alapjaként) ingatlanberuházásként kerül intézményünknél könyvelésre. Kérdés, hogy a hozzá kapcsolódó zöldkár (amelyre őstermelői, áfát is tartalmazó számla érkezett) része-e a földterület bekerülési értékének, vagy egyéb dologi költségként könyvelendő?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése értelmében a kisajátítás útján szerzett ingatlan esetén a bekerülési érték a kifizetett kártalanítás összege. A jogszabály szövege ugyan nem emeli ki, azonban a rendelkezés tartalmából következik, hogy az Áhsz. az ingatlanért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Következő évre áthúzódó tb-ellátás

Kérdés: Következő évre áthúzódó tb-ellátást (a 11. havi tb-ellátás csak következő év januárban lett átutalva) az intézménynél mint bérköltségcsökkentést, vagy a következő évek személyijuttatás-visszatérítéseként (B411) kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A következő évre áthúzódó tb-ellátás miatt a tárgy-évi költségvetésben nem teljesül a tizenkét havi teljesítés, utalás.Mivel az utalás áthúzódik a tárgyévet követő évre, ezért nem tudják az összeget bérköltségcsökkenésként könyvelni. Az utalás már a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Rovatrend II.

Kérdés: Saját termelésű készleteink (bor, pezsgő) értékesítése után visszaigényeljük a NAV-tól a jövedéki adót. Helyesen könyveljük-e a B411 rovatra?
Részlet a válaszából: […] A kérdezőnél a jövedéki adó fizetése kötelezettségként jelentkezik, a fizetést a kiadások között, a K355 rovaton számolják el.K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni:a) a behajthatatlan adott előlegeket,b) a működési bevételek között elszámolt bevételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

ERA-kód

Kérdés: Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett szervnek (a nulla kötelezettséggel szemben elszámolható kötelezettség csökkentő tételei után), a NAV kiutalja az igényelt összeget. Melyik ERA-kódra könyvelendő, B16 mint kapott támogatás vagy B411 mint egyéb bevétel? Azt figyelembe véve, hogy ez nem egy előírt kötelezettség visszatérítése.
Részlet a válaszából: […] B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton kell elszámolni:a) az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Rovatrend II.

Kérdés: Milyen rovatokra kell könyvelni az alábbi tételeket?
- Beruházáshoz/felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési díj;
- tűzcsapok beszerzése;
- nyomdai szolgáltatások (szakmai kiadványokhoz).
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési díj nem számolható el a beruházás bekerülési értékeként, hanem a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni.Az Áhsz. a rovatok tartalmának meghatározásáról szóló fejezete szerint ezen a rovaton kell elszámolni többek közöttd) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Ajánlati biztosíték elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk szeretné megvásárolni egy csődeljárás alatt álló cég ingatlanát. A felszámoló cég részére ajánlati biztosítékot fizettünk. Hogyan kell lekönyvelnünk az ajánlati biztosítékot?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. a rovatrendben az ajánlati biztosítékot külön nem nevesíti, de a K355. Egyéb dologi kiadások f) alpontja szerint itt kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Behajtási költségátalány

Kérdés: Ezúton szeretnék segítséget kérni a Ptk. 6:155. §-ának (2) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalánnyal kapcsolatban. 2014. augusztus 7-én kiadott a NAV egy tájékoztatót ezzel kapcsolatban, igaz, társaságiadó-alanyokra vonatkozóan, de felmerült bennem, hogy önkormányzatnak, illetve intézményeinek szükséges-e valamilyen számviteli elszámolás a behajtási költségátalánnyal kapcsolatban? Például ha az önkormányzatnak lenne behajtásiköltségátalány-fizetési kötelezettsége, akkor a pénzügyi számvitelben el kellene ezt számolnia különféle egyéb ráfordítások között a költségvetési évben esedékes dologi kiadásokkal szemben? Illetve a költségvetési számvitelben is kötelezettségvállalást kellene-e rá könyvelni? Ha ezt a behajtási költségátalányt a jogosult írásban elengedi, akkor azt hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 15. sz. mellékletében foglaltak szerint a K355. Egyéb dologi kiadásokra kell elszámolni többek között a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Téves átutalás alapján kifizetett összeg visszakövetelése

Kérdés: Önkormányzatunk ez év elején a szociális támogatások utalásakor két egymást követő hónapban téves folyószámlaszámra utalt egy szociális jellegű kifizetést. A tévedés kiderült, a jogosult személy visszamenőlegesen megkapta a támogatást, azonban az a személy, akinek a folyószámlájára tévesen történt az utalás, a felszólító levél ellenére sem fizette vissza a jogtalanul felvett támogatást. Milyen jogszabályi lehetőség van rá, hogy a tévesen kifizetett összeget az arra nem jogosult személytől visszavegyük? Az illető bejelentett munkahellyel rendelkezik, és szociális támogatásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] A téves utalásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. éviIV. törvény (Ptk.) jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó rendelkezései(361-164. §) irányadóak, feltéve hogy a gazdagodó és a sérelmet szenvedett (azönkormányzat) között egyébként jogviszony nem áll fenn.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.
1
2