Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott munkavégzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkavédelmi szabályok a home office-ban

Kérdés: Home office elrendelése, illetve biztosítása esetén vannak-e munkavédelmi kötelezettségei a munkáltatónak? Köteles-e a munkavégzés helyszínét megtekinteni, felmérni?
Részlet a válaszból: […]munkavégzést. Jelen esetben az otthoni munkavégzés tulajdonképpen egy eltérő munkavégzési helyen történő munkavégzést jelent. Hozzá kell tenni, hogy a home office nem feltétlen csak otthoni munkavégzést jelenthet, ha a munkáltató nem köti ki a munkavégzés helyét, az akár máshol is lehet, bár jelenleg valóban a legjellemzőbb az otthoni vagy legalábbis a tartózkodási helyen történő munkavégzés.Munkavédelmi oldalról szintén nincs szabályozva a home office, csupán a távmunkavégzésre vannak előírások. Azzal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5188

2. találat: Járvány ideje alatti leállás

Kérdés: Amennyiben a munkáltató nem tud munkát biztosítani a munkavállalónak a járványhelyzet miatt, kell-e fizetnie állásidőt?
Részlet a válaszból: […]történik, a munkavállaló részére nem jár állásidő, illetve állásidőre járó juttatás.A járványügyi helyzet akkor minősül ilyennek, ha megállapítható az okozati összefüggés a járvány és a között, hogy a munkáltató nem tudja munkafeladattal ellátni a munkavállalót. Ez esetben tehát nem jár díjazás a munkavállalónak.Természetesen
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5186

3. találat: Munkáltatói felelősség járványhelyzetben

Kérdés: Milyen felelősséggel tartozhat a munkáltató, ha a munkavállaló munkát végez, és megfertőződik a koronavírussal?
Részlet a válaszból: […]fennáll, és azt bizonyítani tudja.Ezek a következők:- a kárt az ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta,- ezzel a körülménnyel nem kellett számolnia, és- nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.A koronavírus miatti járvány elháríthatatlan külső oknak (vis maior) minősül, és ezzel előre nem is számolhatott a munkáltató. Ezen túl azonban a munkáltatónak azt is bizonyítania kell, hogy mindent megtett azért, hogy a kárt elkerülje vagy elhárítsa, azaz minden elvárhatót megtett az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítására. Ezért célszerű pandémiás intézkedési tervet készíteni, és az abban foglaltakat be is tartani. Minden olyan lépést meg kell tenni, ami adott körülmények között elvárhatóan megtehető a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5185

4. találat: Alkoholszonda alkalmazása

Kérdés: Hogyan alkalmazható alkoholszonda, ha feltehető, hogy a munkavállaló ittasan végzi a munkáját? Milyen következménye lehet annak, ha valaki alkoholos befolyás alatt dolgozik, erre tekintettel megszüntethető-e a jogviszony, és ha igen, milyen módon? Adatvédelmi (GDPR) szempontból mikor jogszerű az alkoholszondás vizsgálat?
Részlet a válaszból: […]befolyásolt állapotban.Mindezen rendelkezésekből, továbbá az Mt. azon szabályából következően, hogy a munkáltató a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti munkavállalóját, levezethető az alkoholszonda alkalmazhatósága. Ez azonban nem korlátlan jog, arra csak az emberi méltóság tiszteletben tartásával, továbbá az adatvédelmi rendelkezések betartásával kerülhet sor, és természetesen a munkáltató nem gyakorolhatja e jogot rendeltetésellenesen, zaklatásszerűen. A kialakult joggyakorlat alapján főszabályként nem folytathat a munkáltató szúrópróbaszerű vizsgálatot. Az alkoholszonda alkalmazása akkor jogszerű, ha felmerül az alkoholos befolyásoltság gyanúja, illetve a vizsgálatot előre meghatározott időpontban minden munkavállalóra kiterjedően alkalmazzák, vagy előre meghatározott időpontban meghatározott munkakörökre vonatkozóan.A munkáltató teljes egészében korlátozhatja vagy kizárhatja az alkoholfogyasztást, például kollektív szerződésben vagy belső szabályzatban, esetleg munkaszerződésben. Érdemes lehet rögzíteni azt is, hogy ez milyen munkajogi következménnyel járhat (pl. azonnali hatályú felmondást megalapozó indokok lehet).Az Mt. 2019. április 26-tól hatályos - új adatvédelmi szabályokra tekintettel módosított - szövege kimondja, hogy a munkavállalók ellenőrzése keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5026
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Munkahelyi baleset során megsérült szemüveg árának megtérítése

Kérdés: Munkahelyi baleset következett be a munkahelyen munkavégzés közben. Személyi sérülés nem történt, de a munkavállaló elesett, és eltört a szemüvege. Az esetről jegyzőkönyv készült. A munkavállaló kéri megtéríteni részére a szemüvege újrakészítésének árát. Meg kell-e térítenünk azt részére? Ha igen, hogyan állapítható meg a kár összege?
Részlet a válaszból: […]munkáltatót kártérítési felelősség terheli.A munkáltató felelőssége objektív, azaz vétkesség hiányában is terheli. Ugyanakkor vannak bizonyos mentesülési feltételek az Mt. alapján.A munkáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogya) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagyb) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.A munkáltatónak továbbá nem kell megtérítenie azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható.Kérdés, hogy a konkrét esetben ezek közül fennállt-e valamelyik. Azalatt, hogy a kár bekövetkezése a károkozás idején a munkáltató által előre látható volt-e, azt kell érteni, hogy a kár esetleges bekövetkezése a tevékenységgel szükségképpen együtt járó kockázatnak tekinthető-e (tehát nem az számít, hogy a konkrét káresetet, az ahhoz vezető körülményeket láthatta-e előre a munkáltató).A konkrét esetben kérdéses, hogy a munkavállalót terheli-e vétkes közrehatás a kár bekövetkezését illetően, nevezetesen szegett-e meg munkavédelmi, technológiai, szakmai szabályt, és ha igen, ez egyben mennyiben a munkáltató felelőssége is (a munkáltató ellenőrzési kötelezettségének eleget tett-e, tűrte-e a szabálytalanságot). Ha a munkavállaló is közrehatott vétkesen, akkor kármegosztásnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4879
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Falugondnok hétvégi munkavégzése

Kérdés: Kötelezhető-e a falugondnok hétvégi munkavégzésre? Jár-e ezért részére külön díjazás?
Részlet a válaszból: […]kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.Munkaszüneti napra rendes munkaidőa) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,b) az idényjellegű,c) a megszakítás nélküli,g) társadalmi közszükségletet kielégítő vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,h) külföldön történő munkavégzés során rendelhető el.Vasárnapra rendkívüli munkaidő bármely munkarend esetén elrendelhető, míg munkaszüneti napra csak a következő feltételekkel- annak, akinek rendes munkaidő is elrendelhető erre a napra,- baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében.A munkáltató vagy munkakör akkor minősül rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működőnek, haa) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagyb) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.Ezen fogalom a vasárnapi munkavégzés tekintetében megfelelően alkalmazandó.A falugondnok például a következő feladatokat, tevékenységeket láthatja el: étkeztetés, házi segítségnyújtás (bevásárlás, gyógyszer beszerzése önmaguk ellátására saját erőből nem képes személyek esetén), az óvodások és általános iskolások szállítása tan-órán kívüli foglalkozásokra, járóképtelen betegek és idősek szállítása háziorvosi rendelőbe, illetve más egészségügyi intézménybe, valamint istentiszteletekre, munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítása, önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, kapcsolattartás az önkormányzatok és intézményeik, valamint a lakosság között, rokonok, hozzátartozók látogatásra szállítása kórházhoz, szo-ciá-lis otthonhoz, családi eseményekre történő szállítás, lakossági igények kielégítése különböző termékek beszerzése tekintetében stb.A munkarendet alapvetően az ellátandó feladatok jellege alapján kell meghatározni. A fenti tevékenységek akár azt is jelenthetik, hogy az adott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4656
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Vasárnap és munkaszüneti napon is működő munkakör

Kérdés: Önkormányzatunknál mind a piaci, mind a parkolási díjat beszedő kollégák hétvégi munkát is ellátnak. A dolgozók nem végeznek rendkívüli munkát, heti negyven óra a munkaidejük, de a parkolási rendeletnek, illetve a piacüzemeltetési szabályzatban foglalt nyitvatartási időpontoknak megfelelően vasárnap, illetve munkaszüneti napokon is folyik munkavégzés. A parkolási rendelet szerint díjfizetési kötelezettség hétfőtől péntekig 8.00-18.00 óráig, szombaton 8.00-18.00 óráig, vasárnap 8.00-18.00 óráig van a kijelölt parkolási zónákban. A dolgozók ezen időszakban kerülnek beosztásra. A munkaszüneti napokon a fizetőparkoló-zóna díjfizetés nélkül vehető igénybe, ekkor értelemszerűen nincs munkavégzés sem. A piac nyitvatartása naptári időszakonként változó. Hétköznap 8.00-16.00-ig, 8.00-17.00-ig, illetve 8.00-18.00-ig, szombaton 8.00-15.00-ig 8.00-16.00-ig, illetve 8.00-17.00-ig, vasárnap 8.00-12.00-ig tart nyitva. Munkaszüneti napokon május 1., pünkösdhétfő és augusztus 20. kivételével zárva tart. A fent vázoltak alapján a munkáltató az Mt.-ben foglaltak szerinti rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónak minősül-e, és így vasárnapra, illetve munkaszüneti napra rendes munkaidőben beoszthatók-e? Ha igen, akkor milyen pótlékra jogosultak, továbbá mire kell figyelni a részükre járó pihenőidő kiadásakor?
Részlet a válaszból: […]megítélése, hogy egy konkrét munkakör, munkáltató tevékenysége megfelel-e ennek a fogalomnak, a gyakorlatra tartozó kérdés. Néhány munkakört (pl. bevásárlóközponti eladó) érintően született már bírósági döntés, de a legtöbb esetben nem találunk erre vonatkozóan iránymutatást, hanem magunknak kell eldönteni, hogy vajon a fenti fogalomnak az adott tevékenység, munkakör megfelel-e. Véleményünk szerint a kérdésben szereplő mindkét tevékenységre igaz, hogy az annak keretében dolgozók munkaköre (amely munkakörökben vasárnap, illetve munkaszüneti nap is dolgozni kell), rendeltetése folytán vasárnap, illetve munkaszüneti nap is működő munkakörök.A rendeltetése folytán vasárnap/munkaszüneti nap is működő munkakör esetében vasárnapra, illetve munkaszüneti napra rendes munkaidőben is beosztható munkavégzésre a munkavállaló. Természetesen ez csak egyenlőtlen munkaidő-beosztás (munkaidőkeret) alkalmazásával tehető meg.Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár, ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre- kizárólag amiatt kötelezhető, mert több műszakos tevékenység keretében vagy készenléti jellegű munkakörben vagy kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló, továbbáa rendkívüli munkaidőre- az előző francia bekezdésben meghatározott munkavállalónak, és- azon munkavállalónak, aki vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető az Mt. 101. §-ának (1) bekezdése alapján.Amennyiben tehát az (is) megállapítható, hogy rendeltetése folytán vasárnap is működő munkakörről, munkáltatóról van szó, nem jár vasárnapi pótlék (akkor sem, ha egyébként például kereskedelmi tevékenységről van szó, mert annak is megfelel az adott foglalkoztatás).Rendkívüli munkavégzés esetén a rendkívüli munkavégzés pótlékával is kalkulálni kell.A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg. Ha a munkaszünet nap vasárnapra esik, akkor is a munkaszüneti napi díjazás jár.A pihenőidő tekintetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4542
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység folytatásának feltételei

Kérdés: Korábban rehabilitációs ellátás mellett több éve foglalkoztatott - 1955-ös születésű - magánszemély 2014 januárjában elvégzett rehabilitációs felülvizsgálata során 45%-os rokkantsági ellátást, C2-es besorolást kapott. Továbbra is foglalkoztatható-e költségvetési szervnél a magánszemély a rokkantsági ellátása mellett? Amennyiben igen, milyen feltételekkel, melyek a kizáró okok? Ha nem foglalkoztatható, ki mond fel kinek?
Részlet a válaszból: […]keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül (!) meghaladja a minimálbér 150 százalékát. Az egyszeri kifizetés (pl. jutalom) az új szabályok szerint nem szünteti meg a rokkantsági ellátásra való jogosultságot. Ugyanakkor a rokkantsági ellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles értesíteni a rehabilitációs hatóságot, ha keresőtevékenységet folytat, és a jövedelmének 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3689
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Nevelőszülők munkavégzése 2014-től

Kérdés: 2014-től hogyan lehet keresőtevékenységet folytatni a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett?
Részlet a válaszból: […]időkorlátozás nélkül folytathat a Cst. 4. §-ának d) pontjában meghatározott keresőtevékenységet, feltéve hogy az a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását nem veszélyezteti. Kivételt képez ez alól, ha a nevelőszülő a saját gyerme­keit is beszámítva négy vagy annál több gyermek ellátását biztosítja. Ekkor keresőtevékenységet heti húsz órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, feltéve hogy a munkavégzés otthonában történik. A munkavégzésre a működtetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint akkor kerülhet sor, ha a nevelőszülő ezzel nem veszélyezteti a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását.Az átmeneti rendelkezések alapján a 2013. de­cember 31-én nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló személy főszabályként nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett - a működtetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint - időkorlátozás nélkül folytathat a Cst. 4. §-ának d) pontjában meghatározott keresőtevékenységet, feltéve hogy az a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3618
Kapcsolódó tárgyszavak: ,