Vámtarifaszám rögzítése

Kérdés: Az Áhsz. 14. melléklete VII. A tárgyi eszközök nyilvántartása rész előírásai alapján a gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében mindenképpen szükséges a részletező nyilvántartásokban a vámtarifaszám rögzítése. A szállítói számlán a vámtarifaszám nincs feltüntetve, mivel nem kötelező alaki tartalma a számlának, és a szállítói számla kiállításakor az eladó "megtagadja" a vámtarifaszám feltüntetését a számlán, mivel az előzőekben leírtakra hivatkozik. Ebben az esetben mi a helyes eljárási mód, hiszen a vámtarifaszám hiányában nem lehet pontosan meghatározni a Tao-tv. 2. sz. mellékletében feltüntetett értékcsökkenést?
Részlet a válaszából: […] ...Áhsz. 14. melléklete VII. A tárgyi eszközök nyilvántartása rész előírásai alapján a gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében mindenképpen szükséges a részletező nyilvántartásokban a vámtarifaszámok rögzítése.Ennek az az oka, hogy a tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.
Kapcsolódó címkék:    

A 3657. és 3662. főkönyvi számlák javítása

Kérdés: A 3657. főkönyvi számokon az intézmények esetében Tartozik oldalon, az önkormányzat esetében Követel oldalon nyilvántartott egyenlegek találhatóak, melyek az előző évek könyvelési hibáit tartalmazzák, ezeket nem tudjuk, hogyan kell helyesen javítani. Ugyanez a helyzet a 3662. főkönyvi szám Tartozik egyenlegeivel is. Kérjük, adjanak részletes útmutatást a helyes javítási szabályokra, szükséges javítási lépésekre!
Részlet a válaszából: […] ...van, abban az esetben a fel nem használt utalványoknak, bérleteknek fizikailag is meg kell lenni a költségvetési szervnél, és az analitikus nyilvántartásban is szerepelnie kell. Amennyiben nincsenek meg, mert felhasználásra, kiosztásra kerültek, ellenőrizni kell,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:    

Patakmeder-rendezés elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk TOP-os pályázati támogatásból patakmeder-rendezést végzett. A patak-meder az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság tulajdona, melyre éves 1500 forint bérleti díjat fizetünk. A felújítás elszámolását, illetve aktiválását az önkormányzat könyveiben hogyan tartjuk nyilván?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 10. §-ának (2) bekezdése alapján az éves költségvetési beszámoló mérlegében a helyi önkormányzat kimutatja többek között a más tulajdonában álló tárgyi eszközökön végzett és át nem adott beruházások és felújítások aktivált értékét.Az Áhsz. 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:      

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartása

Kérdés: Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet VIII. fejezetének 90. §-a alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást olyan nyilvántartásban kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy mely víziközmű-fejlesztésekre használtak fel befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az összeg megjelölésével. Tehát ezen értelmezés szerint víziközmű-fejlesztésre lehet felhasználni a közműfejlesztési hozzájárulást, mely a beruházási tervfejezetekben valósul meg. Helyes az értelmezésünk?
Részlet a válaszából: […] ...90. §-ának (8) bekezdése a hivatkozott törvényi előírások betartása érdekében írja elő, hogy a víziközmű-szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy adott évben mely víziközmű-fejlesztésekre használt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Követelés fejében átvett eszköz

Kérdés: Az önkormányzat vásárolt követelése a felszámolási eljárásban egy ingatlan átvételével lett kiegyenlítve. Milyen értéken kell az ingatlant az önkormányzatnak lekönyvelnie?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 15. §-ának (4) bekezdése alapján az Szt. 50. §-ának (1) bekezdése szerint a követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék:    

Babacsomag

Kérdés: Önkormányzatunk 2021-ben az elsőként megszületett babának babacsomagot adott, melyben rugdalódzó, pelenka, rágóka volt, édesanyja pedig virágcsokrot kapott. Települési támogatásból pénzösszeget. A babacsomag könyvelése a K 312-es rovatra vagy az Egyes meghatározott juttatásra történik?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat által az újszülött részére beszerzett babacsomag (pelenka, rágóka, rugdalózó) nettó értékét a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton, míg az általános forgalmi adó összegét a K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati ingatlanok használata

Kérdés: Önkormányzatunk intézményei (óvoda, bölcsőde, gyermekétkeztetési intézmény) az önkormányzat tulajdonában levő épületekben működnek, az épületek az önkormányzat könyveiben vannak nyilvántartva, az önkormányzat mérlegében szerepelnek. A 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése módosította a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 28.1. sorát, mely szerint "Az önkormányzat költségvetési intézménye a működését egy éven túl szolgáló ingatlant, illetve ingatlanokat saját mérlegében szerepelteti, és annak vagyonkezelője". Ez 2020. március 1-jétől hatályos. Ez azt jelenti, hogy az intézmények elhelyezését szolgáló ingatlanokra vagyonkezelési szerződést kell kötni, azokat ki kell vezetni az önkormányzat könyveiből, és fel kell venni az intézmények könyveibe mint vagyonkezelt ingatlant? Jól gondolom, hogy mindezt március 1-jei határidővel kellett volna elvégezni?
Részlet a válaszából: […] A 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése tartalmazza, hogy a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. mellékletének helyébe a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete lép. Ezzel azonban a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének "I"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.
Kapcsolódó címkék:    

Szolgáltatás vagy termék

Kérdés: Minisztériumunk által kötött vállalkozói szerződés esetében az a kérdés merült fel, hogy a szerződés tárgyát képező igazolványok legyártását szolgáltatásként (K337) vagy szakmai anyagként (K311) kell-e nyilvántartanunk. A szerződés tárgya a következő: Az "A" okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállítása és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyában kötött vállalkozói szerződés szerint a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja az alább felsorolt kötelezettségek ellátását:
1. az "A" okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállítását, úgymint:
- gépjárművezetői képesítési igazolvány,
- vasúti járművezetői igazolvány,
- nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány,
- belvízi hajóvezetői bizonyítvány,
- tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány.
2. a biztonsági okmányok beszerzését, raktározását, megszemélyesítését és kézbesítését,
3. a biztonsági okmányok életútkövető központi okmánynyilvántartásának kialakítását, a kapcsolódó szakrendszerek illesztését, és a megszemélyesítéshez szükséges adatok kezelését, az okmányok kiadását, statisztikák, riportok elkészítését, személyes adatok kezelését.
Ezen okmányok kiadására jelenleg csak az ITM jogosult, a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 28. §-ának (1) bekezdése szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak az ITM-be történő beolvadása következtében. A szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséről a vállalkozó havonta teljesítési összesítőt készít, mely tartalmazza a teljesítés dátumát, a megjelölt okmányokat, valamint azok darabszámát.
A teljesítésigazolás után beérkező számla az igazolvány típusát, egységárát, darabszámát, nettó, áfa- és bruttó értékét tartalmazza, nincs szolgáltatásonként részletezve. A fent leírtak tekintetében melyik rovatot kell alkalmaznunk a helyes nyilvántartás érdekében?
Részlet a válaszából: […] A szerződés pontos részleteit nem árulta el a kérdező. A rendelkezésünkre bocsátott információk alapján a szerződés három tevékenységet foglal magában. Feltételezzük, hogy a szerződésben az egyes tevékenységek ellenértékét külön-külön határozták meg.Az 1. pont az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Eszközök nyilvántartása

Kérdés: Kulturális intézményünk a vásárolt anyagokat készletre veszi, a központi raktárban tárolja, ahonnan különböző, ún. táraknak (pl. asztalos, szabó, lakatos) ad ki anyagokat, amelyek tárgyi eszközt (jelmezt, díszletet) állítanak elő belőlük, melyeket állományba is veszünk. Az év végi mérlegben a tárakban lévő anyagokat kell-e szerepeltetni, és ha igen, melyik soron?
Részlet a válaszából: […] ...Áhsz. 14. sz. melléklete X. "A készletek nyilvántartása" című fejezetének 1. pontja szerint a nyilvántartásokban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. Nem kell értékben nyilvántartani a használt, illetve a használatban levő munkahelyi készleteket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Ingyenes földhasználati jog alapítása

Kérdés: Önkormányzatunk ingyenes földhasználati jog alapítására kötött szerződést egy másik önkormányzattal. A szerződés arra irányul, hogy önkormányzatunk a másik önkormányzat tulajdonában levő földterületen (külterületi telek, önálló helyrajzi számmal) ingyenes földhasználatot kap, amelyre egy felépítményt épít, ami önkormányzatunk tulajdona lesz. Az ingyenes földhasználati jogot önkormányzatunk vagyonában milyen jogcímen és milyen értékben vegyük nyilvántartásba?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 26. §-ának (3) bekezdése szerint az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban nevesített ? - ?...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3