Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott közfoglalkoztatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Egyszeri közfoglalkoztatást ösztönző támogatás

Kérdés: A 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti egyszeri közfoglalkoztatást ösztönző támogatás kapcsán kérdezzük, hogy a támogatás összegéből a közfoglalkoztató érvényesíthetett-e 2019-ben első házasok kedvezményét, családi kedvezményt, illetve személyi kedvezményt olyan esetben, ha a támogatás kifizetésekor a magánszemély már nem állt közfoglalkoztatási jogviszonyban a kifizetővel?
Részlet a válaszból: […]§-ának (6) bekezdésében foglalt azon rendelkezésre, mely szerint a bevétel adókötelezettsége jogcímének meghatározása során a felek közötti jogviszony és a szerzés körülményei az irányadók - a közfoglalkoztatott részére az említett jogcímen kifizetett támogatás bérjövedelemnek minősül, még akkor is, ha a magánszemély a kifizetés időpontjában már nem áll közfoglalkoztatási jogviszonyban a kifizetővel.Mivel a kérdésben hivatkozott kormányrendelet 2/D. §-ában meghatározott egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatást közfoglalkoztatási bérként kell kifizetni, a támogatás az általános szabályok szerint viseli a közterheket. A közfoglalkoztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5507
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Közfoglalkoztatott munkaviszonyon kívüli foglalkoztatása

Kérdés: Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében munkavállalókat foglalkoztat. Van-e lehetősége az önkormányzat által alapított költségvetési szervnek a közfoglalkoztatottal megbízási szerződést kötni a közfoglalkoztatott munkaidején kívül elvégzendő munkára (például szombat, vasárnapi munkavégzésre)? Van-e a megbízási szerződésnek időbeli korlátja? Ugyancsak az önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottal köthet-e az önkormányzat költségvetési szerve szintén a munkaidején kívül ellátandó feladatokra egyszerűsített foglalkoztatási szerződést?
Részlet a válaszból: […]maximum 120 napig tartó - munkaviszonyon kívüli egyéb keresőtevékenységet folytathat, ellenkező esetben az állami foglalkoztatási szerv törli az álláskeresők nyilvántartásából, a közfoglalkoztató pedig köteles megszüntetni a közfoglalkoztatási jogviszonyt. Megbízási jogviszonyt akkor létesíthet a közfoglalkoztatott, ha az rövid idejű keresőtevékenységnek minősül, azaz a jogviszony időtartama nem haladja meg a 120 napot. Azonban a megbízó nem lehet azonos a közfoglalkoztatóval.A közfoglalkoztató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5402

3. találat: Közfoglalkoztatás keretében tartott baromfi és termelt tojás

Kérdés: Önkormányzatunk közfoglalkoztatás keretében baromfit tart, és a megtermelt tojásokat értékesíti. A közfoglalkoztatási támogatás nem fedezi az ezzel kapcsolatban felmerült összes költséget. Ez a tevékenység vállalkozási tevékenységnek minősül? Mik a szabályai az alap- és a vállalkozási tevékenység megkülönböztetésének? Az Áht. 7. §-ának rendelkezéseiből nekünk nem egyértelmű a meghatározás. Amennyiben vállalkozási tevékenységnek minősül, milyen fontos bejelentési, illetve egyéb kötelezettségek (pl. pénztárgép-használat) merülnek fel?
Részlet a válaszból: […]vállalkozási tevékenységét meg kellene szüntetni, amennyiben nem nyereséges, csupán azt írja elő, hogy a vállalkozási tevékenységeinek összesített maradványa negatív nem lehet. Az önkormányzatra vonatkozóan - mivel esetében a fentiek szerint a vállalkozási tevékenység nem értelmezhető - ilyen előírás nincs.Az Art. 16. §-ának (1)-(2) bekezdései értelmében adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adószám megállapítása végett köteles az állami adó- és vámhatóságnál bejelentkezni. Az állami adó- és vámhatósághoz való bejelentkezés (változásbejelentés is) írásban történik, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványon, amely az állami adó- és vámhatóság honlapjáról is letölthető. A helyi önkormányzat az Áht. 104. §-ának (1) bekezdése szerint törzskönyvi jogi személynek minősül. A törzskönyvi nyilvántartást a Magyar Államkincstár vezeti. Az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személy a - kincstár által vezetett - törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét.Tekintettel arra, hogy az értékesítés adóköteles tevékenységnek tekintendő, függetlenül attól, hogy azt az önkormányzat végzi, az értékesítés csak adószám birtokában folytatható, amelyet a fentiek szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésével kell igényelnie az adott önkormányzatnak.Az Áfa-tv. 5. §-ának (1) bekezdése határozza meg, hogy az általános forgalmi adó rendszerében ki minősül adóalanynak. Ezen rendelkezés értelmében adóalany az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Az Áfa-tv. 6. §-ának (1) bekezdése értelmében gazdasági tevékenység valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. A kérdésben leírtak szerint megvalósuló termékértékesítés - tekintettel annak üzletszerű, valamint rendszeres jellegére, valamint arra, hogy az ellenérték elérésére irányul, és hogy azt az önkormányzatok független formában végzik - gazdasági tevékenységnek minősül. Ez azt eredményezi, hogy az önkormányzatok az Áfa-tv. értelmében adóalannyá válnak, ezzel összhangban termékértékesítésük adóköteles tevékenységnek tekintendő. Ugyanakkor az önkormányzatoknak is lehetőségük van arra, hogy évi 12 millió forint alatti bevételnél alanyi adómentességet válasszanak az áfa rendszerében. Az alanyi mentesség választása a gyakorlatban azt jelenti, hogy ekkor áfát felszámítani, fizetni nem kell (alanyi adómentesként áfabevallást sem kell benyújtani), azonban ez esetben a beszerzésre jutó előzetesen felszámított áfa sem vonható le. A bizonylatkiállítási kötelezettségnek azonban ez esetben is eleget kell tenni. Ekkor a számlának kötelezően tartalmaznia kell a jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozást is, vagy bármely más, de egyértelmű utalást arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól. A tojásértékesítés bevétele az alanyi adómentesség értékhatárába beszámít. A 12 millió forint bevétel túllépését követően áfaalannyá válnak, és áfafelszámítási, -bevallási, -befizetési kötelezettségük keletkezik, ugyanakkor megnyílik az adólevonási jog is.Az online pénztárgéppel kapcsolatos kérdés tekintetében tájékoztatjuk, hogy a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: OPG rendelet) 1. §-ának (1) bekezdése alapján az OPG rendelet 1. melléklete határozza meg azt a kötelezetti kört, akik nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget. Ezen tevékenységeket az OPG rendelet jellemzően TEÁOR-szám alapján azonosítja be. A jelenleg hatályos szabályok szerint a kiskereskedelmi tevékenységet folytatók bizonyos kivételektől eltekintve nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag online pénztárgéppel tehetnek eleget. Szükséges azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a TEÁOR-számok csupán azonosítják ezeket a tevékenységeket, így amennyiben egy adózó olyan, az OPG rendelet 1. mellékletében szereplő TEÁOR alapján azonosított tevékenységet végez, amelyre nem vonatkoznak az OPG rendeletben foglalt kivételek, akkor - függetlenül attól, hogy ezt a tevékenységet esetleg nem jelentette be - köteles lesz pénztárgép használatára, ha bizonylatkiállítási kötelezettségének nyugta kibocsátásával tesz eleget. Ebből következően a tojás kiskereskedelmi értékesítése online-pénztárgép-használati kötelezettséget von maga után. Tájékoztatjuk azonban arról is, hogy az Áfa-tv. 166. §-a (2) bekezdésének rendelkezése értelmében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5246

4. találat: Önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak irányítása

Kérdés: Van az önkormányzatnak egy 100%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társasága. Amennyiben ennek a társaságnak az alkalmazottja irányítaná az önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak munkáját, van-e lehetőség arra, hogy a munkabérére és járulékaira az önkormányzat pénzeszközt biztosítson? Ha lehetséges, elszámolható-e ez az átadott pénzeszköz (milyen kormányzati funkción) a "települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása" terhére?
Részlet a válaszból: […]részmunkaidős vagy más szerződést, akkor az önkormányzatnak kell kifizetni a díjazást személyi kifizetésként.Ha az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasággal kötnek szerződést a közfoglalkoztatottak munkájának irányítására, akkor szolgáltatást vesznek igénybe a gazdasági társaságtól. A gazdasági társaságnak a szolgáltatása ellenértékét számlázni kell. A számlázott ár feltehetően tartalmazni fogja a gazdasági társaságnál a feladatellátással kapcsolatban felmerült bér- és járulékköltséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5134

5. találat: Közfoglalkoztatási program keretében előállított termények

Kérdés: Önkormányzatunk közfoglalkoztatási program keretében mezőgazdasági terményeket termeszt, és ezeket értékesítjük. A termékértékesítés után befizetjük az áfát. Gazdaságélénkítő Program támogatási kérelmet nyújtunk be. A halmozott bevételünk a bérleti díjakkal és egyéb bevételekkel együtt meghaladta a 12 millió Ft-ot. A Belügyminisztérium az alábbiak szerint kéri a támogatások igénylését:
"Amennyiben az önkormányzat összes (kumulált) árbevétele (egyéb bevételek, közfoglalkoztatásból származó értékesítési vagy szolgáltatásnyújtási bevételek, bérbeadás stb.) 2018. évben vagy 2019. évben ez idáig elérte, vagy év végéig várhatóan meghaladja a 12 millió Ft-ot, akkor a Gazdaságélénkítő Program támogatási kérelem 1/b mellékletében a nettó költségeket kérheti igényelt támogatási összegként."
A fentiekre való tekintettel az önkormányzatnak a támogatás igénybevételét követően is lesz áfa-visszaigénylési joga?
Részlet a válaszból: […]termények előállítása, értékesítése gazdasági tevékenység, amelyből áfás árbevételük keletkezik, ezért a termények előállításával kapcsolatban felmerült kiadások előzetesen felszámított adója levonásba helyezhető.Az áfában a beszerzés levonásának joga nem attól függ, hogy milyen forrásból (támogatásból) finanszírozzák a beszerzést. Az államháztartási gazdálkodási szabályok miatt azonban, ha a támogatás bruttó lenne, tehát az áfára is fedezetet nyújtana, akkor nem lehetne levonásba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5107
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Jutalom közfoglalkoztatottnak

Kérdés: Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló részesülhet-e jutalomban?
Részlet a válaszból: […]részére adható jutalomról. Ugyanakkor - véleményünk szerint - nem kizárt, hogy amennyiben a közfoglalkoztatónak van saját, erre felhasználható
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4794
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása a közszolgálati jogviszonyba

Kérdés: A köztisztviselők besorolásáról a Kttv. 8. §-ának (5)-(6) bekezdése rendelkezik. Önök szerint besorolásnál a közfoglalkoztatási jogviszony beszámítható-e a közszolgálati jogviszonyba?
Részlet a válaszból: […]a közfoglalkoztatási jogviszony nem tekinthető munkavégzésre irányuló jogviszonynak, hanem egy ettől eltérő, sajátos tartalommal bíró jogviszonynak. Más nézőpontok szerint a közfoglalkoztatási jogviszony is munkavégzésre irányuló
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4677
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Munkaidő-nyilvántartás a közfoglalkoztatásban

Kérdés: Önkormányzatunk közfoglalkoztatás keretében foglalkoztat munkavállalókat. A munkaidő-nyilvántartás szabályairól, felelősségéről és módjáról szeretnék tájékoztatást kérni.
Részlet a válaszból: […]nyilvántartására vonatkozó kötelezettség, nyilván kell tartania a munkaidő és a szabadság tartamát. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített munkaidő kezdő és befejező időpontjának. A munkaidő nyilvántartása az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető. Ez utóbbi akkor lehetséges, ha a munkaidő-beosztás nem változik, a munkavállaló szokásosan a szerint végzi a munkáját, és azt írásban előzetesen közölték (akár például a munkáltató által kiadott tájékoztatóban).A naprakészség azt jelenti, hogy naptári naponként vagy egybefüggő 24 óránként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4617
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Közfoglalkoztatás

Kérdés: Közfoglalkoztatott dolgozóink az elmúlt évben voltak egy továbbképzésen, ahol elhangzott, hogy van egy weboldal, ahonnan hasznos tanácsok, nyomtatványok, kimutatások, jogszabályhelyek is elérhetőek. Sajnos nem írták fel az elérhetőséget, és arra sem emlékeznek, hogy kinek a szervezésében volt ez az oktatás. Esetleg Önök ismerik-e ezt a webcímet, vagy van-e bármilyen elérhetőség, ahonnan hasznos dokumentumok, nyilvántartások stb. letölthetőek?
Részlet a válaszból: […]megfelelő hűtésről, tárolásról, a maghőmérséklet biztosításáról.Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy élelmiszer-termelőként az élelmiszerlánc részei lesznek. Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére is vannak teendőik. Erről a NÉBIH honlapján tájékozódhatnak.A Költségvetési Levelek korábbi számaiban több írás jelent meg a mezőgazdasági
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4597
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Rovatrend - közfoglalkoztatott bére és szocho

Kérdés: Közfoglalkoztatott bérének és szociális hozzájárulási adójának a kormányhivatal által meg nem térített részét, de legfeljebb 15%-át a költségvetési intézmény az önkormányzat részére megállapodás alapján számlázza. Milyen rovatra és milyen COFOG-ra javasolják könyvelni a gazdasági eseményt?
Részlet a válaszból: […]igazságügyi és az ügyészségi alkalmazottak - besorolási osztály, fizetési fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti keresetkiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékokkal (például felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályban oktatók pótlékai, közművelődési, közgyűjteményi dolgozók pótléka) növelt - illetményét,b) az állami vezető, a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, valamint a költségvetési szerv választott tisztségviselőnek nem minősülő, az a) pontba nem tartozó vezetőjének illetményét,c) egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók kivételével a munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak bérét,d) a közfoglalkoztatásban részt vevők bérét,e) a munkavégzésre kötelezett tartalékállományban lévők illetményét,f) az ösztöndíjas foglalkoztatottakat megillető díjat,g) a különleges foglalkoztatási állományban részt vevők díjazását,h) a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermeket ellátók és azokkal foglalkozók díját,[az a)-h) pontban nevesítettek a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak].K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4297
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést