Magasabb vezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: A közalkalmazott magasabb vezetővel a költségvetési intézmény közalkalmazotti jogviszonyt létesített, egyidejűleg 2011. december 16-tól 2016. december 15-éig terjedő időre az önkormányzat képviselő-testületének megbízása alapján magasabb vezetői megbízást kapott. A munkáltatói jogkört gyakorló 2015. december 7-én írásban arról tájékoztatta, hogy a munkáltató 2015. december 31-ével jogutód nélkül megszűnik, ezért a közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva munkáltatói jogutód nélküli megszűnés jogcímén 2015. december 31-én megszűnik. Utóbb a bíróság jogellenesnek minősítette a jogviszony-megszüntetést. Milyen juttatásra jogosult az érintett a jogellenes jogviszony-megszüntetés következményeként, jár-e részére a Kjt. 23. §-ának (9) bekezdése szerinti juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...Kúria Mfv.II.10.084/2018. számú elvi döntése szerint a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése esetén a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás visszavonása szükségtelen, a jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Óvodavezetői feladatok ellátása - a korábbi vezető felmentéssel történő munkavégzés alóli mentesítése idején

Kérdés: Óvodavezetőnk nyugdíjazás miatt felmentési átlagbért kap (jelenleg utolsó négy hónapját tölti), a munkavégzés alól mentesítve van. Erre az időszakra az egyik óvodapedagógus látja el az óvodavezetési feladatokat. Helyes lenne-e, ha részére megbízási szerződés alapján megbízási díjat fizetnénk az új vezető kinevezéséig?
Részlet a válaszából: […] ...magasabb vezetői, vezetői megbízás, így azintézményvezetői megbízás is öt évre adható a vonatkozó jogszabályokelőírásainak betartása mellett. Ilyen módon abban az esetben, ha azintézményvezető felmentésére tekintettel történt munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Közalkalmazott vezetők 2011. évi szabadsága

Kérdés: A 2011. évi változások következtében hogyan alakult a magasabb vezetők szabadsága a közoktatási intézményekben?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 2011. május 31-ig hatályos 57/B. § (1) bekezdésealapján a magasabb vezető beosztású közalkalmazottat évi harmincöt nap, avezető beosztású közalkalmazottat évi harminc nap alapszabadság illette meg,kivéve a bölcsődében, csecsemőotthonban, óvodában, továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Intézményvezető-helyettes vezetői minőségének megítélése

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó bentlakásos szociális intézmény vagyunk. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint magasabb vezetőnek minősül az önálló intézmény vezetésére a fenntartó által kinevezett vagy megbízott vezető, valamint annak helyettese. Kérdésem, hogy az intézményvezető ápoló, akit az intézményvezető nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, és aki az intézményvezetőt távollétében helyettesíti, magasabb vezetőnek vagy vezetőnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató vezetője éshelyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségűfeladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezető, valaminta vezető munkaköröket, illetve megbízásokat, továbbá a kinevezés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

Magasabb vezető munkaidő nyilvántartása

Kérdés: A Kjt. 55/A. § (1) bekezdése szerint a kinevezett magasabb vezető a munkaidő-beosztását, valamint a pihenőidő (szabadság)-igénybevételét - a kinevezésben foglaltak szerint - maga állapítja meg. A kérdésem az, hogy a fentiek figyelembevételével a kinevezett magasabb vezető kötelezhető-e a jelenléti ív vezetésére?
Részlet a válaszából: […] ...jogkörtgyakorló felettesük. A hatályos szabályozás értelmében a munka- és pihenőidőszervezésére vonatkozó előírásokat a kinevezett magasabb vezető kinevezésébenkell rögzíteni. A kinevezés alapján a kinevezett magasabb vezető amunkaidő-beosztását,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Közalkalmazott vezetők szabadsága

Kérdés: Szociális intézmény vagyunk. 2010. 01. 01-jétől a vezető beosztású dolgozót hány nap szabadság illeti meg, ha az F/13 osztályba, illetve fokozatba van besorolva? A kinevezett magasabb vezetőt megilleti-e a 35 nap alapszabadság mellett a fizetési fokozat szerinti szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 57/A. § (1) bekezdés szerint az általánosszabályoktól eltérően a magasabb vezető munkakörre kinevezett közalkalmazottatnaptári évenként harmincöt, a vezetői munkakörre kinevezett közalkalmazottatharminc munkanap alapszabadság illeti meg. A kinevezett vezető az 57...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Gazdasági vezető magasabb vezetőnek vagy vezetőnek minősül

Kérdés: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott "Segédanyag a munkajogi változások értelmezéséhez, alkalmazásához" c. tájékoztatóban olvastam, hogy a közoktatási intézmények gazdasági vezetője a pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében az intézményvezető helyettese, abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. Eszerint a gazdasági vezető magasabb kinevezett vezető? Én közgazdasági érettségivel és felsőfokú mérlegképes könyvelői szakképesítéssel látom el a gazdasági vezetői munkakört ("E" besorolás). Az én esetemben vezetői vagy magasabb vezetői munkakörről beszélünk?
Részlet a válaszából: […] ...gazdasági vezető magasabb vezető vagy vezető besorolásatekintetében véleményünk szerint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. (Ámr.)rendelkezésétől függetlenül - mely a szervezetszerű helyettesítés rendjére utal- az számít, hogy kinevezése, munkaköre szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.

Kinevezett vagy megbízott (magasabb) vezető keresetkiegészítése

Kérdés: Általános iskolánkban a gazdasági vezető kinevezett magasabb vezetőnek számít. Közgazdász diplomáját a nyelvvizsga megszerzéséig nem tudja bemutatni. A törvény megfogalmazása szerint nem sorolható be magasabb vezetői illetménybe, csak középfokúba, részére a 2008. decemberi illetménye állapítható meg, ha ez számára kedvezőbb. Mi történik akkor, ha januártól kapja a 13. havi illetmény helyébe lépő keresetkiegészítést, és a kinevezés módosításra csak április végén kerül sor 2009. 01. 01-ig visszamenőleg? A Kincstár visszamenőleg levonja a béréből az eddig részére kifizetett keresetkiegészítést? Van-e arra mód, hogy más jogcímen megkapja a kinevezett vezető ezt az összeget, hogy ne érje hátrány?
Részlet a válaszából: […] A nyelvvizsga megszerzéséig, és megszerzése után a diplomabemutatásáig a munkáltatónak a besorolás szempontjából úgy kell tekintenie,hogy az érintett nem rendelkezik a diplomával. A végzettséget tanúsító okirat aközszolgálati nyilvántartás része, és a végzettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Gazdasági vezető - magasabb vezető vagy vezető

Kérdés: Önkormányzati fenntartású általános iskola gazdasági vezetőjének megbízása 2009. január 1-jétől a Kjt. és a többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva magasabb vezetői vagy vezetői munkakörré alakult át. A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 18/A. § (2) bekezdését, mely szerint a gazdasági vezető az intézményvezető helyettese gazdasági és pénzügyi ügyek tekintetében akkor is, ha azt a munkakörének elnevezése nem tükrözi, és a 2008. évi CV. tv. 8. § (2) bekezdés c) pontját is figyelembe véve, amely a gazdasági vezető kinevezését, felmentését, díjazásának megállapítását az irányító szerv hatáskörébe utalja, kinek, hogyan és mi alapján kell eldöntenie, hogy kinevezett vezető, vagy magasabb kinevezett vezető munkakörbe került-e a gazdasági vezető? Tulajdonképpen ki a munkáltatója? Ki készíti el az új munkaköri leírását, amely már az önálló vezetői munkakörre szól? (Munkáját továbbra is az intézmény vezetőjének irányítása és ellenőrzése mellett végzi.)
Részlet a válaszából: […] ...gazdasági vezető magasabb vezető vagy vezető besorolásatekintetében véleményünk szerint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. (Ámr.) rendelkezésétől függetlenül - mely aszervezetszerű helyettesítés rendjére utal - az számít, hogy kinevezése,munkaköre szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Gazdasági vezető - ágazattól függően - lehet kinevezett vagy megbízott vezető

Kérdés: A Költségvetési Levelek 111. számában a 2325. kérdésre adott válaszukban a következő mondatot olvastam: "Nem derül ki a kérdésből, hogy pontosan milyen, mely ágazatba tartozó intézményről van szó, de a gazdasági vezető feltételezhetően - ahogyan a kérdésben is szerepel - kinevezett vezető,...". Szeretném megkérdezni, hogy ez úgy értelmezhető, hogy a gazdasági vezetők ágazattól függetlenül kinevezett vezetők 2009. január 1-jétől?
Részlet a válaszából: […] ...A 257/2000.(XII. 26.) Korm. rend. 3/A. § (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy a paragrafus(2)-(3) bekezdésében foglalt kivételekkel a magasabb vezető és vezető beosztásellátása megbízás alapján történik. A kivételek (önálló vezetői munkakörök)között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.
1
2