Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszából: […] ...késedelmi kamat számviteli elszámolása a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet szerint a következő:1. Kölcsön folyósítása a költségvetési számvitel szerint:  a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként   T05862 T0022 -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Késedelmi kamat könyvelése

Kérdés: A késedelmi kamatot számvitelileg milyen módon kell kezelni? Elő kell írni követelésként az államháztartási számvitelben, vagy csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg lehet a B411 rovaton kimutatni?
Részlet a válaszából: […]

A késedelmi kamatot elő kell írni követelésként az államháztartási számvitelben, és a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg könyvelni kell a B411-es rovaton.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.
Kapcsolódó címke:

Lemondás követelésről, késedelmi kamatról

Kérdés: Önkormányzati társulásunk közfeladat ellátása céljából közbeszerzés útján szerződést kötött egy üzemeltető céggel, aki többségi önkormányzati tulajdonú. A társaság jelezte, hogy önhibáján kívül jelenleg fizetésképtelen, kéri türelmünket. Társulásunknak mint vagyonkezelőnek van-e lehetősége irányító szervi határozata alapján a késedelmi kamatról teljes egészében vagy részben lemondani? Az üzemeltetésre átadott vagyon európai uniós támogatással valósult meg. Az eszközök pótlására elkülönített pénzösszeg fedezete ez az üzemeltetési díj. Az üzemeltetési szerződés a régi Ptk. hatálya alatt íródott.
Részlet a válaszából: […] ...nincs lehetőség a követelés egy részének elengedésére.Annak a ténynek, hogy a régi Ptk. hatálya alatt kötötték a szerződést, a késedelmi kamat szempontjából nincs jelentősége, mivel a késedelembe esés (a pénztartozás keletkezése) már a jelenleg hatályos Ptk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

Késedelmi kamat elszámolása

Kérdés: A szállítónak jogos késedelmikamat-követelése van a költségvetési szerv felé. A kifizetést csak a szállító késedelmi kamatról kiállított számlája alapján lehet teljesíteni, vagy abban az esetben is, ha késedelmi kamatot közlő levelet/értesítőt küld?
Részlet a válaszából: […] ...számlák késedelmes (határidőn túli) kiegyenlítése esetén, a hatályos jogszabályok alapján, a szállító késedelmi kamatot számíthat fel. A késedelmikamat-fizetési kötelezettség a számlában feltüntetett fizetési határidőt követő első naptól a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 18.
Kapcsolódó címke:

Munkaügyi perben megítélt késedelmi kamat kiszámítása

Kérdés:

Késedelmi kamat számításával kapcsolatban kérdezném Önöket. Talán köztudott, mert a média is foglalkozott azzal, hogy a tűzoltóknak az európai uniós csatlakozás következtében - egy joghézag folytán - 2004. május 1. és 2007. dec. 31. közötti időszakban bizonyos összegű túlszolgálati díjuk keletkezett. Ezt az összeget valószínűleg az idei év során kifizetjük. Erre vonatkozóan késedelmi kamatot kell számolni. Ennek a számítási módjához szeretnék segítséget kérni. Ha lehetséges, példán keresztül, féléves bontásokban.

Részlet a válaszából: […] ...késedelmi kamatra vonatkozó polgári jogi szabályozás a rendszerváltás óta többször is módosult, így 2004. május 1-jétől a 2002. évi XXXVI. törvény alapján. E módosítás alkalmazásával kapcsolatban irányadó a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 3/2004...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Fizetési határidő értelmezése

