Felmondási tilalom az egészségügyben

Kérdés: Az egészségügyi intézményekre vonatkozóan megjelent 530/2020. Korm. rendelet 2. §-a megtiltja az egészségügyi dolgozóknak, hogy felmondjanak, amíg tart a veszélyhelyzet. A rendelet azokra is vonatkozik, akik ebben az időszakban érik el az öregségi vagy a 40 év szolgálati idő után járó nyugdíjjogosultságot, és nyugdíjba vonulnának?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott kormányrendelet 2. §-a kimondja, hogy az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó és egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatónál fennálló jogviszonyát - a rendkívüli megszüntetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Magasabb vezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: A közalkalmazott magasabb vezetővel a költségvetési intézmény közalkalmazotti jogviszonyt létesített, egyidejűleg 2011. december 16-tól 2016. december 15-éig terjedő időre az önkormányzat képviselő-testületének megbízása alapján magasabb vezetői megbízást kapott. A munkáltatói jogkört gyakorló 2015. december 7-én írásban arról tájékoztatta, hogy a munkáltató 2015. december 31-ével jogutód nélkül megszűnik, ezért a közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva munkáltatói jogutód nélküli megszűnés jogcímén 2015. december 31-én megszűnik. Utóbb a bíróság jogellenesnek minősítette a jogviszony-megszüntetést. Milyen juttatásra jogosult az érintett a jogellenes jogviszony-megszüntetés következményeként, jár-e részére a Kjt. 23. §-ának (9) bekezdése szerinti juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkező közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése esetén a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás visszavonása szükségtelen, a jogviszony megszüntetésével egyidejűleg a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás is megszűnik.A kérdéses esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Kilépő dolgozó elszámolása használatra átvett eszközökkel

Kérdés: Kilépő dolgozó tárolási nyilatkozattal, engedéllyel továbbra is használhatja-e a részére korábban beszerzett és kiadott eszközöket (pl. számítógép stb.), vagy kilépéskor minden esetben vissza kell szolgáltatnia azokat? Több esetben előfordul, hogy a kutatók, dolgozók az intézetünknél eltöltött munkaviszonyuk alatt (főleg pályázatból) munkájukhoz számítástechnikai eszközöket szereznek be, melyet otthoni használatra elvihetnek. Szabályozhatja-e ezt a kérdést az intézmény? Helyesen járunk el leltározás során ebben az esetben, ha egyeztető levelet küldünk, s arról írásbeli visszaigazolás alapján készítjük el a leltárt?
Részlet a válaszából: […] A jogviszony megszűnésekor a dolgozónak a munkáltatóval el kell számolnia, munkakörét át kell adnia, a nála lévő, használatra átvett eszközöket vissza kell szolgáltatnia. Amennyiben a költségvetési szerv munkáltató a használatra átadott eszközökre nem tart igényt, ezt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Jegyzői feladatok ellátása

Kérdés: Jegyzőnk munkaviszonya 2014. július 31-ével felmentéssel megszűnik. Mikor írható ki legkorábban pályázat a jegyzői álláshelyre? Meg kell várni a státusz megüresedését? Van-e tilalma az együtt alkalmazásnak?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 247. §-ának (5) bekezdése alapján a polgármester legkésőbb a jegyző, főjegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő harminc napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői, főjegyzői állás betöltésére. A pályázati eljárás eredménytelensége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármesteri tisztség megszűnésével összefüggésben kifizetett összegek különadóalapba tartozása

Kérdés: Polgármester foglalkoztatási jogviszonyban áll, öregségi nyugdíjban is részesül (1947-es születésű). Az őszi választáskor nem indul, a Pttv. 2. §-ának (5) bekezdése szerint 3 + 3 havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg végkielégítésként. Tekintettel arra, hogy a ciklus ideje alatt évente csak 6-8 nap szabadságot vett ki, szabadságmegváltást is kell számára fizetni. A külön­adó hatálya alá mi tartozik a felsorolt jogcímekből, és milyen mértékig?
Részlet a válaszából: […] Különadó fizetésére köteles a polgármester, ha e jogviszonyának megszűnésével összefüggésben a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján vagy más jogcímen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Határozott idejű kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése felmentéssel

Kérdés: 2012. december 31-én a munkavállaló kormánytisztviselői jogviszonya határozatlanból határozottra változott 2013. december 31-ig. A kormánytisztviselő 2013. augusztus hónapban 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjjogosultságot szerez a nők 40 éves nyugdíjához. Mint határozott idejű kinevezéssel rendelkező kormánytisztviselő, nyugdíj miatti munkaviszony-megszűnéskor jogosult-e felmentési időre?
Részlet a válaszából: […] ...természetesen felmentési idő is jár az érintettnek. E tekintetben egy értelemszerű korlát van határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése esetén, mégpedig az, hogy a felmentési idő két hónap, de az nem terjedhet túl azon az időponton, amikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

"Nők 40 éves nyugdíjához" szükséges jogosultsági idő megszerzése

Kérdés: A Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. A fenti jogszabály alapján a közalkalmazott csak akkor kérheti a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetését (nők 40 éves jogosultsági idővel való nyugdíjba vonulása esetén), ha már a 40 év szolgálati időt megszerezte? A dolgozó 2014 márciusában fog rendelkezni 40 év szolgálati idővel, és kéri közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését 2014. április 30-ával. Felmentési ideje (8 hónap) 2013. szeptember 1-jétől 2014. április 30-ig tartana, a Kjt. 33. §-ának (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jétől kezdődően 2014. április 30-ig lenne mentesítve a munkavégzés alól. Vagy a felmentési idő kezdőnapja csak akkor kezdődhet, mikor már a 40 év szolgálati időt ténylegesen megszerezte, vagyis 2014. áprilistól indulna a nyolc hónap?
Részlet a válaszából: […] Ahogyan az a kérdésben is szerepel, a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a "nők negyvenéves öregségi nyugdíjára" való jogosultság feltételét legkésőbb a felmentési idő leteltekor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Gazdasági vezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetési lehetőségei

Kérdés: Önkormányzati intézmény gazdasági vezetője felmondhat-e egyik napról a másikra, vagy csak neki mondhatnak fel egyik napról a másikra indoklás nélkül?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati intézmény gazdasági vezetőjeközalkalmazotti jogviszonyban áll. A gazdasági vezető 2011. január 1-jétől aKjt. rendelkezése alapján minden intézménynél megbízott vezető, tehát van egy -vélhetően 5 évre szóló - vezetői megbízása és egy alapmunkakörre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.

Köztisztviselő által elszámolásra átvett, vissza nem fizetett pénzösszeg megfizettetése

Kérdés: Köztisztviselői jogviszony megszűnésekor a köztisztviselő által korábban elszámolásra átvett pénzeszköz vissza nem fizetése esetén az a közszolgálati igazoláson feltüntetésre kerül. Amennyiben újabb munkáltató hiányában a jövedelemből nem vonható le ez az összeg, milyen lehetőségei vannak a korábbi munkáltatónak a vissza nem fizetett tartozás megfizettetésére?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 71. § (2) bekezdés a) pontja a köztisztviselőkre isalkalmazni rendeli a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.)- elszámolási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiányért valófelelősség szabályait rendező - 169. §-át.Az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Prémiumévek programban részt vevő köztisztviselő jubileumi jutalma

Kérdés: Prémiumévre kiszervezett köztisztviselő határozott idejű jogviszonya 2008. 12. 31-én megszűnik, mivel ezen a napon előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá. A dolgozó kérte a nyugdíj megállapítását. A köztisztviselő a jogviszony megszűnésekor az 57. életévét betöltötte, és 38 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. Ki kell-e részére fizetni a 40 éves jubileumi jutalmat, vagy azt csak felmentés esetén kellene kifizetni?
Részlet a válaszából: […] A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásiállományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Pép. tv.) 4. § (1)bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a prémiumévek keretében történőfoglalkoztatásra irányuló határozott idejű jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.
1
2