Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott magasabb vezető tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Magasabb vezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: A közalkalmazott magasabb vezetővel a költségvetési intézmény közalkalmazotti jogviszonyt létesített, egyidejűleg 2011. december 16-tól 2016. december 15-éig terjedő időre az önkormányzat képviselő-testületének megbízása alapján magasabb vezetői megbízást kapott. A munkáltatói jogkört gyakorló 2015. december 7-én írásban arról tájékoztatta, hogy a munkáltató 2015. december 31-ével jogutód nélkül megszűnik, ezért a közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva munkáltatói jogutód nélküli megszűnés jogcímén 2015. december 31-én megszűnik. Utóbb a bíróság jogellenesnek minősítette a jogviszony-megszüntetést. Milyen juttatásra jogosult az érintett a jogellenes jogviszony-megszüntetés következményeként, jár-e részére a Kjt. 23. §-ának (9) bekezdése szerinti juttatás?
Részlet a válaszból: […]is megszűnik.A kérdéses esetben a jogellenesen megszüntetett közalkalmazotti jogviszony az intézkedés szerinti időpontban szűnt meg, annak időpontját a jogellenesség nem érintette, így a felperes ezt követő időszakra illetmény jellegű juttatásra (így vezetői pótlékra) sem válhat jogosulttá.A Kjt. 23. §-ának (9) bekezdésében szabályozott - vezetői megbízás jogellenes visszavonása esetére megállapított - jogkövetkezmény iránti igény a közalkalmazotti jogviszony fennmaradása esetén lehet megalapozott, míg a jogviszony jogellenes megszüntetése esetén - a kereseti kérelem korlátai között - az Mt. 82-83. §-ai az irányadók.A közalkalmazott vezetői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4851

2. találat: Óvodavezetői feladatok ellátása - a korábbi vezető felmentéssel történő munkavégzés alóli mentesítése idején

Kérdés: Óvodavezetőnk nyugdíjazás miatt felmentési átlagbért kap (jelenleg utolsó négy hónapját tölti), a munkavégzés alól mentesítve van. Erre az időszakra az egyik óvodapedagógus látja el az óvodavezetési feladatokat. Helyes lenne-e, ha részére megbízási szerződés alapján megbízási díjat fizetnénk az új vezető kinevezéséig?
Részlet a válaszból: […]ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. A hivatkozott paragrafus (18) bekezdése szerint ekkor a vezetői megbízást a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése adja. A vezetői megbízáshoz be kell szerezni a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértését, ha a közoktatási intézmény a Közoktatási tv. 121. §-ának (6) bekezdése szerint kisebbségi intézmény. Ezen túlmenően a jogszabály 7. § (2) bekezdése azt is tartalmazza, hogy a nevelési-oktatási intézményben - függetlenül attól, hogy szervezetileg önálló intézményként vagy intézményegységként, illetve tagintézményként működik - biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az időszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, méghozzá a következők szerint: a) a nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettesei közül egyiküknek a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia, b) ha a nevelési-oktatási intézményben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3032

3. találat: Közalkalmazott vezetők 2011. évi szabadsága

Kérdés: A 2011. évi változások következtében hogyan alakult a magasabb vezetők szabadsága a közoktatási intézményekben?
Részlet a válaszból: […]megállapítani, hogy az őket megillető alapszabadsághoz (21 nap) hozzá kellett adni a munkakörük alapján járó 25 nap pótszabadságot. Az Alkotmánybíróság azonban a megbízott vezetők szabadságát érintő rendelkezéseket, vagyis a Kjt. 57/B. § (1) és (2) bekezdését a 11/2011. (III. 9.) AB határozatban alkotmányellenesnek nyilvánította, és 2011. május 31-i hatállyal megsemmisítette. A jogalkotó a 2011. évi LII. törvény (Módosító tv.) 20. § (5) bekezdésében úgy szabályozta újra a kérdéskört, hogy kimondta, az e törvény hatálybalépésének napján (2011. június 1-jén) közalkalmazotti jogviszonyban álló magasabb vezető, illetve vezető megbízású közalkalmazottak 2011. évre járó szabadságát a Kjt. 2011. június 1-jén hatályos szabályai alapján meg kell állapítani, és erről őket 2011. június 20-ig írásban értesíteni kell. Átmeneti rendelkezésként pedig kimondta, hogy ha a törvény hatálybalépésének napján közalkalmazotti jogviszonyban álló magasabb vezető vagy vezető megbízású közalkalmazottat a Kjt. 2011. május 31-én hatályos szabályai alapján 2011. évre több szabadság illette volna meg, mint a 2011. június 1-jén hatályos szabályok alapján, akkor 2011. évre járó szabadságának mértéke - mindaddig, amíg fennálló vezetői megbízásával vagy azzal azonos szintű vezetői megbízással rendelkezik, vagy fennálló közalkalmazotti jogviszonya meg nem szűnik - nem csökkenhet. [Megjegyezzük, hogy a jogalkotó valójában - feltételezhetően - a Kjt. 2011. május 30-án hatályos rendelkezéseire kívánt hivatkozni az átmeneti rendelkezés kapcsán, hiszen május 31-én már hatályon kívül volt az 57/B. § (1)-(2) bekezdés, az új - következőkben ismertetésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2959
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Intézményvezető-helyettes vezetői minőségének megítélése