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk. Az utóbbi időben többször előfordult, hogy részünkre a polgári szállító partnerek késedelmi kamatot számoltak fel. Az átutalási megbízásaink alapján a MÁK a számlán szereplő fizetési határidő napján fizetési számláinkat megterhelte. Ezt követően került jóváírásra az átutalt pénzösszeg a szállító partner fizetési számláján. A szállítókkal megkötött szerződésekben a fizetési határidőre vonatkozóan egyéb kikötés, rendelkezés nincs. Kérem a Tisztelt Szerkesztőséget, szíveskedjenek tájékoztatást adni, hogy a számlán szereplő fizetési határidő értelmezésénél a terhelés vagy a szállító partnereknél a jóváírás napját kell-e figyelembe venni ahhoz, hogy a késedelmi kamat felszámítása elkerülhető legyen.
Részlet a válaszából: […] ...beáll akamatfizetési kötelezettség a Ptk. 301. és 301/A. §-ai szerint. Az előzőek alapján a szállító jogszerűen tart igényt akésedelmi kamatra. A jövőben a késedelmi kamat elkerülése érdekében a szállítóiszámlák kiegyenlítésére vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 31.

Üzemi baleset miatti fizetési meghagyás könyvelése

Kérdés: Fizetési meghagyást kaptunk a Regionális Egészségbiztosítási Pénztártól dolgozónk 2004. évben történt munkabalesetével összefüggésben a pénztárnál felmerült egészségbiztosítási ellátások megtérítése címén. A közölt összeg ellátásonkénti jogcím szerinti tartalma: járóbeteg-ellátás, gyógyszerek, pénzbeni ellátás - mint tőketartozás. A fentieken túl kiszabásra került az egészségügyi szolgáltatás finanszírozásának időpontjától a fizetési meghagyás kiadásának napjáig számított kamat. A járóbeteg-ellátás és gyógyszerek összegét könyvelhetjük-e az 531221 természetbeni egészségbiztosítási járulék kiadásainak teljesítése főkönyvre, a pénzbeli ellátást az 531222 pénzbeni egészségbiztosítási járulék kiadásainak teljesítése főkönyvre? Kérdésünk továbbá, a felszámított kamattartozás könyvelése az 56323 egyéb dologi kiadás főkönyvi számra történhet-e?
Részlet a válaszából: […] ...gyógyszerek költségét az 5842.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások előirányzatának teljesítésefőkönyvi számlára,- a késedelmi kamatot az 57229. Díjak, egyéb befizetésekteljesítésének kiadásai főkönyvi számlán kell elszámolni.Az előzőekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.
Kapcsolódó címkék:  

Késedelmes munkabér-kifizetéshez kapcsolódó kamat adózása

Kérdés: A Munkaügyi Bíróság jogerős határozata alapján 20 százalékos késedelmi kamattal fizettünk ki munkabért. A késedelmi kamat összege után az adóelőleg levonásakor teljesítenünk kell-e valamely speciális adóelőleg-levonási kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] A Munkaügyi Bíróság által megítélt munkabér késedelmes kifizetéséhez kapcsolódó kamat az Szja-tv. 6. § (2) bekezdés rendelkezése alapján adóköteles jövedelemnek számít.A hivatkozott szakasz akként rendelkezik, hogy a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat az adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 21.
Kapcsolódó címkék:    

Késedelmesen megfizetett követelések után felszámított kamat elszámolása

Kérdés: A késedelmesen kiegyenlített követelések után megküldött késedelmi kamat előírását tartalmazó kiértesítéseket hogyan lehet a követelések között feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] ...a késedelmesen megfizetett követelések után felszámított kamatot az adós (vevő) elismerte, a késedelmi kamatot is követelésnek kell tekinteni. A követeléseket a főkönyvi könyvelésben az analitikus nyilvántartások adataiból készített feladás alapján kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 26.
Kapcsolódó címke:

Késedelmi kamat követelésként történő előírása

Kérdés: A költségvetési szerv által előírt késedelmi kamat milyen időpontban írható elő a követelések között?
Részlet a válaszából: […]

A késedelmi kamatot kizárólag olyan követelések után lehet felszámítani, amelyeket az adós, illetve a vevő elismert. A késedelmi kamat előírásának időpontját a két fél közötti megállapodás alapján, az abban foglalt időpontban lehet végrehajtani.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.
Kapcsolódó címke: