Közfoglalkoztatási feladatellátáshoz átadott eszközök

Kérdés: Önkormányzatunk a korábbi évek közfoglalkoztatási programjai keretében beszerzett tárgyi eszközeit és meglévő készleteit ingyenesen tulajdonba kívánja adni a kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasága részére, mert 2022. évtől a közfoglalkoztatási programokat saját nevében ez a gazdasági társaság végzi. (2021-ig a közfoglalkoztatási programokra vonatkozó ha-tósági szerződéseket az önkormányzat kötötte, a gazdasági társaság csak a bonyolítást végezte, megállapodás alapján.) Az eszközök és készletek átadása a közfoglalkoztatási feladatellátás elősegítése érdekében történne. A közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatban az áfalevonási joggal nem éltünk. Az ingyenes átadás az Áfa-tv. hatályán kívülinek minősíthető-e a törvény 11. §-ának (1) bekezdése alapján? Ebben az esetben úgy gondoljuk, hogy számla kiállítására nincs szükség. Milyen egyéb számviteli bizonylat fogadható el az ügylet alátámasztására?
Részlet a válaszából: […] ...alapján olyan mértékben illeti meg az adóalanyt, amilyen mértékben a beszerzés áfaköteles bevételszerző tevékenységét szolgálja. Közfoglalkoztatási program keretében előállított termények, termékek többféle módon hasznosíthatók, értékesíthetők,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Egyszeri közfoglalkoztatást ösztönző támogatás

Kérdés: A 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti egyszeri közfoglalkoztatást ösztönző támogatás kapcsán kérdezzük, hogy a támogatás összegéből a közfoglalkoztató érvényesíthetett-e 2019-ben első házasok kedvezményét, családi kedvezményt, illetve személyi kedvezményt olyan esetben, ha a támogatás kifizetésekor a magánszemély már nem állt közfoglalkoztatási jogviszonyban a kifizetővel?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység nem önálló tevékenységnek számít, a közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem pedig a 3. § 21. pontjának a) alpontja értelmében bérnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Közfoglalkoztatott munkaviszonyon kívüli foglalkoztatása

Kérdés: Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében munkavállalókat foglalkoztat. Van-e lehetősége az önkormányzat által alapított költségvetési szervnek a közfoglalkoztatottal megbízási szerződést kötni a közfoglalkoztatott munkaidején kívül elvégzendő munkára (például szombat, vasárnapi munkavégzésre)? Van-e a megbízási szerződésnek időbeli korlátja? Ugyancsak az önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottal köthet-e az önkormányzat költségvetési szerve szintén a munkaidején kívül ellátandó feladatokra egyszerűsített foglalkoztatási szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszonya mellett háztartási munkát, vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkát vagy alkalmi munkát, illetve rövid időtartamú - maximum 120 napig tartó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Közfoglalkoztatás keretében tartott baromfi és termelt tojás

Kérdés: Önkormányzatunk közfoglalkoztatás keretében baromfit tart, és a megtermelt tojásokat értékesíti. A közfoglalkoztatási támogatás nem fedezi az ezzel kapcsolatban felmerült összes költséget. Ez a tevékenység vállalkozási tevékenységnek minősül? Mik a szabályai az alap- és a vállalkozási tevékenység megkülönböztetésének? Az Áht. 7. §-ának rendelkezéseiből nekünk nem egyértelmű a meghatározás. Amennyiben vállalkozási tevékenységnek minősül, milyen fontos bejelentési, illetve egyéb kötelezettségek (pl. pénztárgép-használat) merülnek fel?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 7. §-ának (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy.(2) A költségvetési szerv tevékenysége leheta) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak irányítása

Kérdés: Van az önkormányzatnak egy 100%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társasága. Amennyiben ennek a társaságnak az alkalmazottja irányítaná az önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak munkáját, van-e lehetőség arra, hogy a munkabérére és járulékaira az önkormányzat pénzeszközt biztosítson? Ha lehetséges, elszámolható-e ez az átadott pénzeszköz (milyen kormányzati funkción) a "települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása" terhére?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatban felmerült bér- és járulékköltséget is, amelyet szolgáltatás ellenértékeként kell kifizetnie az önkormányzatnak.A közfoglalkoztatás COFOG-kódjai:041232 Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram041233 Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Közfoglalkoztatási program keretében előállított termények

Kérdés: Önkormányzatunk közfoglalkoztatási program keretében mezőgazdasági terményeket termeszt, és ezeket értékesítjük. A termékértékesítés után befizetjük az áfát. Gazdaságélénkítő Program támogatási kérelmet nyújtunk be. A halmozott bevételünk a bérleti díjakkal és egyéb bevételekkel együtt meghaladta a 12 millió Ft-ot. A Belügyminisztérium az alábbiak szerint kéri a támogatások igénylését:
"Amennyiben az önkormányzat összes (kumulált) árbevétele (egyéb bevételek, közfoglalkoztatásból származó értékesítési vagy szolgáltatásnyújtási bevételek, bérbeadás stb.) 2018. évben vagy 2019. évben ez idáig elérte, vagy év végéig várhatóan meghaladja a 12 millió Ft-ot, akkor a Gazdaságélénkítő Program támogatási kérelem 1/b mellékletében a nettó költségeket kérheti igényelt támogatási összegként."
A fentiekre való tekintettel az önkormányzatnak a támogatás igénybevételét követően is lesz áfa-visszaigénylési joga?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 120. §-a szerint az adóalany akkor jogosult a beszerzéseiben, szolgáltatás-igénybevételeiben a rá áthárított áfa levonására, ha a beszerzett terméket, igénybe vett szolgáltatást adóköteles gazdasági tevékenysége keretében hasznosítja. A termények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Jutalom közfoglalkoztatottnak

Kérdés: Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló részesülhet-e jutalomban?
Részlet a válaszából: […] ...közfoglalkoztatási törvény nem rendelkezik a közfoglalkoztatottak részére adható jutalomról. Ugyanakkor - véleményünk szerint - nem kizárt, hogy amennyiben a közfoglalkoztatónak van saját, erre felhasználható költségvetési kerete, abból ilyet nyújtson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása a közszolgálati jogviszonyba

Kérdés: A köztisztviselők besorolásáról a Kttv. 8. §-ának (5)-(6) bekezdése rendelkezik. Önök szerint besorolásnál a közfoglalkoztatási jogviszony beszámítható-e a közszolgálati jogviszonyba?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés tekintetében nincs egységes, bírói gyakorlat által is megerősített álláspont. Egyes vélekedések szerint a közfoglalkoztatási jogviszony nem tekinthető munkavégzésre irányuló jogviszonynak, hanem egy ettől eltérő, sajátos tartalommal bíró jogviszonynak....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Munkaidő-nyilvántartás a közfoglalkoztatásban

Kérdés: Önkormányzatunk közfoglalkoztatás keretében foglalkoztat munkavállalókat. A munkaidő-nyilvántartás szabályairól, felelősségéről és módjáról szeretnék tájékoztatást kérni.
Részlet a válaszából: […] A közfoglalkoztatottak munkaidejének, pihenőidejének meghatározása, illetve annak beosztása során az Mt. szabályait a Kftv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, figyelembe véve az ott felsorolt, az Mt.-ből nem alkalmazható rendelkezéseket [Kftv. 2. § (5) bek.].A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Közfoglalkoztatás

Kérdés: Közfoglalkoztatott dolgozóink az elmúlt évben voltak egy továbbképzésen, ahol elhangzott, hogy van egy weboldal, ahonnan hasznos tanácsok, nyomtatványok, kimutatások, jogszabályhelyek is elérhetőek. Sajnos nem írták fel az elérhetőséget, és arra sem emlékeznek, hogy kinek a szervezésében volt ez az oktatás. Esetleg Önök ismerik-e ezt a webcímet, vagy van-e bármilyen elérhetőség, ahonnan hasznos dokumentumok, nyilvántartások stb. letölthetőek?
Részlet a válaszából: […] ...termeléssel kapcsolatban, pl. a 4288, 4342, 4501, 4342, 4061-es számú kérdésekre adott válaszban.További hasznos információk: http://kozfoglalkoztatas.kormany...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
1
2
3