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó bentlakásos szociális intézmény vagyunk. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint magasabb vezetőnek minősül az önálló intézmény vezetésére a fenntartó által kinevezett vagy megbízott vezető, valamint annak helyettese. Kérdésem, hogy az intézményvezető ápoló, akit az intézményvezető nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, és aki az intézményvezetőt távollétében helyettesíti, magasabb vezetőnek vagy vezetőnek minősül-e?
Részlet a válaszból: […]vezetőnek. A Kjt-vhr. 3. § (1)-(2) bekezdés alapján "magasabb vezetőnek minősül az önálló intézmény vezetésére, valamint az integrált, illetve közös igazgatású intézmény vezetésére a fenntartó által kinevezett vagy megbízott vezető, valamint annak helyettese. Vezetőnek minősül a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese, b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, c) a gazdasági vezető, a vezető gondozó, a vezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a bölcsődei tagintézmény-vezető." A Kjt-vhr. 3/A. § (1)-(3) bekezdés szerint az érintett vezető vélhetően megbízott vezetőnek minősül. Ez azt jelenti, hogy van egy eredeti munkaköre, és arra kapott vezetői megbízást. A vezetői megbízás tartalma alapján kell eldönteni, hogy magasabb vezetőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2784
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Magasabb vezető munkaidő nyilvántartása

Kérdés: A Kjt. 55/A. § (1) bekezdése szerint a kinevezett magasabb vezető a munkaidő-beosztását, valamint a pihenőidő (szabadság)-igénybevételét - a kinevezésben foglaltak szerint - maga állapítja meg. A kérdésem az, hogy a fentiek figyelembevételével a kinevezett magasabb vezető kötelezhető-e a jelenléti ív vezetésére?
Részlet a válaszból: […]kinevezett magasabb vezető a munkaidő-beosztását, valamint pihenőidejét, szabadságának igénybevételét önmaga állapítja meg. Az Mt. 140/A. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a munkáltató köteles nyilvántartani a közalkalmazottak rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, szabadságának kiadásával és egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatait. Az Mt. 140. § (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy amennyiben a közalkalmazott maga jogosult munkaideje beosztását vagy felhasználását meghatározni, akkor a rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével kapcsolatos munkaidő nyilvántartást nem kell vezetnie, tehát jelenléti ív vezetésére nem kötelezett. Nem mentesül azonban a szabadság kiadásának nyilvántartása alól, ugyanis mint kinevezett magasabb vezető az ő feladata[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2756
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Közalkalmazott vezetők szabadsága

Kérdés: Szociális intézmény vagyunk. 2010. 01. 01-jétől a vezető beosztású dolgozót hány nap szabadság illeti meg, ha az F/13 osztályba, illetve fokozatba van besorolva? A kinevezett magasabb vezetőt megilleti-e a 35 nap alapszabadság mellett a fizetési fokozat szerinti szabadság?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazottat harminc munkanap alapszabadság illeti meg. A kinevezett vezető az 57. § (1)-(4) bekezdése szerinti pótszabadságra nem jogosult, tehát a fizetési fokozat szerinti pótszabadságra sem. 2010-től a Kjt. 57/B. § rendelkezik a megbízott vezető szabadságáról. E szerint a magasabb vezető beosztású (megbízott magasabb vezető) és a vezető beosztású (megbízott vezető) közalkalmazottat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2665

7. találat: Gazdasági vezető magasabb vezetőnek vagy vezetőnek minősül

Kérdés: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott "Segédanyag a munkajogi változások értelmezéséhez, alkalmazásához" c. tájékoztatóban olvastam, hogy a közoktatási intézmények gazdasági vezetője a pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében az intézményvezető helyettese, abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. Eszerint a gazdasági vezető magasabb kinevezett vezető? Én közgazdasági érettségivel és felsőfokú mérlegképes könyvelői szakképesítéssel látom el a gazdasági vezetői munkakört ("E" besorolás). Az én esetemben vezetői vagy magasabb vezetői munkakörről beszélünk?
Részlet a válaszból: […]helyettesítés rendjére utal - az számít, hogy kinevezése, munkaköre szerint a gazdasági vezető egyben igazgatóhelyettes-e vagy sem. Ha nem így lenne, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírása értelmezhetetlenné és feleslegessé válna, hiszen az Ámr. alapján minden gazdasági vezető magasabb vezető lenne. Ebből tehát az lenne levezethető, hogy amennyiben a gazdasági vezető munkaköre, kinevezése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2467

8. találat: Gazdasági vezető - magasabb vezető vagy vezető

Kérdés: Önkormányzati fenntartású általános iskola gazdasági vezetőjének megbízása 2009. január 1-jétől a Kjt. és a többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva magasabb vezetői vagy vezetői munkakörré alakult át. A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 18/A. § (2) bekezdését, mely szerint a gazdasági vezető az intézményvezető helyettese gazdasági és pénzügyi ügyek tekintetében akkor is, ha azt a munkakörének elnevezése nem tükrözi, és a 2008. évi CV. tv. 8. § (2) bekezdés c) pontját is figyelembe véve, amely a gazdasági vezető kinevezését, felmentését, díjazásának megállapítását az irányító szerv hatáskörébe utalja, kinek, hogyan és mi alapján kell eldöntenie, hogy kinevezett vezető, vagy magasabb kinevezett vezető munkakörbe került-e a gazdasági vezető? Tulajdonképpen ki a munkáltatója? Ki készíti el az új munkaköri leírását, amely már az önálló vezetői munkakörre szól? (Munkáját továbbra is az intézmény vezetőjének irányítása és ellenőrzése mellett végzi.)
Részlet a válaszból: […]alapján egyben igazgatóhelyettes is, úgy magasabb vezetőnek minősül, egyébként pedig vezetőnek. Különbséget kell tennünk a munkáltató, a kiemelt munkáltatói jogkörök és az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlója, valamint a közvetlen irányítási és ellenőrzési feladatokat gyakorló között. A gazdasági vezető munkáltatója természetesen továbbra is az az intézmény, ahol betölti a munkakört, ennek megfelelően a munkaköri leírást is annak kell elkészíteni. A munkaköri leírás a kinevezésben megjelölt munkakörbe tartozó feladatokat részletezi. Amennyiben a kiemelt munkáltatói jogköröket az intézményen kívül álló személy gyakorolja, úgy természetesen célszerű lehet a munkaköri leírás tartalmát vele is egyeztetni, bár a kinevezésben megjelölt munkakör már eleve determinálja a munkaköri leírás tartalmát. A 2008. évi CV. törvény alapján a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy megbízásának visszavonása, díjazásának megállapítása - ha törvény eltérően nem rendelkezik - helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2438

9. találat: Kinevezett vagy megbízott (magasabb) vezető keresetkiegészítése

Kérdés: Általános iskolánkban a gazdasági vezető kinevezett magasabb vezetőnek számít. Közgazdász diplomáját a nyelvvizsga megszerzéséig nem tudja bemutatni. A törvény megfogalmazása szerint nem sorolható be magasabb vezetői illetménybe, csak középfokúba, részére a 2008. decemberi illetménye állapítható meg, ha ez számára kedvezőbb. Mi történik akkor, ha januártól kapja a 13. havi illetmény helyébe lépő keresetkiegészítést, és a kinevezés módosításra csak április végén kerül sor 2009. 01. 01-ig visszamenőleg? A Kincstár visszamenőleg levonja a béréből az eddig részére kifizetett keresetkiegészítést? Van-e arra mód, hogy más jogcímen megkapja a kinevezett vezető ezt az összeget, hogy ne érje hátrány?
Részlet a válaszból: […]részére történő bemutatástól kell figyelembe vennie. A besorolásnál is ennek megfelelően kell eljárni. A gazdasági vezetők tekintetében a képesítési előírások alól a jogszabály [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 168. §] a községi, nagyközségi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében ad mentesítést. (Ez azonban módosulni fog, illetve 2012-től meg fog szűnni.) Az illetmény megállapítása szempontjából nem egyértelmű, hogy mentesítés esetén hogyan kell eljárni, a ténylegesen meglévő végzettséget figyelembe véve, vagy úgy, mintha az érintett rendelkezne a képesítési követelménnyel. A szakemberek nézőpontja e tekintetben eltér. A Kjt. ugyan valóban kimondja, hogy a kinevezett, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2437

10. találat: Gazdasági vezető - ágazattól függően - lehet kinevezett vagy megbízott vezető

Kérdés: A Költségvetési Levelek 111. számában a 2325. kérdésre adott válaszukban a következő mondatot olvastam: "Nem derül ki a kérdésből, hogy pontosan milyen, mely ágazatba tartozó intézményről van szó, de a gazdasági vezető feltételezhetően - ahogyan a kérdésben is szerepel - kinevezett vezető,...". Szeretném megkérdezni, hogy ez úgy értelmezhető, hogy a gazdasági vezetők ágazattól függetlenül kinevezett vezetők 2009. január 1-jétől?
Részlet a válaszból: […]vezető kinevezett vezetőnek, egyes végrehajtási rendeletek továbbra is megbízott vezetőnek minősítik. Mindez két példán keresztül bemutatva a következőképpen alakul. A közoktatási ágazatban például a 138/1992. (X. 8.) Korm. rend. 5. § (1) bekezdése rendelkezik a vezetők státuszáról. E szerint magasabb vezetői munkakör - többek közt - a gazdasági intézményvezető-helyettesi munkakör, vezetői munkakör a gazdasági vezetői munkakör. Tehát a közoktatásban a gazdasági vezető kinevezett vezető. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban viszont a gazdasági vezető megbízott vezetőként tevékenykedik. A 257/2000. (XII.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2426
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést