Határozott idejű munkaviszony felmondása

Kérdés: Határozott idejű munkaviszony felmondható-e a COVID-19 járvánnyal összefüggésben? Mit kell ilyenkor kifizetnie a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkáltató gazdasági tevékenysége a vírushelyzet miatt ellehetetlenül, határozott idejű munkaviszony esetén a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tevő elháríthatatlan külső okra hivatkozhat a munkáltató mint megszüntetési okra. Ebben az esetben az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói

Kérdés: Köztulajdonban álló gazdasági társaságnál vitatott, hogy az ügyvezetést ellátó vezető tisztségviselő alatt dolgozó vezető az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül-e? A kérdés azért fontos, mert felmerült a munkaviszonyának megszüntetése, és ennek kapcsán nem mindegy, hogy a vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok szerint lehet eljárni, vagy a normál munkavállalókra vonatkozó szabályok szerint? Az érintett gyakorlatilag a teljes szakmai vezetést ellátja.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkavállaló két esetben minősül vezető állásúnak:- törvény erejénél fogva vezető állású [Mt. 208. § (1) bek.],- munkaszerződéses kikötéssel, törvényi feltételek fennállása esetén [Mt. 208. § (2) bek.].Az első eset alapján a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Kilépő dolgozó elszámolása használatra átvett eszközökkel

Kérdés: Kilépő dolgozó tárolási nyilatkozattal, engedéllyel továbbra is használhatja-e a részére korábban beszerzett és kiadott eszközöket (pl. számítógép stb.), vagy kilépéskor minden esetben vissza kell szolgáltatnia azokat? Több esetben előfordul, hogy a kutatók, dolgozók az intézetünknél eltöltött munkaviszonyuk alatt (főleg pályázatból) munkájukhoz számítástechnikai eszközöket szereznek be, melyet otthoni használatra elvihetnek. Szabályozhatja-e ezt a kérdést az intézmény? Helyesen járunk el leltározás során ebben az esetben, ha egyeztető levelet küldünk, s arról írásbeli visszaigazolás alapján készítjük el a leltárt?
Részlet a válaszából: […] A jogviszony megszűnésekor a dolgozónak a munkáltatóval el kell számolnia, munkakörét át kell adnia, a nála lévő, használatra átvett eszközöket vissza kell szolgáltatnia. Amennyiben a költségvetési szerv munkáltató a használatra átadott eszközökre nem tart igényt, ezt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Előre kiosztott étkezési utalványok

Kérdés: Adózási szempontból kioszthatók-e az étkezési utalványok előre több hónapra? Amennyiben lehetséges, mi a teendő akkor, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, de az adóév hátralévő hónapjaira is megkapta már az utalványokat?
Részlet a válaszából: […] ...akkor ezen utalványok tekintetébenbéren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatásról beszélhetünk. Ígya munkáltató a munkaviszony megszűnését követő hónapokra juttatott étkezésiutalványok értéke után köteles megfizetni az utalvány értékének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Munkaszerződés módosítása

Kérdés: A heti négy munkanapos foglalkoztatásra történő átállás esetében kell-e munkaszerződést módosítani?
Részlet a válaszából: […] A kérdést két oldalról közelíthetjük meg. Abban az esetben,ha a munkáltató az érvényben lévő teljes munkaidős szerződésben foglalt heti 40órás munkaidőt munkaidőkeretben történő foglalkoztatásra való átállással, vagyegyenlőtlen napi munkaidő-beosztásra való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony megszüntetése nyugdíjazás miatt

Kérdés: 1. Dolgozónk (férfi, 1949-es születésű) munkaviszonya határozott idejű. (Ő kérte, hogy a nyugdíjra jogosultsága megszerzését megelőző napig szóljon szerződése.) Véleményem szerint a határozott idő lejártakor minden kötelezettség nélkül (végkielégítés, felmondási idő) megszűnik a szerződése. Jól gondolom? Ha tovább kívánom foglalkoztatni 2010 tavaszáig, addig fizetése valószínűleg nem fogja meghaladni a minimálbér tizenkétszeresét, akkor semmiféle bejelentési kötelezettségem nincs? 2. Dolgozónk (nő, 1951-es születésű) határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik, jelenleg táppénzen van, szabadsága letöltése után, december 31-ével szeretné munkaviszonyát megszüntetni, hogy 2010. január 1-jétől csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban részesülhessen. Közös megegyezéssel történő megszüntetésnél nincs sem felmondási idő, sem felmentés, sem végkielégítés. Ha azonban ő ebbe nem egyezik bele, de az ő érdeke a munkaviszony megszüntetése, akkor rendes femondással kell megszüntetnem, felmondási idő és felmentés alkalmazásával?
Részlet a válaszából: […] 1. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény(Mt.) 86. § c) pont alapján a munkaviszony megszűnik a határozott időlejártával. Ebben az esetben (ezen a jogcímen történő megszűnésnél) a törvénynem ír elő felmondási időt vagy végkielégítés-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Tanulmányiszerződés-szegés

Kérdés: Munkáltatómmal (alapítványi iskola) tanulmányi szerződést kötöttem, a tanulmányaim befejezésétől számítva további 5 évre szóló munkaviszonnyal. 1. A közalkalmazottakat megillető fizetési besorolás az ilyen intézményeknél is megilleti-e a pedagógusokat? 2. A tanulmányi szerződés lejárta előtt megszüntetett munkaviszony esetén a támogatást teljes egészében, vagy csak időarányosan kell visszafizetni? (Erre a szerződésben nincs utalás.)
Részlet a válaszából: […] ...vállalt kötelezettségeiteljesítése alól.Amennyiben a munkavállaló tanulmányai befejezése előttszünteti meg munkaviszonyát, a munkaviszony megszűnéséig felmerült teljes,tanulmányai fedezetére fordított támogatás visszakövetelhető.Amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Munkáltató jogutód nélküli megszűnése - a jogviszonyok alakulása

Kérdés: Jogutód nélküli munkaviszony megszüntetését követően az addig határozott, illetve határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozót milyen juttatások illetik meg? A munkaviszony megszüntetésének időpontjáról mennyivel előbb kell tájékoztatni az intézmény dolgozóit?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. elvi különbséget tesz és ennek eredményeként élesenmegkülönbözteti a közalkalmazotti jogviszony megszűnését a közalkalmazottijogviszony megszüntetésétől. Az első esetben a jogviszony a felek akaratátólfüggetlen, egyéb jogi tények miatt megszűnik, míg a másik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Munkaviszony megszűnéséből adódó elszámolások adókötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat alkalmazásában állt mezőőr munkaviszonya 2005. december 31-én közös megegyezéssel megszűnt. A megegyezés alapján a volt mezőőrnél maradt a részére 2005 szeptemberében vásárolt több - 24 hónap kihordási időre szóló - munkaruha, illetve a munkakörének betöltéséhez szükséges és szintén az önkormányzat által megvásárolt fegyver. Kérdésünk az, hogy a munkaviszony megszüntetésekor részére térítés nélkül átadott ezen tárgyak után ki és mennyi adót, járulékot köteles fizetni?
Részlet a válaszából: […] A mezőőr munkaviszonyának megszűnésekor a munkaruhakihordási ideje még nem járt le. Ilyen esetekben a munkavállalónak vagy visszakellene adnia a munkaruhát, vagy a munkaruhának a kihordási időfigyelembevételével kiszámított nyilvántartási értékét meg kellene térítenie....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.