Szabadidőközpontban igénybe vehető szolgáltatások áfája

Kérdés: Önkormányzat intézménye szabadidőközpontot tervez üzemeltetni. Ennek keretében bowlingpályát, biliárd, flipper, csocsó és darts játékokat kíván üzemeltetni. A fenti játékok által igénybe vett szolgáltatásokat hány százalékos áfa terheli? Esetleg van közülük olyan, amelyet nem 27%-os áfa terhel? Milyen szabályok vonatkoznak a pénzbedobós, illetve a zsetonos játékokra? A pénzbedobós játékok elszámolására milyen szabályok vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] A Sport-tv. 1. §-ának (2) bekezdése szerint sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Elévülés

Kérdés: Adóellenőrzés során a NAV igazgatósága 2021-ben megállapította, hogy egy korábbi időszakban nem igényeltünk vissza számunkra jogosan járó általános forgalmi adót. A megállapítást tartalmazó határozatban mulasztási bírságot is kiszabtak, mellyel nem értettünk egyet, ezért fellebbeztünk. A másodfokú határozat elutasította a fellebbezést, helybenhagyta az elsőfokú határozatot. A másodfokú határozat megállapította, hogy helyesen döntött az elsőfok, visszajár az áfa, ugyanakkor jelezte, hogy mivel a másodfokú határozat kiadása átcsúszott a következő évre (2022), a kiutalást nem lehet teljesíteni, mert az elévült. Hogyan szerezhetnék vissza a jogosan járó áfát?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdés alapján arra következtethetünk, hogy a kiutalás már nem teljesíthető, hiába fordulna további jogorvoslatért a kérdező (akár felügyeleti intézkedéssel akár, bírósági keresettel), az elévült követelést már nem fogják kiutalni!Az Art. 202. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Kataalanyiság változása

Kérdés: Önkormányzatunk 2020 decemberében szerződést módosított az (akkor áfás és katás) egyéni vállalkozóval, mely szerint az egyéni vállalkozó a 2021. év folyamán a szerződésben vállaltakat továbbra is teljesíti. A vállalkozó 2020 decemberében a NAV felé jelezte, hogy az áfakötelezettség tekintetében az alanyi adómentességet választja a 2021. évre. Az önkormányzatot nem tájékoztatta a változásról. Az egyéni vállalkozó a 2021. január 1-jétől hatályos Katv. 32/E. §-ának (2), valamint a 13. §-ának (2) bekezdései értelmében nyilatkozati kötelezettségének nem tett eleget az önkormányzat felé, pedig a kata jogállásában nem történt változás. Az egyéni vállalkozó 3 millió forint feletti szolgáltatást nyújtott az önkormányzat részére.
1. Az önkormányzat felé elmulasztott nyilatkozatok leadása miatt milyen szankció terheli az egyéni vállalkozót?
2. Az egyéni vállalkozó arról adott tájékoztatást, hogy 21T101E nyomtatványt nyújt be a NAV részére, melyben kéri, hogy 2021. január 1-jétől nem katás egyéni vállalkozóként működik. A kiállított számláit helyesbíti, a mulasztási bírságot kifizeti, a többlet-járulékfizetési kötelezettségének eleget tesz. Megteheti ezt az egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] 2021. január 1-je óta a kisadózó vállalkozásoknak tájékoztatniuk kell kifizetőjüket kataalanyiságukról. Ezt a szerződéskötéskor írásban kell megtenniük. Ha a kataalanyiság megszűnik, illetve újra keletkezik, annak időpontjáról ugyancsak tájékoztatniuk kell a velük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Hiánypótlás ellenőrzés során

Kérdés: Az ellenőrzés során átadtuk a vizsgált időszakkal kapcsolatos anyagokat az ellenőrnek, de felszólítást kaptunk további iratok csatolására. A végzésben a teljesítésre ötnapos határidőt kaptunk. Vannak olyan dokumentumok, amelyeket a szállítóktól kell beszerezni, azokat biztosan nem tudjuk öt napon belül becsatolni. Milyen következménye lehet, ha a kérésre nem tudunk válaszolni?
Részlet a válaszából: […] Az ellenőrzés során (vagy egy esetleges kérelem elbírálásakor) a tényállást az adóhatóságnak kell tisztáznia, ezért ha a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek az ügy érdemi elbírálásához, az ellenőrnek további iratanyagot kell beszereznie.Az Air. 61. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Közigazgatási hatósági eljárási illeték kezelése

Kérdés: Az illetéktörvény szabályai szerint a közigazgatási hatósági eljárásért a törvényben megállapított illetéket kell fizetni az eljárás kezdeményezésekor annak, aki az eljárás megindítását kéri. A közigazgatási hatósági eljárási illetékeket az elektronikus ügyintézés bevezetésével már nem illetékbélyeggel vagy egyéb módon kell megfizetni az ügyfélnek ilyen esetben, hanem átutalással. Önkormányzatunk létrehozott erre egy Közigazgatási hatósági eljárási illetékek számlát. Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet nem tartalmazza, hogy az önkormányzatok közigazgatási hatósági eljárásai kapcsán befolyt illetékekkel a továbbiakban az önkormányzatoknak milyen teendőjük van. Ez véglegesen az önkormányzatok bevételét képezi, vagy tovább kell utalni a Magyar Államkincstár számlájára? Ha igen, kell-e valamilyen adatszolgáltatást teljesíteni ezzel kapcsolatban? Szabályozza-e ezt valamilyen jogszabály?
Részlet a válaszából: […] Azt, hogy mely bevételek illetik meg részben vagy egészében átadott bevételként a helyi önkormányzatokat, az éves költségvetési törvény tartalmazza. A?költségvetési törvény a közigazgatási hatósági eljárási illetéket nem szabályozza átadott bevételként, így az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Számla helyes kiállítása – "fordított adózás" kifejezés feltüntetése számlán

Kérdés: Önkormányzatunk eseti jelleggel értékesít terméket a Közösségen belül. A Közösségen belüli adómentes értékesítésről szóló számla kiállítása során önkormányzatunk az Áfa-tv. 169. §-ának m) pontja alapján a számlán egyrészt hivatkozik az adómentességre, másrészt a 169. § n) pontja értelmében jelzi a számlán (magyar és angol nyelven), hogy az adó fizetésére a termék beszerzője kötelezett.
A számla helyes kiállításával kapcsolatban a következő kérdések merültek fel:
1. Helyesen jár-e el az önkormányzat abban az esetben, ha a "fordított adózás" kifejezést feltünteti az általa megvalósított Közösségen belüli termékértékesítés vonatkozásában?
2. Amennyiben az önkormányzat nem köteles feltüntetni a "fordított adózás" kifejezést a Közösségen belüli termékértékesítésről kiállított számlán, akkor ennek ellenére szerepeltethető-e a "fordított adózás" a számlán, illetve amennyiben azt az önkormányzat feltüntette, ezért bármilyen bírsággal sújtható-e?
Részlet a válaszából: […] A számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat az Áfa-tv. 169. §-a tárgyalja. A 169. § n) pontja kimondja, hogy a számlán kötelező feltüntetni a "fordított adózás" kifejezést, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Ajándékba kapott vagyontárgy bejelentése

Kérdés: Központi költségvetési szervként adományt kaptunk egy vállalkozástól. Úgy tudom, hogy költségvetési szervként illetékmentességünk van. A támogató azt a feltételt szabta, hogy jelentsük be a kapott a támogatást a NAV-hoz. Valóban be kell jelentenünk? Ha igen, hogyan?
Részlet a válaszából: […] Az ajándékozásiilleték-kötelezettség az Itv. 3. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján– ingó, vagyoni értékű jog ajándékozása esetén a szerződésről kiállított okirat aláírása napján keletkezik;– ha a szerződésről csak külföldön állítottak ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.

Csatornaberuházás áfája

Kérdés: 1995. december 18-a óta, általános szabályok alapján, az élelmezési tevékenységen jelentkeztünk be áfaalanynak. Visszaigényelni áfát is csak itt tudunk, ha az elszámolás úgy alakul. Sikeres pályázat esetén szeretnénk a csatornaberuházást megkezdeni, azaz már a fordított adó is felmerül. Kell-e módosítani az áfabejelentésünket, hogy jogosultak legyünk a csatornaberuházás áfájával visszaigénylésére, vagy elegendő külön áfaanalitika az élelmezés és csatornaberuházás esetében, és így vissza tudjuk igényelni az áfát?
Részlet a válaszából: […] A leírtakból feltételezzük, hogy az élelmezési tevékenységenkívül újabban a csatornaberuházás-pályázatokon mint kivitelező vesz részt.Tekintettel arra, hogy a csatornaberuházások jellemzően az Áfa-tv. 142. § (1)bekezdés b) pontjának figyelembevételével fordított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Áfa-visszaigénylés elévülése

Kérdés: Kérdésem az áfaelévüléssel és a bevallás technikai megoldásával kapcsolatos. Önkormányzatunk negyedéves áfabevalló, 8 éve göngyölített áfát, nem igényelt visszafizetést soha, annak ellenére, hogy a visszaigénylési lehetőség megnyílt. 2009. évben gépbeszerzést hajtott végre, nagyobb összegű áfát igényelhet vissza. 2010. I. negyedévében áfát igényelt, a bevallás szerint az előző időszakok áfáját pontosan be kell írni. Amennyiben 2009. 09. 30. előtti áfa szerepel, elévült. Ezzel a bevallásban nem lehet mit kezdeni, be kell írni. Így jogtalan áfaigénylés történt, ebből következik a mulasztási bírság. A göngyölített áfára is vonatkozik az ötéves elévülés? IV. negyedéves áfabevallás, 2004. október-2010. március 31. a visszaigényelhető időszak? Mi az elévült áfának a technikai levezetése, mert erre az 1065-ös bevallás nem ad lehetőséget? Az adóhatóság ezt hivatalból nem törli. Az adózó a bevalláson nem tudja kezelni.
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény(továbbiakban: Áfa-tv.) 261. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Áfa-tv. -a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2008. január 1. napján léphatályba, rendelkezéseit – a (4)-(8)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Bankszámlanyitásra kötelezettek köre

Kérdés: Bankszámlanyitásra kötelezettnek számít-e a közalkalmazott az Art. 172. § (20) bekezdés szerinti ügyletek vonatkozásában? Másképp fogalmazva: számíthat-e mulasztási bírságra az a költségvetési szerv, amely – például – idős munkavállalójának a neki járó jubileumi jutalmat postán küldi meg?
Részlet a válaszából: […] 2009. február 1-jétől volt hatályos az adózás rendjérőlszóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 172. § (20) bekezdése, amelykimondta, hogy bankszámlanyitásra kötelezett adózók között a megkötött ügyletellenértékének megfizetése nem történhet bankjegy,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.
1
2
3