Közfoglalkoztatott munkaviszonyon kívüli foglalkoztatása

Kérdés: Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében munkavállalókat foglalkoztat. Van-e lehetősége az önkormányzat által alapított költségvetési szervnek a közfoglalkoztatottal megbízási szerződést kötni a közfoglalkoztatott munkaidején kívül elvégzendő munkára (például szombat, vasárnapi munkavégzésre)? Van-e a megbízási szerződésnek időbeli korlátja? Ugyancsak az önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottal köthet-e az önkormányzat költségvetési szerve szintén a munkaidején kívül ellátandó feladatokra egyszerűsített foglalkoztatási szerződést?
Részlet a válaszából: […] A közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszonya mellett háztartási munkát, vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkát vagy alkalmi munkát, illetve rövid időtartamú - maximum 120 napig tartó -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok

Kérdés: 1. Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott háziorvos a Kjt. és a 2020. évi C. törvény értelmében lehet-e vezető tisztségviselő egy gazdasági társaságban?
2. Az orvosi ügyeleti kötelező önkormányzati feladatot az önkormányzat szerződéssel átadta egy egészségügyi bt.-nek. Az önkormányzat alkalmazásában álló háziorvos az önkormányzatnál megbízási szerződéssel látja el az orvosi ügyeletet a megbízott bt.-nél, mely szolgáltatást az önkormányzat kiszámlázza a bt. felé. Szabályosan kötött-e megbízási szerződést az önkormányzat a közalkalmazottjával?
Részlet a válaszából: […] 1. A Kjt. alapján a közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését írásban megtiltja. Ez alól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak irányítása

Kérdés: Van az önkormányzatnak egy 100%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társasága. Amennyiben ennek a társaságnak az alkalmazottja irányítaná az önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak munkáját, van-e lehetőség arra, hogy a munkabérére és járulékaira az önkormányzat pénzeszközt biztosítson? Ha lehetséges, elszámolható-e ez az átadott pénzeszköz (milyen kormányzati funkción) a "települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása" terhére?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat alkalmazásában álló közfoglalkoztatottak irányítási feladatait elláttathatják munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, bár tartós feladatellátás keretében ez utóbbi nem jogszerű. Ha a magánszeméllyel kötnek munkaviszonyos, részmunkaidős vagy más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott óvodában milyen feltételekkel alkalmazható nyugdíjas óvodapedagógus? Felvehető-e üres keretre vagy GYES-en lévő dolgozó helyére, illetve határozott idejű szerződéssel vagy megbízási szerződéssel alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] A köznevelési törvény alapján nevelő-oktató munka (így óvodai nevelés) pedagógus-munkakörben, a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszonyban látható el, kivétel az óraadókat.Óraadónak minősül a megbízási szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Kereseti korlát megbízási szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjas esetében

Kérdés: Intézményünknél megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy magánszemélyt, aki nyugdíjas, "nők negyvenéves öregségi nyugdíjában" részesül. Érvényesül-e esetében kereseti korlát?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jétől a saját jogú nyugdíjas, így a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő is, aki munkaviszonyban áll, a munkaviszonya alapján nem válik biztosítottá. Biztosítottság hiányában nem beszélhetünk nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelemről,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Megbízási jogviszony pénzügyi, számviteli területen

Kérdés: Költségvetési szervnél számviteli, pénzügyi területen lévő státuszt megbízási jogviszonnyal be lehet tölteni?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 9. §-a alapján a gazdasági szervezeta) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Közalkalmazott orvossal megbízási szerződés kötése a munkakörével megegyező feladatra

Kérdés: Költségvetési intézményként az intézményünknél közalkalmazottként foglalkoztatott orvossal köthetünk-e vállalkozói vagy egyéb megbízási szerződést közalkalmazotti munkaidejét követően végzendő, közalkalmazotti munkakörével egyező orvosi tevékenység ellátására? Az Ávr. 42. §-át megsértjük-e, ha az Ávr. 51. §-ának (2) bekezdése alapján, amennyiben intézményünknél szemész közalkalmazott orvosunkkal vállalkozói vagy megbízási szerződést kötünk szintén szemészeti tevékenység ellátására (többletfeladatként), és a szerződésbe belefoglaljuk, hogy a közalkalmazotti kinevezésén túli időben ellátott feladatához kapcsolódó díjat teljesítésigazolást követően fizetjük ki, és ennek további feltétele, hogy közalkalmazotti munkakörébe tartozó feladatainak maradéktalanul eleget tegyen?
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó szabályok alapvetően nem zárják ki e tevékenység vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében történő végzését. Az Ávr. önök által is hivatkozott 51. §-ának (2) bekezdése szerint azonban a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Egyéni vállalkozó, illetve adószámos magánszemély költségeinek elszámolása a díjat fizető felé

Kérdés: Partnerünk szakfordítást végez nekünk. A számlában a fordítás díján felül postázási költséget is feltüntet fizetendő díjként. Szakmai utasításokban, rendeletekben iránymutatást nem találtunk arra vonatkozóan, hogy egyéb költségtérítési kötelezettségünk állna fenn. A partnerrel vállalkozási szerződésünk sincs, amiben külön szabályozva lenne a fordítási díjon felüli költségtérítés. Kérdésem, hogy jogosan állít-e be a számlán a saját költségeinek fedezetére vonatkozó tételt, ha igen, a számlához csatolni kell az összeget alátámasztó bizonylat hiteles másolatát?
Részlet a válaszából: […] A partner a szakfordítást a kérdés alapján vállalkozási, megbízási szerződés alapján végzi. Az nem derül ki a kérdésből, hogy egyéni vállalkozóként vagy adószámos magánszemélyként számláz. Amennyiben az érintett egyéni vállalkozóként állítja ki a számlát, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Megbízási jogviszony nem ismerhető el közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként

Kérdés: 1998-ban munkanélküli voltam, a munkaügyi központtól támogatást kaptam, mellette megbízási szerződéssel dolgoztam óvónőként. A megbízási jogviszony nem tartalmazza a napi munkaidő hosszát. Kérdésem, hogy munkaviszonynak számít-e a megbízási szerződés időtartama?
Részlet a válaszából: […]

A megbízási jogviszony nem minősül munkaviszonynak, így nem számítható be munkaviszonyként a besorolásnál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Kiküldetési költségtérítés megbízási jogviszonyban

Kérdés: Önkormányzatunknál megbízási jogviszonyban álló személy belföldi kiküldetési rendelvényt adott le, melyet a polgármester leigazolt. Adhat-e le megbízási jogviszonyban álló személy kiküldetési rendelvényt (belföldit és külföldit egy­aránt)? A bérszámfejtéssel foglalkozó kolléga ismeretei szerint befogadhatjuk a kiküldetési rendelvényt, viszont járulékvonzata van (a kolléga "felbruttósítja" az összeget, és elszámolja utána a járulékokat is). Helyes ez így, vagy pedig csak az alapösszeggel kell számolnunk?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 83. pontja értelmében kiküldetési rendelvénynek minősül a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
1
2
3
5